Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu

HRVATSKI SABOR

2252

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o veterinarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/177

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VETERINARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13.) u članku 3. točka 63. mijenja se i glasi:

»63. Uprava – Uprava nadležna za poslove veterinarstva, ustrojstvena jedinica Ministarstva koja organizira poslove službene veterinarske kontrole i nadzora nad provedbom veterinarskih propisa i drugih odgovarajućih standarda i preporuka Svjetske organizacije za zdravlje životinja (u daljnjem tekstu: OIE).«.

Iza točke 76. dodaje se točka 77. koja glasi:

»77. Državni inspektorat – središnji državni ured koji obavlja inspekcijske poslove na području Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

U članku 40. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, označavanje uzgojno valjanih životinja, u skladu s propisanim uvjetima iz stavka 9. ovoga članka, obavlja Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Kopitari podliježu obveznom označavanju koje provode Ministarstvo, ovlaštene uzgojne organizacije, Agencija i ovlaštene veterinarske organizacije.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Ministarstvo uspostavlja Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) kao integriranu bazu podataka koja obuhvaća Registar farmi, Jedinstveni registar goveda, Jedinstveni registar ovaca i koza, Jedinstveni registar svinja, Središnji registar kopitara te registre drugih vrsta životinja.«.

Stavak 12. briše se.

Članak 3.

U članku 41. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi Europske unije (u daljnjem tekstu: uredbe EU) u području identifikacije i registracije goveda (uključujući vrste bizon i bivol) te dostavu informacija prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima drugih država članica je Ministarstvo, a za provedu nadzora Državni inspektorat.

(2) Ministarstvo uspostavlja Jedinstveni registar goveda kao računalnu bazu podataka o označenim i registriranim govedima u skladu s odredbama članka 5. Uredbe (EZ) br. 1760/2000.«.

Članak 4.

U članku 42. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu uredbi EU u području identifikacije i registracije ovaca i koza te dostavu informacija prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima drugih država članica je Ministarstvo, a za provedbu nadzora Državni inspektorat.

(2) Ministarstvo uspostavlja Jedinstveni registar ovaca i koza kao računalnu bazu podataka o označenim i registriranim ovcama i kozama u skladu s odredbama članka 8. Uredbe (EZ) br. 21/2004.«.

Članak 5.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 504/2008 u području identifikacije i registracije kopitara te dostavu informacija prema Europskoj komisiji i nadležnim tijelima drugih država članica je Ministarstvo, a provedbu nadzora Državni inspektorat.

(2) Identifikacijske dokumente za kopitare izdaju ovlaštene uzgojne organizacije i Ministarstvo.

(3) Ministarstvo vodi Središnji registar kopitara koji je sastavni dio JRDŽ-a.

(4) Ministarstvo distribuira i vodi evidenciju izdanih mikročipova za označavanje kopitara.

(5) Mjere propisane člankom 19. Uredbe (EZ) br. 504/2008 provodi subjekt u poslovanju s hranom kada je riječ o klanju kopitara odnosno odobreni prijevoznik nusproizvoda, kada se radi o usmrćivanju ili uginuću.

(6) Ministar je ovlašten donijeti pravilnike, naredbe i naputke za provedbu uredbi EU i propisa EU donesenih na temelju uredbi EU koje uređuju područje identifikacije i registracije kopitara.«.

Članak 6.

U članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svi psi, mačke i pitome vretice koji su označeni moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca koji vodi Ministarstvo.«.

Članak 7.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»Inspekcijske i druge poslove u području veterinarstva i sigurnosti hrane provode veterinarski inspektori i granični veterinarski inspektori na temelju ovlasti danih Zakonom o državnom inspektoratu, u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te propisima EU.«.

Članak 8.

Članak 138. briše se.

Članak 9.

Članak 139. briše se.

Članak 10.

Članak 140. briše se.

Članak 11.

Članak 141. briše se.

Članak 12.

Članak 142. briše se.

Članak 13.

U članku 144. stavci 2., 3, 4. i 5. brišu se.

Članak 14.

Članak 146. briše se.

Članak 15.

Članak 147. briše se.

Članak 16.

Članak 149. briše se.

Članak 17.

Članak 150. briše se.

Članak 18.

Članak 151. briše se.

Članak 19.

U članku 177. stavku 1. točke 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 3.

Članak 20.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 1., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/213

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.