Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

NN 116/2018 (21.12.2018.), Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2300

Na temelju članka 31. stavka 6., članka 34. stavka 5., članka 36. stavka 1. i članka 46. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O POTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITIH KOGENERACIJA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti natječaja, rokovi, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda te klasifikacija proizvodnih postrojenja za koja će se provoditi javni natječaji, način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje tržišnom premijom i poticaje zajamčenom otkupnom cijenom, detaljno uređuju prava i obveze nositelja projekta, povlaštenog proizvođača, operatora tržišta električne energije, operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava povezanih s pravima na poticaje, detaljno utvrđuju obvezni sadržaj ugovora o tržišnoj premiji i ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, rokovi izgradnje i jamstva za izgradnju proizvodnog postrojenja ili proizvodne jedinice i jamstva za isplatu poticaja, detaljno razrađuju uvjeti povrata sredstava isplaćenih na ime poticaja u slučaju prestanka prava na poticanje, utvrđuje se metodologija za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti električne energije, metodologija za izračun maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena električne energije, ovisno o vrstama, snagama i tehnologijama proizvodnih postrojenja, metodologija za izračun referentnih tržišnih cijena električne energije, klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi proizvodnog postrojenja, kao i način za ostvarivanje prava na poticanje u slučaju kada se otpad koristi kao sirovina u proizvodnom postrojenju povlaštenog proizvođača električne energije sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom u skladu sa zakonom kojim je uređeno održivo gospodarenje otpadom, te visina naknade koju plaćaju članovi EKO bilančne grupe, utvrđivanje rokova, načina plaćanja i sredstava osiguranja plaćanja naknade.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, koja je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (Tekst značajan za EGP) (SL L 239, 15. 9. 2015.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, zakonom kojim se uređuje energetski sektor, zakonom kojim se uređuje tržište električne energije te propisom kojim su određena mrežna pravila elektroenergetskog sustava.

(2) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. energija iz okoliša – toplinska energija koja nastaje prirodnim putem i energija akumulirana u okolišu unutar ograničenog područja koja može biti skladištena u okolnom zraku, osim u ispušnom zraku, ili u površinskim vodama ili u kanalizacijskoj vodi

2. biogorivo tekuće biogorivo namijenjeno uporabi u prometu proizvedeno iz biomase

3. elektrane na biomasu – tehnološki nezavisna cjelina postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz krute biomase iz šumarstva, poljoprivrede i drvno-prerađivačke industrije

4. geotermalna energija – energija pohranjena u obliku topline ispod tvrde Zemljine površine

5. hibridna proizvodna postrojenja – proizvodna postrojenja koja u različitim procesima koriste kombinaciju najmanje dva različita primarna izvora energije ili koji jedan izvor primarne energije pretvaraju u dva energetska oblika, priključena na elektroenergetsku mrežu preko istog obračunskog mjernog mjesta

6. instalirana snaga proizvodnog postrojenja – zbroj instaliranih snaga svih proizvodnih jedinica u proizvodnom postrojenju

7. instalirana snaga proizvodne jedinice – zbroj nazivnih snaga svih generatora koji čine proizvodnu jedinicu, osim u slučaju sunčanih elektrana temeljenih na sustavima fotonaponskih modula kod kojih je instalirana snaga zbroj nazivnih snaga svih izmjenjivača preko kojih se fotonaponski moduli priključuju na mrežu. U slučaju generatora koji se na mrežu priključuje preko invertera, nazivna snaga generatora podrazumijeva ukupnu nazivnu snagu sklopa generator-inverter. Instalirana snaga proizvodne jedinice izražava se u kW ili MW

8. integrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana smještena na površini zgrade (krovovima, pokrovima, sjenilima, balkonima, terasama, balustradama, fasadama, prozorima, vratima…) ili infrastrukturnog objekta (trafostanice, mostovi i sl. građevine)

9. izvještajno razdoblje za povlaštene proizvođače – razdoblje za koje se izrađuju izvješća, planovi te druga dokumentacija te predstavlja razdoblje za koje se provjerava ispunjavanje uvjeta učinkovitosti te drugih uvjeta za povlaštene proizvođače

10. jednostavna proizvodna postrojenja – proizvodna postrojenja koja se smatraju jednostavnim građevinama sukladno propisu kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi

11. kogeneracijsko postrojenje na OIE – kogeneracijsko postrojenje koje u procesu proizvodnje električne energije prvenstveno koristi obnovljive izvore energije kao primarni izvor energije

12. maksimalna referentna vrijednost električne energije – vrijednost koja se određuje kao iznos u kn/MWh koji odgovara proizvodnim troškovima (PT) električne energije po jedinici proizvodnje električne energije referentnog postrojenja iz pojedine grupe proizvodnih postrojenja čija se izgradnja potiče ugovorom o tržišnoj premiji

13. maksimalna zajamčena otkupna cijena – cijena koja se određuje kao iznos u kn/MWh koji odgovara proizvodnim troškovima (PT) električne energije po jedinici proizvodnje električne energije referentnog postrojenja iz pojedine grupe proizvodnog postrojenja čija se izgradnja potiče ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

14. mala kogeneracijska jedinica – kogeneracijska jedinica instaliranog kapaciteta manjeg od 1 MWe

15. mikrokogeneracijska jedinica – kogeneracijska jedinica najvećeg kapaciteta manjeg od 50 kWe

16. neintegrirana sunčana elektrana – sunčana elektrana izgrađena kao samostojeća građevina

17. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje u trajanju od jednog mjeseca na koje se odnosi obračun

18. pričuvno napajanje – postrojenje za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije koje omogućava privremeno napajanje električnom energijom kada napajanje nije moguće iz elektroenergetske mreže ili iz proizvodnog postrojenja

19. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja električne energije iz mreže i/ili najveća dopuštena vrijednost snage trajne predaje električne energije u mrežu, koja je korisniku mreže za obračunsko mjerno mjesto odobrena elektroenergetskom suglasnošću

20. ukupna godišnja učinkovitost – pokazatelj učinkovitosti rada kogeneracijskog postrojenja tijekom izvještajnog razdoblja za povlaštene proizvođače, a određuje se u skladu s uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija

21. ušteda primarne energije (UPE) – pokazatelj učinkovitosti rada kogeneracijskog postrojenja tijekom izvještajnog razdoblja za povlaštene proizvođače, a određuje se u skladu s uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

DIO DRUGI
KLASIFIKACIJA PROIZVODNIH POSTROJENJA

Klasifikacija proizvodnih postrojenja ovisno o vrsti izvora, tehnologiji i instaliranoj snazi

Članak 4.

(1) Za potrebe izrade programa državne potpore i za potrebe klasifikacije koja se odnosi na pitanja energetskih odobrenja proizvodna postrojenja se ovisno o primarnom izvoru energije i instaliranoj snazi, dijele na sljedeće grupe:

a. Sunčane elektrane:

1. sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. sunčane elektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. sunčane elektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW

4. sunčane elektrane instalirane snage veće od 10 MW.

b. Hidroelektrane:

1. hidroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. hidroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. hidroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 10 MW

4. hidroelektrane instalirane snage veće od 10 MW.

c. Vjetroelektrane:

1. vjetroelektrane instalirane snage do uključivo 50 kW

2. vjetroelektrane instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. vjetroelektrane instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 3 MW

4. vjetroelektrane instalirane snage veće od 3 MW.

d. Elektrane na biomasu:

1. elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 50 kW

2. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

5. elektrane na biomasu instalirane snage veće od 5 MW.

e. Geotermalne elektrane:

1. geotermalne elektrane instalirane snage do uključivo 500 kW

2. geotermalne elektrane instalirane snage veće od 500 kW.

f. Elektrane na bioplin:

1. elektrane na bioplin instalirane snage do uključivo 50 kW

2. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 50 kW do uključivo 500 kW

3. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 2 MW do uključivo 5 MW

5. elektrane na bioplin instalirane snage veće od 5 MW.

g. Elektrane na tekuća biogoriva:

1. Elektrane na tekuća biogoriva instalirane snage do uključivo 500 kW

2. Elektrane na tekuća biogoriva instalirane snage veće od 500 kW.

h. Elektrane na ostale obnovljive izvore energije:

1. postrojenja na energiju iz okoliša

2. postrojenja na energiju mora

3. postrojenja na ostale nespecificirane obnovljive izvore energije.

i. Kogeneracijska postrojenja koja koriste otpad te druga obnovljiva goriva:

1. mikro kogeneracijska postrojenja instalirane snage do 50 kW

2. mala kogeneracijska postrojenja instalirane snage od uključivo 50 kW do uključivo 500 kW

3. kogeneracijska postrojenja instalirane snage veće od 500 kW do uključivo 2 MW

4. kogeneracijska postrojenja instalirane snage veće od 2 MW.

j. Hibridna proizvodna postrojenja:

1. Hibridna postrojenja instalirane snage do uključivo 30 kW

2. Hibridna postrojenja instalirane snage veće od 30 kW do uključivo 500 kW

3. Hibridna postrojenja instalirane snage veće od 500 kW.

(2) Proizvodno postrojenje iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na način priključka na mrežu i način korištenja proizvedene električne energije može biti postrojenje koje proizvedenu električnu energiju primarno isporučuje u elektroenergetsku mrežu, a dio proizvedene električne energije koristi za vlastitu potrošnju proizvodnog postrojenja.

(3) Sunčane elektrane s obzirom na mjesto gradnje dodatno se dijele na:

1. integrirane sunčane elektrane i

2. neintegrirane sunčane elektrane.

