Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe

HRVATSKI SABOR

2337

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE

Proglašavam Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/217

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju posebna pravila po kojima se provodi projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, a osobito se određuje projekt i njegov obuhvat, primjena posebnih propisa, interes Republike Hrvatske, etapno i fazno građenje, uvjeti parcelacije građevinskog zemljišta, potvrda parcelacijskog elaborata, pretpostavke za izvlaštenje nekretnina, osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine koje prethodi postupku izvlaštenja, prijedlog za izvlaštenje i građenje bez građevinske dozvole, radi pravodobne prevencije i smanjenja povećanih i učestalih rizika od poplava.

(2) Naziv projekta iz stavka 1. ovoga članka je »Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe« (u daljnjem tekstu: Projekt).

Projekt

Članak 2.

Projekt obuhvaća sljedeće zahvate:

1. na području Karlovačke županije i Zagrebačke županije:

– gradnju lijevoobalnog nasipa rijeke Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca (III. etapa)

– gradnju nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mrežnice za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanj

– gradnju desnog nasipa Korane, desnog nasipa Kupe i prokopa Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja

– gradnju nasipa uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulaciju potoka Sajevac vezane uz izgradnju državne ceste D1 – splitski pravac – brza cesta kroz Karlovac

– gradnju regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice

– gradnju regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare

– gradnju i rekonstrukciju objekata odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice i

– gradnju pregrade Brodarci na Kupi, gradnju nasipa uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, gradnju ustave Šišljavić na kanalu Kupa – Kupa, gradnju istočnog nasipa retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukciju kanala Kupa – Kupa i rekonstrukciju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka

2. na području Sisačko-moslavačke županije i Zagrebačke županije:

– rekonstrukciju lijevog kupskog nasipa od naselja Staro Pračno do naselja Stara Drenčina

– gradnju regulacijskih (obaloutvrde) i zaštitnih (nasip, zid) vodnih građevina s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom Moščenica na lijevoj i desnoj obali Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice

– gradnju nasipa (dionica Tišina Kaptolska – Suša, dionica Greda – Sela – Stupno), gradnju crpne stanice Stupno i rekonstrukciju nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju i

– gradnju transverzalnog nasipa od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša.

Primjena propisa

Članak 3.

(1) Na pitanja izvlaštenja nekretnina, za potrebe Projekta, koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje izvlaštenje i određivanje naknade i propisa kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina.

(2) Na pitanja državne izmjere i katastra nekretnina, za potrebe Projekta, koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(3) Na pitanja prostornog uređenja, za potrebe Projekta, koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa o prostornom uređenju.

(4) Na pitanja gradnje, za potrebe Projekta, koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa o gradnji.

(5) Na pitanja strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, za potrebe Projekta, koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

(6) Na pitanja zaštite okoliša, za potrebe Projekta, primjenjuju se odredbe propisa o zaštiti okoliša.

(7) Na pitanja zaštite prirode, za potrebe Projekta, primjenjuju se odredbe propisa o zaštiti prirode.

(8) Na pitanja zaštite od štetnog djelovanja voda, za potrebe Projekta, primjenjuju se odredbe propisa o vodama.

Interes Republike Hrvatske

Članak 4.

Gradnja u okviru Projekta u interesu je Republike Hrvatske radi sprječavanja štetnih posljedica od poplava za život, zdravlje i imovinu ljudi, okoliš, kulturno nasljeđe i gospodarsku aktivnost u slivu rijeke Kupe.

Etapno i fazno građenje

Članak 5.

Građevine u okviru Projekta mogu se graditi etapno i fazno u skladu s glavnim projektom, izradi kojeg može, ali ne mora prethoditi izdavanje lokacijske dozvole.

Uvjeti parcelacije građevinskog zemljišta

Članak 6.

(1) Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:

1. lokacijskom dozvolom

2. rješenjem o utvrđivanju građevne čestice

3. građevinskom dozvolom odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina

4. urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1 : 1000 ili 1 : 2000

5. prostornim planom uređenja grada odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 171. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13. i 65/17.)

6. granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta, sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama

7. prostornim planom područne (regionalne) razine odnosno prostornim planom lokalne razine ili

8. parcelacijskim elaboratom odnosno drugim geodetskim elaboratom, koji elaborat mora biti izrađen u skladu s prostornim planom, a na temelju kojeg se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu čestice zgrada i drugih građevina, u skladu s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevinskog područja nije dopuštena.

Potvrda parcelacijskog elaborata

Članak 7.

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u katastru na temelju elaborata iz članka 6. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona za koji je upravno tijelo odnosno ministarstvo nadležno za prostorno uređenje, u smislu propisa o prostornom uređenju, izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s prostornim planom područne (regionalne) razine odnosno prostornim planom lokalne razine.

