Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

NN 116/2018 (21.12.2018.), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

HRVATSKI SABOR

2288

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

Proglašavam Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/220

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU

I . OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak odobravanja, uvrštavanja u katalog, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Udžbenik

Članak 3.

(1) Udžbenik je obvezni obrazovni materijal u svim predmetima, izuzev predmeta s pretežno odgojnom komponentom, koji služi kao cjelovit izvor za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema za pojedini razred i predmet. Sadržaj i struktura udžbenika mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija, kao i vrednovanje usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda i očekivanja međupredmetnih tema.

(2) U smislu ovoga Zakona, predmetima s pretežno odgojnom komponentom smatraju se likovna, glazbena, tehnička te tjelesna i zdravstvena kultura.

(3) Udžbenik može biti tiskani i/ili elektronički, a može se sastojati od tiskanog i elektroničkog dijela. Tiskani oblik udžbenika oblikovan je na način da ne zahtijeva upisivanje rješenja ili odgovora na pitanja i predviđen je za višegodišnje korištenje.

(4) Elektronički udžbenik ili elektronički dio udžbenika mora sadržavati barem jednu od sljedećih triju značajki: dinamičko predočavanje, simulaciju (virtualni pokus) i interakciju (na relacijama učenik – sadržaj, učenik – nastavnik i/ili učenik – učenik). Radi tehničkog i metodičkog unaprjeđivanja, elektronički udžbenik ili elektronički dio udžbenika može se izmijeniti bez procedure propisane ovim Zakonom po završetku nastavne godine u kojoj je udžbenik u upotrebi, a prije početka nove školske godine.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, tiskani udžbenik može biti radnog karaktera odnosno oblikovan na način da omogućuje upisivanje rješenja ili odgovora u razrednoj nastavi osnovne škole, i to samo za razrede i predmete utvrđene pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka te za strane jezike u svim razredima osnovne i srednje škole. Udžbenici prilagođeni za učenike s teškoćama također mogu biti radnog karaktera.

(6) Znanstveni, pedagoški, psihološki, didaktičko-metodički, etički, jezični, likovno-grafički i tehnički zahtjevi za izradu udžbenika, kao i oblik udžbenika za pojedini predmet, razred i razinu obrazovanja, predstavljaju udžbenički standard, a utvrđuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar). Pravilnikom se utvrđuje i korištenje udžbenika za predmete s pretežno odgojnom komponentom.

Najveća dopuštena cijena i masa udžbenika

Članak 4.

(1) Najveća dopuštena cijena udžbenika u osnovnoj školi računa se prema sljedećoj formuli:

(satnica predmeta / ukupna satnica) * f * M

pri čemu je:

f – faktor koji za 1. – 4. razreda osnovne škole iznosi 0,1, za 5. i 6. razred iznosi 0,14, za 7. i 8. razred iznosi 0,155.

M – medijalna neto plaća u Republici Hrvatskoj prema zadnjem izvješću Državnog zavoda za statistiku objavljenom do datuma objave javnog poziva.

(2) Za udžbenike koji se sastoje od tiskanog i elektroničkog dijela udio cijene elektroničkog dijela udžbenika uređuje ministar pravilnikom sukladno komponentama elektroničkog udžbenika iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Ministar može odobriti korekciju cijene za elektroničke udžbenike ili elektroničke dijelove udžbenika koji su u Katalogu odobrenih udžbenika (u daljnjem tekstu: Katalog) ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

– ako je udžbenik u uporabi najmanje jednu nastavnu godinu

– ako je udžbenik izmijenjen sukladno članku 3. stavku 4. ovoga Zakona

– ako je došlo do promjene medijalne neto plaće u Republici Hrvatskoj za više od 10 %.

