Zakon o otocima

NN 116/2018 (21.12.2018.), Zakon o otocima

Hrvatski sabor

2287

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTOCIMA

Proglašavam Zakon o otocima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/18-01/132

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 26. studenoga 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O OTOCIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način upravljanja razvojem hrvatskih otoka, zaštitom otoka i otočića u Jadranskom moru te poluotoka Pelješca (u daljnjem tekstu: otoci), određuje politika otočnog razvoja, tijela nadležna za upravljanje otočnim razvojem, razvrstavanje otoka u skupine i vrednovanje razvijenosti otoka, praćenje i izvještavanje o provedbi politike otočnog razvoja u svrhu učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora financiranja.

Članak 2.

Poluotok Pelješac u smislu ovoga Zakona ima status otoka.

Interes Republike Hrvatske za osobitu zaštitu otoka

Članak 3.

S obzirom na interes Republike Hrvatske za osobitu zaštitu otoka, ovim se Zakonom uređuje način na koji se otočna dobra mogu upotrebljavati i iskorištavati te razvojna politika usmjerena na prevladavanje ograničenja kojima su otoci podvrgnuti.

Otoci kao područja s razvojnim posebnostima

Članak 4.

Otoci Republike Hrvatske područja su s razvojnim posebnostima određena zakonom kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem Republike Hrvatske te im se određuje poseban planski i programski pristup nositelja politike područnog (regionalnog) i otočnog razvoja.

Značenje pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. otok prirodno nastali dio kopna okružen morem, površine veće od 1 km2

2. otočić prirodno nastali dio kopna okružen morem, površine od 0,01 km2 do 1 km2

3. hrid prirodno nastali dio kopna okružen morem, površine manje od 0,01 km2, vidljiv iznad površine mora

4. greben prirodno nastali dio kopna okružen morem, površine manje od 0,01 km2, povremeno potopljen ispod površine mora

5. Registar otoka – jedinstveni registar otoka, otočića i hridi u kojem su oni klasificirani po vanjskim obilježjima i drugim parametrima bitnim za upravljanje, korištenje i čuvanje (naziv, geografski položaj, površina, teritorijalna nadležnost, naseljenost, gospodarski, infrastrukturni, suprastrukturni i okolišni pokazatelji)

6. premošteni otok – otok mostom povezan s kopnom

7. otočani hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji s prijavljenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu

8. obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave – jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze otoci

9. održivi razvoj otoka – dugoročni proces unapređenja otočnog gospodarstva i otočne zajednice koji se ostvaruje prepoznavanjem, poticanjem i upravljanjem otočnim razvojnim potencijalom i korištenjem raspoloživih resursa uz najmanje moguće ugrožavanje prirodnih sustava

10. jedinica lokalne samouprave na otoku – jedinica lokalne samouprave čije se sjedište nalazi na otoku

11. otoci sa specifičnim položajem – otoci i dijelovi otoka kojima se sjedište jedinice lokalne samouprave nalazi na kopnu ili na drugom otoku

12. otočni razvojni dionici – otočni poslovni sektor te znanstvenici, zadruge i organizacije civilnog društva koje djeluju na otocima

13. otočni razvojni pokazatelji – skup otocima primjerenih geografskih, demografskih, gospodarskih, infrastrukturnih, suprastrukturnih i okolišnih pokazatelja kojima se određuje, prati i vrednuje ukupna razvijenost pojedinog otoka i tako oblikuje osnova za vođenje otočne razvojne politike

14. otočnost – skup geografskih, društvenih, povijesnih, gospodarskih i ekoloških posebnosti proizašlih iz potpune okruženosti morem. Iznimno se pojam otočnosti primjenjuje i na poluotok Pelješac

15. pametni otok – otok koji se uz korištenje odgovarajućih alata i inovativnih rješenja razvija ekološki, društveno, tehnološki i ekonomski održivo, gradeći pritom kružno gospodarstvo i povećavajući samodostatnost i otpornost na klimatske promjene; pametni otok je sastavnica ukupne prostorno-ekonomske razvojne politike jer se kao predložak može i treba koristiti za planiranje i promicanje razvoja održivih tehnologija koje se, jednom isprobane i uhodane u otočnim uvjetima, mogu u većem obujmu uvoditi i na kopnu

16. čista energija – energija dobivena iz obnovljivih izvora i visokoučinkovitih postrojenja, kao i biogoriva te druga sintetska goriva proizvedena iz obnovljivih izvora na održivi način

17. kružno gospodarstvo – gospodarstvo koje osigurava održivo gospodarenje resursima, a otpad svodi na najmanju moguću mjeru

18. Nacionalni plan razvoja otoka – srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja

19. Nacionalna razvojna strategija – dugoročni akt strateškog planiranja koji se donosi sukladno propisu kojim se uređuje područje strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

20. otočni koordinator – fizička osoba koju zapošljava regionalni koordinator radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka

21. regionalni koordinator – javna ustanova koja obavlja poslove od javnog interesa osnovana po posebnom zakonu kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem Republike Hrvatske, radi učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave

22. otočni razvojni projekt – projekt čiji je nositelj ministarstvo nadležno za otoke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i kojim se pridonosi postizanju razvojnih smjerova i strateških ciljeva definiranih u okviru Nacionalnog plana razvoja otoka, od važnosti za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na otocima te akata povezanih s okvirom za gospodarsko upravljanje EU-a i s korištenjem fondova EU-a

23. otočni poslodavci – fizičke osobe – obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom sjedištu.

DIO DRUGI
HRVATSKO OTOČJE

Otoci, otočići, hridi i grebeni

Članak 6.

(1) Hrvatsko otočje je jedinstvena otočna geografska cjelina koja se sastoji od 78 otoka, 524 otočića te 642 hridi i grebena. Otoka, otočića, hridi i grebena ima ukupno 1244 i sastavni su dio teritorija Republike Hrvatske.

(2) Popis otoka i otočića prikazan je u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo ustrojava i vodi Registar otoka.

(4) Metodologiju ustrojavanja i vođenja Registra otoka pravilnikom propisuje ministar nadležan za otoke (u daljnjem tekstu: ministar).

Razvrstavanje otoka

Članak 7.

U svrhu planiranja i provedbe programa, projekata, mjera i aktivnosti propisanih ovim Zakonom, kao i drugim propisima koji se bave otočnom razvojnom politikom otoci se razvrstavaju prema:

a. geografskom kriteriju i teritorijalnoj nadležnosti

b. udaljenosti od kopna

c. specifičnom položaju.

Razvrstavanje otoka po geografskom kriteriju i teritorijalnoj nadležnosti

Članak 8.

(1) Otoci se razvrstavaju po geografskom kriteriju i teritorijalnoj nadležnosti obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave na sedam područja:

I. područje obuhvaća otoke Istarske županije: Sv. Nikola, Kuvrsada, Maškin, Sv. Andrija, Sv. Ivan na pučini, Sv. Katarina, Mali Brijun, Vanga (Krasnica) i Veli Brijun

II. područje obuhvaća otoke Primorsko-goranske županije: Krk, Cres, Lošinj, Vele Srakane, Male Srakane, Susak, Unije, Ilovik i Rab

III. područje obuhvaća dio otoka Paga (Grad Novalja) koji pripada Ličko-senjskoj županiji

IV. područje obuhvaća otoke Zadarske županije: Pag – dio (Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana), Vir, Ugljan, Pašman, Babac, Ošljak, Dugi otok, Iž, Rava, Silba, Molat, Ist, Olib, Premuda, Vrgada, Sestrunj, Rivanj i Zverinac

V. područje obuhvaća otoke Šibensko-kninske županije: Murter, Prvić, Zlarin, Krapanj, Kaprije, Žirje i Kornat

VI. područje obuhvaća otoke Splitsko-dalmatinske županije: Brač, Čiovo, Šolta, Drvenik Veli, Drvenik Mali, Hvar, Vis i Biševo

VII. područje obuhvaća otoke Dubrovačko-neretvanske županije: Korčula, Mljet, Lastovo, Šipan, Lopud, Lokrum, Koločep i poluotok Pelješac.

(2) Područjima iz stavka 1. ovoga članka pripadaju i svi povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići koji katastarski pripadaju otocima iz stavka 1. ovoga članka.

Razvrstavanje otoka prema udaljenosti od kopna

Članak 9.

(1) Otoci se prema udaljenosti od kopna dijele na:

1. pučinske otoke – skupina otoka najudaljenijih od kopna

2. kanalske otoke – skupina otoka srednje udaljenosti od kopna

3. priobalne otoke – skupina otoka najbližih kopnu

4. premoštene otoke – skupina otoka mostom povezanih s kopnom.

(2) Pučinski otoci su: Unije, Vele Srakane, Male Srakane, Susak, Premuda, Ist, Molat, Dugi otok, Ilovik, Kornat, Žirje, Biševo, Vis, Lastovo, Prežba i svi povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići koji katastarski pripadaju navedenim otocima.

(3) Kanalski otoci su: Cres, Lošinj, Silba, Olib, Sestrunj, Zverinac, Rivanj, Iž, Rava, Kaprije, Hvar, Korčula, Mljet, Vrnik i svi povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići koji katastarski pripadaju navedenim otocima.

(4) Priobalni otoci su: Rab, Ugljan, Ošljak, Pašman, Babac, Vrgada, Prvić, Zlarin, Krapanj, Drvenik Mali, Drvenik Veli, Šolta, Brač, Šipan, Lopud, Koločep i svi povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci i otočići koji katastarski pripadaju navedenim otocima.

(5) Premošteni otoci su: Krk, Pag, Vir, Murter, Čiovo i poluotok Pelješac.

(6) Za svaku pojedinu skupinu otoka iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi Program mjera kroz Otočni godišnji program u skladu s potrebama svake pojedine skupine otoka proizašlih zbog njihove udaljenosti od kopna.

(7) Pri donošenju Programa iz stavka 6. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir poseban status otoka koji su unutar obuhvata nacionalnih parkova i/ili parkova prirode.

Otoci sa specifičnim položajem

Članak 10.

