Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana

Ministarstvo pravosuđa

2315

Na temelju članka 27. stavka 1. u vezi članka 15. stavka 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (»Narodne novine«, broj 70/17), ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana prema počinitelju nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: psihosocijalni tretman).

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju na izvršavanje posebne obveze psihosocijalnog tretmana propisane člankom 45. Prekršajnog zakona.

Članak 3.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Svrha provođenja psihosocijalnog tretmana je zaustavljanje i sprječavanje daljnjeg nasilničkog ponašanja postizanjem pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: počinitelj nasilja).

(2) Cilj provođenja psihosocijalnog tretmana je potaknuti počinitelja da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje te usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.

II. MJESTO PROVOĐENJA PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA

Članak 5.

(1) Psihosocijalni tretman provodi se u zdravstvenim ustanovama i kod ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba specijaliziranih za otklanjanje nasilničkog ponašanja (u daljnjem tekstu: pravne ili fizičke osobe).

(2) Psihosocijalni tretman provodi se u zdravstvenim ustanovama za počinitelje nasilja koji imaju pozitivnu psihijatrijsku anamnezu.

(3) Psihosocijalni tretman se provodi kod pravnih ili fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo Ugovor o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(4) Psihosocijalni tretman kod pravnih i fizičkih osoba provodi psihijatar, psiholog, socijalni pedagog i socijalni radnik s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i dodatnom izobrazbom za rad s počiniteljima nasilja, sukladno Standardima za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Standardi).

Članak 6.

(1) Pravna ili fizička osoba obvezna je prethodno ishoditi odobrenje za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: odobrenje).

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovog članka rješenjem daje ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog Stručnog povjerenstva iz članka 11. ovog Pravilnika.

(3) Pravna odnosno fizička osoba koja ima odobrenje može s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa sklopiti Ugovor.

Članak 7.

(1) Pravna osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,

– osigurati najmanje jednog djelatnika visoke stručne spreme (psihijatar, psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik) s najmanje tri godine radnog iskustva u struci i posebno osposobljenog za rad s počiniteljem nasilja u obitelji, sukladno članku 5. stavku 4. ovog Pravilnika.

(2) Fizička osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklapa Ugovor mora:

– imati poslovnu sposobnost,

– raspolagati odgovarajućim prostorom (prostorija za individualni i grupni rad, čekaonica i sanitarni čvor) koji mora udovoljavati minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima,

– imati visoku stručnu spremu i dodatnu izobrazbu za rad s počiniteljima sukladno Standardima iz članka 5. stavka 4. ovog Pravilnika.

Članak 8.

Psihosocijalni tretman ne može provoditi osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnost ili je pravomoćno osuđena za prekršaj s obilježjem nasilja.

Članak 9.

Odobrenje za provođenje psihosocijalnog tretmana pravnoj osobi prestaje:

1. odjavom,

2. odlukom ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ako ne ispunjava propisane uvjete za provođenje psihosocijalnog tretmana.

Članak 10.

(1) Odobrenje za provođenje psihosocijalnog tretmana fizičkoj osobi prestaje ako:

1. umre,

2. izgubi potpuno ili djelomično poslovnu sposobnost,

3. ne ispunjava propisane uvjete za provođenje psihosocijalnog tretmana.

(2) Prestanak odobrenja za provođenje psihosocijalnog tretmana iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka odlukom utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 11.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa osnovat će Stručno povjerenstvo za provedbu, praćenje i nadzor izvršavanja zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(2) Stručno povjerenstvo donosi Standarde, unaprjeđuje provedbu psihosocijalnog tretmana, izrađuje prijedlog Ugovora, izrađuje prijedlog za izdavanje odobrenja, te prati i nadzire rad fizičkih i pravnih osoba koje provode psihosocijalni tretman.

(3) Stručno povjerenstvo ima najmanje pet članova od kojih je po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, ministarstva nadležnog za poslove zdravstva i ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i dva predstavnika koji se bave problematikom psihosocijalnog tretmana.

(4) Rad Stručnog povjerenstva uredit će se Poslovnikom.

III. EVIDENCIJA I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 12.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ustrojava i vodi:

1. registar pravnih i fizičkih osoba s odobrenjem za provođenje psihosocijalnog tretmana (u daljnjem tekstu: registar),

2. registar pravnih i fizičkih osoba s kojima je sklopljen Ugovor,

3. evidenciju o počiniteljima nasilja u obitelji kojima je izrečena zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana.

(2) Podatke iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavit će Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske.

Članak 13.

(1) Pravna i fizička osoba, odnosno zdravstvena ustanova koja provodi psihosocijalni tretman vodi evidenciju o osobama koje su joj upućene radi provođenja psihosocijalnog tretmana i o osobama s uspješno provedenim tretmanom, i o tome jedan put godišnje, do 30. siječnja za prethodnu godinu izvješćuju ministra nadležnog za poslove pravosuđa i Stručno povjerenstvo.

(2) Pravna i fizička osoba, odnosno zdravstvena ustanova koja provodi psihosocijalni tretman pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, dostavit će izvješće o provođenju psihosocijalnog tretmana na zahtjev Stručnog povjerenstva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa osnovat će Stručno povjerenstvo u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Stručno povjerenstvo izradit će Poslovnik o radu i donijeti Standarde u roku 30 dana od dana osnivanja te ih objaviti na mrežnim strancima ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika preostaju važiti odredbe Pravilnika o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana (»Narodne novine«, br. 29/05. i 78/06.), a Standardi za provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (»Narodne novine«, br. 78/06) ostaju na snazi do donošenja Standarda za provođenje zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana iz članka 15. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/326

Urbroj: 514-06-01-02-02-18-17

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.