(4) Najveća dopuštena masa udžbenika u osnovnoj školi računa se prema sljedećoj formuli:

(satnica predmeta / ukupna satnica) * m

pri čemu je:

m – najveća dopuštena masa svih obveznih udžbenika, koja za 1. – 4. razreda osnovne škole iznosi 3 kg, za 5. i 6. razred 5 kg, za 7. i 8. razred 6 kg.

(5) Ukupna satnica u formulama iz stavaka 1. i 4. ovoga članka odnosi se na ukupnu satnicu obveznih predmeta u pojedinom razredu osnovne škole.

(6) Najveća dopuštena cijena i masa udžbenika iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne odnosi se na udžbenike prilagođene za učenike s poteškoćama.

(7) Najveća dopuštena masa udžbenika iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na udžbenike za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina uvezene iz države matičnog naroda.

Ograničenja za udžbenike

Članak 5.

(1) Dužnosnici i službenici ministarstva nadležnog za obrazovanje te službenici ustanove za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori, urednici niti recenzenti udžbenika.

(2) Udžbenici i drugi obrazovni materijali svojim sadržajem ne smiju biti protivni Ustavu Republike Hrvatske i proklamiranim načelima demokratskog poretka koji se posebice odnose na zaštitu ljudskih i manjinskih prava, temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina te ravnopravnost spolova. Sadržaj udžbenika treba štititi temeljne vrijednosti i baštinu Republike Hrvatske, kao i promicati nacionalni identitet.

(3) Udžbenici i drugi obrazovni materijali ne smiju sadržavati promidžbeni materijal.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, može se odobriti promidžbeni materijal u udžbenicima za strukovne predmete u kojima se ukratko predstavlja pravna osoba koja je udžbenik izradila ili čiju je izradu sufinancirala, a čija je djelatnost usko povezana sa strukovnim predmetom za koji se udžbenik izrađuje. Promidžbeni materijal može biti samo na zadnjoj stranici tiskanog udžbenika odnosno zasebnom dijelu elektroničkog dijela udžbenika, jasno označen i odvojen od obrazovnog materijala.

II. POSTUPAK UVRŠTAVANJA UDŽBENIKA U KATALOG ODOBRENIH UDŽBENIKA I ODABIR UDŽBENIKA

Javni poziv

Članak 6.

(1) Ministarstvo nadležno za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) namjeru izmjene Kataloga iskazuje javnim pozivom u kojem se navodi za koje se udžbenike mogu podnijeti prijave.

(2) Katalog za pojedini razred i predmet može se izmijeniti nakon što su udžbenici u uporabi najmanje četiri godine, osim ako izmjene kurikuluma ne zahtijevaju raniju izmjenu.

(3) Na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka može se javiti svaka pravna osoba registrirana za nakladničku ili izdavačku djelatnost (u daljnjem tekstu: podnositelj).

(4) Rok za podnošenje prijave na javni poziv ne može biti kraći od 90 dana od dana objave poziva.

(5) Uz prijavu iz stavka 4. ovoga članka podnositelj prilaže:

– pristup elektroničkom udžbeniku za četiri osobe i/ili četiri primjerka tiskanog udžbenika

– sažeti prikaz koncepcije udžbenika s naznakama sadržajno-metodičkih uporišta na kojima se udžbenik temelji u pristupu razvoju učeničkih kompetencija

– sažetak metodičke i stručne recenzije

– izjavu o jezičnoj i grafičkoj uređenosti teksta

– izjavu odgovorne osobe da odgovara za sve pogreške koje se pojave u udžbeniku te da će ih otkloniti o vlastitom trošku.

Stručna procjena i odobravanje udžbenika

Članak 7.

(1) Postupak utvrđivanja usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona provode stručna povjerenstva koja imenuje ministar.

(2) Radi sprječavanja sukoba interesa, član stručnog povjerenstva prije početka rada potpisuje izjavu da nije autor udžbenika te da nije rodbinski ili poslovno povezan s autorom odnosno podnositeljem.