(4) Elektrane na bioplin s obzirom na način pripreme bioplina, dodatno se dijele na:

1. elektrane na bioplin proizveden iz poljoprivrednih kultura te organskih ostataka, otpada biljnog i životinjskog podrijetla i biorazgradivog otpada

2. elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

(5) Elektrane na bioplin s obzirom na lokaciju pripreme bioplina dodatno se dijele na:

1. elektrane na bioplin kod kojih je postrojenje za proizvodnju bioplina izgrađeno kao tehnološka cjelina u sklopu proizvodnog postrojenja

2. elektrane na bioplin koje koriste bioplin proizveden na drugoj lokaciji ili u sklopu zasebnog postrojenja za proizvodnju bioplina na istoj lokaciji.

(6) Kogeneracijskim postrojenjima iz stavka 1. grupe i. ovoga članka smatraju se i kogeneracijska postrojenja koja koriste otpadnu toplinu nastalu u industrijskim procesima.

(7) Za potrebe ostvarivanja prava na državne potpore, klasifikacija proizvodnih postrojenja utvrđena ovim člankom odnosi se i na pojedine proizvodne jedinice.

(8) U slučaju kada se proizvodno postrojenje sastoji od više proizvodnih jedinica, sve proizvodne jedinice se klasificiraju zasebno prema ovom članku, pri čemu se cjelovito proizvodno postrojenje može klasificirati prema ovom članku ukoliko su sve proizvodne jedinice istovrsne u odnosu na osnovnu podjelu iz stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju klasifikacija cjelovitog proizvodnog postrojenja određuje se prema zbroju priključnih snaga svih istovrsnih proizvodnih jedinica.

(9) Ukoliko proizvodno postrojenje obuhvaća proizvodnu jedinicu koja koristi otpadnu toplinu iz druge proizvodne jedinice, tada se takav sklop smatra:

a. jednom proizvodnom jedinicom (s dvjema međusobno zavisnim proizvodnim jedinicama)

ili

b. dvjema proizvodnim jedinicama, pri čemu se proizvodna jedinica koja koristi otpadnu toplinu smatra kogeneracijskim postrojenjem iz stavka 1. grupe i. ovoga članka.

(10) Korištenje otpadne toplinske energije iz stavaka 8. i 9. ovoga članka mora biti usklađeno s odredbama uredbe kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(11) Korištenje otpada u postrojenjima iz stavka 1. grupe i. ovoga članka je dopušteno u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita okoliša, održivo gospodarenje otpadom i ostalim srodnim propisima.

DIO TREĆI
POTICANJE TRŽIŠNOM PREMIJOM I ZAJAMČENOM OTKUPNOM CIJENOM

POGLAVLJE I.
NATJEČAJ ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE I NATJEČAJ ZA POTICANJE ZAJAMČENOM OTKUPNOM CIJENOM

Uvjeti provođenja natječaja, način provedbe natječaja i sadržaj javnog poziva za javno prikupljanje ponuda

Članak 5.

(1) Operator tržišta električne energije najmanje jednom godišnje provodi javni natječaj za dodjelu tržišne premije i/ili natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom u okviru raspoloživih kvota za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, sukladno važećoj uredbi kojom su utvrđene kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

(2) Operator tržišta električne energije dužan je objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda sa svim uvjetima za sudjelovanje uključivo maksimalne referentne vrijednosti i/ili zajamčenu otkupnu cijenu za pojedine grupe postrojenja definirane na natječaju najmanje dva, a najviše četiri mjeseca prije dana objave natječaja.

(3) Javni poziv za javno prikupljanje ponuda iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati minimalno sljedeće:

1. specifikaciju grupa proizvodnih postrojenja sukladno klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe za koje se provodi natječaj

2. definiran maksimalan zbroj priključnih snaga proizvodnih postrojenja izraženih u MW (volumen natječaja) za grupe postrojenja za koje se provodi natječaj sukladno raspoloživim kvotama za poticanje

3. maksimalne referentne vrijednosti izražene u kn/MWh za pojedine grupe postrojenja definirane od strane operatora tržišta električne energije sukladno članku 22. ove Uredbe

4. odredbu o instrumentima jamstva ozbiljnosti ponude iz članka 7. ove Uredbe

5. način odabira najpovoljnijih ponuditelja (dobitnih ponuda) sukladno članku 11. ove Uredbe

6. uvjete za sudionike natječaja i uvjete za potpisivanje ugovora o tržišnoj premiji i/ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom u slučaju da budu odabrani sukladno odredbama iz članaka 7., 13. i 14. ove Uredbe

7. obrazac za dostavu podataka sudionika natječaja u jedinstvenom formatu.

(4) Operator tržišta električne energije određuje oblik i sadržaj obrasca za dostavu bitnih podataka iz stavka 3. točke 7. ovoga članka.

Uvjeti za sudjelovanje na natječaju

Članak 6.

(1) Pravo za sudjelovanje na natječaju imaju nositelji projekata sukladno uvjetima utvrđenim zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

(2) Nositelji projekta na natječaju sudjeluju dostavom ponude koja uključuje ispunjeni obrazac iz članka 5. stavka 3. točke. 7. ove Uredbe i ostalu dokumentaciju sukladno javnom pozivu.

(3) Nositelj projekta može poslati samo jednu ponudu za pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu.

(4) U slučaju da jedan nositelj projekta dostavi za isto proizvodno postrojenje ili istu proizvodnu jedinicu više ponuda bez da je do dana otvaranja ponuda odustao od predanih ponuda na način da je ostala samo jedna ponuda za jedno proizvodno postrojenje odnosno jedna ponuda za jednu proizvodnu jedinicu, sve ponude dostavljene za isto proizvodno postrojenje odnosno istu proizvodnu jedinicu smatrat će se nevaljanim i neće se uzeti u razmatranje, o čemu će operator tržišta električne energije pisanim putem obavijestiti tog nositelja projekta.

(5) Ponude moraju minimalno sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, telefonski broj i e-mail adresu nositelja projekta, u slučaju da se radi o fizičkoj osobi kao nositelju projekta

2. tvrtku odnosno naziv pravne osobe, adresu, osobni identifikacijski broj, telefonski broj i e-mail adresu nositelja projekta, podatak o imenu i prezimenu i osobnom identifikacijskom broju osobe ovlaštene za zastupanje, u slučaju kada se radi o pravnoj osobi nositelju projekta

3. naziv projekta i registarski broj projekta iz Registra OIEKPP

4. popis katastarskih čestica na kojima će postrojenje sukladno aktu kojim se dozvoljava gradnja biti izgrađeno

5. priključnu snagu postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na natječaju za dodjelu tržišne premije izraženu u kW bez decimalnih mjesta, osim za grupe postrojenja ispod 50 kW za koje se snaga izražava s jednim decimalnim mjestom

6. priključnu snagu postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom izraženu u kW s jednim decimalnim mjestom

7. iznos referentne vrijednosti kojom nositelj projekta sudjeluje na natječaju za dodjelu tržišne premije izraženu u kn/MWh s dva decimalna mjesta

8. iznos otkupne cijene s kojom nositelj projekta sudjeluje na natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom izraženu u kn/MWh s dva decimalna mjesta

9. važeću građevinsku dozvolu ili drugu ispravu kojom se odobrava građenje postrojenja izuzev u slučaju jednostavnih proizvodnih postrojenja

10. prethodnu elektroenergetsku suglasnost, odnosno elektroenergetsku suglasnost

11. dokaz o vlasništvu nositelja projekta na katastarskim česticama na kojima će se, sukladno ispravi temeljem koje se dozvoljava gradnja graditi proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda, odnosno dokaz da za proizvodno postrojenje za koje se podnosi ponuda nositelj projekta ima osnovano pravo građenja, pravo služnosti ili ostvaruje pravo korištenja nekretnine za gradnju proizvodnog postrojenja po drugoj pravnoj osnovi

12. bankarsku garanciju na poziv ili potvrdu o uplati na račun sukladno članku 7. ove Uredbe

13. javnobilježnički ovjerenu izjavu o primljenim potporama u obliku kako je određen u javnom pozivu

14. izvadak iz odgovarajućeg registra, odnosno druge institucije nadležne za registraciju, odnosno za fizičku osobu potvrdu o prebivalištu u Republici Hrvatskoj, koja dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana predaje ponude

15. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude

16. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, prema obrascu određenom u javnom pozivu, ne stariju od 30 dana od dana predaje ponude

17. uvjerenje o nekažnjavanju za fizičku osobu odnosno za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi nositelja projekta, ne starije od 30 dana od dana predaje ponude

18. svu drugu dokumentaciju i/ili podatke sukladno javnom pozivu.

(6) U slučaju planirane rekonstrukcije proizvodnog postrojenja koja se u skladu s zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije smatra novim proizvodnim postrojenjem nositelj projekta dužan je u prilogu ponude na natječaj za dodjelu tržišne premije pored podataka i dokumentacije iz stavka 5. ovoga članka dostaviti i:

1. opis postojećeg proizvodnog postrojenja i planiranih promjena

2. detaljnu snimku postojećeg stanja proizvodnog postrojenja prije rekonstrukcije izrađenu i ovjerenu od strane ovlaštenog projektanta, iz koje se može nedvojbeno utvrditi opseg i veličina rekonstrukcije

3. javnobilježnički ovjerenu ispravu kojom se vrijednosno iskazuje struktura investicijskog troška prilikom rekonstrukcije proizvodnog postrojenja prema obrascu definiranom od strane operatora tržišta električne energije prilikom raspisivanja natječaja

4. uporabnu dozvolu za postojeće proizvodno postrojenje kao dokaz starosti proizvodnog postrojenja i/ili druge dokaze o starosti postrojenja

5. planove proizvodnje za razdoblje od najmanje sedam godina, uključujući podatke i obrazloženja te dokumentaciju na temelju kojih su ti planovi izrađeni, uključujući i jasno iskazan ukupni planirani prihod proizvodnog postrojenja u obračunskom razdoblju od sedam godina.

