Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

HRVATSKI SABOR

2251

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/176

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU

Članak 1.

U Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (»Narodne novine« br. 81/13.) u članku 10. stavku 7. riječi: »Hrvatskoj agenciji za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu«.

U stavku 8. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »provedbu službenih kontrola« zamjenjuju se riječima: »organizaciju službenih kontrola«.

U stavku 2. riječi: »iz tijela iz stavka 1. ovoga članka« brišu se, a riječi: »tijela iz stavka 1. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »Državnog inspektorata«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatska agencija za hranu« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 13. stavaka 1. i 2. koji su izmijenjeni člankom 2. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/217

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.