Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN 116/2018 (21.12.2018.), Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2303

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10, 83/12 i 151/13), članak 4. mijenja se i glasi:

»Za potrebe obračuna naknade za zaštitu voda određuju se korekcijski koeficijenti k₁, k₂ i k₃.

k₁ je korekcijski koeficijent koji kroz pokazatelje onečišćenja voda izražava sastav industrijskih otpadnih voda i sanitarnih otpadnih voda.

k₂ je korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se iz građevina javne odvodnje, nakon pročišćavanja na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, ispuštaju u prirodni prijamnik, a koeficijent ovisi o postignutom stupnju tog pročišćavanja.

k₃ je korekcijski koeficijent kojim se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda za otpadne vode koje se pročišćavaju na vlastitom uređaju drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja, i to za:

– industrijske otpadne vode koje se nakon pročišćavanja ispuštaju u prirodni prijamnik ili u građevine javne odvodnje te

– sanitarne otpadne vode za koje je propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09. 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) propisano redovito ispitivanja njihova sastava te koje se nakon pročišćavanja ispuštaju u prirodni prijamnik,

ako su ispunjene pretpostavke iz članka 5. stavka 8. ove Uredbe, osim za otpadne vode za koje je propisan fiksni k₁.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Korekcijski koeficijent k₁ iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe utvrđuje se kao varijabilni (varijabilni sukladno propisu kojim se određuje obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu voda.

Varijabilni k₁ izražava sastav otpadnih voda za koje je propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) propisano redovito ispitivanje njihova sastava.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka korekcijski koeficijent k₁ utvrđuje se u fiksnom iznosu (fiksni k₁) kako slijedi:

1. k₁ je jednak 1 za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda za koje nije propisano izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda

2. k₁ je jednak 1,2 za ispuštanje industrijskih otpadnih voda koje ne potječu iz tehnološkog procesa i sanitarnih otpadnih voda, a koje su propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) isključene iz obveze redovitog ispitivanja njihova sastava

3. k₁ je jednak 3 obvezniku koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisan broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje ni za prethodne tri kalendarske godine za propisane pokazatelje onečišćenja

4. k₁ je jednak najvećem varijabilnom k₁ iz prethodne tri kalendarske godine uvećanom tri puta, koji je bio izračunat obvezniku koji ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a nije sukladno važećem aktu dostavio propisani broj analiza o ispitivanju sastava otpadnih voda za obračunsko razdoblje za propisane pokazatelje onečišćenja i

5. k₁ je jednak 4 obvezniku koji nema vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili drugi upravni akt kojim se dopušta ispuštanje otpadnih voda, a dužan je imati jedan od tih akata.

Korekcijski koeficijent k₂ iznosi:

a) 0,7 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju prvog stupnja pročišćavanja otpadnih voda ili uređaju odgovarajućeg stupnja pročišćavanja nižeg od prvog stupnja s ispuštanjem putem podmorskog ispusta

b) 0,3 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda ili uređaju prvog stupnja pročišćavanja s ispuštanjem putem podmorskog ispusta i

c) 0,2 – za obveznike čije se otpadne vode pročišćavaju na uređaju trećeg stupnja pročišćavanja.

Postignuti stupanj pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se ocjenom rada uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u skladu s propisom iz članka 60. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18).

Rješenje o primjeni korekcijskog koeficijenta k₂ donose Hrvatske vode u upravnom postupku najmanje jedanput godišnje.

Korekcijski koeficijent k₃ iznosi:

a) 0,3 – za obveznike čije se otpadne vode nakon pročišćavanja na vlastitom uređaju drugog stupnja ispuštaju u prirodni prijamnik

b) 0,2 – za obveznike čije se otpadne vode nakon pročišćavanja na vlastitom uređaja trećeg stupnja ispuštaju u prirodni prijamnik

c) 0,8 – za obveznike čije se otpadne vode nakon pročišćavanja na vlastitom uređaju drugog stupnja ispuštaju u građevine javne odvodnje i

d) 0,7 – za obveznike čije se otpadne vode nakon pročišćavanja na vlastitom uredaju trećeg stupnja ispuštaju u građevine javne odvodnje.

Korekcijski koeficijent k₃ primjenjuje se ako su aritmetičke sredine svih izmjerenih koncentracija opasnih i drugih onečišćujućih tvari, kao i vrijednosti kemijske potrošnje kisika (KPKCr) i petodnevne biokemijske potrošnje kisika (BPK5), u skladu s graničnim vrijednostima emisija iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili drugog upravnog akta kojim je dopušteno ispuštanje otpadnih voda.

Korekcijski koeficijenti k₁ i k₃ utvrđuju se rješenjem o obračunu naknade za zaštitu voda u skladu s pravilnikom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17) kojim se propisuje obračunavanje i plaćanje naknade za zaštitu voda.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na obračun naknade za zaštitu voda koja se odnosi na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave, osim članka 5. stavka 3. točke 5. koja je izmijenjena člankom 2. ove Uredbe, za obveznike koji ispuštaju industrijske otpadne vode koje ne potječu iz tehnološkog procesa i sanitarne otpadne vode koje su propisom iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) isključene iz obveze redovitog ispitivanja njihova sastava, koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 022-03/18-03/77

Urbroj: 50301-25/14-18-4

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.