Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

HRVATSKI SABOR

2350

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I
DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/231

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Članak 1.

U Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje te ispitivanja i prethodnih istraživanja, propisuju se zadaće struka, stručni ispit i stručno usavršavanje te uvjeti za strane osobe koje obavljaju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pod obavljanjem stručnih poslova prostornog uređenja, koje se smatra negospodarskom uslugom od općeg interesa, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se izrada nacrta prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru.«.

U stavku 9. riječ: »ovlaštene« zamjenjuje se riječju: »ovlaštenje«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Komora, u smislu ovoga Zakona, je Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 11. i 12.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Za obavljeni posao pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja poslove i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnosti građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja ili upravljanja projektom gradnje odgovaraju investitoru i drugim osobama prema odredbama ovoga Zakona te posebnih propisa.«.

Članak 4.

U članku 8. riječi: »ovlaštenog arhitekta« i riječi: »ili Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj« brišu se.

Članak 5.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»3) Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja donosi Hrvatska komora arhitekata.

(4) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis ureda za samostalno obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u upisnik koji vodi Hrvatska komora arhitekata i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 5., iza riječi: »graditeljstvu« dodaju se riječi: »prema posebnom propisu kojim se uređuje polaganje stručnog ispita«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zajednički ured za obavljanje poslova prostornog uređenja osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Hrvatske komore arhitekata, na zahtjev ovlaštenih arhitekata koji su sklopili ugovor iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»3) Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda donosi Hrvatska komora arhitekata.

(4) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis zajedničkih ureda u upisnik koji vodi Hrvatska komora arhitekata i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, ovisno o razini i sadržaju prostornog plana koji izrađuje u izradi nacrta prostornog plana, po potrebi osigurat će sudjelovanje:

– ovlaštenog inženjera građevinarstva, ovlaštenog inženjera prometa, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva, ovlaštenog inženjera elektrotehnike, s najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja

– magistra geografije, odnosno magistra inženjera biologije, ekologije, krajobrazne arhitekture, šumarstva, agronomije ili slične struke koji ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja i

– magistra ekonomije, sociologije, prava ili slične struke koji ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima prostornog uređenja.«.

Članak 8.

U članku 16. riječi: »zajednički ured,« brišu se.

Članak 9.

U članku 17. riječi: »i/ili glavnog projektanta« brišu se.

Članak 10.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja donosi Komora.

(3) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja u upisnik koji vodi Komora i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zajednički ured osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda odgovarajuće komore na zahtjev ovlaštenih arhitekata i/ili ovlaštenih inženjera koji su sklopili ugovor iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»3) Zajednički ured koji osnivaju ovlašteni arhitekti ili ovlašteni inženjeri istih struka osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Komore u koju se udružuje njihova struka, a zajednički ured koji osnivaju ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer ili ovlašteni inženjeri različitih struka osniva se upisom u upisnik zajedničkih ureda Komore određene ugovorom iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda donosi Komora.

(5) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za upis zajedničkih ureda u upisnik koji vodi Komora i rješenja o brisanju iz tog upisnika može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 12.

U članku 22. ispred riječi: »Pravna osoba« stavlja se oznaka stavka: »(1)« i dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovisno o građevini koju projektira, odnosno na kojoj provodi stručni nadzor građenja, pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja nema zaposlene sve potrebne ovlaštene inženjere, odnosno ovlaštenog arhitekta iste mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.«.

Članak 13.

U članku 23. riječi: »uređuje građenje« zamjenjuju se riječima: »uređuje gradnja«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi: »Inženjer gradilišta«.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove inženjera gradilišta obavlja ovlašteni voditelj građenja, sukladno zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Ovlašteni voditelj građenja iz stavka 1. ovoga članka vodi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.

(3) Ovlašteni voditelj građenja je osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(4) Ovlašteni voditelj građenja može, u okviru zadaća svoje struke, obavljati poslove ovlaštenog voditelja radova.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 25. mijenja se i glasi: »Voditelj radova«.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe obavlja ovlašteni voditelj radova, sukladno zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Ovlašteni voditelj radova iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća svoje struke, vodi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

(3) Ovlašteni voditelj radova je osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geotehničke, odnosno geoinženjerske struke koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.«.

Članak 16.

Iza članka 25. dodaju se naslovi iznad članaka te članci 25.a i 25.b koji glase:

»Vođenje manje složenih radova

Članak 25.a

(1) Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, može obavljati osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit, odnosno osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.

(2) Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Posebni slučajevi u građenju

Članak 25.b

(1) Ako se na građevini izvode manje složeni radovi različitih struka, za vođenje tih radova može se imenovati ovlašteni voditelj radova.