(3) U smislu odredbe stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je član stručnog povjerenstva rodbinski povezan s autorom odnosno s podnositeljem ako su u bračnoj ili izvanbračnoj vezi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik ili srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja.

(4) U smislu odredbe stavka 2. ovoga članka smatrat će se da je član stručnog povjerenstva poslovno povezan s podnositeljem odnosno autorom ako on ili s njim rodbinski povezana osoba, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka, ima dionice ili poslovni udio podnositelja odnosno autora, ako su u radnom odnosu kod podnositelja odnosno autora te ako su u odnosu bilo kakve poslovne ovisnosti prema podnositelju odnosno autoru.

(5) Sastav stručnih povjerenstava iz stavka 1. ovoga članka je tajan, a način rada, postupak i kriterije za odabir članova propisuje ministar pravilnikom.

(6) Nakon završetka postupka odobravanja udžbenika lista članova stručnih povjerenstava poredanih abecednim redom bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Rad stručnog povjerenstva

Članak 8.

(1) Stručno povjerenstvo nakon zaprimanja prijave iz članka 6. ovoga Zakona donosi stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona, najkasnije 90 dana od dana zaprimanja prijave.

(2) Ako udžbenik nije usklađen s predmetnim kurikulumom i pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona, kao i u slučaju drugih nedostataka tehničke prirode, stručno povjerenstvo prije donošenja stručnog mišljenja vratit će udžbenik podnositelju jednom na doradu radi otklanjanja utvrđenih nedostataka.

(3) Nedostatke je podnositelj dužan ispraviti i dostaviti udžbenik Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave na doradu.

(4) Ako udžbenik nakon dorade nije usklađen s predmetnim kurikulumom i pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona, kao i u slučaju da podnositelj ne otkloni nedostatke u roku utvrđenom u stavku 3. ovoga članka, stručno povjerenstvo će donijeti negativno stručno mišljenje.

(5) Na temelju negativnog mišljenja stručnog povjerenstva ministar donosi rješenje o odbijanju odobravanja korištenja udžbenika i neuvrštavanju u Katalog.

(6) Na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva ministar donosi rješenje o odobravanju korištenja udžbenika u školi i uvrštavanju udžbenika u Katalog.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Uvrštavanje udžbenika u Katalog

Članak 9.

(1) U Katalog se uvrštavaju samo udžbenici kojima je rješenjem ministra odobreno korištenje u školi.

(2) Katalog sadrži:

– naslov udžbenika, ime i prezime autora odnosno skupine autora

– imena recenzenta koji je proveo metodičku i stručnu recenziju

– podatak o rednom broju i godini izdanja

– puni naziv pravne osobe nakladnika ili izdavača

– nastavni predmet, razred, vrstu škole i program za koju je udžbenik odobren

– masu tiskanog udžbenika u gramima (g)

– konačnu maloprodajnu cijenu udžbenika uz istaknuti postotak cijene elektroničkog dijela.

(3) Svi podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju biti naznačeni i u impresumu udžbenika.

(4) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje izmjene Kataloga najkasnije do 1. lipnja.

Odabir udžbenika

Članak 10.

(1) U školi mogu biti u uporabi samo udžbenici koji se nalaze u Katalogu.

(2) Odabir udžbenika za uporabu u školi provodi se u godini u kojoj se mijenja Katalog, i to samo za one predmete i razrede za koje je odobren novi udžbenik i uvršten u Katalog.

(3) Odluku o odabiru udžbenika u višim razredima osnovnih i svim razredima srednjih škola donose stručni aktivi predmeta na razini škole. U svim paralelnim razrednim odjelima viših razreda osnovne i srednje škole za jedan nastavni predmet u uporabi može biti samo jedan udžbenik.

(4) Odluku o odabiru udžbenika u razrednoj nastavi donose učitelji razredne nastave na način koji osigurava višegodišnje korištenje udžbenika unutar škole, osim u slučaju udžbenika radnog karaktera utvrđenog člankom 3. stavkom 5. ovoga Zakona.