(7) Dokumentacija za sudjelovanje na natječaju dostavlja se u originalu ili ovjerenoj preslici, kao jedinstvena zapečaćena pošiljka sukladno uvjetima propisanim za svaki pojedini natječaj.

(8) Po zaprimanju pojedine ponude operator tržišta električne energije ponudi dodjeljuje oznaku ponude.

(9) Sudionik natječaja do isteka roka za dostavu ponuda može izvršiti izmjene i/ili dopune natječajne dokumentacije slanjem posebne pošiljke uz naznaku oznake ponude koji je dodijeljen ponudi prilikom zaprimanja na omotu pošiljke prve prijave, te uz jasno navođenje koji dijelovi natječajne dokumentacije se mijenjaju ili naknadno dodaju.

(10) Sudionik natječaja do isteka roka za dostavu ponuda može pisanim putem odustati od sudjelovanja na natječaju slanjem pisane izjave o odustajanju s ovjerenim potpisom sudionika natječaja i naznakom oznake ponude dodijeljenog ponudi prilikom zaprimanja iste.

(11) Iznos referentne vrijednosti iz ponude nositelja projekta sudionika natječaja za dodjelu tržišne premije za određenu grupu proizvodnih postrojenja ne smije biti veći od maksimalne referentne vrijednosti definirane za tu grupu proizvodnih postrojenja koja je objavljena u javnom pozivu.

(12) Iznos otkupne cijene iz ponude nositelja projekta sudionika natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom za određenu grupu proizvodnih postrojenja ne smije biti veći od maksimalne zajamčene otkupne cijene definirane za tu grupu proizvodnih postrojenja koja je objavljena u javnom pozivu.

(13) Minimalne i maksimalne instalirane snage postrojenja u ponudama za pojedine grupe postrojenja utvrđene su klasifikacijom iz članka 4. ove Uredbe, pri čemu je maksimalna vrijednost instaliranog kapaciteta za pojedinu ponudu ograničena i definiranim volumenom natječaja za tu grupu postrojenja.

(14) Ukoliko nositelj projekta iz stavka 2. ovoga članka planira izgradnju nove dodatne proizvodne jedinice ili planira rekonstrukciju postojeće proizvodne jedinice, tada je na natječaju za dodjelu tržišne premije dužan slati ponudu za onu grupu proizvodnih postrojenja kojoj pripada planirana proizvodna jedinica, neovisno o grupi postrojenja kojem pripada cjelovito proizvodno postrojenje prije ili poslije izgradnje ili rekonstrukcije planirane proizvodne jedinice, odnosno postrojenja.

Dokaz o ozbiljnosti ponude

Članak 7.

(1) Sudionik natječaja kao sastavni dio natječajne dokumentacije je dužan dostaviti dokaz o ozbiljnosti ponude pri čemu isti može biti jedno od sljedećeg:

1. neprenosiva, neopoziva, bezuvjetna bankarska garancija izdana u korist operatora tržišta električne energije, naplativa na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta električne energije u iznosu od 50,00 kuna po kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje nositelj projekta sudjeluje na natječaju, pri tome rok važenja bankarske garancije mora iznositi najmanje pet tjedana nakon isteka roka za dostavu ponuda

ili

2. dokaz o uplati iznosa od 50,00 kuna po kW priključne snage proizvodnog postrojenja za koje nositelj sudjeluje na natječaju na račun operatora tržišta električne energije naznačen u javnom pozivu.

(2) Nositelju projekta sudioniku natječaja će bankarska garancija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka za pojedinu ponudu biti vraćeni u slučaju da:

1. odustane od sudjelovanja u natječaju sukladno članku 6. stavku 10. ove Uredbe

2. njegova ponuda na natječaju ne bude odabrana kao jedna od dobitnih

3. njegova ponuda ne bude uzeta u razmatranje iz razloga što je ista utvrđena nevaljanom sukladno članku 9. točkama 1., 2. i 3. ove Uredbe

4. njegova ponuda bude odabrana kao dobitna te isti sklopi ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s operatorom tržišta električne energije sukladno odredbama ove Uredbe.

(3) U slučaju da ponuda sudionika natječaja na natječaju bude odabrana kao dobitna, ali sudionik natječaja ne sklopi ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, sukladno članku 14. ove Uredbe, operator tržišta električne energije naplatit će bankarsku garanciju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka te se naplaćeni iznos bankarske garancije ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne vraća nositelju projekta, već će biti uplaćen na račun operatora tržišta električne energije u svrhu isplate poticaja.

(4) U slučaju iz članka 9. točke 4. i članka 10. ove Uredbe iznos od naplaćene garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne vraća se nositelju projekta, već će biti uplaćen na račun operatora tržišta električne energije u svrhu isplate poticaja.

Otvaranje i provjera ponuda

Članak 8.

(1) Operator tržišta električne energije ovlašten je otvoriti pošiljke s ponudama tek nakon isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Otvaranje, provjeru i evidentiranje svih ponuda zajedno s pripadajućim izmjenama i dopunama vrše zajedno barem tri zaposlenika operatora tržišta električne energije uz nadzor dvije ovlaštene osobe Agencije.

Nevaljane ponude ili ponuditelji

Članak 9.

Operator tržišta električne energije će pisanim putem obavijestiti nositelja projekta sudionika natječaja da je njegova ponuda nevaljana i da se njegova ponuda neće niti razmatrati u sljedećim slučajevima:

1. da je sudionik natječaja odustao od sudjelovanja sukladno članku 6. stavku 10. ove Uredbe

2. da ponudom nisu ispunjeni svi zahtjevi propisani člankom 6. ove Uredbe

3. da ponuda ne sadrži sve podatke i dokumentaciju naznačenu u javnom pozivu

4. u slučaju da se utvrdi da je sudionik natječaja u sklopu natječajne dokumentacije, za taj ili za neki od prethodnih natječaja za dodjelu tržišne premije, odnosno natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom, dostavio u tom trenutku neistinite podatke ili dokumentaciju.

Ponavljanje natječaja

Članak 10.

(1) U slučaju sumnje da je u natječajnom postupku za sklapanje ugovora o tržišnoj premiji i/ili zajamčenu otkupnu cijenu, za pojedinu grupu postrojenja došlo do manipulacije natječajnim postupkom uslijed dogovora više sudionika, operator tržišta električne energije uz suglasnost Ministarstva ima pravo poništiti i ponoviti natječaj za čitavi ili dio volumena zauzet ponudama za koje postoje sumnje o takovoj manipulaciji, u roku od šest mjeseci od proglašenja dobitnih ponuda.

(2) U slučaju ponavljanja natječaja za pojedinu grupu postrojenja sukladno stavku 1. ovoga članka, ponovljeni natječaj sa čitavim ili dijelom volumena te istim ostalim uvjetima se provodi u roku pet tjedana nakon objave poništenja natječaja ili dijela natječaja koji se ponavlja.

Proglašenje dobitnih ponuda

Članak 11.

(1) Po utvrđivanju nevaljanih ponuda ili ponuditelja sukladno članku 9. ove Uredbe, valjane ponude se razvrstavaju po grupama proizvodnih postrojenja sukladno javnom pozivu.

(2) U slučaju kada je zbroj priključnih snaga iz dostavljenih valjanih ponuda manji ili jednak od definiranog volumena natječaja za određenu grupu proizvodnih postrojenja, sve dostavljene valjane ponude za tu grupu postrojenja proglašavaju se dobitnima.

(3) U slučaju kada je zbroj priključnih snaga proizvodnih postrojenja iz dostavljenih valjanih ponuda na natječaj za dodjelu tržišne premije veći od definiranog volumena natječaja za određenu grupu postrojenja, dobitnici natječaja određuju se na sljedeći način:

1. valjane ponude za tu grupu postrojenja sortiraju se prema iznosu referentne vrijednosti iz ponude, od najmanje prema najvećoj

2. ponude s istom referentnom vrijednosti sortiraju se prema priključnoj snazi iz ponude, od najmanje prema najvećoj.

(4) U slučaju kada je zbroj priključnih snaga proizvodnih postrojenja iz dostavljenih valjanih ponuda na natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom veći od definiranog volumena natječaja za određenu grupu postrojenja dobitnici natječaja određuju se na sljedeći način:

1. valjane ponude za tu grupu postrojenja sortiraju se prema iznosu ponuđene otkupne cijene iz ponude, od najmanje prema najvećoj

2. ponude sa istom ponuđenom otkupnom cijenom sortiraju se prema priključnoj snazi iz ponude, od najmanje prema najvećoj.

(5) Dobitnim se ponudama proglašavaju sve ponude, redom formiranim na način iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, za koje je ukupan zbroj priključnih snaga iz pojedinih ponuda manji ili jednak ukupnom volumenu natječaja za tu grupu proizvodnih postrojenja.

(6) Na zbroj priključnih snaga iz stavka 5. ovoga članka dodaje se priključna snaga iz jedne ili zbroj priključnih snaga više ponuda s istim iznosom referentne vrijednosti, odnosno iznosom zajamčene otkupne cijene i istom priključnom snagom, koje su na redu iza posljednje ponude obuhvaćene stavkom 5. ovoga članka. Ukoliko je tako određen zbroj manji od 100 % ukupnog volumena natječaja za tu grupu proizvodnih postrojenja onda se jedna ili više ponuda dodatno obuhvaćene ovim stavkom proglašavaju dobitnim.

