Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

NN 115/2018 (20.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

HRVATSKI SABOR

2260

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/185

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 13. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KEMIKALIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kemikalijama (»Narodne novine«, br. 18/13.) u članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezano za kemikalije.«.

U stavku 3. riječi: »Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping (u daljnjem u tekstu: HZTA)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (u daljnjem u tekstu: HZJZ)«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »HZTA« zamjenjuju se riječima: »HZJZ«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 3. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

U stavku 5. riječi: »sanitarnom inspektoru na granici« zamjenjuju se riječima: »graničnom sanitarnom inspektoru Državnog inspektorata«.

Članak 4

U članku 24. stavku 2. riječi: »HZTA-u« zamjenjuju se riječima: »HZJZ-u«.

Članak 5.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.«.

U stavku 2. iza riječi: »sanitarnom inspektoru« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

U stavku 3. iza riječi: »Sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 6.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »Sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. točki 4. riječi: »HZTA« zamjenjuju se riječima: »HZJZ«.

U točki 19. riječi: »HZTA« zamjenjuju se riječima: »HZJZ-u«.

U stavku 5. iza riječi: »sanitarni inspektor« dodaju se riječi: »Državnog inspektorata«.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« i »ministar nadležan za zdravlje«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo« i »ministar nadležan za zdravstvo«, u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članaka 3., 5., 6., 7. te članka 8. u dijelu koji se odnosi na Državni inspektorat, koji stupaju na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/201

Zagreb, 7. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.