(5) Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka sadrže popis odabranih udžbenika iz Kataloga za razrede i predmete za koje je te godine odobren novi udžbenik i uvršten u Katalog, kao i eventualne izmjene u odabiru udžbenika s radnim karakterom.

(6) Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka škola dostavlja Ministarstvu i objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 1. srpnja. Objedinjene liste odabranih udžbenika Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(7) Podnositelj je obvezan najkasnije do 15. kolovoza osigurati dostupnost odabranih udžbenika.

(8) Ministar će odobriti izvanredni odabir udžbenika onim školama koje su odabrale udžbenik koji nije dostupan sukladno stavku 7. ovoga članka ili je izbrisan iz Kataloga sukladno članku 15. ovoga Zakona.

Nacionalne manjine

Članak 11.

(1) U nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina mogu se koristiti udžbenici izrađeni na jeziku i pismu nacionalne manjine odnosno udžbenici koji su prevedeni na jezik i pismo nacionalne manjine.

(2) Postupak odobravanja udžbenika iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama članaka 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona.

(3) Kada za pojedini nastavni predmet ne postoji udžbenik iz stavka 1. ovoga članka, u nastavi se mogu koristiti udžbenici uvezeni iz države matičnog naroda.

(4) Za odobravanje korištenja udžbenika iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će zatražiti prethodno stručno mišljenje agencije nadležne za obrazovanje o usklađenosti udžbenika i drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, kao i jesu li pedagoški, psihološki i didaktično-metodički primjereni za korištenje u nastavi te jesu li u skladu s ishodima kurikuluma.

Prilagodba udžbenika za učenike s posebnim
odgojno-obrazovnim potrebama

Članak 12.

(1) U izvođenju nastave s učenicima s teškoćama u razvoju ili darovitim učenicima mogu se koristiti prilagođeni udžbenici.

(2) Prijave za odobravanje korištenja udžbenika iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnositi svake godine neovisno o javnom pozivu, i to najkasnije do 1. ožujka.

(3) Postupak odobravanja udžbenika iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno odredbama članaka 6., 7., 8. i 9. ovoga Zakona.

Eksperimentalni program

Članak 13.

(1) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na uporabu udžbenika pri provedbi eksperimentalnih programa u školama.

(2) Za potrebu primjene udžbenika u školama koje provode eksperimentalne programe ministar može donijeti smjernice koje sadrže proceduru odabira navedenih udžbenika.

Sufinanciranje udžbenika

Članak 14.

(1) Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave udžbenika za učenike srednjih škola.

(3) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za svaku školsku godinu odlučiti o financiranju odnosno sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala.

(4) Udžbenici i drugi obrazovni materijali financirani sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, vlasništvo su škole.

(5) Način uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima državnog proračuna, sukladno ovom članku, propisuje ministar naputkom.

Brisanje udžbenika iz Kataloga

Članak 15.

(1) Ministarstvo će po službenoj dužnosti ili na zahtjev podnositelja pokrenuti postupak brisanja udžbenika iz Kataloga:

– ako se utvrdi da udžbenik više nije usklađen sa suvremenim znanstvenim spoznajama i znanstvenim teorijama globalno prihvaćenim unutar znanstvene zajednice

– ako nije usklađen s predmetnim kurikulumom

– ako nije usklađen s Pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona

– ako se utvrdi da udžbenik sadrži netočne i zastarjele podatke koji bitno utječu na vjerodostojnost sadržaja i koji upućuju učenike na pogrešne zaključke ili otežavaju stjecanje znanja

– ako udžbenik više nije dostupan.

(2) O brisanju udžbenika iz Kataloga u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka ministar odlučuje rješenjem, na temelju mišljenja stručnog povjerenstva iz članka 7. ovoga Zakona ili agencije nadležne za obrazovanje.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

III. DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI

Drugi obrazovni materijali

Članak 16.