(2) Izvođač iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, koji za pojedini rad nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugom pravnom ili fizičkom osobom obrtnikom koja izvodi radove na istoj građevini, registrirana je za obavljanje djelatnosti građenja i ima zaposlenu takvu osobu.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, koji je zaposlenik izvođača, obavlja poslove inženjera gradilišta i/ili voditelja radova i za drugu pravnu ili fizičku osobu obrtnika s kojom je izvođač sklopio ugovor o poslovnoj suradnji.«.

Članak 17.

Članci 26., 27. i 28. brišu se.

Članak 18.

U članku 29. ispred riječi: »Graditi i/ili« stavlja se oznaka stavka: »(1)« i dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.«.

Članak 19.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »ovlaštenog voditelja radova« točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi: »odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi, osim u slučajevima iz članka 25.b ovoga Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti investitoru ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.«.

Članak 20.

U članku 31. iza riječi: »građevine« dodaju se riječi: »te obavljanje ispitivanja iz članka 40. ovoga Zakona.«.

Članak 21.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Djelatnost upravljanja projektom gradnje obuhvaća sljedeće poslove:

– financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina

– financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana

– programiranje i planiranje u fazi koncipiranja projekta, što uključuje prikupljanje podataka, razvoj programa projekta i praćenje provođenja tog programa

– savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama

– povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora

– pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine

– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje prostornih planova, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata

– pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine

– razvoj sustava kontrole projekta te praćenje i kontrola realizacije, što uključuje izradu i prikaz planiranog vremenskog izvršenja s angažiranim resursima, ažuriranje početno planiranog u odnosu na realizaciju projekta, dinamičku analizu rizika kroz cjeloživotni vijek projekta, izvješća o kontroli kvalitete ostvarenja investicija, prijedloge rješenja tekućih ili predviđenih problema u vremenskom, tehnološkom i troškovnom aspektu realizacije.«.

Članak 22.

U članku 36. stavak 1. briše se.

U stavku 2., koji postaje stavak 1., riječi: »projektant i« brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 23.

U članku 37. stavku 1. riječi: »s obrazovanjem iz područja arhitekture« zamjenjuju se riječima: »s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma«.

U stavku 2. podstavku 2. riječi: »obrazovanje iz područja arhitekture« zamjenjuju se riječima: »obrazovanje iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma«.

Članak 24.

U članku 38. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Voditelja projekta imenuje investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena prije donošenja investicijske odluke i planiranja proračunskih sredstava te radi zakonite i kvalitetne pripreme projekta te njegove uspješne provedbe.

(2) Investitori koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju obveznicima javne nabave obvezni su imenovati voditelja projekta u slučaju:

1. ulaganja sredstava u gradnju infrastrukturnih i drugih građevina, osim cesta, ukupne investicijske vrijednosti veće od 10.000.000,00 kuna bez PDV-a

2. ulaganja sredstava u gradnju cesta ukupne investicijske vrijednosti veće od 50.000.000,00 kuna bez PDV-a

3. ulaganja sredstava u gradnju zgrada javne namjene ukupne investicijske vrijednosti veće od 35.000.000,00 kn bez PDV-a

4. ulaganja sredstava u istodobnu gradnju više zgrada koje su djelomično ili potpuno namijenjene stanovanju, grade se na području istoga grada ili općine i imaju ukupno više od stotinu stanova.«.

Članak 25.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnost ispitivanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:

– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

– je osigurala i imenovala stručnu osobu za obavljanje ispitivanja

– u ispitivanju koristi umjerene instrumente i/ili opremu.

(2) Popis ispitivanja i svojstva za koja je uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka potrebno imati i potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 26.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»1) Djelatnost prethodnih istraživanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:

– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

– je osigurala i imenovala stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja.

(2) Stručna osoba za obavljanje prethodnih istraživanja u području elektrotehnike i strojarstva može ujedno biti i stručna osoba za obavljanje poslova ispitivanja.«.

Članak 27.

Članak 44. briše se.

Članak 28.

U članku 48. iza riječi: »prometnu« zarez i riječ: »komunalnu« brišu se.

Članak 29.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Zadaće arhitektonske struke u obavljanju poslova projektiranja su:

– izrada arhitektonskih projekata: za zgrade, za krajobrazno uređenje građevina i krajobraznu arhitekturu te projekata instalacije vodovoda i kanalizacije u zgradama

– izrada iskaza procijenjenih troškova građenja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada arhitektonskog projekta postojećeg stanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu za sve građevine s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– izrada dijelova projekta uklanjanja za sve građevine, u okviru zadaća za koje je arhitektonska struka ovlaštena za projektiranje

– nostrifikacija arhitektonskih projekata.«.

Članak 30.

U članku 50. stavku 1. podstavku 3. riječi: »koji uključuju projekt izvedenog stanja« brišu se.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – izrada snimke izvedenog stanja za sve građevine«.