(1) Otoci i dijelovi otoka sa specifičnim položajem su:

Vele Srakane, Male Srakane, Ilovik, Susak, Unije i Cres – dio (u sastavu Grada Malog Lošinja); Premuda, Rava, Ist, Iž, Molat, Silba, Škarda i Olib (u sastavu Grada Zadra); Babac (u sastavu Općine Sv. Filip i Jakov); Zverinac i Lavdara (u sastavu Općine Sali); Vrgada (u sastavu Općine Pakoštane); Ošljak, Rivanj i Sestrunj (u sastavu Općine Preko); Prvić (u sastavu Grada Vodica); Kaprije, Krapanj, Zlarin i Žirje (u sastavu Grada Šibenika); Žutsko-sitsko otočje, Kornat i Kornatsko otočje (u sastavu Općine Murter-Kornati); Čiovo – dio, Drvenik Veli i Drvenik Mali (u sastavu Grada Trogira); Čiovo – dio (u sastavu Grada Splita); Pakleni otoci (u sastavu Grada Hvara), Šćedro (u sastavu Općine Jelsa); Svetac / Sveti Andrija i Biševo (u sastavu Grada Komiže); Budikovac Veli (u sastavu Grada Visa); Prežba i Sušac (u sastavu Općine Lastovo); Vrnik (u sastavu Grada Korčule); Koločep, Šipan, Jakljan, Lokrum i Lopud (u sastavu Grada Dubrovnika).

(2) Za otoke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi Program mjera kroz Otočni godišnji program kako bi se ublažili nedostaci koji proizlaze iz specifičnog položaja ovih otoka u odnosu na sjedište jedinice lokalne samouprave u čijem se sastavu nalaze.

(3) Pri donošenju Programa iz stavka 2. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir poseban status otoka i/ili dijelova otoka iz stavka 1. ovoga članaka koji su unutar obuhvata nacionalnih parkova i/ili parkova prirode.

Otočna urbana područja

Članak 11.

(1) Radi učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike otočnog razvoja, ustrojavaju se otočna urbana područja.

(2) Otočna urbana područja su gradovi na otocima koji prema posljednjem popisu stanovništva imaju više od 2000 stanovnika i/ili su u sustavu prostornog uređenja određeni kao subregionalna, odnosno područna i lokalna središta.

(3) Otočna urbana područja mogu uključivati i susjedne jedinice lokalne samouprave i njihove dijelove, uz prethodnu suglasnost njihovih predstavničkih tijela.

(4) Strateški ciljevi razvoja otočnih urbanih područja ugrađuju se u planove razvoja otoka iz članka 26. ovoga Zakona.

DIO TREĆI
RAZVIJENOST OTOKA

POGLAVLJE I.
OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI

Vrednovanje razvijenosti otoka na temelju otočnih razvojnih pokazatelja

Članak 12.

(1) Uvažavajući otočnost, razvijenost otoka vrednuje se otočnim razvojnim pokazateljima.

(2) Svrha vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka je određivanje stanja i smjera razvoja svakog pojedinog otoka sukladno vrijednostima njihovih otočnih razvojnih pokazatelja.

(3) Ministarstvo kontinuirano prati razvoj otoka i vrednuje njihovu razvijenost najmanje jednom u tri godine.

(4) Postupak vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka provodi Ministarstvo.

(5) Tijela državne uprave i druga javnopravna tijela dužna su na zahtjev Ministarstva dostaviti podatke iz svojih očevidnika i drugih evidencija potrebne za vrednovanje i praćenje stupnja razvijenosti otoka.

(6) Podatke o vrednovanju razvijenosti otoka Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Otočne razvojne pokazatelje i postupak vrednovanja razvijenosti otoka propisuje ministar pravilnikom.

Razvrstavanje nastanjenih otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima

Članak 13.

(1) Nastanjeni otoci razvrstavaju se prema otočnim razvojnim pokazateljima u:

– I. skupinu koju čine nerazvijeni otoci

– II. skupinu koju čine manje razvijeni otoci

– III. skupinu koju čine razvijeni otoci.

(2) Posebnu skupinu otoka, koji se ne razvrstavaju na način iz stavka 1. ovoga članka, čine povremeno nastanjeni i nenastanjeni otoci.

(3) Povremeno nastanjene otoke čine otoci koji su nastanjeni u dužim i kraćim razdobljima tijekom godine zbog obavljanja poljoprivredne, ribarske, turističke, ugostiteljske, hotelijerske, svjetioničarske, duhovne, znanstveno-obrazovne i slične djelatnosti.

(4) Odluku o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima donosi ministar nakon provedenog postupka vrednovanja razvijenosti otoka iz članka 12. ovoga Zakona.

Otočno prioritetno područje

Članak 14.

(1) Radi učinkovitog planiranja, usklađivanja i provedbe politike otočnog razvoja te radi fizičkog i gospodarskog razvoja i društveno-socijalne regeneracije otoka ustrojavaju se otočna prioritetna područja.

(2) U otočno prioritetno područje svrstavaju se pučinski otoci iz članka 9. stavka 2., otoci sa specifičnim položajem i otoci I. skupine iz članka 13. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(3) Strateški ciljevi razvoja otočnih prioritetnih područja ugrađuju se u Nacionalni plan razvoja otoka i planove razvoja otoka iz članka 26. ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.
PRIMJENA OTOČNIH RAZVOJNIH POKAZATELJA

Otoci u planiranju i provođenju projekata, mjera i aktivnosti tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela

Članak 15.

(1) Tijela državne uprave i druga javnopravna tijela dužna su prilikom planiranja i provođenja projekata, mjera i aktivnosti za razvoj otoka u upravnom području iz svoje nadležnosti, ovisno o prirodi projekta, mjera i aktivnosti te raspoloživim financijskim sredstvima, posebno voditi računa o njihovu učinku na razvoj otoka, uzimajući u obzir vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstavanje otoka iz članaka 9., 10. i 13. ovoga Zakona.

(2) Tijela državne uprave i druga javnopravna tijela, prilikom provođenja postupaka dodjeljivanja sredstava za projekte, mjere i aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka, uzet će u obzir vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstanost otoka na temelju članaka 9., 10. i 13. ovoga Zakona.

Briga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o otocima

Članak 16.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju voditi posebnu brigu o otocima koji su obuhvaćeni njihovim područnim ustrojstvom pri provođenju postupaka dodjeljivanja sredstava za projekte, mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti te uzimati u obzir vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja i razvrstanost otoka na temelju članaka 9., 10. i 13. ovoga Zakona.

DIO ČETVRTI
INSTITUCIONALNI OKVIR

Nositelj otočne politike

Članak 17.

Ministarstvo je nositelj politike otočnog razvoja.

Otočno vijeće

Članak 18.

(1) Radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka ministar osniva Otočno vijeće kao svoje savjetodavno tijelo.

(2) Otočno vijeće čine:

a) predstavnici Hrvatskoga sabora

b) predstavnici tijela državne uprave i/ili nadležnih javnopravnih tijela

c) predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijoj su nadležnosti otoci odnosno dijelovi otoka

d) otočni koordinatori

e) predstavnici otočnih razvojnih dionika

f) predstavnici znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem.

(3) Ministar predsjeda radom Otočnog vijeća.

(4) Otočno vijeće sudjeluje u izradi Otočnog godišnjeg programa iz članka 27. ovoga Zakona.

(5) Otočno vijeće donosi Poslovnik o radu.

(6) Za svoj rad u Otočnom vijeću članovi Otočnog vijeća ne primaju naknadu.

(7) Administrativno-stručne poslove Otočnog vijeća obavlja Ministarstvo.

(8) Broj članova Otočnog vijeća, način odabira članova i djelokrug Otočnog vijeća propisuje ministar pravilnikom.

Otočni koordinatori

Članak 19.

(1) Otočni koordinator je fizička osoba koju zapošljava regionalni koordinator radi obavljanja poslova organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka.

(2) Otočni koordinator obavlja poslove iz stavka 1. ovoga članka u okviru propisanih poslova regionalnog koordinatora, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem Republike Hrvatske, isključivo za otočno područje koje obuhvaća otok ili skupinu otoka koji se nalaze unutar obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je nadležan regionalni koordinator.

(3) Osim poslova iz stavka 2. ovoga članka, otočni koordinator za otočno područje obavlja sljedeće poslove:

1. surađuje s Ministarstvom na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka

2. obavlja upis otočnih razvojnih projekata u registar otočnih razvojnih projekata i dostavlja podatke za jedinstveni registar otočnih razvojnih projekata

3. sudjeluje u radu Otočnog vijeća

4. obavlja i druge poslove sukladno ovom Zakonu.

(4) Prethodnu suglasnost regionalnom koordinatoru za zasnivanje radnog odnosa otočnog koordinatora daje Ministarstvo.

(5) Nadzor nad radom otočnih koordinatora provodi Ministarstvo.

(6) Ministarstvo vodi jedinstveni registar otočnih razvojnih projekata kojim se objedinjuju registri otočnih razvojnih projekata iz stavka 3. točke 2. ovoga članka.

(7) Međusobne odnose te prava i obveze u vezi s osiguravanjem financiranja i drugih uvjeta potrebnih za rad otočnih koordinatora iz ovoga članka Ministarstvo i regionalni koordinatori uredit će sporazumom.

(8) Broj otočnih koordinatora za svaku obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave i obuhvat otočnog područja iz stavka 2. ovoga članka za svakog otočnog koordinatora utvrđuje se odlukom koju donosi ministar.

DIO PETI
CILJEVI RAZVOJA OTOKA

Održivi razvoj otoka

Članak 20.

(1) Održivi razvoj otoka pretpostavlja ostvarivanje općih ciljeva: stabilan gospodarski razvoj otoka, pravedna raspodjela socijalnih mogućnosti za sve otočane, zaštita otočnog okoliša i povećanje otpornosti na klimatske promjene.

(2) Na otocima će se poticati ulaganja u konkurentne i inovativne sektore koji su ekološki, prostorno, gospodarski, tehnološki i društveno održivi.

Katastar i zemljišne knjige na otocima

Članak 21.

(1) Radi održivog razvoja otoka, sređivanje i usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga na otocima smatra se prioritetnim i od strateškog značenja.

(2) Sređivanje i usklađenje katastra i zemljišnih knjiga za područje otoka izvršit će nadležna tijela u skladu s posebnim propisima.

(3) Vlada Republike Hrvatske donosi Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a izrađuju ga ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i Državna geodetska uprava.

Pametni otok

Članak 22.