(1) Osim udžbenika, u školi mogu biti u uporabi i nastavna sredstva (tiskana, digitalna ili fizička) koja pomažu u ostvarivanju pojedinih odgojno-obrazovnih ishoda utvrđenih predmetnim kurikulumom, kao i očekivanja međupredmetnih tema, potiču interakciju učenik – učenik i/ili učenik – sadržaj te istraživački i/ili grupni rad (u daljnjem tekstu: drugi obrazovni materijali).

(2) Pravne osobe koje nude komercijalne druge obrazovne materijale dužne su podnijeti zahtjev za objavu komercijalnih drugih obrazovnih materijala u virtualni repozitorij obrazovnih materijala koji utvrđuje ministar odlukom.

(3) Pravne i fizičke osobe koje nude besplatne druge obrazovne materijale mogu podnijeti zahtjev za objavu besplatnih drugih obrazovnih materijala u virtualni repozitorij obrazovnih materijala.

(4) Odluku o objavi ili odbijanju objave drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju donosi agencija nadležna za obrazovanje. Preduvjet za objavu drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju je usklađenost drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, da su pedagoški, psihološki i didaktičko-metodički primjereni za korištenje u nastavi u predmetu za koji su predviđeni. Odluku o objavi ili odbijanju agencija nadležna za obrazovanje dužna je izdati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za objavu, na temelju mišljenja povjerenstva koje je imenovao ravnatelj agencije nadležne za obrazovanje.

(5) Dužnosnici i službenici Ministarstva te službenici ustanove za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ustanova nadležnih za sustav odgoja i obrazovanja ne mogu biti autori niti urednici drugih obrazovnih materijala.

(6) Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala donosi škola i objavljuje na svojim mrežnim stranicama najkasnije do 15. srpnja. Komercijalni materijali izabiru se isključivo iz virtualnog repozitorija.

(7) Odluka iz stavka 6. ovoga članka prilaže se školskom kurikulumu kojim se utvrđuje popis komercijalnih i besplatnih drugih obrazovnih materijala koji se planiraju koristiti u nastavi, a učitelj odnosno nastavnik individualno odlučuje koje će materijale utvrđene školskim kurikulumom koristiti.

(8) Ukupna cijena svih komercijalnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u nastavi obveznih predmeta u pojedinom razredu ne smije prelaziti 20 % za razrednu nastavu, 30 % za 5. i 6. razred odnosno 40 % za 7. i 8. razred iznosa umnoška pripadajućeg koeficijenta (f) i medijalne neto plaće (M) iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona. Za eventualna prekoračenja ovoga iznosa potrebna je suglasnost roditelja.

(9) U ukupnu cijenu iz stavka 8. ovoga članka ne ulaze materijali za predmete s pretežno odgojnom komponentom i izborne predmete.

(10) Za usklađenost besplatnih drugih obrazovnih materijala koji se koriste u školi, a nisu objavljeni u virtualnom repozitoriju, sa znanstvenim načelima i etičkim normama, kao i pedagošku, psihološku i didaktičko-metodičku primjerenost dobi učenika te za usklađenost s ishodima kurikuluma i očekivanjima međupredmetnih tema odgovorna je škola.

(11) Ako se pojavi sumnja da drugi obrazovni materijali nisu u skladu sa znanstvenim načelima i etičkim normama, kao i da nisu pedagoški, psihološki i didaktičko-metodički primjereni za korištenje u nastavi te da nisu u skladu s ishodima kurikuluma i očekivanjima međupredmetnih tema, Ministarstvo će zatražiti stručno mišljenje agencije nadležne za obrazovanje. Ako je sporni drugi obrazovani materijal objavljen u virtualnom repozitoriju, u donošenju mišljenja mogu sudjelovati stručnjaci koji nisu bili članovi povjerenstva u postupku donošenja odluke o objavi iz stavka 4. ovoga članka.