(7) U slučaju da zbroj priključne snage iz jedne ili zbroj priključnih snaga više ponuda s istim iznosom referentne vrijednosti, odnosno s istim ponuđenim iznosom otkupne cijene i istom priključnom snagom iz stavka 6. ovoga članka prelazi 100 % volumena natječaja za tu grupu proizvodnih postrojenja, sve ponude iz stavka 6. ovoga članka neće se smatrati dobitnim ponudama.

Objava rezultata natječaja i uvjeti potpisivanja ugovora o tržišnoj premiji i/ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

Članak 12.

Operator tržišta dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda:

1. pisanim putem obavijestiti sudionike natječaja ukoliko su njihove ponude proglašene dobitnim sukladno članku 11. ove Uredbe

2. pisanim putem obavijestiti sudionike natječaja ukoliko su njihove ponude utvrđene nevaljanim i nisu uzete u razmatranje uz navođenje razloga

3. pisanim putem obavijestiti sudionike natječaja čije ponude su bile valjane, ali nisu bile dobitne

4. javno objaviti iznose najviše i najniže referentne vrijednosti iz dobitnih ponuda, odnosno iznose najviše i najniže ponuđene otkupne cijene iz dobitnih ponuda

5. po abecednom redu s obzirom na naziv sudionika natječaja, javno objaviti popis sudionika natječaja, nazive njihovih projekata, priključne snage proizvodnog postrojenja i jedinicu lokalne samouprave u kojoj se projekt nalazi.

Jamstvo za izgradnju postrojenja

Članak 13.

(1) Sudionici natječaja čije su ponude proglašene dobitnim dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti iz članka 12. ove Uredbe dostaviti operatoru tržišta električne energije jamstvo za izgradnju postrojenja koje može biti jedno od sljedećeg:

1. neprenosiva, neopoziva, bezuvjetna bankarska garancija izdana u korist operatora tržišta električne energije, naplativa na prvi pisani poziv, te izdana od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta električne energije u iznosu od 300,00 kuna po kW priključne snage postrojenja za koje je ponuda na natječaju proglašena dobitnom, pri čemu rok važenja bankarske garancije mora iznositi minimalno jednu godinu od dana zaprimanja obavijesti iz članka 12. ove Uredbe

ili

2. dokaz o uplati iznosa od 300,00 kuna po kW priključne snage postrojenja za koje je ponuda na natječaju proglašena dobitnom na račun operatora tržišta električne energije.

(2) U slučaju da nositelj projekta do isteka roka od 30 dana prije isteka roka valjanosti bankarske garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ne stekne pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene sukladno odredbama ove Uredbe, nositelj projekta dužan je operatoru tržišta električne energije, najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja bankarske garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, dostaviti novu neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garancija izdanu u korist operatora tržišta električne energije, naplativu na prvi pisani poziv, te izdanu od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta električne energije u iznosu od 300,00 kuna po kW priključne snage postrojenja, pri čemu rok važenja bankarske garancije mora iznositi minimalno jednu godinu nakon isteka valjanosti prethodne bankarske garancije.

(3) Nositelj projekta dužan je operatoru tržišta električne energije dostavljati novu bankarsku garanciju na prvi poziv sukladno stavku 2. ovoga članka sve do stjecanja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene sukladno odredbama ove Uredbe.

(4) Ukoliko nositelj projekta u roku i na način utvrđen stavcima 2. i 3. ovoga članka ne dostavi operatoru tržišta električne energije novu bankarsku garanciju na poziv raskida se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(5) Sudioniku natječaja će bankarska garancija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ili uplaćeni iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka i stavaka 2. i 3. ovoga članka za određenu ponudu biti vraćeni odmah nakon što ostvari pravo na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i viskoučinkovite kogeneracije i odredbama ove Uredbe.

(6) U slučaju da sudionik natječaja ne ostvari pravo na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene sukladno zakonu kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i viskoučinkovite kogeneracije i odredbama ove Uredbe, kao i u slučaju raskida ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom prije ostvarivanja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, iznos od naplaćene garancije iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i stavaka 2. i 3. ovoga članka ili iznos iz stavka 1. točke 2. ovoga članka bit će uplaćen na račun operatora tržišta električne energije u svrhu isplate poticaja.

Sklapanje ugovora o tržišnoj premiji ili o zajamčenoj otkupnoj cijeni

Članak 14.

(1) Operator tržišta električne energije dužan je nositeljima projekta čije su ponude proglašene dobitnima, koji su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti iz članka 12. ove Uredbe dostavili jamstvo za izgradnju postrojenja sukladno članku 13. ove Uredbe, u roku od 15 dana od dana dostave jamstva za izgradnju proizvodnog postrojenja dostaviti potpisani prijedlog ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, s uvjetima i sadržajem sukladno članku 15. ove Uredbe i referentnom vrijednosti iz dobitne ponude, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom jednakoj onoj iz dobitne ponude.

(2) Ukoliko nositelj projekta u roku od 30 dana od primitka potpisanog prijedloga ugovora iz stavka 1. ovoga članka operatoru tržišta električne energije ne dostavi potpisani ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Obvezni sadržaj ugovora

Članak 15.

(1) Ugovor o tržišnoj premiji operator tržišta električne energije sklapa s nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenom javnom natječaju za dodjelu tržišne premije sukladno članku 11. ove Uredbe.

(2) Ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom operator tržišta električne energije sklapa s nositeljima projekata čije su ponude utvrđene dobitnima na provedenom javnom natječaju za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom sukladno članku 11. ove Uredbe, temeljem kojeg nositelj projekta u skladu s uvjetima utvrđenim navedenim ugovorom ostvaruje pravo na otkup električne energije po cijeni iz dobitne ponude nositelja projekta.

(3) Ugovor iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme s rokom trajanja od 12 godina, koji se rok računa od dana stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije.

(4) Ugovorom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se minimalno:

1. rok na koji se sklapa

2. naziv projekta i registarski broj projekta iz Registra OIEKPP

3. popis katastarskih čestica na kojima će proizvodno postrojenje biti izgrađeno

4. priključna snaga proizvodnog postrojenja za koju je izabran kao dobitni ponuditelj, izraženu u kW bez decimalnih mjesta

5. podatke o važećoj građevinskoj dozvoli ili drugom aktu kojim se odobrava građenje postrojenja izuzev u slučaju kada se radi o proizvodnom postrojenju koje se smatra jednostavnom građevinom

6. podatke iz prethodne elektroenergetske suglasnosti za priključak na mrežu, odnosno elektroenergetske suglasnosti

7. da se visina referentne vrijednosti električne energije koja je utvrđena ugovorom o tržišnoj premiji, odnosno visina otkupne cijene koja je utvrđena ugovorom o otkupu električne energije zajamčene otkupne cijene korigira svake godine u odnosu na utvrđenu korigiranu referentnu vrijednost električne energije, odnosno utvrđenu korigiranu otkupnu cijenu iz prethodne godine primjenom Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu za sve sklopljene valjane ugovore o tržišnoj premiji, odnosno ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Prva korekcija referentne vrijednosti električne energije, odnosno visine zajamčene otkupne cijene primjenjuje se u kalendarskoj godini koja slijedi godinu u kojoj je sklopljen ugovor

8. da se tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena počinje isplaćivati nakon što nositelj projekta za proizvodno postrojenje ili za proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor stekne status povlaštenog proizvođača te dostavi operatoru tržišta električne energije dokumentaciju iz članka 17. ove Uredbe

9. da će se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom raskinuti ukoliko nositelj projekta izgubi status povlaštenog proizvođača za proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

10. odredbu o rokovima izgradnje proizvodnog postrojenja

11. odredbu o jamstvu izgradnje iz članka 13. ove Uredbe

12. odredbu o mogućnosti ustupa tražbine iz ugovora u skladu s člankom 18. stavkom 4. ove Uredbe

13. odredbe o raskidu ugovora i jamstvu za isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene.

(5) Ugovorom o tržišnoj premiji, pored utvrđenja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se i:

1. jedinica lokalne samouprave u kojoj će proizvodno postrojenje sukladno aktu kojim se dozvoljava gradnja biti izgrađeno

2. iznos referentne vrijednosti iz dobitne ponude nositelja projekta izraženu u kn/kWh s dva decimalna mjesta

3. da se tržišna premija u mjesečnom obračunskom razdoblju isplaćuje na temelju neto isporučene električne energije

4. rokove i uvjete isplate tržišne premije

5. da se iznos tržišne premije određuje temeljem Metodologije za izračun referentnih tržišnih cijena sukladno ovoj Uredbi

6. da se tržišna premija isplaćuje samo za neto isporučenu energiju isporučenu u obračunskim intervalima (satima) i za koje je vrijednost RSTC i veća ili jednaka nula (0).

(6) Ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, pored utvrđenja iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje se i:

1. iznos zajamčene otkupne cijene

2. da se za vrijeme trajanja pokusnog rada isplaćuje 50 % iznosa zajamčene otkupne cijene utvrđene ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(7) Za povlaštenog proizvođača za kojega se utvrdi da je temeljem neistinitih podataka stekao prava na isplatu tržišne premije, odnosno pravo na isplatu zajamčene otkupne cijene raskinut će se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(8) Ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom raskida se u slučaju da povlašteni proizvođač električne energije i/ili proizvodno postrojenje prestanu ispunjavati uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

POGLAVLJE II.
NAČIN I UVJETI STJECANJA, REALIZACIJE I PRESTANKA PRAVA NA POTICAJE

Način i uvjeti stjecanja, realizacije i prestanka prava na poticaje tržišnom premijom, odnosno zajamčenom otkupnom cijenom

Članak 16.

