Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima

HRVATSKI SABOR

2259

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/184

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

Članak 1.

U Zakonu o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13., 47/14. i 15/18.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obavljanje poslova službenih kontrola GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a nadležne su inspekcije Državnog inspektorata i farmaceutska i zdravstvena inspekcija središnjeg tijela državne uprave za poslove zdravstva i inspekcija Agencije za lijekove i medicinske proizvode.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4 postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova službenih kontrola kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a:

– ograničeno uporabljuju, namjerno prekogranično prenose, nadležni su sanitarni inspektor Državnog inspektorata ili farmaceutski/zdravstveni inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva ili inspektor Agencije za lijekove i medicinske proizvode sukladno ovom Zakonu i sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje lijekova,

– stavljaju na tržište:

1. kao kozmetika, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu,

2. kao lijekovi, nadležan je farmaceutski inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje lijekova,

3. kao reprodukcijski materijal poljoprivrednog bilja:

a) u svrhu uzgoja genetski modificiranih poljoprivrednih kultura i kao sredstvo za zaštitu bilja u prodaji, nadležan je poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje postupanje s reprodukcijskim materijalom poljoprivrednog bilja i sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje održiva uporaba pesticida,

b) pri uvozu, u svrhu uzgoja genetski modificiranih poljoprivrednih kultura, nadležan je fitosanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju područja reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja i biljnog zdravstva,

4. kao životinjski reprodukcijski materijal:

a) u svrhu uzgoja genetski modificiranih životinja u veterinarstvu te za veterinarsko-medicinske proizvode u maloprodaji, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje veterinarstva,

b) u svrhu uzgoja genetski modificiranih životinja u veterinarstvu te za veterinarsko-medicinske proizvode pri uvozu, nadležan je granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje veterinarstva,

5. kao šumski reprodukcijski materijal:

a) nadležan je šumarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje šumskog reprodukcijskog materijala,

b) pri uvozu nadležan je fitosanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju područja šumskog reprodukcijskog materijala i biljnog zdravstva,

6. kao hrana i genetski modificirana hrana na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti:

a) životinjskog podrijetla, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata, osim na ribarskim iskrcajnim mjestima u kojem slučaju je nadležan ribarski inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

b) biljnog podrijetla, nadležan je poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

7. kao hrana i genetski modificirana hrana na razini proizvodnje i prerade:

a) životinjskog podrijetla, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

b) neživotinjskog podrijetla, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

c) koja sadrži sastojke životinjskog i neživotinjskog podrijetla, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata, a u slučaju izvoza sanitarni i veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

8. kao hrana i genetski modificirana hrana na razini maloprodaje bez obzira na podrijetlo, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata, osim ako je posebnim zakonom kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja određeno da službene kontrole provodi veterinarski inspektor Državnog inspektorata,

9. kao hrana i genetski modificirana hrana pri uvozu:

a) životinjskog podrijetla, nadležan je granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

b) neživotinjskog podrijetla, nadležan je granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

c) životinjskog i neživotinjskog podrijetla, nadležan je granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja ili granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

10. nad označavanjem hrane i genetski modificirane hrane s aspekta sigurnosti hrane, provode nadležni inspektori prema podjeli nadležnosti od točaka 6. do 9. ovoga stavka sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

11. nad označavanjem hrane i genetski modificirane hrane s aspekta kvalitete, provodi se sukladno posebnom propisu kojim se uređuje provedba službenih kontrola hrane i hrane za životinje prema podjeli nadležnosti od točaka 6. do 9. ovoga stavka sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

12. genetski modificirane biljne kulture kao tehnološke sirovine u proizvodnji, preradi, maloprodaji, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu,

13. genetski modificirane biljne kulture kao tehnološke sirovine pri uvozu, nadležan je granični sanitarni inspektor Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu,

14. kao hrana za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti bez obzira na podrijetlo, uključujući i genetski modificiranu hranu za životinje (uključujući i hranu za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a u hrani za životinje), nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

15. kao hrana za životinje biljnog podrijetla ili kao genetski modificirana hrana biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, nadležan je poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

16. kao hrana za životinje i genetski modificirana hrana za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

17. na razini maloprodaje hrane za životinje i genetski modificirane hrane za životinje bez obzira na podrijetlo, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

18. službene kontrole prisutnosti GMO-a u hrani za životinje, bez obzira na podrijetlo, uključujući i genetski modificiranu hranu za životinje (uključujući i hranu za životinje koja sadrži i/ili se sastoji ili potječe od GMO-a u hrani za životinje), na razini proizvodnje i prerade, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata, a na razini primarne biljne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

19. pri uvozu hrane za životinje životinjskog podrijetla, genetski modificirane hrane za životinje životinjskog i neživotinjskog podrijetla, hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja je navedena na popisu hrane za životinje neživotinjskog podrijetla sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje uvoz hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja te hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja nije na predmetnom popisu i genetski modificirane hrane za životinje, nadležan je granični veterinarski inspektor Državnog inspektorata, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

20. zbog utvrđene prisutnosti GMO-a u usjevu iz konvencionalnog, integriranog ili ekološkog uzgoja GMO-a u komercijalne svrhe, nadležan je poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje postupanje s reprodukcijskim materijalom poljoprivrednog bilja i posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

21. prilikom uzgoja genetski modificiranih poljoprivrednih kultura, nadležan je poljoprivredni inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje postupanje s reprodukcijskim materijalom poljoprivrednog bilja i posebnom zakonu kojim se uređuje područje službenih kontrola koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja,

22. za genetski modificirane kućne ljubimce, nadležan je veterinarski inspektor Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje postupanja s kućnim ljubimcima,

– zbog uvođenja GMO-a u okoliš:

1. nenamjernog uvođenja GMO-a u okoliš, nadležne su inspekcije prema podjeli nadležnosti sukladno članku 3. ovoga Zakona,

2. zbog namjernog uvođenja GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište, nadležan je inspektor zaštite prirode Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode,

3. zbog namjernog uvođenja GMO-a u živi organizam u svrhu kliničkih ispitivanja u kojima se koriste genetski modificirani mikroorganizmi (GMM) za transfer gena u medicinske svrhe, nadležan je sanitarni inspektor Državnog inspektorata ili farmaceutski/zdravstveni inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva ili inspektor Agencije za lijekove i medicinske proizvode sukladno ovom Zakonu i sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje lijekova,

– za nadzor gospodarenja otpadom nastalog od GMO-a kada više nije sposoban za reprodukciju ili prijenos genetskog materijala na druge organizme, nadležan je inspektor zaštite okoliša Državnog inspektorata sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje gospodarenja otpadom.

O provedenim službenim kontrolama nadležnih inspekcija Državnog inspektorata, Državni inspektorat podnosi objedinjeno godišnje izvješće o provedenim službenim kontrolama u području GMO-a središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zdravstva do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

U slučaju neposredne opasnosti za zdravlje ljudi i radi zaštite okoliša od učinaka GMO-a čelnik Državnog inspektorata u suradnji s čelnikom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zdravstva obvezan je koordinirati inspekcijske nadzore tijela iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/05., 137/09., 28/13., 47/14. i 15/18.) riječi: »Hrvatska agencija za hranu«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu«, u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 1. i 2. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, a koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/202

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.