Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 116/2018 (21.12.2018.), Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2289

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/237

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14. i 93/16.) u članku 27. stavku 1. podstavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 5. i 6.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova preuzima sve poslove iz djelokruga Ureda za razminiranje te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze te državne službenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova.

Do donošenja rješenja o rasporedu državnih službenika, državni službenici iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove sukladno dosadašnjim rješenjima i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno tim rješenjima.

Na preuzete državne službenike iz stavka 1. ovoga članka koji neće biti raspoređeni primijenit će se odredbe zakona kojim se uređuje radnopravni status državnih službenika o stavljanju državnih službenika na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ovoga Zakona.

Čelnik tijela iz stavka 1. ovoga članka dužan je uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o Uredu za razminiranje (»Narodne novine«, br. 21/12.).

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/263

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.