Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2322

Na temelju članka 65. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA TE O UVJETIMA GLEDE PROSTORA I OPREME PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA ZA OBAVLJANJE OPREMANJA, PRIJENOSA, PRIJEVOZA, KREMIRANJA, POGREBA I ISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza i pogreba umrlih osoba koje nisu bile pokopane te prijenosa, prijevoza, pogreba i iskopavanja umrlih osoba.

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. sredstvima javnog prijevoza umrlih osoba smatraju se željeznički vagon, brod ili trajekt, zrakoplov ili drugo specijalno prijevozno sredstvo namijenjeno samo prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu pogrebno vozilo)

2. hermetički zatvoren kovinski lijes je lijes u koji je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak

3. hermetički zatvorena vreća/folija je vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija u koju je spriječen ulazak zraka ili drugih plinova ili njihov izlazak

4. sigurnosni ventil s filterom je ventil za hermetički zatvoren kovinski lijes ili za hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju, koji sprječava odvajanje odnosno pucanje spojeva hermetički zatvorenog kovinskog lijesa ili hermetički zatvorene vodonepropusne i plinonepropusne vreća/folije uslijed povećanja tlaka te sprječava širenje neugodnih mirisa. Koristi se prilikom prijevoza u domaćem i međunarodnom prijevozu pokojnika ili pokopa u grobnicu

5. drugom ovlaštenom osobom koja podnosi zahtjev za prijevoz umrle osobe smatraju se tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, diplomatsko-konzularna predstavništva stranih država te inozemna osiguravajuća društva

6. sprovodnica je posmrtni putni list koji izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu smrti osobe kada je osoba umrla od zarazne bolesti i kada se prijevoz umrle osobe obavlja iz Republike Hrvatske u inozemstvo, a kod iskopavanja i prijevoza umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo istu izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu iskopa.

II. PRIJENOS ODNOSNO PRIJEVOZ UMRLIH OSOBA

Članak 3.

(1) Umrla osoba koja je bila pokopana, može se prenositi ili prevoziti u hermetički zatvorenom kovinskom lijesu ili u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji.

(2) Hermetički zatvoren kovinski lijes, odnosno hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija stavljaju se u drveni lijes bez obzira kojim se prijevoznim sredstvom prevoze.

(3) Ostaci umrle osobe koji se radi prijevoza iskopavaju nakon proteka vremenskog razdoblja od deset godina od dana pogreba moraju se smjestiti u kovinski i drveni lijes.

Članak 4.

(1) Umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od crnog prišta, difterije, kolere, kuge, trbušnog tifusa, virusnih hemoragijskih groznica (Ebola, Lassa i Marburg, denge), žute groznice, vCJ i sindroma stečenog nedostatka imuniteta, može se prevoziti u kovinskom lijesu koji je hermetički zatvoren lemljenjem.

(2) Kovinski lijes koji je hermetički zatvoren lemljenjem stavlja se u drveni lijes bez obzira kojim se prijevoznim sredstvom prevozi.

(3) Umrla osoba iz stavka 1. ovoga članka, mora biti zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom, a praznina kovinskog lijesa ispunjena piljevinom.

Članak 5.

(1) Umrla osoba koja nije bila pokopana, a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika, mora biti smještena u drveni lijes koji je napravljen tako da se može potpuno zatvoriti.

(2) Ako se umrla osoba prevozi sredstvima javnog prijevoza, izuzev pogrebnim vozilom, mora biti smještena u hermetički zatvoren kovinski lijes ili u hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu pokojničku vreću/foliju.

(3) Hermetički zatvoren kovinski lijes, odnosno hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna vreća/folija, moraju imati sigurnosni ventil s filterom te se stavljaju u drveni lijes.

(4) Prijevoz umrle osobe iz stavka 1. ovoga članka mora se obaviti najkasnije u roku od 48 sati od časa smrti.

Članak 6.

Umrla osoba koja nije bila pokopana, a umrla je od zarazne bolesti navedene u članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika, može se prevoziti u svrhu kremiranja, ako je:

– zavijena u platno natopljeno odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom;

– stavljena u plastičnu vreću od polietilena debljine minimalno 200 mikrona sa zatvaračem ili u hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju;

– smještena u lijes izrađen od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva, s time da praznina lijesa bude ispunjena piljevinom.

Članak 7.

Umrla osoba koja nije bila pokopana a čiji uzrok smrti nije naveden u članku 4. stavak 1. ovoga Pravilnika može se prevoziti u svrhu kremiranja, ako je:

– stavljena u plastičnu vreću od polietilena debljine minimalno 200 mikrona, sa zatvaračem ili u hermetički zatvorenu vodonepropusnu i plinonepropusnu vreću/foliju;

– smještena u lijes izrađen od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva.

Članak 8.

(1) Umrla osoba može se prevoziti željeznicom samo u posebno zatvorenom vagonu. U jednom vagonu se može prevoziti i više umrlih osoba.

(2) Ako se umrla osoba nalazi u pogrebnom vozilu, može se prevoziti u otvorenom željezničkom vagonu.

Članak 9.

(1) Umrla osoba može se prevoziti brodom u posebno određenom i odvojenom brodskom prostoru u kojem se ne smije prevoziti ništa drugo osim stvari koje pripadaju opremi umrle osobe.

(2) Ako se umrla osoba prevozi brodom koji prevozi putnike, može se prevoziti samo u posebnoj kabini odnosno u nekoj drugoj brodskoj prostoriji nepristupačnoj za putnike u kojoj se ne prevoze nikakve druge stvari.

(3) Ako se umrla osoba prevozi trajektom koji prevozi putnike može se prevoziti samo u pogrebnom vozilu.

Članak 10.