(1) Ovim Zakonom potiče se i podupire održivi razvoj otoka kroz projekte koji se provode u skladu s jednom ili više odrednica Pametnog otoka, a koje su:

1. aktivno sudjelovanje u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj razini

2. uvođenje i korištenje naprednih tehnologija radi osiguranja optimalnog upravljanja i korištenja lokalnih resursa i infrastrukture kroz različite poslovne modele

3. smanjenje upotrebe fosilnih goriva povećanjem održivog korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

4. promicanje održive mobilnosti na otocima

5. smanjenje i konačno uklanjanje nedostatka i oskudice vode primjenom nekonvencionalnih i pametnih načina upravljanja vodnim resursima

6. stvaranje područja bez odlaganja otpada promicanjem kružnog gospodarstva

7. očuvanje karakteristične prirodne i kulturne baštine otoka

8. diverzificiranje otočnog gospodarstva iskorištavanjem posebnosti otoka u stvaranju novih i inovativnih lokalnih djelatnosti

9. jačanje i promoviranje socijalne uključenosti, edukacije i participacije građana

10. prelazak na alternativne, dugoročne, održive i odgovorne oblike turizma na otocima.

(2) Projekti koji se provode u skladu s odrednicama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se prioritetnima za financiranje na natječajima koje provodi Ministarstvo te druga tijela državne uprave i druga javnopravna tijela.

(3) Projekti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti usklađeni s dokumentima prostornog uređenja i prostornim planovima.

Poticanje zadrugarstva na otocima

Članak 23.

(1) Ministar nadležan za poduzetništvo donosi Program poticanja zadružnog poduzetništva za zadruge koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje rad zadruga te imaju sjedište i djeluju i na području otoka, a koji uključuje modele poticanja zadrugarstva koje provodi ministarstvo nadležno za poduzetništvo u suradnji s Ministarstvom i drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Ministarstvo nadležno za poduzetništvo dodjeljuje financijske potpore zadrugama na otocima kroz Program iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sredstva za ostvarivanje financijske potpore iz stavka 2. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci ministarstva nadležnog za zadružno poduzetništvo.

Poticanje razvoja civilnog društva na otocima

Članak 24.

(1) U skladu s odrednicom Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. točke 9. ovoga Zakona, Ministarstvo potiče i stvara povoljno okruženje za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje.

(2) Ministar donosi Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima za organizacije civilnog društva koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo te imaju sjedište i djeluju na području otoka, a koji uključuje modele poticanja organizacija civilnog društva koje provodi Ministarstvo.

(3) Ministarstvo dodjeljuje financijske potpore organizacijama civilnog društva na otocima kroz Program iz stavka 2. ovoga članaka.

(4) Sredstva za ostvarivanje financijske potpore iz stavka 3. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se organizacijama civilnog društva iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Pravilnik o provedbi Programa poticanja razvoja civilnog društva na otocima donosi ministar.

DIO ŠESTI
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

Nacionalni plan razvoja otoka

Članak 25.

(1) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, donosi Nacionalni plan razvoja otoka (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan).

(2) Nacionalni plan definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije u upravnom području razvoja otoka.

(3) Nacionalni plan sadrži sljedeća otočna programska područja:

a) prometno povezivanje (pomorski, cestovni i zračni prijevoz)

b) vodoopskrba i odvodnja

c) gospodarski razvoj i poduzetništvo

d) demografska obnova

e) poljoprivreda, ribarstvo i lovstvo

f) gospodarenje otpadom

g) zdravstvena zaštita i razvoj telemedicine

h) elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina

i) zaštita prirode i okoliša

j) kultura i očuvanje kulturne baštine

k) predškolski odgoj, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i znanost

l) čista energija, energetika, obnovljivi izvori energije, ublaženje i prilagodba klimatskim promjenama

m) socijalna skrb

n) razvoj civilnog društva

o) turizam

p) stambeno zbrinjavanje

r) zaštita i korištenje malih povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i otočića.

(4) Programska područja Nacionalnog plana u najvećoj će mogućoj mjeri slijediti odrednice Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Nacionalni plan sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

(6) Nacionalni plan donosi se za razdoblje od sedam godina.

(7) Nacionalni plan mora biti usklađen s dokumentima prostornog uređenja.

Plan razvoja otoka

Članak 26.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na otoku s jednom jedinicom lokalne samouprave odnosno sporazumno sva predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave na otoku s više jedinica lokalne samouprave donose plan razvoja otoka (u daljnjem tekstu: plan razvoja otoka).

(2) Izvršna tijela jedinica lokalne samouprave na otoku s više jedinica lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka donose zajedničku odluku o nositelju izrade plana razvoja otoka.

(3) Za otoke sa specifičnim položajem plan razvoja otoka ili otočne skupine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kojoj otok teritorijalno pripada.

(4) Plan razvoja otoka izrađuje se u skladu s programskim područjima Nacionalnog plana iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona i obvezna je osnova za financiranje razvojnih programa i projekata iz sredstava fondova Europske unije i drugih izvora financiranja.

(5) Plan razvoja otoka izrađuje se i donosi za razdoblje od sedam godina.

(6) Sredstva potrebna za izradu svakog pojedinog plana razvoja otoka osigurat će: jednu trećinu Ministarstvo, jednu trećinu jedinica područne (regionalne) samouprave i jednu trećinu jedinica/jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. odnosno stavka 3. ovoga članka.

(7) Metodologiju i postupak izrade planova razvoja otoka propisuje ministar pravilnikom.

Otočni godišnji program

Članak 27.

(1) Otočni godišnji program donosi se na temelju Nacionalnog plana i u skladu s planovima razvoja otoka te sadrži mjere, projekte i aktivnosti tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela na razini godine, a vezanih uz otočni razvoj prema programskim područjima iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona, te izvore njihova financiranja.

(2) Otočni godišnji program donosi ministar najkasnije 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

Razvojni sporazum

Članak 28.

(1) Radi provedbe ovoga Zakona i učinkovite koordinacije politike otočnog razvoja može se sklopiti razvojni sporazum za područje najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem Republike Hrvatske.

(2) Razvojnim sporazumom iz stavka 1. ovoga članaka usuglašavaju se prioriteti otočnog razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti otočnog razvoja koji pridonose razvoju otoka za koji se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu.

DIO SEDMI
OTOČNA PRAVA

POGLAVLJE I.
PRAVA U SUSTAVU JAVNOG PRIJEVOZA

Sustav pomorskog, zračnog i cestovnog prometa

Članak 29.

(1) Javni putnički i putničko-teretni prijevoz u linijskom prometu između otoka i kopna i u međuotočnom prometu organizira se, usklađuje i unapređuje kao sustav pomorskog, zračnog i cestovnog prijevoza.

(2) Trajektne, brodske, brzobrodske i autobusne linije koje povezuju otočna naselja odnosno otoke s kopnom i otoke međusobno, kao i razmještaj, veličina, propusnost i rokovi izgradnje cesta, mostova, tunela, luka, pristana, letjelišta, zračnih luka i helidroma te izvori i načini financiranja razvoja sustava otočnog pomorskog, zračnog i cestovnog prijevoza utvrđuju se Nacionalnim planom.

Pravo na povlašteni javni pomorski prijevoz

Članak 30.

(1) Otočani imaju pravo na povlašteni javni pomorski prijevoz na svim linijama s obvezom javne usluge koje povezuju otoke s kopnom i otoke međusobno i na povlašteni javni pomorski prijevoz svojih vozila u skladu s posebnim propisima.

(2) Za potrebe ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uspostavljen je informatički sustav javnog prijevoza za putnike i vozila (SEOP) u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni obalni linijski pomorski promet.

(3) Povlašteni prijevoz putnika i vozila otočana iz stavka 1. ovoga članka i visina povlastice, uspostava informatičkog sustava javnog prijevoza iz stavka 2. ovoga članka, razvrstavanje linija javnog prijevoza, utvrđivanje, usklađivanje i objava redova plovidbe, cijene usluga u javnom pomorskom prijevozu i osiguranje sredstava za obavljanje javnog prijevoza uređuju se zakonom kojim se uređuje javni obalni linijski pomorski promet.

Pravo na povlašteni javni otočni cestovni prijevoz

Članak 31.

(1) Cijene javnog cestovnog prijevoza na linijama koje povezuju otok s kopnom i otoke međusobno te cijene javnog otočnog cestovnog prijevoza za otočane ne smiju biti veće od cijene prijevoza na linijama iste udaljenosti u javnom cestovnom prijevozu matične obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz imaju sljedeće kategorije otočana:

– djeca do navršene osme godine života

– učenici i studenti

– umirovljenici

– stariji od 65 godina

– osobe s invaliditetom i osoba koja je u pratnji osobe s invaliditetom.

(3) Osim kategorija otočana iz stavka 2. ovoga članka, pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz imaju:

– učenici i studenti koji se školuju odnosno studiraju na otoku

– korisnici domova za starije i nemoćne osobe na otocima.

(4) Osobe s invaliditetom iz stavka 2. ovoga članka koje ne mogu koristiti javni otočni cestovni prijevoz imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza.

(5) Sredstva za ostvarivanje prava iz ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se javnim cestovnim prijevoznicima i osobama s invaliditetom iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Visinu i način ostvarivanja prava iz ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Pravo na povlašteni prijelaz mosta

Članak 32.

(1) Otočani te fizičke osobe – obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na premoštenom otoku odnosno na otoku koji je s premoštenim otokom povezan brodom i/ili trajektom pri prijelazu mosta vlastitim vozilom svih kategorija ne plaćaju cestarinu.

(2) Sredstva za ostvarivanje prava iz ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci ministarstva nadležnog za pomorstvo i promet, a dodjeljuju se pravnoj osobi koja upravlja mostom.

(3) Način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja cestarine za uporabu mosta propisuje pravilnikom ministar nadležan za pomorstvo i promet, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije i ministra.

POGLAVLJE II.
VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Opskrba vodom za ljudsku potrošnju na otocima

Članak 33.

(1) Radi poboljšanja uvjeta života otočnog stanovništva i poslovanja otočnog gospodarstva u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe opskrba vodom za ljudsku potrošnju osigurava se u skladu s ovim Zakonom.

(2) Isporučitelj vodne usluge dužan je isporučivati vodu za ljudsku potrošnju plovilima vodonoscima (u daljnjem tekstu: vodonosci) i/ili autocisternama za otočna naselja ili dijelove otočnih naselja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Otočaninu, stanovniku naselja iz stavka 1. ovoga članka osigurava se opskrba vodom za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3 godišnje odnosno do najviše 5 m3 mjesečno, po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

(4) Fizičkoj i pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost u naselju iz stavka 1. ovoga članka isporučuje se voda za ljudsku potrošnju po subvencioniranoj cijeni do maksimalno 50 % razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

(5) Visina cijene isporučene vode iz stavka 3. ovoga članka koju plaćaju socijalno ugroženi otočani ne može biti viša od one određene odredbama zakona kojim se uređuje javna vodoopskrba.

