Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

HRVATSKI SABOR

2256

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/181

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 649/2012 O IZVOZU I UVOZU OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (»Narodne novine«, br. 41/14.) naziv glave II. mijenja se i glasi: »II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI«.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: »Nadležna tijela«.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležna tijela za provedbu Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je donijeti pravilnik kojim će pobliže urediti pojedina pitanja uvoza i izvoza opasnih kemikalija radi provedbe pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 649/2012.

(3) Pri provedbi ovoga Zakona nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove poljoprivrede, zaštite okoliša, prometa, pomorstva, gospodarstva i carinskog nadzora.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavak 17. mijenja se i glasi:

» – provodi izobrazbu nadležnih inspektora Državnog inspektorata i državnih službenika u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za provedbu carinskog nadzora.«.

U stavku 2. riječi: »Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 649/2012 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad kemikalijama.«.

Članak 4.

U članku 6. riječi: »Nadležni sanitarni inspektor na granici« zamjenjuju se riječima: »Nadležni granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata«, a riječi: »sanitarne inspekcije« zamjenjuju se riječima: »Državnog inspektorata«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1. riječi: »sanitarnog inspektora na granici« zamjenjuju se riječima: »graničnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.. osim članaka 1. i 2. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat i članaka 3., 4., 5. i 6. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/200
Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.