Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite

HRVATSKI SABOR

2351

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/232

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15.) u članku 8. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječima: »ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar)«.

Članak 3.

U članku 11. stavcima 1. i 2. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 4.

U članku 12. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Ministarstvo je nadležno za sljedeće poslove:«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«, a riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 2. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. podstavku 5. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

U podstavku 6. riječi: »Državnoj upravi, na njezin zahtjev« zamjenjuju se riječima: »na zahtjev Ministarstva«.

U podstavku 7. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 2. riječi: »i policija« brišu se, a riječi: »Državnom upravom« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvom«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 5. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 6. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 6. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 4. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

U stavku 5. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 13.

U članku 22. stavku 1. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavku 2. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 4. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 14.

U članku 23. stavku 3. riječi: »rukovodeći službenik područnog ureda Državne uprave« zamjenjuju se riječima: »rukovodeći službenik područne ustrojstvene jedinice Ministarstva«.

Članak 15.

U članku 24. stavku 3. riječi: »predstavnik područnog ureda Državne uprave« zamjenjuju se riječima: »predstavnik područne ustrojstvene jedinice Ministarstva«.

Članak 16.

U članku 25. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 17.

U članku 32. stavku 4. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 18.

U članku 33. stavku 2. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 3. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 19.

U članku 36. stavku 3. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 4. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 20.

U članku 38. stavku 4. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 21.

U članku 39. stavku 2. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 22.

U članku 40. stavcima 1. i 2. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 23.

U članku 41. stavku 4. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 24.

U članku 42. u uvodnoj rečenici riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 25.

U članku 45. stavku 5. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

Članak 26.

U članku 46. stavku 2. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

Članak 27.

U članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane, zaštite okoliša i graditeljstva, pravilnikom će propisati nositelje, sadržaj i postupke izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te način informiranja javnosti o postupku njihova donošenja.«.

U stavku 3. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»Ministar donosi:«.

Članak 28.

U članku 50. stavku 2. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 3. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 29.

U članku 51. stavku 2. podstavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U podstavku 2. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 30.

U članku 52. stavku 5. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 31.

U članku 53. stavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 32.

U članku 54. stavcima 1. i 2. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

Članak 33.

U članku 55. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 34.

U članku 56. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 35.

U članku 57. stavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 36.

U članku 60. stavku 3. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 37.

U članku 61. stavku 1. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 38.

U članku 62. stavku 2. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«, a u podstavku 3. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 39.

U članku 63. stavku 3. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavku 4. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«, a riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 6. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

Članak 40.

U članku 66. stavku 1. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

U stavku 4. riječi: »čelnika Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministra«.

U stavcima 5. i 6. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 41.

U članku 67. stavku 1. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 42.

U članku 69. stavku 1. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 43.

U članku 74. stavku 5. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 44.

U članku 75. stavku 2. riječi: »Državna uprava« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 5. riječi: »Državna uprava dužna je« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Članak 45.

U članku 76. stavku 1. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 2. riječi: »i drugi inspektori Državne uprave (u daljnjem tekstu: inspektori) u sjedištu Državne uprave i izvan sjedišta u područnim jedinicama« zamjenjuju se riječima: »i drugi inspektori Ministarstva u sjedištu Ministarstva i područnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva«.

U stavku 3. riječi: »područnoj jedinici« zamjenjuju se riječima: »područnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva«, a riječi: »druge područne jedinice« riječima: »druge područne ustrojstvene jedinice Ministarstva«.

Članak 46.

U članku 77. stavku 2. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«, a riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 47.

U članku 78. stavcima 2. i 3. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 48.

U članku 84. stavku 2. riječi: »Čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministar«.

Članak 49.

U članku 85. riječi: »čelnik Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 50.

U članku 88. stavku 1. podstavku 5. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 51.

U članku 89. stavku 1. podstavku 1. riječi: »Državnoj upravi« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 52.

U članku 90. podstavku 2. riječi: »Državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 53.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju pripravnosti zbog mogućeg nastupanja katastrofa ili u slučaju proglašenja katastrofe ministar je ovlašten poduzimati mjere i aktivnosti i organizirati drugačiji raspored rada, radnog vremena i mjesta rada državnih službenika i namještenika u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za poslove civilne zaštite.

(2) U slučaju velike nesreće i katastrofe na državne službenike i namještenike ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za poslove civilne zaštite ne primjenjuju se odredbe općih propisa o radu o ograničenju prekovremenog rada.«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 54.

Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15.) ostaju na snazi i uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu.

Članak 55.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/248

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.