(6) Ministarstvo će sufinancirati troškove prijevoza vodonoscem i autocisternom jednom mjesečno za korisnike iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka u visini ukupnih troškova, a za korisnike iz stavka 5. ovoga članka i razliku do pune cijene vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

(7) Odredbe ovoga članka provode se ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se isporučitelju vodne usluge iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Uvjeti isporuke vode za ljudsku potrošnju vodonoscem i autocisternom na otocima određuju se općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna vodoopskrba donosi isporučitelj vodnih usluga.

(9) Ministar će pravilnikom propisati način ostvarivanja naknade troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode.

POGLAVLJE III.
EVIDENCIJA I PRAĆENJE OTOČNIH PRAVA

Otočna iskaznica

Članak 34.

(1) Otočna iskaznica je javna isprava čije se izdavanje uređuje posebnim zakonom kojim se uređuje javni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu, a koristi se kao sredstvo elektroničke autentifikacije za pristup sustavu otočnih prava, povlastica i mjera koje se provode na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa.

(2) Ministarstvu se omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera iz stavka 1. ovoga članka kroz informacijski sustav otočnih prava (u daljnjem tekstu: ISOP) koji će biti odgovarajuće povezan sa sustavom iz članka 30. stavka 2. ovoga Zakona te nadzor nad korištenjem financijskih sredstava namijenjenih ostvarivanju otočnih prava, povlastica i mjera koje se provode na temelju ovoga Zakona.

(3) Sredstva za uspostavu ISOP-a osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva.

DIO OSMI
GOSPODARSKI RAZVOJ OTOKA

Poticanje djelatnosti od važnosti za gospodarski razvoj otoka

Članak 35.

(1) Djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka koje podupire država poglavito su: proizvodnja bilja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, berba i prerada samoniklog bilja, uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, povrćarstvo), ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo te pčelarstvo, s posebnim naglaskom na proizvodnju i preradu proizvoda u sklopu sustava kvalitete i ekološkog uzgoja; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo, ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; tradicijski ribolov; trgovina svježom i prerađenom ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi, uvažavajući odredbe donesene posebnim propisima iz područja zaštite prirode i okoliša te mjere iz relevantnih strateških dokumenata; eksploatacija mineralnih sirovina za potrebe klesarstva i građevinarstva; klesarstvo; eksploatacija morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; čuvanje i obnova materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima; ekoturizam; kulturni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude, zdravstveni turizam; tradicionalna gradnja koja uključuje upotrebu kamena kao građevnog materijala; mala brodogradnja, proizvodnja brodske opreme i remont brodova; djelatnosti koje uključuju znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija; informatička djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda; proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije na otocima i u moru; pomorski, otočni cestovni i zračni prijevoz; tradicijski obrt; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; djelatnost humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva te sve djelatnosti koje se provode na temelju odrednica Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona i druge djelatnosti definirane Nacionalnim planom.

(2) Djelatnosti navedene u stavku 1. ovoga članka planiraju se i provode sukladno uvjetima i ograničenjima određenim posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša i prirode i drugim propisima.

Hrvatski otočni proizvod

Članak 36.

(1) Ministarstvo je nositelj programa »Hrvatski otočni proizvod«.

(2) Cilj je programa »Hrvatski otočni proizvod« poticanje proizvodnje i plasmana te promocija izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine.

(3) Ministarstvo dodjeljuje oznaku kvalitete »Hrvatski otočni proizvod« otočnim proizvodima te baštini koja čuva otočnu tradiciju i identitet iz stavka 2. u skladu s programom iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Način provođenja mjera i aktivnosti programa »Hrvatski otočni proizvod« propisuje ministar pravilnikom.

Poticanje konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima

Članak 37.

(1) Otočni poslodavci jednom godišnje mogu ostvariti pravo na potpore za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. ovoga Zakona.

(2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se otočnim poslodavcima u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima za mjeru pokretanja gospodarske aktivnosti i mjeru očuvanja radnih mjesta.

(3) Visina potpora dodjeljuje se sukladno razvrstavanju otoka iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Visine potpora za otočne poslodavce koji obavljaju svoju djelatnost na otocima iz članka 13. ovoga Zakona iznose:

I. skupina otoka – 100 %-tni iznos potpora

II. skupina otoka – 75 %-tni iznos potpora

III. skupina otoka – 45 %-tni iznos potpora.

(5) Financijska sredstva za potpore iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuju se sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva.

(6) Način ostvarivanja prava na potpore iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom u skladu s važećim propisima o državnim potporama.

Divljač i invazivne strane životinjske vrste na otocima

Članak 38.

(1) Zbog ugrožavanja sigurnosti ljudi, domaćih životinja i imovine na otocima se zabranjuje uvođenje te se može dozvoliti uklanjanje svih životinjskih vrsta koje su definirane posebnim propisom kao invazivne strane vrste, na način i u skladu s tim propisom.

(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje izvješćuju Ministarstvo o mjerama i radnjama koje se provode na temelju lovnogospodarske osnove koja se donosi po posebnom propisu, a odnosi se na gospodarenje divljači i lovištima na otocima.

Eksploatacija mineralnih sirovina na otocima

Članak 39.

Na otocima je za potrebe održivog razvoja dozvoljena eksploatacija mineralnih sirovina u skladu s prostornim planovima.

Gospodarenje otpadom na otocima

Članak 40.

(1) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira prihvatljive troškove prijevoza otpada s otoka na kopno u visini sredstava koja su utvrđena općim aktima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(2) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira i prihvatljive troškove izgradnje i opremanja građevina za gospodarenje otpadom na otocima koje su u sustavu centara za gospodarenje otpadom (pretovarne stanice) te koje su od lokalnog ili područnog (regionalnog) interesa (reciklažna dvorišta, sortirnice, sanacije odlagališta otpada i sl.).

Davanje kredita otočnim ulagačima uz povlaštene uvjete

Članak 41.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak svojim programima kreditiranja uz povlaštene uvjete može poticati ulaganja pravnih osoba, obrtnika i ostalih fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost koje na otocima započinju ili proširuju djelatnost određenu člankom 35. stavkom 1. ovoga Zakona.

DIO DEVETI
PRAVO PRVOKUPA

Pravo prvokupa Republike Hrvatske

Članak 42.

(1) Republika Hrvatska ima pravo prvokupa nekretnina koje se nalaze na malim, povremeno nastanjenim i nenastanjenim otocima definiranim u Državnom programu zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora koji donosi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Vlasnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka koji namjerava takvu nekretninu prodati dužan je dostaviti pisanu ponudu za prodaju nekretnine nadležnom tijelu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

(3) Vlasnik nekretnine dužan je u ponudi iz stavka 2. ovoga članka navesti naziv otoka na kojemu se nekretnina nalazi, uvjete prodaje i cijenu, uz ponudu priložiti izvod iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, izvadak iz katastra zemljišta i kopiju katastarskog plana te izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči zaštitu od evikcije.

(4) Pravo prvokupa na nekretnine iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na njihovo otuđenje na temelju sporazuma o razvrgnuću ili pravomoćne odluke suda o razvrgnuću, unošenjem nekretnine kao uloga u trgovačko društvo, u postupcima podjele društva kapitala, u ovršnim i stečajnim postupcima, kao i u postupcima stjecanja fiducijalnog vlasništva.

(5) Pravo prvokupa na nekretnine iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na njihovo otuđenje na temelju darovnih ugovora, osim kada su darovatelj i obdarenik svrstani u prvi nasljedni red.

(6) Ako vlasnik nekretnine namjerava darovati nekretninu iz stavka 1. ovoga članka osobi koja nije svrstana u prvi nasljedni red, dužan je dostaviti pisanu ponudu za prodaju nekretnine po cijeni utvrđenoj po ovlaštenom sudskom vještaku, sukladno posebnom propisu, nadležnom tijelu za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

(7) Nadležno tijelo za upravljanje imovinom Republike Hrvatske dužno je pisanim putem obavijestiti vlasnika nekretnine o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude u roku od tri mjeseca od dana primitka ponude.

(8) Ako istekom roka vlasnik nekretnine ne primi pisanu obavijest o prihvaćanju ponude, smatrat će se da ponuda nije prihvaćena.

(9) Nadležno tijelo za upravljanje imovinom Republike Hrvatske donosi odluku iz stavka 6. ovoga članka kojom prihvaća ponudu iz stavka 3. ili stavka 5. ovoga članka na temelju mišljenja Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove financija, ministarstva nadležnog za poslove kulture i ministarstva nadležnog za poslove pomorstva i prometa te je donesenu odluku dužno dostaviti vlasniku nekretnine i Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

(10) Ministarstvo daje mišljenje iz stavka 9. ovoga članka na temelju Državnog programa iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Financijska sredstva za izradu Državnog programa zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora osiguravaju se u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva.

Dostavljanje ponude jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 43.

(1) Ako ponuda iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona ne bude prihvaćena u roku iz članka 42. stavka 7. ovoga Zakona, vlasnik nekretnine dužan je dostaviti ponudu pod istim uvjetima jedinici područne (regionalne) samouprave koja je dužna donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude u roku od 30 dana.

(2) Ako istekom roka iz stavka 1. ovoga članka vlasnik nekretnine ne primi pisanu obavijest o prihvaćanju ponude, smatrat će se da jedinica područne (regionalne) samouprave nije prihvatila ponudu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka vlasnik nekretnine dužan je dostaviti ponudu jedinici lokalne samouprave koja je dužna donijeti odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude u roku od 30 dana.

(4) Ako istekom roka iz stavka 3. ovoga članka vlasnik nekretnine ne primi pisanu obavijest o prihvaćanju ponude, smatrat će se da ponuda nije prihvaćena.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka vlasnik može nekretninu prodati drugoj osobi po cijeni koja nije niža od cijene navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta koje sadrži ponuda iz članka 42. stavka 2. ovoga Zakona odnosno može nekretninu darovati osobi koja nije svrstana u prvi nasljedni red.

(6) Ništetan je ugovor o kupoprodaji ili druga raspoložba sklopljena protivno odredbama članaka 42. i 43. ovoga Zakona.

Nedopuštenost prodaje

Članak 44.

(1) Nekretnina iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona koja je prva čestica do mora ili prva čestica do obalne čestice ne smije biti predmetom prodaje dok se ne utvrdi granica pomorskog dobra sukladno posebnom zakonu.