(1) Pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene stječe povlašteni proizvođač električne energije za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da je sklopio ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s operatorom tržišta električne energije

2. da je ishodio izvršno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, odnosno u slučaju da se radi o jednostavnim proizvodnim postrojenjima da je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije sukladno odredbama uredbe kojom se uređuju pitanja statusa povlaštenog proizvođača

3. da je ispunio, odnosno da trajno ispunjava uvjete određene odredbama ove Uredbe.

(2) Ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom primjenjuje se od dana sklapanja osim dijela ugovora koji se odnosi na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene.

(3) Povlašteni proizvođač električne energije gubi pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene u sljedećim slučajevima:

1. raskida ugovora o tržišnoj premiji, odnosno ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

2. prestanka statusa povlaštenog proizvođača električne energije

3. ukoliko proizvodno postrojenje i/ili povlašteni proizvođač prestane ispunjavati uvjete utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, ovom Uredbom odnosno ugovorom o tržišnoj premiji ili ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Članak 17.

(1) Pravo na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, povlašteni proizvođač električne energije ostvaruje nakon što operatoru tržišta električne energije dostavi:

1. izvršno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

2. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta električne energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

(2) Ukoliko se radi o jednostavnom proizvodnom postrojenju povlašteni je proizvođač u svrhu ostvarenja prava na isplatu tržišne premije, odnosno zajamčene otkupne cijene, dužan dostaviti operatoru tržišta električne energije sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o trajnom priključenju na elektroenergetsku mrežu

2. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne stariju od 30 dana od dana dostave

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, prema obrascu određenom u javnom pozivu, ne stariju od 30 dana od dana dostave

4. uvjerenje o nekažnjavanju za fizičku osobu odnosno za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi podnositelja zahtjeva, ne starije od 30 dana od dana dostave

5. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta električne energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

POGLAVLJE III.
PRAVA I OBVEZE NOSITELJA PROJEKTA, POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA, OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE, OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA I OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA POVEZANIH S PRAVIMA NA POTICAJE

Prava i obveze nositelja projekta i povlaštenog proizvođača električne energije

Članak 18.

(1) Nositelj projekta koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom dužan je u skladu sa sklopljenim ugovorom izgraditi proizvodno postrojenje te za isto steći status povlaštenog proizvođača električne energije.

(2) Ukoliko se tijekom važenja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom promijeni nositelj projekta odnosno povlašteni proizvođač električne energije, novi nositelj projekta odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je dostaviti operatoru tržišta električne energije sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. izvršno rješenje o izmjeni rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije

2. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne stariju od 30 dana od dana dostave

3. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, prema obrascu određenom u javnom pozivu, ne stariju od 30 dana od dana dostave

4. uvjerenje o nekažnjavanju za fizičku osobu odnosno za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi podnositelja zahtjeva, ne starije od 30 dana od dana dostave

5. izjavu o svim primljenim državnim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta električne energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

(3) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je u roku od 30 dana od nastale promjene obavijestiti operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava o svakoj promjeni nositelja projekta odnosno povlaštenog proizvođača električne energije.

(4) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije može ustupiti potraživanja iz ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom samo radi osiguranja kredita za izgradnju proizvodnog postrojenja iz ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom i u tu svrhu zasnovati založno pravo na tražbinama iz ugovora, sukladno posebnim propisima, isključivo financijskim institucijama koje financiraju izgradnju proizvodnog postrojenja na koje se odnosi ugovor o tržišnoj premiji odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

(5) Povlašteni proizvođač je dužan dostaviti Izjavu o svim primljenim potporama do pravomoćnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, u svrhu ostvarenja prava na isplatu poticaja i utvrđivanje tržišne premije, odnosno zajamčene cijene.

(6) Ukoliko je nositelj projekta korisnik bilo kojeg oblika potpore za izgradnju proizvodnog postrojenja odnosno proizvodnu jedinicu, operator tržišta električne energije umanjit će mu iznos tržišne premije odnosno zajamčene cijene sukladno metodologiji iz programa državnih potpora za obnovljive izvore energije.

(7) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je na zahtjev operatora tržišta električne energije dostaviti svu traženu dokumentaciju i podatke u svrhu provjere dokumentacije na temelju koje stječe ili je stekao prava na temelju zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe.

(8) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je kontinuirano ispunjavati uvjete pod kojima je stekao status povlaštenog proizvođača električne energije, kao i tehničke i pogonske uvjete proizvodnog postrojenja za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe.

(9) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je kontinuirano ispunjavati uvjete učinkovitosti i uvjete korištenja sirovina odnosno goriva, temeljem kojih ostvaruje pravo na isplatu tržišne premije ili zajamčene otkupne cijene.

(10) Povlašteni proizvođač električne energije dužan je dostavljati godišnje planove proizvodnje, mjesečne podatke i izvješća o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje u skladu s odredbama uredbe kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(11) Nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije dužan je ispunjavati i sve ostale obveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

Prava i obveze operatora tržišta električne energije te obračun i isplata tržišne premije i zajamčene otkupne cijene

Članak 19.

(1) Operator tržišta električne energije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ove Uredbe, dužan je:

– provoditi natječaje za dodjelu tržišne premije i natječaje za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom

– sklopiti ugovore o tržišnoj premiji i ugovore o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom s nositeljima projekata čije su ponude proglašene dobitnima

– jednom mjesečno isplatiti povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o tržišnoj premiji, tržišnu premiju obračunatu za neto isporučenu električnu energiju,

– jednom mjesečno isplatiti povlaštenom proizvođaču električne energije s kojim je sklopio ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, zajamčenu otkupnu cijenu za neto isporučenu električnu energiju

(2) Operator tržišta električne energije isplaćuje potraživanja iz stavka 1. podstavaka 3. i 4. ovoga članka u roku od 30 dana od dana izdavanja računa od strane povlaštenog proizvođača električne energije koji ostvaruje pravo na isplatu poticaja.

(3) Operator tržišta električne energije ovlašten je zatražiti od povlaštenog proizvođača električne energije koji ostvaruje pravo na potporu dostavu dokumentacije i podataka potrebnih za provjeru ispunjavanja uvjeta za isplatu poticaja.

(4) Operator tržišta električne energije dužan je ispunjavati i sve ostale obveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

Dužnosti operatora prijenosnog sustava, odnosno operatora distribucijskog sustava i dostava mjernih podataka

Članak 20.

(1) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su osigurati i dostaviti operatoru tržišta električne energije mjerne podatke potrebne za izračune poticaja tržišnom premijom i zajamčenom otkupnom cijenom i planiranje proizvodnje električne energije članova EKO bilančne grupe, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije, ove Uredbe i pravila vođenja EKO bilančne grupe.

(2) Operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava, dužan je nositelju projekta, koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, tijekom pokusnog rada pa sve do početka primjene ugovora o otkupu električne energije, osigurati mjerenje neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu.

(3) Za vrijeme trajanja pokusnog rada iz stavka 2. ovoga članka operator prijenosnog sustava, odnosno operator distribucijskog sustava dužan je operatoru tržišta električne energije dostaviti mjerne podatke za obračun električne energije, isporučene u elektroenergetski sustav, najkasnije do 10. dana u kalendarskom mjesecu nakon mjeseca u kojemu je nositelj projekta stekao status povlaštenog proizvođača električne energije.

(4) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, dužni su operatoru tržišta električne energije najkasnije do 10. dana u svakom kalendarskom mjesecu za svako proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koje je s operatorom tržišta električne energije sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom ili ugovor o otkupu električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12, 121/12 i 144/12) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14 i 100/15), dostaviti podatke o ukupnoj neto isporučenoj električnoj energiji sukladno uredbi kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(5) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su ispunjavati i sve ostale obaveze utvrđene zakonom kojim se uređuju obnovljivi izvori energije i visokoučinkovite kogeneracije i ovom Uredbom.

POGLAVLJE IV.
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN MAKSIMALNIH REFERENTNIH VRIJEDNOSTI I MAKSIMALNIH ZAJAMČENIH OTKUPNIH CIJENA

Članak 21.

(1) Metodologijom za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena propisuje se način izračuna maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena u svrhu provedbe natječaja za dodjelu tržišne premije i natječaja za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom.

(2) Vrijednosti svih ulaznih parametara kao i vrijednosti izračunate Metodologijom za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena izražavaju se i računaju u pridruženim jedinicama i zaokružuju se na dvije decimale.

Članak 22.

(1) Operator tržišta električne energije jednom godišnje, najkasnije do 1. travnja određuje i javno objavljuje na svojim internetskim stranicama maksimalne referentne vrijednosti iz sustava poticaja tržišnom premijom i maksimalne zajamčene otkupne cijene za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Maksimalne referentne vrijednosti i maksimalne zajamčene otkupne cijene iz stavka 1. ovoga članka određuju se prema Metodologiji za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena, a na temelju vrijednosti ulaznih parametara iz članka 24. ove Uredbe određenih za tekuću godinu.

Članak 23.

Vrijednosti proizvodnih troškova PT računaju se na temelju procjene ukupnih godišnjih troškova proizvodnje električne energije iz referentnog proizvodnog postrojenja izraženi u kn/MWh kojeg operator tržišta električne energije određuje jednom godišnje za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe, prema izračunu sukladno Metodologiji za izračun maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena. Izračun se radi na temelju vrijednosti ulaznih parametara iz članka 24. ove Uredbe koje će operator tržišta električne energije odrediti za pojedinu grupu proizvodnih postrojenja.

Članak 24.

