Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

HRVATSKI SABOR

2258

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/183

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

U Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, br. 56/13., 64/15. i 104/17.) u članku 1. stavku 1. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »nadležna tijela«.

Članak 2.

U članku 4. točki 19. riječi: »osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola nadležnog tijela« zamjenjuju se riječima: »sanitarni inspektor Državnog inspektorata«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona su ministarstvo nadležno za zdravstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Državni inspektorat, svaki u svom djelokrugu.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Državni inspektorat je nadležno tijelo za provedbu inspekcijskog nadzora, odnosno službenih kontrola temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo je nadležno tijelo za vođenje politike u području vode za ljudsku potrošnju te provedbu upravnih i stručnih poslova prema odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. podstavak 2. briše se.

Podstavci 3. – 8. postaju podstavci 2. – 7.

Dosadašnji podstavak 6., koji postaje podstavak 5., mijenja se i glasi:

» – dva predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,«.

Dosadašnji podstavak 8., koji postaje podstavak 7., mijenja se i glasi:

» – jedan predstavnik Državnog inspektorata.«.

Članak 5.

U članku 12.a riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za unutarnje poslove«.

Članak 6.

U članku 12.b stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – dva predstavnika Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,«.

Podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 7.

U članku 12.c stavku 7. riječi: »mjesno nadležnoj sanitarnoj inspekciji« zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 6. riječi: »ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za unutarnje poslove«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. podstavku 4. riječi: »mjesno nadležnoj sanitarnoj inspekciji« zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«, a riječi: »Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove«.

Članak 10.

U članku 15.a stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Registar iz stavka 5. ovoga članka vodi se u elektroničkom obliku te je dostupan sanitarnim inspektorima Državnog inspektorata.«.

Članak 11.

U članku 18. stavku 1. riječi: »osobama ovlaštenim za provedbu službenih kontrola« zamjenjuju se riječima: »sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«.

U stavku 2. riječi: »osobama koje provode službene kontrole« zamjenjuju se riječima: »sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«.

Članak 12.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za unutarnje poslove«.

U podstavku 2. riječi: »mjesno nadležnu sanitarnu inspekciju« zamjenjuju se riječima: »mjesno nadležnog sanitarnog inspektora Državnog inspektorata«, a riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za unutarnje poslove«.

U podstavku 3. riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za unutarnje poslove«.

U stavku 6. riječi: »Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezan je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obvezno je«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 3. riječi: »Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za unutarnje poslove«.

Članak 14.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga zakona Državni inspektorat osigurava provođenje službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

(2) Državni inspektorat donosi planove službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na temelju procjene rizika koju, na temelju dostupnih znanstvenih dokaza, donosi Stručno povjerenstvo iz članka 11. ovoga Zakona.

(3) Državni inspektorat donosi planove službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, koji moraju sadržavati i planove uzorkovanja.

(4) Državni inspektorat dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo rezultate o provedenim službenim kontrolama i poduzetim mjerama.

(5) Ministarstvo dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo podatke o odobrenim odstupanjima i zahtjevima dostavljenim Europskoj komisiji putem javne ustanove nadležne za izvještavanje o vodama i ostalim poduzetim mjerama poboljšanja, u svrhu izrade godišnjih i trogodišnjih izvješća.

(6) Državni inspektorat dostavlja Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo podatke iz stavka 4. ovoga članka do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.«.

Članak 15.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga zakona Državni inspektorat osigurava provođenje sljedećih službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju:

a) inspekcijski nadzor,

b) reviziju sustava upravljanja rizicima i krizom odnosno reviziju planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

(2) Službene kontrole iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

(3) Prilikom provođenja službenih kontrola iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka primjenjuju se tehnike uzorkovanja i provođenja analiza.

(4) Prilikom provođenja službenih kontrola iz stavka 1. točaka a) i b) ovoga članka uzima se u obzir mišljenje o provedenoj početnoj ocjeni sukladnosti i provedenim redovnim ocjenama sukladnosti planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju iz članka 12.c stavaka 1. i 6. ovoga Zakona.

(5) Zavodi za javno zdravstvo županija odnosno Grada Zagreba obvezni su na zahtjev sanitarnog inspektora Državnog inspektorata osigurati tehničko osoblje za provođenje službenih kontrola i uzorkovanja.

(6) Prilikom provedbe inspekcijskog nadzora temeljem rezultata monitoringa u skladu s člankom 37. ovoga Zakona, sanitarni inspektor Državnog inspektorata dobivene rezultate analiza iz monitoringa smatra istovjetnima s rezultatima službenog uzorkovanja.«.

Članak 16.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »Sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Troškove uzorkovanja i laboratorijskih analiza snosi Državni inspektorat.«.

Članak 17.

U članku 31. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U stavku 3. iza riječi: »posebnim zakonom« briše se točka i dodaju riječi: »te inspekcijski nadzor temeljem rezultata monitoringa.«.

Članak 18.

U članku 32. stavku 1. iza riječi: »Sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 19.

U članku 33. stavku 1. riječ: »Inspektor« zamjenjuje se riječima: »Sanitarni inspektor Državnog inspektorata«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka koje je donio sanitarni inspektor Državnog inspektorata dopuštena je žalba nadležnoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata.«.

