Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj

NN 116/2018 (21.12.2018.), Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2323

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 80/13 i 15/18), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STRANCU KOJI NEZAKONITO BORAVI U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj i za kojeg je donesena odluka u vezi s povratkom.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Osobi iz članka 1. ovoga Pravilnika zatečenoj pri nezakonitom prelasku državne granice ili zaticanju u nezakonitom boravku na teritoriju Republike Hrvatske pružit će se, po potrebi, hitna i prijeko potrebna zdravstvena zaštita u najbližoj zdravstvenoj ustanovi i kod zdravstvenih radnika privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe.

(2) Troškove zdravstvene zaštite, uključujući i troškove hitnog prijevoza u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstveno zbrinjavanje za vrijeme prijevoza, osobno snosi osoba iz stavka 1. ovoga članka odmah odnosno najkasnije prije otpusta s liječenja.

(3) Ako troškove zdravstvene zaštite iz stavka 2. ovoga članka nije moguće naplatiti, zdravstvena ustanova i zdravstveni radnik privatne prakse iste će naplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo, uz priloženi dokaz da se radi o osobi iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno, za osobu iz članka 1. ovoga Pravilnika – dijete bez pratnje, troškovi zdravstvene zaštite isplaćuju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 3.

(1) Osobi iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurava se svakodnevna zdravstvena zaštita u Prihvatnom centru za strance (u daljnjem tekstu: Prihvatni centar), koju provodi liječnik odnosno medicinska sestra/tehničar.

(2) Ako je u Prihvatnom centru smještena osoba koja sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj pripada ranjivoj skupini, opseg prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje sukladno podzakonskom propisu, kojim se uređuje zdravstvena zaštita ranjivih skupina.

II. PRIJAM U PRIHVATNI CENTAR

Članak 4.

(1) Osobi iz članka 1. ovoga Pravilnika pri smještaju u Prihvatni centar uz mjere osobne higijene (pranje i izmjena odjeće) provodi se dezinsekcija odjeće kao i, po potrebi, dezinsekcija same osobe pri čemu je potrebno uključiti kosu i ostale obrasle dijelove tijela.

(2) U svrhu utvrđivanja akutnih zaraznih bolesti i potrebne eventualne izolacije zdravstveni radnik u Prihvatnom centru obavlja medicinsku trijažu radi utvrđivanja epidemiološke anamneze (povišena tjelesna temperatura, proljev, povraćanje, kašalj, osip kože/sluznice).

(3) Utvrđena epidemiološka anamneza upisuje se u obrazac koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

III. ZDRAVSTVENI PREGLED

Obvezni pregled

Članak 5.

(1) Tijekom prvih pet dana boravka u Prihvatnom centru, osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika mora obaviti obvezni zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvenog statusa.

(2) Liječnički pregled iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća pregled cijelog tijela i utvrđivanje fizikalnog statusa uz preporuke liječnika za daljnje neodgodive i prijeko potrebne specijalističko-konzilijarne preglede prema medicinskoj indikaciji.

(3) Utvrđeni zdravstveni status upisuje se u obrazac koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(4) Preslika zdravstvenog statusa s podacima o zdravstvenom stanju dostaviti će se Prihvatilištu za tražitelje azila ako je osoba iz stavka 1. ovoga Pravilnika podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 6.

(1) Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita prema medicinskoj indikaciji liječnika sukladno članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika obavlja se u zdravstvenim ustanovama na osnovi uputnice liječnika u Prihvatnom centru ili hitne medicinske službe.

(2) Obrazac uputnice iz stavka 1. ovoga članka tiskan je u Prilogu II. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Dentalna zdravstvena zaštita

Članak 7.

Osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika ima pravo na hitnu i neodgodivu dentalnu zdravstvenu zaštitu prema indikaciji doktora dentalne medicine u najbližoj zdravstvenoj ustanovi i kod zdravstvenih radnika privatne prakse u mreži javne zdravstvene službe.

Zaštita od zaraznih bolesti

Članak 8.

U okviru pregleda i uzimanja anamneze potrebno je utvrditi cjepni status svake osobe te kontrolirati prisutnost ožiljka od BCG-a. Potreba dodatnog cijepljenja odnosno kemoprofilakse utvrđuje se prema epidemiološkoj situaciji. Stručnu podršku u zaštiti od zaraznih bolesti u Prihvatnom centru pruža nadležna služba županijskog zavoda za javno zdravstvo odnosno Grada Zagreba.

III. LIJEKOVI I MEDICINSKO POTROŠNI MATERIJAL

Članak 9.

(1) Opskrbu lijekovima i medicinsko potrošnim materijalom u Prihvatnom centru osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova.

(2) Obrazac recepta tiskan je u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/196

Urbroj: 534-02-1-1/5-18-9

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.