Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2344

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/224

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14. i 123/17.) naslov iznad članka 20. i članak 20. brišu se.

Članak 2.

U članku 26. stavcima 1. i 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »Ministar«, a riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 3.

U članku 31. stavcima 1. i 3. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ministar će uskladiti Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, br. 24/18.) i Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (»Narodne novine«, br. 24/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/255

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.