(2) Ništetan je ugovor o kupoprodaji sklopljen protivno odredbi stavka 1. ovoga članka.

Gospodarenje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 45.

(1) Nije dopušteno otuđenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se nalaze na povremeno nastanjenim i nenastanjenim otocima i otočićima.

(2) Gospodarenje nekretninama iz stavka 1. ovoga članka provodi se zakupom ili koncesijom, osnivanjem prava građenja ili prava služnosti sukladno odredbama posebnog propisa.

DIO DESETI
PROVEDBA ZAKONA

Izvješćivanje

Članak 46.

Vlada Republike Hrvatske jedanput godišnje izvješćuje Hrvatski sabor o učincima provedbe ovoga Zakona.

Nadzor

Članak 47.

(1) Ovaj Zakon provode nadležna ministarstva, svako u skladu sa svojim djelokrugom utvrđenim zakonom.

(2) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

DIO JEDANAESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izvršenje zabilježbe

Članak 48.

(1) Nadležni zemljišnoknjižni odjel općinskog suda, po prijedlogu nadležnog državnog odvjetništva, na temelju članka 42. stavka 1. i članka 45. stavka 1. ovoga Zakona, provest će upis uknjižbe ili predbilježbe prava prvokupa odnosno zabilježbu zabrane otuđenja za korist Republike Hrvatske.

(2) Na traženje nadležnog državnog odvjetništva Državna geodetska uprava dostavit će dokumentaciju potrebnu za podnošenje prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U svrhu izvršenja zabilježbe odnosno uknjižbe ili predbilježbe iz stavka 1. ovoga članka Državna geodetska uprava po potrebi će izvršiti tehničku reambulaciju ili katastarsku izmjeru na otocima iz članka 42 stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Sredstva potrebna za izvršavanje obveza propisanih ovim člankom osiguravaju se u državnom proračunu ili drugim izvorima.

Donošenje provedbenih propisa, planova i programa

Članak 49.

(1) Pravilnike iz članka 6. stavka 4., članka 12. stavka 7., članka 18. stavka 8., članka 24. stavka 5., članka 26. stavka 7., članka 31. stavka 6., članka 33. stavka 9., članka 36. stavka 4., članka 37. stavka 6. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za pomorstvo i promet u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Odluku iz članka 19. stavka 8. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Nacionalni plan razvoja otoka iz članka 25. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske do 31. prosinca 2020.

(5) Državni program zaštite i korištenja povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka, otočića i okolnog mora iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(6) Državni program sređivanja i usklađenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(7) Program iz članka 23. stavka 1. donijet će ministar nadležan za poduzetništvo u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(8) Program iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(9) Planove razvoja otoka iz članka 26. ovoga Zakona donijet će predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u roku od 180 dana od dana donošenja Nacionalnog plana razvoja otoka.

Provedbeni propisi i programi koji ostaju na snazi

Članak 50.

Do stupanja na snagu provedbenih propisa i programa iz članka 49. stavaka 1., 2., 5. i 6. ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći provedbeni propisi i programi doneseni na temelju Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.):

– Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 77/06. i 66/07.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 82/07. i 35/11.)

– Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine«, br. 35/11.)

– Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom »Hrvatski otočni proizvod« (»Narodne novine«, br. 47/07.)

– Pravilnik o oslobađanju plaćanja mostarine (»Narodne novine«, br. 72/16.)

– Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora

– Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (»Narodne novine«, br. 7/00.).

Članak 51.

(1) Razvrstavanje otoka u skupine iz članka 2. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.) ostaje na snazi do donošenja odluke iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Zabilježbe zabrane otuđenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i prava prvokupa u korist Republike Hrvatske, županije, grada i općine na nekretninama u vlasništvu drugih osoba koje su izvršene na temelju članka 35.b stavka 3. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.) primjenjuju se do izvršenja upisa uknjižbe ili predbilježbe prava prvokupa odnosno zabilježbe zabrane otuđenja za korist Republike Hrvatske iz članka 48. stavka 1. ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 52.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o otocima (»Narodne novine«, br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.).