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci: 5., 6., 7. i 8.

Stavak 2. briše se.

Članak 31.

U članku 51. podstavku 3. riječi: »koji uključuju projekt izvedenog stanja strojarskih instalacija, opreme i postrojenja« brišu se.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – izrada snimke izvedenog stanja u okviru zadaća za koje je strojarska struka ovlaštena za projektiranje«.

Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postaju podstavci: 5., 6. i 7.

Članak 32.

U članku 52. podstavku 3. riječi: »koji uključuju projekt izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija, opreme i postrojenja« brišu se.

Iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – izrada snimke izvedenog stanja u okviru zadaća za koje je elektrotehnička struka ovlaštena za projektiranje«.

Dosadašnji podstavci 4., 5. i 6. postaju podstavci: 5., 6. i 7.

Članak 33.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a

(1) Poslove projektiranja iz članaka 49. do 52. obavljaju osobe s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti.

(2) Zadaće struke krajobrazne arhitekture u svojstvu suradnika osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se statutom Hrvatske komore arhitekata.«.

Članak 34.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarske i/ili elektrotehničke struke koji je izradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina.

(2) Osoba koja obavlja projektantski nadzor odgovorna je u svojstvu projektanta odgovarajuće struke.

(3) Ako projektant projekta, u skladu s kojim se izvode radovi, za vrijeme izvođenja radova više ne obavlja projektantsku djelatnost ili izričito svojom voljom pismeno izrazi da to ne može iz objektivnih razloga, poslove projektantskog nadzora obavlja projektant odgovarajuće struke.«.

Članak 35.

U članku 56. stavku 2. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova« zamjenjuju se riječima: »vođenja građenja«.

Članak 36.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»1) Osobe iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona nakon položenog stručnog ispita nastavljaju obvezno stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja.

(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuju i provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: nositelj programa).

(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, koje je osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona dužna dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.

(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja osoba iz članka 56. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »Poslovi prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslovi vođenja građenja, voditelja projekta i poslovi ispitivanja i prethodnih istraživanja«.

U članku 59. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja ili voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, voditelj projekta, odnosno stručna osoba za obavljanje poslova prethodnih istraživanja, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima.«.

Članak 38.

U članku 60. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja u svojstvu ovlaštene osobe« zamjenjuju se riječima: »odnosno vođenja građenja«.

Članak 39.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslove vođenja građenja pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da:

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima

– je osigurana od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.«.

Članak 40.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Uz izjavu iz članka 61. ovoga Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu kojom se potvrđuje da u državi ugovornici EGP-a obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili poslove vođenja građenja u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje/dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, s obzirom na to da se radi o profesiji iz sigurnosnog sektora

– ovlaštenje za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili provođenje stručnog nadzora građenja, odnosno vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe u državi iz koje dolazi

– dokaz da je osiguran od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i stupnju opasnosti, za štetu koju bi obavljanjem poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja ili vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe mogao učiniti investitoru ili drugim osobama.

(2) Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi prostornog uređenja, poslovi projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslovi vođenja građenja obavljaju bez posebnog ovlaštenja, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka uz prijavu se prilaže dokaz da je podnositelj prijave poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslove vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe obavljao u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u zadnjih deset godina u državi članici u kojoj ta profesija nije regulirana.«.

Članak 41.

U članku 65. stavku 1. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova, poslove voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja« zamjenjuju se riječima: »vođenja građenja«.

U stavku 2. riječ: »obvezno« briše se.

Članak 42.

U članku 66. stavku 1. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta ili poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja« zamjenjuju se riječima: »vođenja građenja«.

U stavku 2. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta, odnosno poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja« zamjenjuju se riječima: »vođenja građenja«.

Članak 43.

U članku 67. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. i stavak 5. koji glase:

»4) Rješenje o upisu u evidenciju odobrenja za rad stranoj ovlaštenoj osobi donosi Komora.

(5) Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.«.

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Članak 44.

Iznad članka 69. dodaje se naslov koji glasi: »Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik«.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku.

(2) Uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka mora priložiti isprave kojima se dokazuje:

– pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe

– da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama.

(3) Pretpostavka uzajamnosti iz stavaka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

(4) Na temelju izjave iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje obavijest.«.

Članak 45.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima.

(2) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.«.

Članak 46.

Članak 71. briše se.

Članak 47.

Iznad članka 72. dodaje se naslov koji glasi: »Strana ovlaštena fizička osoba«.