(1) Parametri koji se koriste za izračun proizvodnih troškova referentnih proizvodnih postrojenja su:

1.     godišnji ekvivalentni sati rada proizvodnog postrojenjaflh [h]
2.     električna efikasnost proizvodnog postrojenjaEη [%]
3.     toplinska efikasnost proizvodnog postrojenjaHη [%]
4.     udio vlastitog financiranja u investicijskim troškovimaeq [%]
5.     tražena stopa povrata na vlastito ulaganjeroe [%]
6. kamatna stopa na pozajmljena sredstvar [%]
7.     ponderirana prosječna stopa povrata na kapitalWACC[%]
8.     vrijeme trajanja ugovora o premiji ili ugovora o otkupu zajamčenom otkupnom cijenomn [god]
9.     ukupni investicijski troškovi po jedinici instalirane snageInv [kn/MW]
10.     ukupni godišnji operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici instalirane snage
Op [kn/MW]
11.         troškovi goriva po jedinici donje energetske vrijednosti gorivaGor [kn/MWh]
12.     investicijski troškovi po jedinici proizvodnje električne energijeTinv [kn/MWh]
13.     operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici proizvodnje električne energijeTop [kn/MWh]
14.     ukupni troškovi goriva po jedinici proizvodnje električne energijeTgor [kn/MWh]
15.     obračunska vrijednost toplinske energijeVtop [kn/MWh]
16.     vrijednost proizvedene toplinske energije po jedinici proizvodnje električne energijePtop [kn/MWh].(2) Parametri: »električna efikasnost«, »toplinska efikasnost«, »troškovi goriva« i »vrijednost proizvedene toplinske energije« koriste se samo pri izračunu proizvodnih troškova za postrojenja iz grupa d., f. i g. određenih člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe, dok se pri izračunu proizvodnih troškova (PT) za postrojenja iz ostalih grupa navedeni parametri ne koriste, odnosno u formulama iz članka 26. ove Uredbe za iste primjenjuje se vrijednost 0.

(3) Investicijski i godišnji operativni troškovi (bez troškova goriva) određuju se u kn po MW instalirane snage postrojenja.

(4) Ukupni troškovi goriva određuju se u kn po MWh, pri čemu se za energetsku vrijednost goriva koristi donja energetska vrijednost goriva.

(5) Obračunska vrijednost toplinske energije (internalizirana jedinična vrijednost toplinske energije) izražava se u kn po MWh te se obračunava na korisnu energiju iz kogeneracijskog procesa.

(6) Investicijski troškovi obuhvaćaju: troškove razvoja projekta, nabavu zemljišta ili troškove povezane s ostvarivanjem prava gradnje, troškove projektne dokumentacije, troškove elaborata potrebnih za pripremu gradnje i gradnju, građevinske radove, nabavu opreme, troškove priključenja na javnu energetsku infrastrukturu i drugu infrastrukturu, troškove osiguranja financijske konstrukcije, troškove stručnih i ostalih usluga potrebnih za pripremu, izgradnju i puštanje u pogon proizvodnog postrojenja.

(7) Operativni troškovi obuhvaćaju: troškove održavanja pogona, troškove upravljanja proizvodnim postrojenjem, troškove plaća zaposlenih, troškove administracije i osiguranja, troškove svih naknada, troškove održavanja opreme te stručnih i ostalih usluga potrebnih za rad proizvodnih postrojenja.

(8) Investicijske i operativne troškove operator tržišta električne energije utvrđuje na temelju analize tržišnih parametara razvoja projekata u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, uvažavajući specifičnosti različitih tehnologija, napredak u razvitku tehnologija i iskustva u korištenju proizvodnih postrojenja te cijene i trendove kretanja cijena goriva odnosno sirovina, te ostalih utjecajnih parametara.

(9) Operator tržišta električne energije vrijednosti ulaznih parametara određuje na način da predstavljaju vrijednosti uprosječene kroz razdoblje trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, pri čemu u obzir uzima očekivane promjene njihovih vrijednosti, poput očekivanog rasta ili smanjenja troškova goriva, rasta ili smanjenja troškova održavanja i ostalih operativnih troškova.

(10) Godišnji ekvivalentni sati rada za postrojenja iz članka 4. stavka 1. grupa a., b. i c. ove Uredbe računaju se na osnovi posljednjeg petogodišnjeg prosjeka.

Revidiranje vrijednosti ulaznih parametara

Članak 25.

Operator tržišta električne energije dužan je svake godine do 31. siječnja revidirati vrijednosti ulaznih parametara iz članka 24. ove Uredbe za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe, te na osnovu revidiranih ulaznih parametara utvrditi nove iznose maksimalnih referentnih vrijednosti i maksimalnih zajamčenih otkupnih cijena.

Izračun proizvodnih troškova

Članak 26.

(1) Proizvodni troškovi po jedinici proizvodnje izračunavaju se prema formuli:

(2) Iznos investicijskih troškova po jedinici proizvodnje Tinv, izračunava se anuitetnom metodom, na način da se kroz vrijeme trajanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom osigura traženi povrat na uloženi kapital, prema sljedećoj formuli:

(3) Ponderirana prosječna stopa povrata na kapital se računa prema sljedećoj formuli

(4) Operativni troškovi (bez troškova goriva) po jedinici proizvedene električne energije [kn/MWh] izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

(5) Troškovi goriva po jedinici proizvedene električne energije [kn/MWh] izračunavaju se prema sljedećoj formuli:

(6) Vrijednost proizvedene toplinske energije po jedinici proizvedene električne energije [kn/MWh] izračunava se prema sljedećoj formuli:

POGLAVLJE V.
METODOLOGIJA ZA IZRAČUN REFERENTNIH TRŽIŠNIH CIJENA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 27.

(1) Metodologijom za izračun referentnih tržišnih cijena propisuje se način izračuna referentnih tržišnih cijena za pojedine grupe proizvodnih postrojenja u svrhu izračuna tržišne premije.

(2) Vrijednosti svih ulaznih parametara kao i vrijednosti izračunate Metodologijom za izračun referentnih tržišnih cijena izražavaju se i računaju u pridruženim jedinicama i zaokružuju se na dvije decimale.

Članak 28.

(1) Operator tržišta električne energije dužan je svakog mjeseca najkasnije do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec odrediti referentne tržišne cijene električne energije za svaku grupu proizvodnih postrojenja iz članka 4. ove Uredbe sukladno Metodologiji za izračun referentnih tržišnih cijena.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka referentne tržišne cijene se ne određuju za one grupe proizvodnih postrojenja za koje niti po jednom od do tada sklopljenih ugovora o tržišnoj premiji nije ostvareno pravo na isplatu poticaja sukladno odredbama ove Uredbe.

Članak 29.

Izračun referentnih tržišnih cijena

(1) Za proizvodna postrojenja iz grupe a. određene člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe određuje se referentna tržišna cijena
kSE . RTCSE.

(2) Za proizvodna postrojenja iz grupe c. određene člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe određuje se referentna tržišna cijena
kVE . RTCVE.

(3) Za ostala proizvodna postrojenja osim grupa a. i c. određenih člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe određuje se jedinstvena referentna tržišna cijena k . RTC.

(4) Za 2019. i 2020. godinu korekcijski faktori iznose:

k = 0,95

kSE = 0,9

kVE = 0,85.

(5) Počevši od 2021. godine, vrijednost korekcijskih faktora se svake godine uvećavaju za sljedeće iznose, u odnosu na vrijednost iz prethodne godine:

– korekcijski faktor k se uvećava za iznos od 0,005

– korekcijski faktor kSE se uvećava za iznos od 0,01

– korekcijski faktor kVE se uvećava za iznos od 0,015.

(6) Nakon 2030. godine svi korekcijski faktori imaju vrijednost 1.

Članak 30.

(1) Vrijednosti RTC, RTCSE i RTCVE, iz članka 29. ove Uredbe izračunavaju se za svaki mjesec prema sljedećim formulama:

gdje su:

1. i redni broj obračunskog intervala u mjesecu za koji se vrši obračun

2. n broj obračunskih intervala u mjesecu za koji se vrši obračun

3. RTC referentna cijena električne energije za mjesečni obračunski interval za koji se vrši obračun [kn/MWh]

4. RSTCi referentna satna dan unaprijed cijena električne energije za obračunski interval i [kn/MWh]

5. RTCSE referentna tržišna cijena za sunčane elektrane za mjesečni obračunski interval u svrhu izračuna tržišne premije [kn/MWh]

6. RTCVE referentna tržišna cijena za vjetroelektrane za mjesečni obračunski interval u svrhu izračuna tržišne premije [kn/MWh]

7. SEi neto isporučena električna energija iz svih sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj u obračunskom intervalu i, za koje operator tržišta električne energije raspolaže podacima sukladno članku 20. ove Uredbe [MWh]

8. VEi neto isporučena električna energija iz svih vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj u obračunskom intervalu i, za koje operator tržišta električne energije raspolaže podacima sukladno članku 20. ove Uredbe [MWh]

(2) Obračunski interval iz prethodnog stavka ovog članka je 1 sat.

(3) Vrijednosti referentnih satnih tržišnih cijena električne energije RSTCi iz stavka 1. ovoga članka za svaki obračunski interval u mjesecu se računa prema sljedećoj formuli:

gdje je:

CROPEXi satna dan unaprijed cijena električne energije za obračunski interval i na hrvatskoj burzi električne energije CROPEX (http://www.cropex.hr/) [kn/MWh].

(4) U slučaju nedostupnosti satnih cijena s burze iz stavka 3. ovoga članka, za taj obračunski interval za referentnu tržišnu cijenu električne energije koristi se iznos referentne tržišne cijene električne energije izračunate za isti obračunski interval prethodnog dana.

(5) Satne cijene iz stavka 1. ovoga članka preračunavaju se u kune po prosječnom mjesečnom srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za odgovarajuću valutu u odgovarajućem obračunskom razdoblju.