Stupanje na snagu

Članak 53.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/123

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG 1

POPIS OTOKA I OTOČIĆA

Redni brojNaziv otoka/otočićaGeografska površina (m2)Podjela otok/otočićŽupanijaJedinica lokalne
samouprave
(teritorijalno nadležna za otok/otočić)
1.CRES405.705.293otokPGŽGrad Cres i Grad Mali Lošinj
2.KRK405.218.994otokPGŽOpćina Baška, Općina Dobrinj, Grad Krk, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik
3.BRAČ395.438.030otokSDŽOpćina Bol, Općina Milna, Općina Nerežišća, Općina Postira, Općina Pučišća, Općina Selca, Grad Supetar i Općina Sutivan
4.HVAR297.376.802otokSDŽGrad Hvar, Općina Jelsa, Grad Stari Grad i Općina Sućuraj
5.PAG284.181.553otokZŽ i LSŽOpćina Kolan, Grad Novalja, Grad Pag i Općina Povljana
6.KORČULA271.466.109otokDNŽOpćina Blato, Grad Korčula, Općina Lumbarda, Općina Smokvica i Općina Vela Luka
7.DUGI OTOK113.305.339otokOpćina Sali
8.MLJET98.015.857otokDNŽOpćina Mljet
9.VIS89.721.921otokSDŽGrad Komiža i Grad Vis
10.RAB86.115.120otokPGŽOpćina Lopar i Grad Rab
11.LOŠINJ74.366.091otokPGŽGrad Mali Lošinj
12.PAŠMAN60.110.056otokOpćina Pašman i Općina Tkon
13.ŠOLTA58.176.475otokSDŽOpćina Šolta
14.UGLJAN51.049.186otokOpćina Kukljica, Općina Kali i Općina Preko
15.LASTOVO40.823.785otokDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
16.KORNAT32.463.820otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
17.ČIOVO28.127.899otokSDŽOpćina Okrug, Grad Split i Grad Trogir
18.OLIB26.142.083otokGrad Zadar
19.MOLAT22.178.022otokGrad Zadar
20.VIR22.075.764otokOpćina Vir
21.MURTER17.577.982otokŠKŽOpćina Murter-Kornati i Općina Tisno
22.UNIJE16.875.910otokPGŽGrad Mali Lošinj
23.16.513.234otokGrad Zadar
24.ŠIPAN16.223.399otokDNŽGrad Dubrovnik
25.SESTRUNJ15.124.115otokOpćina Preko
26.ŽIRJE15.079.719otokŠKŽGrad Šibenik
27.ŽUT14.827.419otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
28.SILBA14.270.576otokGrad Zadar
29.PRVIĆ12.756.459otokPGŽOpćina Baška
30.DRVENIK VELI11.696.248otokSDŽGrad Trogir
31.IST9.734.200otokGrad Zadar
32.PREMUDA8.665.480otokGrad Zadar
33.PLAVNIK8.637.122otokPGŽGrad Krk
34.MAUN8.502.796otokGrad Pag
35.ŠĆEDRO8.367.461otokSDŽOpćina Jelsa
36.ZLARIN8.047.620otokŠKŽGrad Šibenik
37.KAPRIJE7.119.324otokŠKŽGrad Šibenik
38.SV. GRGUR6.376.875otokPGŽOpćina Lopar
39.BIŠEVO5.915.335otokSDŽGrad Komiža
40.VELI BRIJUN5.722.615otokGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
41.ILOVIK5.508.490otokPGŽGrad Mali Lošinj
42.SV. KLEMENT5.275.844otokSDŽGrad Hvar
43.DOLIN4.611.518otokPGŽGrad Rab
44.GOLI4.538.711otokPGŽOpćina Lopar
45.LOPUD4.377.318otokDNŽGrad Dubrovnik
46.SVETAC / SV. ANDRIJA4.193.858otokSDŽGrad Komiža
47.ZVERINAC4.177.872otokOpćina Sali
48.SUŠAC4.025.460otokDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
49.ŠKARDA3.782.313otokGrad Zadar
50.SUSAK3.771.587otokPGŽGrad Mali Lošinj
51.RAVA3.633.862otokGrad Zadar
52.RIVANJ3.615.315otokOpćina Preko
53.DRVENIK MALI3.427.341otokSDŽGrad Trogir
54.KAKAN3.388.666otokŠKŽGrad Šibenik
55.ZMAJAN3.300.754otokŠKŽGrad Vodice
56.JAKLJAN3.066.225otokDNŽGrad Dubrovnik
57.PREŽBA2.809.440otokDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
58.TIJAT2.779.724otokŠKŽGrad Vodice
59.PIŠKERA2.668.046otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
60.ZEČA2.549.702otokPGŽGrad Cres
61.KOLOČEP2.439.119otokDNŽGrad Dubrovnik
62.PRVIĆ (VODICE)2.407.033otokŠKŽGrad Vodice
63.VRGADA2.315.344otokOpćina Pakoštane
64.LAVDARA2.272.293otokOpćina Sali
65.TUN VELI2.210.428otokOpćina Sali
66.ŠKRDA2.052.868otokLSŽGrad Novalja
67.LEVRNAKA1.833.883otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
68.SIT1.770.660otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
69.LAVSA1.756.113otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
70.KURBA VELA1.736.793otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
71.MRČARA1.451.178otokDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
72.ARTA VELA1.279.995otokŠKŽOpćina Murter-Kornati
73.VELE SRAKANE1.182.335otokPGŽGrad Mali Lošinj
74.KATINA1.128.527otokOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
75.PLANIK1.091.094otokGrad Zadar
76.MALI
BRIJUN
1.074.577otokGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
77.VELE
ORJULE
1.055.151otokPGŽGrad Mali Lošinj
78.SMOKVICA VELA1.054.430otokŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
79.BADIJA970.827otočićDNŽGrad Korčula
80.SV. PETAR956.393otočićPGŽGrad Mali Lošinj
81.ŽIŽANJ927.544otočićOpćina Tkon
82.OLIPA902.754otočićDNŽGrad Dubrovnik
83.ŠKULJ881.017otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
84.GANGARO793.351otočićOpćina Tkon
85.BABAC787.240otočićOpćina Sv. Filip i Jakov
86.KOLUDARC783.666otočićPGŽGrad Mali Lošinj
87.TRAMERKA745.407otočićGrad Zadar
88.KOPIŠTE738.726otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
89.SV. MARKO705.634otočićPGŽOpćina Omišalj
90.LOKRUM693.795otočićDNŽGrad Dubrovnik
91.MARINKOVAC680.662otočićSDŽGrad Hvar
92.ŠILO VELO676.758otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
93.PROIZD632.042otočićDNŽOpćina Vela Luka
94.ČEŠVINICA619.091otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
95.STIPANSKA618.785otočićSDŽOpćina Šolta
96.LUNGA617.814otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
97.MURVENJAK609.582otočićOpćina Pakoštane
98.MALE
SRAKANE
605.481otočićPGŽGrad Mali Lošinj
99.KOŠARA579.686otočićOpćina Tkon
100.OBONJAN550.390otočićŠKŽGrad Šibenik
101.RADELJ540.362otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
102.ZEČEVO536.319otočićOpćina Vrsi
103.KOBRAVA520.811otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
104.KRUČICA474.289otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
105.ARKANĐEL474.010otočićSDŽOpćina Marina
106.KURBA MALA423.344otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
107.MLADINE414.572otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
108.GLAMOČ412.582otočićOpćina Sali
109.ORUDA405.646otočićPGŽGrad Mali Lošinj
110.ZVIRINOVIK404.778otočićDNŽOpćina Blato
111.MANA395.627otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
112.KRKNATA391.674otočićOpćina Sali
113.ORUD389.820otočićSDŽGrad Trogir
114.ARTA MALA389.019otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
115.LOGORUN386.956otočićŠKŽOpćina Tribunj
116.ABA VELA383.042otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
117.KNEŽAK358.459otočićGrad Zadar
118.OKLJUČ358.291otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
119.KRAPANJ356.141otočićŠKŽGrad Šibenik
120.MASLINOVIK351.201otočićŠKŽOpćina Primošten
121.MIŠJAK VELI348.666otočićŠKŽGrad Šibenik
122.TETOVIŠNJAK VELI348.028otočićŠKŽOpćina Tisno
123.KASELA342.384otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
124.LUPAC336.302otočićŠKŽGrad Vodice
125.MALE ORJULE335.780otočićPGŽGrad Mali Lošinj
126.GANGAROL332.103otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
127.OŠLJAK331.553otočićOpćina Preko
128.TRSTENIK330.186otočićPGŽGrad Mali Lošinj
129.MIŠJAK MALI320.389otočićŠKŽGrad Šibenik
130.KAMENI ŽAKAN320.008otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
131.ŠĆITNA317.853otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
132.BUDIKOVAC VELI316.748otočićSDŽGrad Vis
133.DRVENIK309.450otočićŠKŽGrad Šibenik
134.RAVNI ŽAKAN301.058otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
135.DOBRI297.313otočićSDŽGrad Hvar
136.RUDA295.908otočićDNŽGrad Dubrovnik
137.STOMORINA294.692otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
138.LUŠKI293.825otočićOpćina Sali
139.PALAGRUŽA285.539otočićSDŽGrad Komiža
140.GUSTAC (LAVSA)284.502otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
141.GUSTAC (KORNAT)284.450otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
142.VRNIK281.558otočićDNŽGrad Korčula
143.TRSTENIK278.423otočićDNŽOpćina Blato
144.SV. FUMIJA276.183otočićSDŽOpćina Okrug
145.BOROVNIK273.219otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
146.SVRŠATA VELA270.089otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
147.RAVNIK266.605otočićSDŽGrad Vis
148.MAŽIRINA265.775otočićŠKŽGrad Šibenik
149.DOLFIN VELI259.702otočićLSŽGrad Novalja
150.GOMINJAK253.298otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
151.VODNJAK VELI252.666otočićSDŽGrad Hvar
152.TAJAN250.990otočićDNŽOpćina Ston
153.OBLIK249.077otočićŠKŽGrad Šibenik
154.RAŠIP VELI246.069otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
155.ŽUTSKA ABA238.687otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
156.BOROVNJAK VELI234.007otočićŠKŽGrad Šibenik
157.MORAČNIK233.801otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
158.BALKUN233.738otočićSDŽOpćina Šolta
159.POMEŠTAK233.577otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
160.PLANJAK232.221otočićDNŽGrad Korčula
161.ŽMINJAK229.086otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
162.GORNJA ABA225.315otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
163.OSINJ217.000otočićDNŽOpćina Slivno
164.TMARA214.851otočićŠKŽOpćina Primošten
165.OŠJAK212.933otočićDNŽOpćina Vela Luka
166.SESTRICA VELA211.744otočićŠKŽGrad Šibenik
167.KOZJAK209.506otočićPGŽGrad Mali Lošinj
168.JEROLIM207.144otočićSDŽGrad Hvar
169.PRŽNJAK VELI204.325otočićDNŽOpćina Blato
170.BELI202.038otočićGrad Zadar
171.UTRA201.809otočićOpćina Sali
172.MOROVNIK201.323otočićGrad Zadar
173.GUSTAC (ŽUT)198.264otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
174.MRKAN196.909otočićDNŽOpćina Konavle
175.VANGA (KRASNICA)193.806otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
176.VERUDA192.214otočićGrad Pula
177.BRŠĆAK189.434otočićOpćina Sali
178.VINIK VELI188.560otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
179.SESTRICA VELA187.520otočićOpćina Preko
180.CEJA183.396otočićOpćina Medulin
181.BRUŠNJAK VELI181.802otočićGrad Pag
182.BRATIN174.703otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
183.SMOKVICA VELA173.243otočićŠKŽOpćina Rogoznica
184.OBUN170.717otočićOpćina Pakoštane
185.ŠKOLJ VELI170.203otočićOpćina Kali
186.DAJNA VELA170.099otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
187.FENERA169.954otočićOpćina Medulin
188.BOROVAC (ISTOČNI)167.533otočićSDŽGrad Hvar
189.BALABRA VELA167.342otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