(1) Umrla osoba može se prevoziti zrakoplovom u redovitom zračnom prometu, samo u određenom prostoru (prtljažniku), uz uvjet da je taj prostor na prikladan način odvojen od prostora za prtljagu.

(2) Ako se umrla osoba prevozi posebnim zrakoplovom, može se prevoziti i u putničkoj kabini.

(3) Umrla osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka prevozi se u hermetički zatvorenom kovinskom lijesu, odnosno u hermetički zatvorenoj vodonepropusnoj i plinonepropusnoj pokojničkoj vreći/foliji, koji moraju imati sigurnosni ventil s filterom, te se stavljaju u drveni lijes.

Članak 11.

(1) Prijevoz i iskopavanje umrle osobe odobrava se na zahtjev članova obitelji umrle osobe (supružnik, djeca i roditelj umrle osobe).

(2) Ako su članovi obitelji iz stavka 1. ovoga članka umrli prije osobe za koju se traži prijevoz i iskopavanje, zahtjev mogu podnijeti drugi srodnici, prema redoslijedu utvrđenom zakonskim propisima o nasljeđivanju.

(3) Zahtjev može podnijeti i druga ovlaštena osoba iz članka 2. točke 5. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za iskopavanje i prijevoz umrle osobe može podnijeti i osoba koja prema pravomoćnoj sudskoj odluci ima pravo korištenja grobnog mjesta na kojem je pokopana umrla osoba za koju se traži prijevoz.

Članak 12.

(1) Osoba koja traži odobrenje za prijevoz umrle osobe koja nije bila pokopana mora uz zahtjev priložiti presliku potvrde o smrti.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se preslika osobne iskaznice osobe koja traži prijevoz i preslika prometne dozvole pogrebnog vozila.

(3) U zahtjevu za prijevoz umrle osobe moraju se navesti:

1. ime i prezime, datum i mjesto rođenja,

2. vrijeme, mjesto i uzrok smrti,

3. mjesto u Republici Hrvatskoj gdje će umrla osoba biti pokopana,

4. mjesto prelaska državne granice (granični prijelaz),

5. prijevozno sredstvo kojim će se umrla osoba prevesti i registarski broj za cestovno vozilo.

(4) Uz zahtjev za iskopavanje i prijevoz umrle osobe potrebno je, uz dokumente navedene u stavku 2. ovoga članka, priložiti i presliku izvoda iz matice umrlih/smrtni list, presliku potvrde groblja gdje je umrla osoba pokopana te u zahtjevu navesti podatke iz točke 1., 2., 4. i 5. stavka 3. ovoga članka.

(5) Ukoliko se umrla osoba prevozi iz Republike Hrvatske u inozemstvo u zahtjevu je potrebno navesti i granični prijelaz preko kojeg će se umrla osoba prevesti u inozemstvo.

Članak 13.

Sprovodnica se izdaje na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Osoba koja prevozi umrlu osobu iz inozemstva radi pogreba u Republici Hrvatskoj dužna je o izdanoj suglasnosti za prijevoz, datumu prijevoza i mjestu odakle će se umrla osoba prevesti elektroničkom poštom ili faxom izvijestiti nadležnu diplomatsku misiju, odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi iz koje se umrla osoba prevozi, prije nego što počne prijevoz umrle osobe.

III. POGREB UMRLIH OSOBA

Članak 15.

(1) U mjestima u kojima na groblju postoji mrtvačnica, pogreb se obavlja iz mrtvačnice.

(2) Ako na groblju nema mrtvačnice, ispraćaj ili pogrebni ceremonijal se obavlja iz stambene ili druge zgrade u kojoj je nastupila smrt osobe koju treba pokopati.

(3) Izuzetno, na temelju odobrenja nadležnog tijela za unutarnje poslove, ispraćaj ili pogrebni ceremonijal se može obaviti i s drugog mjesta.

Članak 16.

(1) Mrtvački lijes u kojem se umrla osoba pokapa u izgrađenu grobnicu ili arkadu, mora biti dvostruk. Unutarnji mrtvački lijes mora biti hermetički zatvoren kovinski lijes ili hermetički zatvorena vodonepropusna i plinonepropusna pokojnička vreća/folija, koji se stavljaju u drveni (vanjski) lijes.

(2) Ako se umrla osoba pokapa u podzemnu zidanu grobnicu koja se može hermetički zatvoriti može biti smještena u drveni lijes.

(3) Ako je osoba umrla od zarazne bolesti pokapa se sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(4) Mrtvački lijes u kojem se umrla osoba kremira, mora biti izrađen od mekog drveta bez metalnih i plastičnih spojeva.

IV. ISKOPAVANJE I OPREMANJE UMRLIH OSOBA

Članak 17.

Pri svakom iskopavanju umrle osobe, bez obzira na uzrok smrti i način pokopa, mora se dezinficirati iskopani lijes, grobnica i neposredni okoliš odgovarajućim dezinfekcijskim sredstvom.

Članak 18.

(1) Osobe koje rade na iskopavanju umrle osobe ne smiju imati rana, krasta ni posjekotina, a za vrijeme rada moraju nositi zaštitno odijelo, zaštitne rukavice, zaštitnu masku koja prekriva nos i usta, zaštitnu kapu i zaštitnu obuću.

(2) Odjeća i obuća iz stavka 1. ovoga članka ne smije se upotrebljavati u druge svrhe i mora se dezinficirati nakon svake upotrebe.

(3) Jednokratna zaštita odjeća mora se zbrinuti na zakonom propisan način.

Članak 19.

Ako se iskopavanje umrle osobe obavlja prije isteka deset godina računajući od dana pogreba, iskopavanje se ne može dozvoliti u vremenu od 1. lipnja do 31. kolovoza.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (»Narodne novine«, broj 23/94).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/12

Urbroj: 534-1/7-18-2

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.