Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)

HRVATSKI SABOR

2255

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA
(preinačena verzija)

proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija), koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/180

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1223/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD
30. STUDENOGA 2009. GODINE O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA
(preinačena verzija)

članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (»Narodne novine«, br. 18/13.) u članku 3. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

U stavku 2. riječi: »ministar nadležan za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pri provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje s centrima za kontrolu otrovanja, zavodima za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1223/2009 i ovoga Zakona provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad predmetima opće uporabe i kemikalijama.«.

U stavcima 2., 3., 4. i 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 2. i 3. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/199

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.