Članak 31.

Povlaštenim proizvođačima tržišna premija se isplaćuje samo za neto isporučenu električnu energiju isporučenu u obračunskim intervalima (satima) i za koje je vrijednost RSTCi veća ili jednaka nuli.

POGLAVLJE VI.
OSTALE ODREDBE

Rokovi stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije za proizvodno postrojenje za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom

Članak 32.

(1) Nositelj projekta koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom dužan je za proizvodno postrojenje, odnosno proizvodnu jedinicu za koju je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom steći status povlaštenog proizvođača električne energije u roku od:

1. jedne godine, za proizvodna postrojenja s priključkom na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu

2. tri godine, za proizvodna postrojenja s priključkom na elektroenergetsku mrežu naponske razine 10 kV ili 20 kV

3. četiri godine, za proizvodna postrojenja s priključkom na elektroenergetsku mrežu naponske razine 30 kV ili više.

(2) Početak rokova iz stavka 1. ovoga članka računa se od dana sklapanja ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom. Ugovor se smatra sklopljenim danom obostranog potpisa ugovornih strana.

(3) Ukoliko nositelj projekta u rokovima iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi operatoru tržišta električne energije dokaz o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, ugovor o tržišnoj premiji i ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sklopljen s operatorom tržišta električne energije se raskida.

Članak 33.

U slučaju da nositelj projekta proizvodno postrojenje ne izgradi u rokovima koji su propisani propisom kojima se dozvoljava gradnja, zbog čega mu istekne valjanost akta temeljem kojeg mu je dozvoljena gradnja, raskida se ugovor o tržišnoj premiji, odnosno ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom sklopljen s operatorom tržišta električne energije.

Promjene tijekom gradnje proizvodnog postrojenja

Članak 34.

(1) Ukoliko je nositelj projekta koji je s operatorom tržišta električne energije sklopio ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom napravio izmjene građevinske dozvole i/ili lokacijskih uvjeta, u odnosu na natječajnu dokumentaciju na temelju kojeg je sklopljen ugovor s operatorom tržišta električne energije, nositelj projekta je dužan operatoru tržišta električne energije dostaviti akte i drugu dokumentaciju vezanu uz promjenu najkasnije 30 dana od izmjene.

(2) Ukoliko se izmjenom iz stavka 1. ovoga članka povećava planirana snaga proizvodnog postrojenja, operator tržišta će raskinuti ugovor o tržišnoj premiji ili ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom.

Članak 35.

Prije početka isplate tržišne premije i zajamčene otkupne cijene električne energije nositelj projekta, odnosno povlašteni proizvođač električne energije, dužan je operatoru tržišta električne energije dostaviti izjavu o svim primljenim potporama na obrascu definiranom od strane operatora tržišta električne energije, ne stariju od 30 dana od dana dostave.

Uvjeti povrata sredstava isplaćenih na ime poticaja u slučaju prestanka prava na poticanje

Članak 36.

(1) U slučaju raskida ugovora o tržišnoj premiji ili raskida ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom do kojeg je došlo zbog davanja neistinitih podataka sukladno članku 15. stavku 7. ove Uredbe, povlašteni proizvođač obvezan je vratiti operatoru tržišta električne energije cjelokupan iznos iskorištene potpore, uvećan za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje temeljem važećih pravila o državnim potporama, uvećan za 100 baznih bodova.

(2) U slučaju kada nije došlo do raskida ugovora o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, ali Agencija utvrdi nepravilnosti ili nedostatke u radu proizvodnog postrojenja za koje je sklopljen ugovor o tržišnoj premiji ili ugovora o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, odnosno utvrdi da proizvodno postrojenje ne ispunjava uvjete temeljem kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, o utvrđenim nepravilnostima i nedostacima dužna je obavijestiti operatora tržišta električne energije.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka za vrijeme trajanja razdoblja u kojem je povlašteni proizvođač dužan otkloniti nedostatke ili nepravilnosti pa sve do otklanjanja utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti, povlašteni proizvođač nema pravo na isplatu tržišne premije, a u slučaju da ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom operator tržišta električne energije mu u navedenom razdoblju isplaćuje referentnu tržišnu cijenu.

(4) Ukoliko je u razdoblju iz stavka 3. ovoga članka, kao i u razdoblju u kojem proizvodno postrojenje nije ispunjavalo uvjete temeljem kojih je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije, povlaštenom proizvođaču isplaćena tržišna premija, odnosno zajamčena otkupna cijena, povlašteni proizvođače električne energije dužan je u roku od 30 dana vratiti operatoru tržišta električne energije cjelokupan iznos.

DIO ČETVRTI
NAKNADA ZA TROŠKOVE URAVNOTEŽENJA KOJU PLAĆAJU ČLANOVI EKO BILANČNE GRUPE

Naknada za troškove uravnoteženja

Članak 37.

(1) Članovi EKO bilančne grupe čija priključna snaga prelazi 50 kW dužni su plaćati operatoru tržišta električne energije mjesečnu naknadu za troškove utvrđene obračunom energije uravnoteženja (u daljnjem tekstu: naknada za troškove uravnoteženja).

(2) Naknada za troškove uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u HRK po kWh neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu, s dva decimalna mjesta, za obračunsko razdoblje od jednog kalendarskog mjeseca.

(3) Naknada za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe čija su proizvodna postrojenja iz grupe a. određene člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe, iznosi 0,01 HRK po kWh neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu.

(4) Naknada za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe čija su proizvodna postrojenja iz grupe c. određene člankom 4. stavkom 1. ove Uredbe iznosi 0,015 HRK po kWh neto isporučene električne energije u elektroenergetsku mrežu.

(5) Naknada za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe čija su proizvodna postrojenja iz ostalih grupa određenih člankom 4. ove Uredbe iznosi 0,003 HRK po kWh neto isporučene električne energije.

(6) Svaki član EKO bilančne grupe dužan je uredno plaćati naknadu za troškove uravnoteženja temeljem ove Uredbe.

(7) Plaćanje naknade za troškove uravnoteženja dospijeva 10 dana od dana izdavanja računa za naknadu troškova uravnoteženja kojeg izdaje operator tržišta električne energije

(8) Visina naknade za troškove uravnoteženja korigira se s početkom svake tekuće kalendarske godine u odnosu na visinu naknade za troškove uravnoteženja iz prethodne kalendarske godine za postotni iznos koji je istovjetan promjeni vrijednosti Prosječnog godišnjeg indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Državni zavod za statistiku za prethodnu kalendarsku godinu. Prva korekcija visine naknade za troškove uravnoteženja primjenjuje se od početka kalendarske godine koja slijedi godini donošenja ove Uredbe.

(9) Visina naknade za troškove uravnoteženja za tekuću kalendarsku godinu korigira se i u sljedećim slučajevima:

1. prva korekcija se ne izvodi u prvoj nepotpunoj i prve dvije potpune kalendarske godine od početka rada EKO bilančne grupe

2. prva korekcija se izvodi u slučaju da su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvareni jedinični troškovi uravnoteženja EKO bilančne grupe za više od 10 % manji ili veći od jediničnih troškova ostvarenih u prvoj punoj kalendarskoj godini od početka rada EKO bilančne grupe

3. svaka sljedeća korekcija se izvodi u slučaju da su u prethodnoj kalendarskoj godini jedinični troškovi uravnoteženja EKO bilančne grupe za više od 10 % manji ili veći od jediničnih troškova uravnoteženja EKO bilančne grupe ostvarenih u kalendarskoj godini u kojoj je izvršena zadnja korekcija visine naknade za troškove uravnoteženja prema ovom članku

4. visina naknade za uravnoteženje smanjuje se, odnosno povećava za postotni iznos koji odgovara punom postotnom iznosu smanjenja ili uvećanja jediničnih troškova uravnoteženja EKO bilančne grupe prema točkama 1. ili 2. ovoga stavka, zaokružen na jedno decimalno mjesto.

(10) Jedinični troškovi uravnoteženja iz stavka 9. ovoga članka se računaju kao omjer ukupnih godišnjih troškova uravnoteženja EKO bilančne grupe i ukupne neto isporučene električne energije od strane članova EKO bilančne grupe u toj godini izraženi u kn/MWh.

(11) Naknada za troškove uravnoteženja za članove EKO bilančne grupe počinje se obračunavati za električnu energiju neto isporučenu od 1. siječnja 2019. godine.

(12) Operator tržišta električne energije ima pravo naplaćivati korigiranu naknadu zaokruženu na tri decimalna mjesta, za troškove uravnoteženja čim se ispune uvjeti za korekciju naknade za troškove uravnoteženja, uz prethodnu obavijest članovima EKO bilančne grupe koji su obveznici plaćanja naknade za troškove uravnoteženja, koju će operator tržišta električne energije objaviti na svojim internetskim stranicama.

SREDSTVA OSIGURANJA PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE URAVNOTEŽENJA

Vrsta i iznos sredstva osiguranja plaćanja

Članak 38.

(1) Član EKO bilančne grupe je obvezan u svrhu osiguranja plaćanja naknade za troškove uravnoteženja, predati operatoru tržišta električne energije neprenosivu, neopozivu, bezuvjetnu bankarsku garanciju izdanu u korist operatora tržišta električne energije, naplativu na prvi pisani poziv, te izdanu od poslovne banke prihvatljive operatoru tržišta električne energije.

(2) Član EKO bilančne grupe ima pravo umjesto bankarske garancije uplatiti depozit na transakcijski račun operatora tržišta električne energije.

(3) Rok važenja bankarske garancije iz stavka 1. ovoga članka iznosi najmanje 12 mjeseci od dana izdavanja (u daljnjem tekstu: razdoblje važenja sredstva osiguranja plaćanja).