(12) Ako agencija nadležna za obrazovanje svojim mišljenjem potvrdi sumnju iz stavka 11. ovoga članka, Ministarstvo će o mišljenju agencije obavijestiti školske ustanove. Ako se drugi obrazovni materijal nalazi u virtualnom repozitoriju, agencija nadležna za obrazovanje donosi odluku o brisanju drugog obrazovnog materijala iz virtualnog repozitorija.

(13) Način rada, postupak i kriterije za odabir članova povjerenstava iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Članak 17.

Ako u Katalogu za neki predmet ne postoji odobreni udžbenik, u školi se umjesto udžbenika može koristiti drugi obrazovni materijal.

Utjecaj na odabir udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Članak 18.

(1) Školama, uključujući sve učitelje, nastavnike, ravnatelje i ostalo stručno osoblje škole, nije dozvoljeno primanje donacija i drugih oblika materijalnih potpora od pravnih i fizičkih osoba koje na bilo koji način u bilo koje vrijeme sudjeluju u postupku uvrštavanja odnosno odabira udžbenika i drugih obrazovnih materijala.

(2) Pravnim osobama čiji se udžbenici nalaze u Katalogu ili čiji se drugi obrazovni materijali nalaze u virtualnom repozitoriju nije dozvoljeno davanje donacija i drugih oblika materijalnih potpora školama, uključujući učitelje, nastavnike, ravnatelje i ostalo stručno osoblje škola.

(3) Ograničenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se trajno odnosno i u vrijeme kada se ne provode postupci odobravanja udžbenika regulirani ovim Zakonom.

(4) Donacijama i drugim oblicima materijalnih potpora ne smatraju se stručna usavršavanja u trajanju od jednog dana niti promotivni pokloni vrijednosti koja ne prelazi 100 kuna po osobi.

IV. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Nadzor

Članak 19.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi prosvjetna inspekcija Ministarstva.

Prekršajne odredbe

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova:

– ako ne donese odluke o odabiru udžbenika iz članka 10. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona odnosno ako ih ne dostavi Ministarstvu u roku propisanom člankom 10. stavkom 6. ovoga Zakona

– ako se u školi koriste drugi obrazovni materijali koji nisu utvrđeni odlukom i školskim kurikulumom (članak 16. stavci 6. i 7.)

– ako se utvrdi da se u školi koriste besplatni drugi obrazovni materijali koji nisu objavljeni u virtualnom repozitoriju, a nisu usklađeni sa znanstvenim načelima i etičkim normama te nisu pedagoški, psihološki i didaktički-metodički primjereni dobi učenika, kao i da nisu u skladu s ishodima kurikuluma i očekivanjima međupredmetnih tema (članak 16. stavak 12.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se donator i primatelj donacije koji postupe protivno odredbi članka 18. ovoga Zakona.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Svi udžbenici koji se danom stupanja na snagu ovoga Zakona nalaze u postojećem Katalogu obveznih udžbenika i udžbenici koji su nakon zadnjeg otvaranja Kataloga prošli stručnu procjenu u skladu s odgovarajućom zakonskom regulativom, postaju sastavni dio Kataloga odobrenih udžbenika i na njih se ne primjenjuju odredbe članka 15. stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 22.

Pravilnik iz članka 3. stavka 6., članka 4. stavka 2., članka 7. stavka 5. i članka 16. stavka 13. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 4. ovoga Zakona, rok za podnošenje prijave na javni poziv za školsku godinu 2019./2020. ne može biti kraći od 60 dana od dana objave poziva iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od članka 8. stavka 1. ovoga Zakona, stručno povjerenstvo će za školsku godinu 2019./2020., nakon zaprimanja prijave iz članka 6. ovoga Zakona, donijeti stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i pravilnikom iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona, najkasnije 60 dana od dana zaprimanja prijave.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 27/10. i 55/11.).

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/157

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.