Članak 20.

U članku 34. stavcima 1., 2. i 3. riječ: »inspektor« zamjenjuje se riječima: »sanitarni inspektor Državnog inspektorata«.

Članak 21.

U članku 35. iza riječi: »Sanitarni inspektori« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 22.

Iznad članka 37. dodaje se glava VI.a i naziv koji glasi: »MONITORING (PRAĆENJE)«, a riječi »d) MONITORING (PRAĆENJE)« i »Plan monitoringa« brišu se.

Članak 23.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) U provedbi ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona Ministarstvo osigurava provođenje postupka monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

(2) Ministar nadležan za zdravstvo donosi godišnji plan monitoringa (praćenja) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, koji obuhvaća plan monitoringa parametara skupine A i parametara skupine B, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine.

(3) Plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– broj potrebnih uzoraka izražen posebno za monitoring parametara skupine A i parametara skupine B,

– opseg analiza za monitoring parametara skupine A i parametara skupine B,

– popis zavoda za javno zdravstvo zaduženih za provedbu plana na određenom području,

– naziv i broj lokalnih vodovoda obuhvaćenih planom,

– naziv i broj javnih vodovoda,

– mjesta uzorkovanja te

– procjenu rizika Stručnog povjerenstva iz članka 12.b ovoga Zakona.

(4) Prilikom izrade prijedloga plana monitoringa i tijekom provođenja plana monitoringa Hrvatski zavod za javno zdravstvo te zavodi za javno zdravstvo županija odnosno Grada Zagreba i ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obvezni su primjenjivati odredbe pravilnika iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa kojima je uređena radiološka sigurnost, ministar nadležan za zdravstvo donosi godišnji plan monitoringa (praćenja) parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, na prijedlog ministra nadležnog za unutarnje poslove, najkasnije 60 dana prije početka kalendarske godine.

(6) Cilj plana monitoringa iz stavka 5. ovoga članka je utvrditi predstavlja li odstupanje izmjerenih parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju od propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona rizik za ljudsko zdravlje koji zahtijeva djelovanje te kako bi se poduzele, kada je to potrebno, korektivne mjere radi poboljšanja kvalitete vode do razine koja je u skladu sa zahtjevima za zaštitu ljudskog zdravlja sa stajališta radiološke sigurnosti.

(7) Plan monitoringa iz stavka 5. ovoga članka mora se temeljiti na strategijama i učestalosti praćenja parametara propisanih pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, radi postizanja cilja iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Planom monitoringa mora se osigurati da su izmjerene vrijednosti reprezentativne za kvalitetu vode koja se troši tijekom cijele godine.

(9) U slučaju vode namijenjene za ljudsku potrošnju koja se stavlja u boce ili posude namijenjene za prodaju, to ne dovodi u pitanje načela sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), kako je propisano Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004.) i načelima službene kontrole iz Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.).

(10) Praćenje koje se provodi glede ID-a i obilježja analitičkih metoda moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim pravilnikom iz članka 10. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 41.a mijenja se i glasi: »Obveze ministarstva nadležnog za unutarnje poslove«.

Članak 41.a mijenja se i glasi:

»(1) Provedbu monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju koordinira ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(2) U svrhu provođenja monitoringa parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obvezno je:

– dostaviti prijedlog plana monitoringa ministarstvu nadležnom za zdravstvo svake godine najkasnije do 30. rujna za iduću godinu, uzimajući u obzir svoju procjenu,

– u elektroničkom obliku uspostaviti bazu podataka provedbe monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju,

– izraditi godišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju i dostaviti ga ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. svibnja iduće godine za prethodnu godinu,

– izraditi trogodišnji izvještaj o praćenju radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju na temelju godišnjih izvještaja iz stavka 2. podstavka 3. ovoga članka i dostaviti ga ministarstvu nadležnom za zdravstvo najkasnije do 31. svibnja tekuće godine za prethodne tri godine.

(3) Bazu podataka i izvještaje iz stavka 2. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za unutarnje poslove izrađuje na osnovi podataka stručnih tehničkih servisa o provedenim ispitivanjima vode u monitoringu.«.

Članak 25.

U članku 45. stavku 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – ne prijavi svako odstupanje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara Stručnom povjerenstvu i nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata te svako odstupanje parametara radioaktivnih tvari Stručnom povjerenstvu, nadležnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata i ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, sukladno članku 15. stavku 2. podstavku 4. ovoga Zakona,«.

U podstavku 18. iza riječi: »sanitarnom inspektoru« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U podstavku 19. iza riječi: »sanitarnom inspektoru« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 26.

Ministar nadležan za zdravstvo uskladit će sastav stručnih povjerenstava iz članka 11. koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Zakona i članka 12.b koji je izmijenjen člankom 6. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 1. i 2., članaka 3. i 4. u dijelovima koji se odnose na Državni inspektorat, članka 7., članka 9. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, članaka 10. i 11., članka 12. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, članaka 14. do 21., te članka 25. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, a koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/203

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.