(4) Rok važenja depozita iz stavka 2. ovoga članka je tokom cijelog vremena dok je povlašteni proizvođač član EKO bilančne grupe ili dok se depozit ne zamijeni bankarskom garancijom, bez automatskog produžavanja.

(5) Iznos na kojeg se izdaje prvo sredstvo osiguranja plaćanja koje član EKO bilančne grupe dostavlja operatoru tržišta električne energije sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka jednak je iznosu procijenjene naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za tog člana EKO bilančne grupe.

(6) Iznos procijenjene naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za člana EKO bilančne grupe utvrđuje operator tržišta električne energije.

(7) Iznos na koji se izdaje svako naredno sredstvo osiguranja plaćanja koje član EKO bilančne grupe dostavlja operatoru tržišta električne energije nakon prvog sredstva osiguranja plaćanja sukladno stavku 4. ovoga članka, jednak je iznosu naknade za troškove uravnoteženja za razdoblje od dva mjeseca za tog člana EKO bilančne grupe.

(8) Visina iznosa osiguranja plaćanja utvrđuje se prema zbroju dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe na ime plaćanja naknade za vođenje EKO bilančne grupe. Početna visina iznosa osiguranja plaćanja za članstvo EKO bilančne grupe se utvrđuje procjenom dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe temeljem procijenjene godišnje obveze za troškove uravnoteženja budućih članova EKO bilančne grupe. Izračun početne dvomjesečne obveze članova EKO bilančne grupe računa se kao umnožak procijenjene prosječne mjesečne obveze na ime naknade za vođenje EKO bilančne grupe i broja mjeseci.

(9) Operator tržišta električne energije mora tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolagati sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom stavcima 4. i 6. ovoga članka.

(10) Operator tržišta električne energije će svakog člana EKO bilančne grupe obavijestiti elektroničkom poštom i/ili pisanim putem o iznosu na kojeg se moraju izdati bankarska garancija ili depozit sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Podmirenje naknade za troškove uravnoteženja

Članak 39.

Ako član EKO bilančne grupe ne podmiri naknadu za troškove uravnoteženja po dospijeću, operator tržišta električne energije ima pravo temeljem odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi izvršiti prijeboj potraživanja koje operator tržišta električne energije ima prema članu EKO bilančne grupe s osnove naknade za troškove uravnoteženja, s potraživanjima koje član EKO bilančne grupe ima prema operatoru tržišta električne energije s bilo koje osnove, uključujući i s osnove otkupa električne energije.

Rok dostave sredstva osiguranja plaćanja

Članak 40.

(1) Član EKO bilančne grupe je obvezan najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe predati operatoru tržišta električne energije prvo sredstvo osiguranja plaćanja koje odgovara uvjetima propisanim člankom 38. ove Uredbe.

(2) U slučaju dostave bankarske garancije sukladno članku 38. stavku 1. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe se obvezuje da će najkasnije 14 dana prije isteka roka važeće bankarske garancije, dostaviti svaku narednu bankarsku garanciju koja odgovara uvjetima propisanim člankom 38. ove Uredbe.

(3) U slučaju dostave sredstva osiguranja plaćanja u obliku depozita sukladno članku 38. stavku 2. ove Uredbe, operator tržišta električne energije ima pravo po isteku roka razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja za koje je uplaćen depozit zadržati uplaćeni iznos depozita za naredno razdoblje važenja sredstva osiguranja plaćanja.

(4) Ako član EKO bilančne grupe želi zamijeniti predano sredstvo osiguranja plaćanja drugim sredstvom osiguranja plaćanja koje je dužan dostaviti operatoru tržišta električne energije sukladno članku 38. stavcima 1. i 2. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe će najkasnije 14 dana prije isteka razdoblja važenja tekućeg sredstva osiguranja plaćanja, obavijestiti operatora tržišta električne energije elektroničkom poštom i/ili pisanim putem o namjeri zamjene sredstva osiguranja plaćanja i istovremeno dostaviti zamjensko sredstvo osiguranja plaćanja, sukladno članku 38. stavku 1. ili članku 38. stavku 2. ove Uredbe.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta električne energije će provjeriti da li je dostavljeno sredstvo osiguranja plaćanja sukladno članku 38. stavku 1. ili članku 38. stavku 2. ove Uredbe i obavijestiti člana EKO bilančne grupe o prihvatljivosti predloženog zamjenskog sredstva osiguranja plaćanja u daljnjem roku od 14 dana.

(6) U slučaju aktiviranja dijela ili cjelokupnog iznosa sredstva osiguranja plaćanja, član EKO bilančne grupe je dužan u roku 8 dana od dana aktiviranja sredstva osiguranja plaćanja dostaviti operatoru tržišta električne energije novo sredstvo osiguranja plaćanja, tako da operator tržišta električne energije tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolaže sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom člankom 38. stavcima 5. i 8. ove Uredbe.

(7) U slučaju da se iznos naknade za troškove uravnoteženja tijekom važenja sredstva osiguranja plaćanja poveća uslijed korekcije naknade za troškove uravnoteženja sukladno članku 37. ove Uredbe, član EKO bilančne grupe je dužan u roku od osam dana od primitka pisanog zahtjeva operatora tržišta električne energije, dostaviti operatoru tržišta električne energije nova ili dodatna sredstva osiguranja plaćanja, tako da operator tržišta električne energije tokom cijelog razdoblja važenja sredstva osiguranja plaćanja raspolaže sredstvom osiguranja plaćanja u punom iznosu određenom člankom 38. stavcima 5. i 8. ove Uredbe.

(8) U slučaju da član EKO bilančne grupe pravovremeno ne dostavi novu bankarsku garanciju u cijelosti sukladno ovoj Uredbi, operator tržišta električne energije ima pravo bez prethodnog upozorenja članu EKO bilančne grupe, naplatiti cjelokupni iznos prethodno dostavljene bankarske garancije prije njezinog isteka i deponirati naplaćeni iznos na poseban račun te ga koristiti za svrhe radi kojih je bankarska garancija tog člana EKO bilančne grupe izdana u skladu s ovom Uredbom.

Dostava obavijesti

Članak 41.

Ako ugovorom o otkupu električne energije zajamčenom otkupnom cijenom, ugovorom o tržišnoj premiji ili ovom Uredbom nije drugačije propisano, dostava svih obavijesti i drugih priopćenja između operatora tržišta električne energije i člana EKO bilančne grupe obavljat će se primarno elektroničkom poštom. U suprotnom će se ove obavijesti i druga priopćenja slati preporučenom pošiljkom s povratnicom ili putem kurirske službe ili dostavom na ruke ili telefaksom.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađenje mjerne opreme i evidencije korištenja goriva

Članak 42.

Povlašteni proizvođači kojima je izdano rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača na temelju Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 67/07 i 35/11), Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 88/12) ili Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) dužni su u roku od najviše 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe osigurati mjernu opremu i sustav evidencije korištenja goriva za postrojenja koja koriste fosilna ili obnovljiva goriva te otpad sukladno uredbi kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

Korekcija poticajne cijene

Članak 43.

(1) Nositelj projekta koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ima sklopljen važeći ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12, 121/12 i 144/12) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14 i 100/15), ali nije stekao status povlaštenog proizvođača električne energije, dužan je ispunjavati uvjete učinkovitosti u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija u skladu s uredbom kojom se uređuje korištenje obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, o čemu izvještava operatora tržišta električne energije, koji korekciju poticajne cijene vrši primjenom pravila Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije temeljem kojeg je sklopljen ugovor o otkupu električne energije poticajnom cijenom.

Članak 44.

(1) Nositelj projekta koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ima sklopljen važeći ugovor o otkupu električne energije s operatorom tržišta električne energije primjenom Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 33/07), Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/12, 121/12 i 144/12) ili Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14 i 100/15), te za koje je stečen status povlaštenog proizvođača električne energije temeljem Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 67/07 i 35/11), Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, broj 88/12) ili Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (»Narodne novine«, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15), dužan je ispunjavati uvjete učinkovitosti u skladu s Tarifnim sustavom temeljem kojeg je sklopio ugovor o otkupu električne energije.

(2) Utvrđivanje ispunjavanja uvjeta učinkovitosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Agencija o čemu izvještava operatora tržišta električne energije, koji korekciju poticajne cijene vrši primjenom pravila Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije temeljem kojeg je sklopljen ugovor o otkupu električne energije.

Prvi javni poziv za javno prikupljanje ponuda za provedbu natječaja za poticanje

Članak 45.

(1) Operator tržišta električne energije dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe objaviti prvi javni poziv u 2019. godini za javno prikupljanje ponuda za javni natječaj za dodjelu tržišne premije i za javni natječaj za poticanje zajamčenom otkupnom cijenom za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe za koje su objavljene raspoložive kvote za 2019. godinu.

(2) Operator tržišta električne energije dužan je u roku od šest mjeseci dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe odrediti i javno objaviti na svojim internetskim stranicama maksimalne referentne vrijednosti i maksimalne zajamčene otkupne cijene za grupe proizvodnih postrojenja prema klasifikaciji iz članka 4. ove Uredbe za koje su objavljene raspoložive kvote za 2019. godinu.

Prestanak važenja

Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti članci 4., 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 88/12).

Postupci u tijeku

Članak 47.

Na postupke započete temeljem Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 88/12), a koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuje se klasifikacija postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja iz navedenoga Pravilnika.

Članak 48.

Na postupke izdavanja energetskih odobrenja, postupke promjene nositelja projekta i postupke upisa u Registar OIEKPP koji su započeti na temelju Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 88/12) nakon stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuje se klasifikacija postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja iz ove Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 49.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/98

Urbroj: 50301-25/05-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.