Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

NN 116/2018 (21.12.2018.), Uredba o dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2304

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (»Narodne novine«, br. 31/17 i 13/18) u članku 12. stavku 1. iza riječi: »u suradnji sa Samostalnom službom za financijsko-materijalno poslovanje kontinuirano prati izvršenje planova i programa u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna, pravovremeno ukazuje na stanje raspoloživosti sredstava i predlaže adekvatne mjere likvidnosti;« dodaju se riječi: »obavlja poslove koordinatora za strateško planiranje sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;«.

Članak 2.

U članku 14. iza riječi: »u suradnji sa Samostalnom službom za financijsko-materijalne poslove kontinuirano prati izvršenje planova i programa u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna, pravovremeno ukazuje na stanje raspoloživosti sredstava i predlaže adekvatne mjere likvidnosti;« dodaju se riječi: »obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja propisane propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske; surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove regionalnog razvoja i fondova EU-a (Koordinacijsko tijelo) i odgovara za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja te podnošenje izvješća sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske;«.

Članak 3.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/95

Urbroj: 50301-26/23-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.