190.BRUŠNJAK (SIT)165.422otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
191.MOLUNAT (VELIKI ŠKOLJ)164.647otočićDNŽOpćina Konavle
192.LUTROŠNJAK (STROŠNJAK)163.511otočićGrad Zadar
193.SESTRICA MALA162.974otočićŠKŽGrad Šibenik
194.SRIDNJAK159.658otočićDNŽOpćina Blato
195.TRAMERČICA157.825otočićGrad Zadar
196.KRBELA VELA156.141otočićŠKŽGrad Šibenik
197.RAŠIP MALI154.559otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
198.MAJSAN152.773otočićDNŽGrad Korčula
199.KOMORNIK151.537otočićOpćina Pašman
200.SIKAVAC VELI147.828otočićGrad Pag
201.PANITULA VELA147.762otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
202.SV. ANDRIJA144.164otočićGrad Rovinj
203.JIDULA142.409otočićOpćina Preko
204.BAVLJENAC140.265otočićŠKŽGrad Šibenik
205.SRIDNJI140.189otočićGrad Zadar
206.JUŽNI GREBEN138.859otočićGrad Zadar
207.JAZ136.964otočićŠKŽOpćina Rogoznica
208.VRHOVNJAK136.946otočićDNŽOpćina Blato
209.MAMAN136.466otočićPGŽGrad Rab
210.ZAPADNI GREBEN135.655otočićGrad Zadar
211.SIKAVAC MALI135.629otočićGrad Pag
212.GALEŠNJAK132.475otočićOpćina Pašman
213.GARMENJAK VELI131.858otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
214.VLAŠNIK126.866otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
215.SV. JEROLIM125.962otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
216.BODULAŠ124.559otočićOpćina Medulin
217.SV. NIKOLA124.281otočićGrad Poreč
218.SV. KATARINA124.193otočićGrad Rovinj
219.VELIKA KOTULA123.703otočićOpćina Tkon
220.DRAŽEMANSKI VELI123.431otočićŠKŽOpćina Tisno
221.ULJANIK123.233otočićGrad Pula
222.TUN MALI122.572otočićOpćina Sali
223.SKALA VELA122.387otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
224.DUBOVAC120.146otočićDNŽOpćina Ston
225.VODENJAK116.704otočićGrad Zadar
226.KORITNJAK116.600otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
227.MUNTAN115.304otočićOpćina Pašman
228.RAKITAN115.179otočićŠKŽGrad Šibenik
229.ZEČEVO113.289otočićSDŽOpćina Jelsa
230.SV. JURAJ112.408otočićOpćina Vrsar
231.TAJAN110.834otočićDNŽGrad Dubrovnik
232.DUGO110.408otočićŠKŽGrad Šibenik
233.FRAŠKER110.136otočićOpćina Medulin
234.KLOBUČAR110.003otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
235.BOROVNJAK MALI106.809otočićŠKŽGrad Šibenik
236.BUČ VELI106.623otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
237.RAVAN106.153otočićŠKŽGrad Šibenik
238.SESTRICA SRIDNJA104.837otočićOpćina Preko
239.SV. IVAN102.663otočićGrad Rovinj
240.ČAVLIN101.789otočićŠKŽOpćina Tisno
241.PLANIKOVAC100.836otočićSDŽGrad Hvar
242.LUCMARINJAK100.503otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
243.CRKVINA99.836otočićDNŽGrad Dubrovnik
244.CRKLICA99.249otočićDNŽOpćina Blato
245.MRTOVNJAK97.928otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
246.SESTRICA VELA97.760otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
247.SUTVARA97.674otočićDNŽGrad Korčula
248.KRKNJAŠ VELI96.961otočićSDŽGrad Trogir
249.PRŽNJAK MALI96.610otočićDNŽOpćina Blato
250.OBRUČAN VELI96.552otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
251.BRGULJSKI96.332otočićGrad Zadar
252.MAŠKIN95.785otočićGrad Rovinj
253.TEGINA95.464otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
254.LAGANJ VELI94.954otočićPGŽGrad Rab
255.TAJNIK93.913otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
256.GRUJICA93.264otočićGrad Zadar
257.GARMENJAK VELI92.863otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
258.SVILAN92.579otočićŠKŽOpćina Primošten
259.BISAGA92.237otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
260.PRIŠNJAK VELI91.812otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
261.DUŽAC VELI90.291otočićOpćina Pašman
262.DONJI ŠKOLJ90.284otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
263.PETROVAC90.063otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
264.MRTOVNJAK89.797otočićOpćina Sali
265.LJUTAC89.536otočićŠKŽOpćina Tisno
266.FULIJA88.203otočićGrad Zadar
267.ŠKOLJIĆ (VIR)87.906otočićOpćina Vir
268.MURTAR87.860otočićPGŽGrad Mali Lošinj
269.BISAGA87.079otočićŠKŽOpćina Tisno
270.ŠIPNATA84.880otočićOpćina Pakoštane
271.GORNJI ŠKOLJ84.437otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
272.MEŽANJ82.890otočićOpćina Sali
273.SREDNJI GREBEN82.160otočićGrad Zadar
274.TEMEŠNJAK81.570otočićGrad Zadar
275.ĆUTIN VELI81.047otočićPGŽGrad Mali Lošinj
276.VODENJAK80.964otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
277.MIŠJAK80.639otočićOpćina Vrsi
278.GLAVAT80.574otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
279.TOVARNJAK80.132otočićGrad Zadar
280.PLANIČIĆ79.785otočićGrad Zadar
281.MRTONJAK79.184otočićOpćina Sali
282.SMOKVENJAK79.108otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
283.KLUDA78.407otočićSDŽOpćina Marina
284.KOZADA (KOTEŽ)78.212otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
285.RAŽANAC VELI / KRIVI ŠKOLJ77.183otočićOpćina Ražanac
286.TOVARNJAK75.628otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
287.OBLIK73.900otočićOpćina Pakoštane
288.KAMEŠNJAK MALI73.626otočićŠKŽGrad Šibenik
289.GRBAVAC73.305otočićŠKŽOpćina Primošten
290.TETOVIŠNJAK MALI72.703otočićŠKŽOpćina Tisno
291.KOŠLJUN72.426otočićPGŽOpćina Punat
292.KAMEŠNJAK VELI72.407otočićŠKŽGrad Šibenik
293.PRČEVAC71.909otočićŠKŽGrad Šibenik
294.SKRIŽANJ VELI71.701otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
295.GLUROVIĆ71.430otočićGrad Zadar
296.VELI OSIR70.203otočićPGŽGrad Mali Lošinj
297.PLOČICA70.031otočićDNŽOpćina Blato
298.PLANATAK VELI69.229otočićOpćina Sali
299.PARŽAN VELI68.276otočićSDŽGrad Vis
300.LEVAN67.955otočićOpćina Ližnjan
301.KUVRSADA67.477otočićOpćina Vrsar
302.DVAINKA66.184otočićŠKŽGrad Šibenik
303.PLANAC65.912otočićOpćina Tkon
304.DAKSA65.880otočićDNŽGrad Dubrovnik
305.VELA SESTRICA65.693otočićGrad Rovinj
306.MASLINJAK65.363otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
307.DUŽAC65.052otočićŠKŽOpćina Tisno
308.PRIŠNJAK64.941otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
309.GOLAC63.870otočićOpćina Sali
310.BOBARA63.854otočićDNŽOpćina Konavle
311.RADULA62.859otočićSDŽOpćina Šolta
312.KOZINA62.744otočićOpćina Pakoštane
313.GAZ62.511otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
314.SV. KATARINA62.314otočićGrad Biograd na Moru
315.POLEBRNJAK61.788otočićSDŽOpćina Šolta
316.LOVORIKOVAC61.338otočićDNŽOpćina Ston
317.SMOKVICA60.791otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
318.SMOKVICA60.188otočićŠKŽOpćina Primošten
319.GALUN60.172otočićPGŽOpćina Punat
320.VINIK MALI59.849otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
321.PLANJAK59.646otočićDNŽOpćina Mljet
322.VELIKI ŠKOLJ59.600otočićOpćina Funtana
323.MASLINJAK59.590otočićGrad Zadar
324.JANČAR59.309otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
325.VRSAR58.919otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
326.GARMENJAK58.487otočićOpćina Pašman
327.SUŠICA58.431otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
328.OBLJAK58.345otočićGrad Zadar
329.KRALJAK57.872otočićŠKŽGrad Šibenik
330.GIRA56.259otočićOpćina Pakoštane
331.LUKOVNIK55.997otočićŠKŽOpćina Tribunj
332.ZEČEVO55.681otočićPGŽOpćina Baška
333.MAGARČIĆ55.406otočićOpćina Sali
334.MALI PLAVNIK55.042otočićPGŽGrad Krk
335.SV. ANDRIJA54.935otočićDNŽGrad Dubrovnik
336.VELI ŠKOLJ54.900otočićOpćina Pakoštane
337.ŠILO53.928otočićOpćina Sali
338.LAVDARA MALA53.806otočićOpćina Sali
339.ŠKROVADA53.338otočićŠKŽGrad Šibenik
340.KRALJEVAC52.851otočićSDŽOpćina Okrug
341.PINIZELIĆ52.171otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
342.BRSKVENJAK52.060otočićOpćina Sali
343.GREBEN51.690otočićSDŽGrad Vis
344.GALIJA51.534otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
345.KOSOR50.773otočićDNŽOpćina Blato
346.MAG (LUKOVAC)50.416otočićPGŽGrad Rab
347.GARMENJAK MALI50.204otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
348.HRBOŠNJAK50.200otočićŠKŽOpćina Tisno
349.PALACOL50.167otočićPGŽGrad Mali Lošinj
350.PUSTI (MADONA)49.899otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
351.BALUN49.553otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
352.BRUSNIK49.455otočićSDŽGrad Komiža
353.MASLINOVAC49.390otočićDNŽOpćina Ston
354.LUKAR48.977otočićGrad Pag
355.MRTOVAC48.875otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
356.PRDUŠA VELA48.779otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
357.BOROVNIK48.637otočićŠKŽOpćina Tisno
358.ZABODASKI48.592otočićPGŽGrad Mali Lošinj
359.KAMENJAK48.354otočićGrad Zadar
360.GALIČAK48.124otočićDNŽOpćina Ston
361.MASARINE47.455otočićGrad Zadar
362.KOMORICA47.206otočićŠKŽGrad Šibenik
363.SREDNJI VLAŠNIK46.468otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
364.KRBELA MALA46.428otočićŠKŽGrad Šibenik
365.BISAGE46.382otočićOpćina Kukljica
366.BISAČE46.042otočićDNŽGrad Korčula
367.KORMATI VELI45.724otočićPGŽGrad Krk
368.RAŽANAC MALI / DEBELI ŠKOLJ45.547otočićOpćina Ražanac
369.SAMOGRAD44.894otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
370.KOSMAČ VELI44.724otočićSDŽOpćina Marina
371.BOROVAC44.399otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
372.OBLJAK44.133otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
373.KORMATI MALI43.840otočićPGŽGrad Krk
374.VISOKI43.297otočićPGŽGrad Cres
375.PRIŠNJAK MALI42.117otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
376.MASLINJAK41.914otočićŠKŽOpćina Tisno
377.KRAVA41.885otočićOpćina Sali
378.GORNJI VLAŠNIK41.723otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
379.VELIKI ŠKOLJ41.508otočićDNŽOpćina Mljet
380.HOST41.375otočićSDŽGrad Vis
381.BRUŠNJAK MALI40.867otočićGrad Pag
382.GUBAVAC40.856otočićDNŽGrad Korčula
383.VODNJAK / PLITKI KUKULJAR40.294otočićŠKŽOpćina Tisno
384.RAVNA SIKA40.210otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
385.ARŽENJAK VELJI40.165otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
386.GOJAK40.103otočićDNŽGrad Korčula
387.OBROVANJ40.002otočićOpćina Pakoštane
388.TRASORKA39.953otočićPGŽGrad Mali Lošinj
389.SALAMUN VELI39.881otočićOpćina Vrsar
390.PLEŠĆINA39.846otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
391.TUKOŠĆAK39.834otočićOpćina Sali
392.PARŽANJ39.529otočićSDŽGrad Hvar
393.GRMEJ38.916otočićSDŽOpćina Šolta
394.KUDICA38.460otočićGrad Zadar
395.SKALA MALA38.352otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
396.SUPETAR38.137otočićDNŽOpćina Konavle
397.PREČ37.876otočićDNŽOpćina Mljet
