Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija

HRVATSKI SABOR

2257

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/182

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA EZ O REGISTRACIJI, EVALUACIJI, AUTORIZACIJI I OGRANIČAVANJU KEMIKALIJA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (»Narodne novine«, br. 53/08. i 18/13.) u članku 3. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

U stavku 2. riječi: »ministar zdravlja« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. riječi: »Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti Državnog inspektorata te nadzor nad opasnim kemikalijama.

Osim ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, u inspekcijskom nadzoru nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona sanitarni inspektor Državnog inspektorata ima pravo i dužnost zabraniti proizvodnju, stavljanje na tržište ili korištenje tvari kao takve, u pripravku ili proizvodu ako u skladu s Uredbom 1907/2006/EZ:

– nisu bile registrirane ili se koriste za neregistrirane svrhe

– nemaju sigurnosno-tehnički list ili odgovarajući sigurnosno-tehnički list te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš

– za njih nije izrađeno izvješće o kemijskoj sigurnosti ili ono nije odgovarajuće te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš

– nisu primijenjene odgovarajuće mjere radi primjerene kontrole rizika utvrđenih u ocjeni kemijske sigurnosti i nisu prema potrebi preporučene u sigurnosno-tehničkim listovima te postoji opravdana sumnja da bi mogle ozbiljno ugroziti zdravlje i okoliš.

Upravni nadzor nad provedbom Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona obavlja ministarstvo.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 3. i 4. koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/206

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.