U članku 72. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Komora je dužna stranu ovlaštenu osobu kojoj je priznala inozemnu stručnu kvalifikaciju uputiti na provjeru znanja hrvatskog jezika kada postoji ozbiljna i osnovana sumnja o dovoljnom poznavanju hrvatskog jezika u odnosu na profesionalnu djelatnost koja se namjerava obavljati, u slučaju profesije koja utječe na sigurnost primatelja usluga i drugih profesija, pri čemu provjera znanja hrvatskog jezika mora biti razmjerna djelatnosti koju osoba namjerava obavljati.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Provjeru znanja hrvatskog jezika provodi ovlaštena škola za strane jezike.«.

Članak 48.

U članku 73. stavku 1. riječi: »voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta ili ispitivanja i prethodnih istraživanja« zamjenjuju se riječima: »vođenja građenja i poslove voditelja projekta«.

Članak 49.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Potvrdu za neometano pružanje usluga na teritoriju druge države ugovornice EGP-a pravnoj ili fizičkoj osobi poslovno nastanjenoj u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: EU potvrda) koja namjerava u drugoj državi ugovornici EGP-a obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, vođenja građenja izdaje odgovarajuća strukovna Komora, prema posebnom propisu kojim se uređuje izdavanje EU potvrde i odgovarajućem općem aktu Komore.«.

Članak 50.

U članku 75. riječi: »pravnoj ili« brišu se.

Članak 51.

U članku 76. stavku 2. riječi: »vrši nadzor zakonitosti« zamjenjuju se riječima: »nadzire zakonitost«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako službenik iz stavka 3. ovoga članka tijekom provođenja nadzora utvrdi povredu propisa u dijelu u kojem je iste obvezan nadzirati, ima pravo i obvezu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu.«.

Članak 52.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Komora je dužna Ministarstvu u svrhu provođenja nadzora dostaviti sve zatražene podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku, a po potrebi omogućiti službeniku Ministarstva kojeg ovlasti ministar pristup u prostorije Komore te neposrednu provedbu nadzora dokumentacije koja se nalazi u Komori.

(2) Ako Komora ne postupi po traženju Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem se poziva na ispunjenje zatraženog.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Komora je dužna u roku od 15 dana od isteka roka za poduzimanje mjera izrečenih rješenjem dostaviti Ministarstvu izvješće i dokaze o izvršenju mjera.

(5) Nadzor izvršenja izrečenih mjera Ministarstvo obavlja u pravilu posredno, pribavljanjem izvješća i dokaza o izvršenju mjera, a po potrebi nadzor izvršenja može se provesti i neposredno u Komori.«.

Članak 53.

U članku 82. podstavku 1. riječi: »i/ili glavnog projektanta« brišu se.

Članak 54.

U članku 84. podstavku 1. riječi: »glavnog inženjera gradilišta ili« brišu se.

Članak 55.

U članku 85. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja gradi ili izvodi radove, a nije imenovala inženjera gradilišta i/ili voditelja radova iz članka 24. stavka 3. i/ili članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja gradi ili izvodi radove, a nije imenovala inženjera gradilišta i/ili voditelja radova iz članka 24. stavka 3. i/ili članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 56.

U članku 86. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »ovlaštenog voditelja radova« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno voditelja manje složenih radova«.

Iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – obavlja djelatnost građenja bez osiguranja od odgovornosti (članak 30. stavak 3.)«.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 4.

Članak 57.

U članku 89. stavku 1. podstavku 2. riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«.

Članak 58.

U članku 90. riječ: »gradnje« briše se.

Članak 59.

U članku 92. stavku 1. riječi: »odredbi članka 42. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odredbama članaka 42. i 43. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »odredbi članka 42. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odredbama članaka 42. i 43. ovoga Zakona«.

Članak 60.

Članak 93. briše se.

Članak 61.

U članku 97. riječi: »vođenja građenja, voditelja projekta ili ispitivanja i prethodnih istraživanja« zamjenjuju se riječima: »odnosno vođenja građenja«.

Članak 62.

Iza članka 98. dodaje se članak 98.a koji glasi:

»Članak 98.a

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj:

– privremeno ili povremeno obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja, a prije početka prvog posla izjavom u pisanom obliku o tome ne obavijesti Ministarstvo u skladu s odredbom članka 69. stavka 1. ovoga Zakona

– uz izjavu iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona ne priloži isprave iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona (članak 69. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se strana fizička osoba obrtnik za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u stranoj pravnoj osobi.«.

Članak 63.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora ako ne postupi po rješenju Ministarstva iz članka 77. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u Komori.«.

Članak 64.

Komora je dužna donijeti opći akt iz članka 36. ovoga Zakona, za prvo predstojeće dvogodišnje razdoblje, do 1. listopada 2019.

Članak 65.

Komora je dužna uskladiti statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Ministar je dužan donijeti pravilnike iz članaka 16. i 25. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 67.

Postupci započeti prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 68.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/108

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.