398.ČRNIKOVAC37.764otočićGrad Zadar
399.LUKOVAC37.578otočićDNŽOpćina Blato
400.SIP37.337otočićGrad Zadar
401.KNEŽA VELA37.235otočićDNŽGrad Korčula
402.OTOČAC37.053otočićDNŽOpćina Blato
403.BISAGA VELA37.032otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
404.KOSMERKA36.870otočićŠKŽGrad Šibenik
405.GRUNJ36.677otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
406.OVRATA36.429otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
407.ANDRIJA36.259otočićGrad Pula
408.POD KOPIŠTE35.835otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
409.SPAREŠNJAK35.294otočićOpćina Sali
410.ARŽENJAK MALI35.204otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
411.PARANAK VELI34.463otočićOpćina Preko
412.BOROVNIK33.751otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
413.SAMUNĆEL33.740otočićPGŽGrad Mali Lošinj
414.SESTRICA MALA33.732otočićOpćina Preko
415.MASLINJAK/KOŠARICA33.722otočićOpćina Tkon
416.KAMENAR33.563otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
417.KRKNJAŠ MALI33.281otočićSDŽGrad Trogir
418.GALOVAC33.259otočićOpćina Preko
419.PUČENJAK33.224otočićDNŽOpćina Ston
420.GOLJAK33.100otočićDNŽOpćina Janjina
421.ARTINA32.540otočićOpćina Pakoštane
422.RUNJAVA KOTULA32.382otočićOpćina Tkon
423.MRTOVNJAK32.242otočićGrad Zadar
424.KATARINA31.883otočićGrad Pula
425.GARMENJAK MALI31.353otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
426.OBLJAK31.307otočićDNŽOpćina Blato
427.MALA ABA (ABICA)30.875otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
428.PANITULA MALA30.699otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
429.LUKOVNJAK30.297otočićŠKŽOpćina Primošten
430.ARTICA VELA30.205otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
431.STAMBEDAR29.945otočićSDŽGrad Hvar
432.LUNGA29.923otočićOpćina Vrsar
433.MIŠNJAK29.829otočićPGŽGrad Rab
434.VELI ŠKOLJIĆ29.826otočićOpćina Pakoštane
435.KARANTUNIĆ28.894otočićOpćina Kukljica
436.BUČ MALI28.709otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
437.SESTRICA MALA28.692otočićOpćina Sali (Park prirode Telašćica)
438.FIGAROLA28.522otočićGrad Rovinj
439.PARANAK MALI28.516otočićOpćina Preko
440.SMOKVICA MALA28.230otočićŠKŽOpćina Rogoznica
441.GALIČNJAK28.034otočićDNŽOpćina Mljet
442.ŽAVINAC VELI27.721otočićOpćina Pakoštane
443.MAČAKNAR27.720otočićSDŽGrad Trogir
444.MASLOVNJAK VELJI27.565otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
445.LUKAVCI (VELI)27.387otočićSDŽGrad Hvar
446.DRAŽEMANSKI MALI26.908otočićŠKŽOpćina Tisno
447.STRIŽNJAK26.778otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
448.MALA PALAGRUŽA26.510otočićSDŽGrad Komiža
449.PIŠĆENA VELA26.093otočićSDŽOpćina Marina
450.DUŽAC MALI25.738otočićOpćina Pašman
451.BUDIKOVAC MALI25.565otočićSDŽGrad Vis
452.PRDUŠA MALA25.333otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
453.RUTNJAK25.179otočićGrad Zadar
454.FRAŠKERIĆ25.169otočićOpćina Medulin
455.BIKARIJICA25.163otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
456.MIŠNJAK25.143otočićDNŽGrad Dubrovnik
457.GUBAVAC / VISOKI KUKULJAR24.800otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
458.BABULJAK24.722otočićŠKŽOpćina Tisno
459.POHLIB24.674otočićGrad Zadar
460.SALAMUN MALI24.587otočićOpćina Vrsar
461.FENOLIGA24.581otočićOpćina Medulin
462.MASLINOVAC24.545otočićOpćina Sali
463.PURARA24.423otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
464.KOSMEČ24.107otočićDNŽGrad Dubrovnik
465.GUŠTERANSKI24.050otočićŠKŽGrad Šibenik
466.MIMONJAK23.971otočićŠKŽOpćina Tisno
467.TOVARNJAK23.841otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
468.RIČUL22.946otočićOpćina Pašman
469.GOLUBINJAK VELJI22.681otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
470.JABUKA22.585otočićSDŽGrad Komiža
471.MERARA22.478otočićSDŽOpćina Marina
472.STURAG22.473otočićGrad Rovinj
473.LIRICA22.223otočićDNŽOpćina Ston
474.TRUMBUJA21.830otočićOpćina Medulin
475.RAPARAŠNJAK21.828otočićŠKŽGrad Šibenik
476.BOROVAC (ZAPADNI)21.666otočićSDŽGrad Hvar
477.MIŠNJAK21.664otočićOpćina Kukljica
478.LAGAN VELI21.640otočićOpćina Sali
479.MALA SESTRICA21.601otočićGrad Rovinj
480.PRIŠNJAK21.600otočićŠKŽOpćina Tribunj
481.SAJLOVAC21.569otočićPGŽGrad Rab
482.GOJCA21.471otočićSDŽGrad Hvar
483.DAJNICA VELA21.355otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
484.VLAKA21.316otočićSDŽGrad Hvar
485.KAMENJAK21.187otočićDNŽGrad Korčula
486.LUKOVAC21.117otočićDNŽOpćina Mljet
487.ŠILO MALO20.691otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
488.MASLINJAK20.656otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
489.OŠTRICA20.648otočićŠKŽGrad Šibenik
490.VELIKI ŠKOLJ20.478otočićDNŽOpćina Ston
491.VEŠTAR20.258otočićGrad Rovinj
492.TAJAN VELJI20.127otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
493.PULARI19.383otočićGrad Rovinj
494.KNEŽAČIĆ19.068otočićGrad Zadar
495.HRBOŠNJAK18.966otočićŠKŽGrad Šibenik
496.MAKARAC18.854otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
497.GALIJOLA18.819otočićPGŽGrad Mali Lošinj
498.PREMANTURSKI ŠKOLJIĆ18.734otočićOpćina Medulin
499.LISAC18.481otočićLSŽGrad Senj
500.GLAVAT18.430otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
501.SOVLJAK18.370otočićŠKŽOpćina Tribunj
502.BLITVENICA18.303otočićŠKŽGrad Šibenik
503.VRTLAC18.216otočićŠKŽGrad Šibenik
504.SOKOL18.215otočićŠKŽGrad Šibenik
505.STUPA18.206otočićDNŽOpćina Blato
506.BARJAK VELI18.116otočićSDŽGrad Komiža
507.TRIMULIĆ VELI/SREDNJI18.046otočićOpćina Sali
508.ŠKOLJIĆ17.815otočićGrad Zadar
509.ZAKLOPATICA17.699otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
510.KURJAK17.496otočićGrad Zadar
511.LUKAVCI (MALI)17.441otočićSDŽGrad Hvar
512.VISOVAC17.376otočićOpćina Pakoštane
513.DRAGUNARA17.344otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
514.BISAGA VELA17.119otočićOpćina Pašman
515.DUGA17.076otočićSDŽGrad Hvar
516.PREGAZNIK16.771otočićPGŽGrad Cres
517.SV. MARIJA16.740otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
518.POKONJI DOL16.697otočićSDŽGrad Hvar
519.LUKOVAC SREDNJI16.611otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
520.MIŠNJAK16.596otočićPGŽGrad Mali Lošinj
521.FRŽITAL16.560otočićOpćina Funtana
522.DIVNA16.437otočićDNŽOpćina Trpanj
523.STUPA VELA16.411otočićDNŽGrad Korčula
524.OTOČIĆ 1 (DIVULJE)16.356otočićSDŽGrad Trogir
525.SASKINJA16.161otočićSDŽOpćina Šolta
526.RONČIĆ16.077otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
527.DUPINIĆ VELI16.075otočićŠKŽGrad Šibenik
528.SEDLO15.850otočićŠKŽGrad Šibenik
529.GOSPIN ŠKOLJ15.773otočićDNŽOpćina Janjina
530.ČERIGUL15.717otočićŠKŽOpćina Tisno
531.MASLINOVAC15.664otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
532.LUKVENJAK15.597otočićŠKŽOpćina Rogoznica
533.MULJICA VELA15.508otočićSDŽOpćina Marina
534.ŠEKOVAC15.502otočićOpćina Medulin
535.MASLINJAK15.353otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
536.SVRŠATA MALA15.159otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
537.VESELJUH14.888otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
538.GALIŠNIK14.612otočićSDŽGrad Hvar
539.ROGAČIĆ14.444otočićDNŽGrad Korčula
540.POMERSKI ŠKOLJIĆ14.407otočićOpćina Medulin
541.KNEŽA MALA14.404otočićDNŽGrad Korčula
542.SUPIN13.912otočićGrad Pula (Nacionalni park Brijuni)
543.BRNJESTROVAC13.793otočićDNŽOpćina Mljet
544.DOLFIN MALI13.751otočićLSŽGrad Novalja
545.PUH (ZMORAŠNJI)13.625otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
546.VRTLIĆ13.525otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
547.POD MRČARU13.514otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
548.PLANATAK MALI13.452otočićOpćina Sali
549.KRPELJINA13.449otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
550.MALI GOLI13.410otočićPGŽOpćina Lopar
551.PARŽAN MALI13.403otočićSDŽGrad Vis
552.DUŽAC13.369otočićGrad Zadar
553.KAMENJAK13.340otočićDNŽOpćina Vela Luka
554.SESTRICA (VELA)13.331otočićGrad Zadar
555.ARTICA MALA13.313otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati
556.ČAVATUL13.287otočićOpćina Tkon
557.MRDUJA13.116otočićSDŽOpćina Milna
558.RUTVENJAK VELJI12.841otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
559.SKRIŽANJ MALI12.694otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
560.GUSTI ŠKOLJ12.673otočićOpćina Funtana
561.SUSTIPANAC12.556otočićŠKŽOpćina Tisno
562.MALI ŠKOLJIĆ12.457otočićOpćina Pakoštane
563.KOROMAŠNA12.305otočićŠKŽGrad Šibenik
564.SV. JUSTINA12.253otočićOpćina Pakoštane
565.VJEŠALA12.180otočićDNŽGrad Dubrovnik
566.MALA KOTULA12.107otočićOpćina Tkon
567.KAMENJAK11.998otočićGrad Zadar
568.HRIPA11.973otočićGrad Zadar
569.SRIDNJAK11.938otočićPGŽGrad Rab
570.TUŽBINA11.909otočićŠKŽOpćina Tisno
571.LAGANJ MALI11.786otočićPGŽGrad Rab
572.SV. ANTON11.621otočićPGŽGrad Novi Vinodolski
573.MLIN (PAKLENI O.)11.591otočićSDŽGrad Hvar
574.LUČNJAK11.548otočićDNŽGrad Korčula
575.ŽAVINAC MALI11.544otočićOpćina Pakoštane
576.GUBEŠA11.536otočićDNŽOpćina Vela Luka
577.SMOKVICA MALA11.420otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
578.MUMONJA11.411otočićŠKŽGrad Šibenik
579.ŠESTAKOVCI 111.244otočićGrad Pag
580.KAMENICA11.210otočićŠKŽGrad Vodice
581.SESTRICA VELA11.183otočićDNŽGrad Korčula
582.BABINA GUZICA11.176otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
583.ŠKOLJIĆ11.104otočićŠKŽOpćina Tisno
584.PIJAVICA11.037otočićSDŽOpćina Okrug
585.BOŽIKOVAC10.942otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
586.MIŠAR10.878otočićPGŽGrad Cres
587.RAŠIPIĆ10.872otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
588.GOVANJ10.854otočićDNŽOpćina Ston
589.VELI OŠLJAK10.834otočićOpćina Tkon
590.DAJNICA MALA10.567otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)
591.LAGAN MALI10.417otočićOpćina Sali
592.DUPINIĆ MALI10.409otočićŠKŽGrad Šibenik
593.SREDNJAK10.400otočićDNŽOpćina Janjina
594.MALI10.380otočićGrad Zadar
595.TATIŠNJAK10.304otočićOpćina Sali
596.GOLIĆ10.275otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Nacionalni park Kornati)
597.DINGAČKI ŠKOLJ10.268otočićDNŽOpćina Orebić
598.STOLAC10.265otočićPGŽOpćina Lopar
599.GALICIJA10.198otočićDNŽOpćina Mljet (Nacionalni park Mljet)
600.KOKOŠAR (BRIJESTA)10.100otočićDNŽOpćina Ston
601.SESTRICA VELJA10.070otočićDNŽOpćina Lastovo (Park prirode Lastovsko otočje)
602.RAVNA SIKA10.002otočićŠKŽOpćina Murter-Kornati (Žutsko-sitsko otočje)