Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište

NN 116/2018 (21.12.2018.), Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2298

Na temelju članka 29. stavaka 2. i 3. i članka 29.a stavka 2. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14 i 94/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O POSEBNOJ NAKNADI ZA OKOLIŠ ZBOG NESTAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I ZBOG NESMANJIVANJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se visina posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: posebna naknada za okoliš), izračun visine iznosa posebne naknade za okoliš, te način i izvršenje naplate naknade, uključivo uvjete u kojima se može ostvariti popust i visina popusta za jednokratno plaćanje te uvjete, kriterije i postupak obročne otplate.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o biogorivima za prijevoz i supsidijarnim propisima. U ovoj Uredbi koriste se i drugi pojmovi koji imaju sljedeća značenja:

1. obveznik plaćanja posebne naknade za okoliš je obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji je propustio staviti na tržište propisanu količinu biogoriva, te smanjiti emisiju stakleničkih plinova

2. propisana količina biogoriva je minimalni udjel biogoriva u ukupnoj količini goriva koji je obveznik stavljanja biogoriva dužan staviti na tržište u tekućoj kalendarskoj godini, a koji je određen Nacionalnim akcijskim planom u skladu sa Zakonom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz.

II. IZRAČUN VISINE IZNOSA POSEBNE
NAKNADE ZA OKOLIŠ

Članak 3.

(1) Posebna naknada za okoliš sastoji se od posebne naknade za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i posebne naknade zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova.

(2) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u novčanom iznosu po jedinici energije, ovisno o količini biogoriva koju je obveznik stavljanja biogoriva na tržište propustio staviti na tržište u odnosu na propisanu količinu izračunatu na temelju njihove energijske vrijednosti.

(3) Posebna naknada za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište određuje se u kn/MJ i obračunava se prema sljedećim razredima:

– 0 % – 3 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,30 kn/MJ

– 3,01 % – 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,15 kn/MJ

– više od 5 % energije biogoriva – naknada za svaki nestavljeni MJ energije biogoriva koju je obveznik propustio staviti na tržište u ovom razredu iznosi 0,01 kn/MJ.

(4) Posebna naknada za okoliš zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u novčanom iznosu po jedinici mase CO₂, ovisno o smanjenju emisija stakleničkih plinova koje je obveznik propustio ispuniti u odnosu na propisano smanjenje emisije stakleničkih plinova.

(5) Posebna naknada zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova određuje se u kn/kgCO2 te se obračunava prema sljedećim razredima:

– 0% – 2% smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 3,5 kn/kgCO2

– 2,01% – 6% smanjenja emisija stakleničkih plinova – naknada za propušteno smanjenje emisija u ovom razredu iznosi 0,01 kn/kgCO2.

(6) Pri izračunu i primjeni posebne naknade za okoliš koristi se sljedeći broj decimalnih mjesta i zaokruživanje:

– iznos posebne naknade za okoliš u kn/MJ: zaokruživanje na dva decimalna mjesta i to na prvu veću stotinku kune,

(7) Ukupan iznos posebne naknade za okoliš čini zbroj iznosa posebne naknade zbog nestavljanja biogoriva na tržište i iznos posebne naknade zbog nesmanjivanja emisija stakleničkih plinova.

III. ODREĐIVANJE, ROK I NAČIN PLAĆANJA POSEBNE NAKNADE ZA OKOLIŠ

Članak 4.

(1) Posebnu naknadu za okoliš dužan je platiti, po načelu onečišćivač plaća, obveznik stavljanja biogoriva na tržište koji je propustio staviti na tržište propisanu količinu biogoriva, te zbog neostvarenog smanjenja emisija stakleničkih plinova sukladno odredbama zakona kojim se uređuju biogoriva za prijevoz.

(2) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz članka 29. stavka 4. Zakona, podnio zahtjev za obročnu otplatu, ista se može odobriti do godine dana.

(3) Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište, koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja iz članka 29. stavka 4. Zakona, podnio zahtjev za jednokratno plaćanje posebne naknade za okoliša, može se odobriti popust:

– u iznosu 75 % za 2018. godinu

– u iznosu 30 % za 2019. i 2020. godinu.

Članak 5.

Obvezniku stavljanja biogoriva na tržište iz članka 22. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 94/18), koji je Ministarstvu u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu istoga Zakona podnio zahtjev za jednokratno plaćanje posebne naknade za okoliš za 2017. godinu, odobrava se popust u iznosu 30%, s krajnjim rokom uplate sukladno stavku 6. istoga članka.

Članak 6.

(1) Ministarstvo odluke o zahtjevima iz članka 4. stavaka 2. i 3. i članka 5. ove Uredbe dostavlja Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u roku 30 dana od donošenja.

(2) Posebna naknada za okoliš uplaćuje se na račun Fonda. Sredstva naknade koriste se za namjene u skladu s propisima koji uređuju djelatnost Fonda, a u svrhu provođenja mjera koje će doprinjeti većem korištenju obnovljivih izvora energije i smanjivanja emisija stakleničkih plinova u prometu.

Članak 7.

Na sva pitanja u vezi s naplatom posebne naknade za okoliš, koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi nestavljanja biogoriva na tržište (»Narodne novine«, broj 125/10).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/100

Urbroj: 50301-25/14-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.