Članak 8.

(1) Sastavni dio idejnog projekta odnosno glavnog projekta iz odredbi ovoga Zakona, umjesto geodetskog projekta iz propisa o prostornom uređenju i propisa o gradnji, je elaborat iz članka 6. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, na temelju kojeg se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, provodi formiranje građevne čestice u katastru te evidentiranje načina uporabe u katastru.

(2) Elaboratom iz članka 6. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice koja se formira.

Pretpostavke za izvlaštenje nekretnina

Članak 9.

(1) Nekretnina se može izvlastiti za potrebe izgradnje građevina ili izvođenje radova u okviru Projekta.

(2) Izvlaštenje čestica provodi se u skladu s izvršnom lokacijskom dozvolom ili idejnim projektom odnosno glavnim projektom, izrađenim u skladu s propisima o prostornom uređenju odnosno propisima o gradnji.

(3) Postupke izvlaštenja i postupke osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine provodi mjesno nadležni ured državne uprave, neovisno o tome je li Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom proglasila Projekt, u cjelini ili dijelom, strateškim, u skladu s propisima o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

Osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine

Članak 10.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, koji prethodi postupku izvlaštenja, uz prijedlog za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine korisnik izvlaštenja mora podnijeti izvršnu lokacijsku dozvolu ili idejni projekt odnosno glavni projekt, izrađen u skladu s propisima o prostornom uređenju odnosno propisima o gradnji, i predložiti tri stalna sudska vještaka za procjenu nekretnina ili tri stalna sudska procjenitelja odgovarajuće struke, a s obzirom na karakteristike nekretnine za koju se procjena obavlja.

Članak 11.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, koji prethodi postupku izvlaštenja, stranka se ne poziva da se suglasi s jednim od predloženih procjenitelja ili predloži do tri procjenitelja odgovarajuće struke.

Članak 12.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, koji prethodi postupku izvlaštenja, nadležno tijelo iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona bez odgode će osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine povjeriti jednom od predloženih procjenitelja iz svakog stručnog područja za koje se obavlja procjena vrijednosti nekretnina, bez obavljanja očevida i obavještavanja o tome vlasnika odnosno posjednika nekretnine i korisnika izvlaštenja.

Prijedlog za izvlaštenje

Članak 13.

Uz prijedlog za izvlaštenje mora se podnijeti:

– dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine, ustanovljenja služnosti odnosno ustanovljenja zakupa na određenoj nekretnini

– dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju građevine ili izvođenje radova na toj nekretnini

– procjembeni elaborat na temelju kojeg se, u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine koji se provodi sukladno propisima o izvlaštenju i određivanju nakade, izražava vrijednost nekretnine, a koji nije stariji od dvije godine

– dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini

– dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena u banci, u visini približno potrebnoj za snošenje svog dijela troška postupka

– izvršna lokacijska dozvola za izgradnju građevine ili izvođenje radova na nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje ili idejni projekt odnosno glavni projekt, izrađen u skladu s propisima o prostornom uređenju odnosno propisima o gradnji i

– parcelacijski elaborat ako on nije sastavni dio lokacijske dozvole ili idejnog odnosno glavnog projekta, a predmet potpunog izvlaštenja je manji od obuhvata zahvata u prostoru koji je određen tom lokacijskom dozvolom.

Članak 14.

(1) Kao dokaz iz članka 13. podstavka 1. ovoga Zakona smatrat će se dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina na način opisan u stavku 2. ovoga članka.

(2) Ponuda se objavljuje u dnevnom tisku ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja (radio, televizija, društvene mreže i slično) te sadrži naznaku objekta koji se planira graditi, naznaku katastarskih čestica i katastarskih općina koje su obuhvaćene planom izvlaštenja te visinu tržišne naknade koja se nudi za stjecanje prava vlasništva, ustanovljenja služnosti ili ustanovljenja zakupa na tim nekretninama s rokovima isplate.

Građenje bez građevinske dozvole

Članak 15.

(1) Na građenje građevina u Projektu primjenjuje se članak 129. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.), a građenje se izvodi na temelju glavnog projekta.

(2) Opasnost od nastupa događaja ugrožavanja ljudi i dobara od prirodnih nepogoda na području obuhvata Projekta se predmnijeva.

Nadzor

Članak 16.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne utječe na provedbu inspekcijskog nadzora prema propisima iz članka 3. ovoga Zakona.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Za Projekt odnosno dijelove Projekta u pojedinim se prethodno pokrenutim postupcima koriste i sljedeći nazivi: EU projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, Sustav obrane od poplava rijeke Kupe i Projekt zaštite od poplava grada Karlovca.

Članak 18.

Postupci koji se odnose na Projekt, a započeti su prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/173

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.