Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

HRVATSKI SABOR

2248

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/173

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05., 35/08., 25/09., 124/10., 55/11. i 14/14.) u članku 3. točki 36. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)«.

U točkama 37. i 38. riječ: »Centar« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Centar za poljoprivredu, hranu i selo« zamjenjuju se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

U stavku 2. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, ustanova koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

U stavku 4. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

Članak 3.

U članku 8. stavcima 2. i 3., članku 10. stavku 3., članku 12. stavku 3., članku 14. stavcima 1., 2., 3. i 4., članku 15. stavcima 2. i 3., članku 18. stavku 3., članku 19. stavku 7., članku 20. stavcima 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., i 10., članku 21. stavku 3., članku 22. stavcima 1., 2., 3. i 4., članku 23. stavku 7., članku 29. stavcima 4. i 7., članku 34. stavku 3., članku 35. stavku 3., članku 39. stavcima 4. i 5., članku 40. stavcima 1., 2., 3. i 4., članku 41. stavcima 1., 2., 4. i 5., članku 42. stavcima 1., 2., 3., 4. i 5. i članku 47. stavcima 4. i 7. riječ: »Centar« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 52. stavku 1. riječi: »Centru, odnosno Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: nadležni zavod)« zamjenjuju se riječju: »Agenciji« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 54. stavku 1., članku 55. stavcima 1., 2., 3. i 4., članku 56. stavku 1., članku 57. stavku 1., članku 58. stavku 1., članku 59. stavcima 4., 5. i 6., članku 63. stavku 3., članku 66. stavku 2., članku 67. stavcima 1. i 2. i članku 68. stavku 3. riječ: »Centar« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 69. stavcima 4. i 5. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

U stavku 6. riječi: »Zavod za voćarstvo« zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

U stavku 7. riječi: »Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo« zamjenjuju se riječju: »Agencija«.

Članak 7.

U članku 70. stavku 4. i članku 71. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

U članku 72. stavku 6. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječju: »Državnom inspektoratu«.

Stavci 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 7.

Članak 9.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Naknade za usluge i postupke koje provodi Agencija uplaćuju se u državni proračun i koriste se za podmirivanje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine vezanih za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom.

(2) Troškove za usluge i postupke iz stavka 1. ovoga članka, vrijeme i način uplate sredstava propisat će ministar.

(3) Vrijednost troškova iskazuje se u bodovima, a vrijednost bodova utvrđuje ministar.«.

Članak 10.

U članku 76. riječ: »centar« u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članku 11.

U članku 77. stavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »Državnog inspektorata«.

Članak 12.

U članku 83. stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 13.

U članku 87. stavku 1. i članku 89. stavku 1. riječ: »Centar« zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 14.

Naslov iznad članka 92. mijenja se i glasi: »PREKRŠAJNE ODREDBE«.

U članku 92. stavku 1. riječi: »ili fizička osoba« brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako uzgaja genetski modificiranu sortu u suprotnosti s odredbom članka 11. stavka 1. i članka 33. stavka 8. ovoga Zakona,

2. ako stavi na tržište sjeme ili reprodukcijski materijal genetski modificirane sorte, koja se nalazi na zajedničkoj Sortnoj listi unatoč zabrani ministra (članak 11. stavak 2.),

3. ako za naručitelja iz trećih zemalja proizvodi sjeme genetski modificiranih sorti (članak 12. stavak 1.).«.

Članak 15.

U članku 94. stavku 1. točkama 21.a., 32., 34. i 48. riječ: »Centru« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Agencija« u odgovarajućem padežu.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 8., 11. i 12. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/227

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.