Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo unutarnjih poslova

2313

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 52/12, 81/13, 38/15, 100/17 i 61/18) u članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Državljanin treće zemlje koji regulira privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja i obrtnik koji prvi put regulira dozvolu za boravak i rad iz članka 76. stavka 1. točke 5. Zakona o strancima, osim dokaza iz stavka 3. ovoga članka, može priložiti i potvrdu banke o sredstvima kojima raspolaže na svom bankovnom računu.«.

Članak 2.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Članak 30.

(1) Državljanin treće zemlje u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a, bijele je boje, veličine 15×29 cm).

(2) Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu na obrascu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a) ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Kada je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnesen u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole boravka (Obrazac 4a) ispisuju iz sustava Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(5) Policijska uprava, odnosno policijska postaja ili diplomatska misija, odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, izdaju potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. i 4. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 4a i od njega se odvaja perforacijom.

(6) Kada je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, izrađena dozvola boravka preuzima se isključivo u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu u kojem je zahtjev podnesen.«.

Članak 3.

Članak 32.a mijenja se i glasi:

»Članak 32.a

1) Nakon tehničke izrade dozvole boravka, Obrazac 4a čuva se u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu u registratorima po registarskom broju, do isteka roka valjanosti dozvole boravka.

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovog članka Obrazac 4a uništava povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

(3) U diplomatskim misijama i konzularnim uredima uništavanje obrasca iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način propisan pravilnikom kojim se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ima predsjednika i dva člana.

(5) O uništenju dokumentacije iz stavka 1. ovog članka povjerenstvo sastavlja zapisnik.«.

Članak 4.

U članku 32.b stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. naziv diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske ili policijske uprave, odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka,«.

Članak 5.

U članku 32.c stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži broj pogrešno izrađene dozvole boravka, naziv diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske ili policijske uprave, odnosno policijske postaje koja je naručila tehničku izradu dozvole boravka i datum izrade pogrešno izrađene dozvole boravka.«.

Članak 6.

U članku 33. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) U dozvoli boravka za člana obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji je državljanin treće zemlje u rubriku: »vrsta dozvole« upisuju se riječi: »privremeni boravak«, a u rubriku: »napomene«: »član obitelji azilanta«, odnosno »član obitelji stranca pod supsidijarnom zaštitom«.«

Dosadašnji stavci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju stavci 8., 9., 10., 11.,12., 13., 14., 15. i 16.

U dosadašnjem stavku 14. koji je postao stavak 15. iza riječi: »izdavatelj« dodaje se riječ: »DM/KU«.

Iza dosadašnjeg stavka 15. koji je postao stavak 16. dodaju se stavci 17. i 18. koji glase:

»(17) Ako je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a državljaninu treće zemlje je nepoznata adresa stanovanja u Republici Hrvatskoj i/ili osobni identifikacijski broj (OIB) isti se ne navode kao obvezni podatak u rubrici »napomene«.

(18) Državljanin treće zemlje iz stavka 16. ovoga članka dužan je u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja sukladno odredbi članka 148. stavka 1. Zakona o strancima.«.

Članak 7.

U članku 39. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Diplomatska misija, odnosno konzularni ured koji je izdao dozvolu boravka, dužan ju je poništiti ako ju državljanin treće zemlje nije preuzeo u roku od 15 dana od dana dostave poziva za uručenje, ako je odustao od preuzimanja dozvole boravka ili u slučaju da mu je prestao privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

(4) Poništenje dozvole boravka obavlja se fizičkim bušenjem i rezanjem elektroničnog nosača podataka (RFID čip).

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka diplomatska misija, odnosno konzularni ured dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja evidentira razlog poništenja u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 8.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

(1) Državljanin treće zemlje dužan je, bez odgode, prijaviti nestanak, gubitak ili krađu dozvole boravka najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

(2) Ako je dozvola boravka nestala, ukradena ili izgubljena u inozemstvu, državljanin treće zemlje dužan je prijaviti nestanak, krađu ili gubitak najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan, bez odgode, obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.

(3) Policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je dozvolu boravka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, bez odgode, evidentirati kao nevažeću u Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.«.

Članak 9.

Obrazac 4a tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/128

Urbroj: 511-01-152-18-11

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 4a

UR. BROJ:REG. BROJ:


ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA

 


………………………………………

 


1. Podaci o nositelju

Prezime
Ime
EBSI OIB l
Rođeno prezime
Dan, mjesec i godina rođenjal Spol l
Mjesto i država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište/boravište i adresa stanovanja
Vrsta boravka
Datum izdavanja
Broj dozvole
Važi do
Broj mobitela


2. Podaci o zakonskom zastupniku

MBG/EBSOIBSRODSTVO
   
PREZIMEIME
  
    


Za točnost podataka odgovara -------------------------------------------

podnositelj zahtjeva potpis podnositelja zahtjeva

POTVRDA O PODNIJETOM ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE BORAVKA
Prezime
Ime
Prebivalište/boravište
Adresa stanovanja
Zahtjev je zaprimljen u PU/PP
Datum zaprimanja zahtjeva
Broj dozvole
Broj paketaBroj zahtjeva


M.P.

_________________

Potpis službene osobe


Poleđina Obrasca 4a

3. Državni biljezi

 


4. Bilješke

Prilozi
Odobrenje naplaćeno u iznosu
Iznos naplaćene pristojbe

Oslobođen od pristojbe

(zakonska osnova)

Identitet utvrđen
Napomena


___________________________________

Ime i prezime službenika koji je zahtjev riješio

5. Uručenje

Identitet utvrđen
Datum uručenja


-----------------------------------------------------------------------
Potpis primateljaIme i prezime službenika