Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju

HRVATSKI SABOR

2353

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/234

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15.) u članku 1. riječi: »zadaće pravne osobe s javnim ovlastima« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. stavku 4. iza riječi: »obavljaju službenici Ministarstva« briše se zarez i riječi: »Hrvatski centar za razminiranje (u daljnjem tekstu: HCR)«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. podstavku 7. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U podstavku 9. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U podstavku 17. riječi: »ovlašteni djelatnici HCR-a« zamjenjuju se riječima: »službenici Ministarstva«.

U podstavku 23. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nacrt prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske izrađuje Ministarstvo uz pribavljeno mišljenje ministarstava nadležnih za obranu, financije, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje, poduzetništvo i obrt i jedinica područne (regionalne) samouprave koje na svojem području imaju površine uvrštene u MSP.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju odobrenih financijskih sredstava Ministarstvo izrađuje prijedlog Plana protuminskog djelovanja (u daljem tekstu: Plan) za jednogodišnje razdoblje te ga dostavlja na mišljenje ministarstvima nadležnim za financije, obranu, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje i poduzetništvo i obrt.«.

U stavku 3. podstavcima 2. i 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 7. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 8. briše se.

U stavku 9. koji postaje stavak 8. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Stavak 10. postaje stavak 9.

Članak 6.

U članku 8. stavcima 1. i 2. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ministarstvo je dužno poslove razminiranja iz stavka 5. ovoga članka ugovorno ustupiti ovlaštenim pravnim osobama sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.«.

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo obavlja poslove:

– prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim MES-om, NUS-om ili njihovim dijelovima

– vođenja evidencija o razminiranim područjima i/ili građevinama, o MSP-u i pronađenom i uništenom MES-u, NUS-u i njihovim dijelovima

– obilježavanja MSP-a

– općeg izvida – analize i dopunskog općeg izvida MSP-a

– izrade Idejnih planova razminiranja i Izvedbenih planova tehničkog izvida

– kontrole kvalitete razminiranja na radilištu

– izdavanja Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a

– tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda

– pružanja stručne pomoći i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

– informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanja mjera zaštite i spašavanja

– suradnje s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju.

(2) Ministarstvo obavljanje poslova iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka, koji se odnose na poslove ručne detekcije mina, strojne pripreme površina i pregleda površina psima za detekciju mina, može, na pojedinim površinama i/ili građevinama utvrđenim Izvedbenim planom tehničkog izvida, ustupiti ovlaštenim pravnim osobama ili obrtnicima, sukladno propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.«.

Članak 8.

U članku 20. stavcima 1. i 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 1. riječ: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

U stavku 3. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 4. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »Ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječju: »Ministar ili osoba koju on za to ovlasti«.

Članak 11.

Članak 25. briše se.

Članak 12.

Članak 26. briše se.

Članak 13.

U članku 28. stavku 1. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 14.

U članku 30. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 15.

U članku 32. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 16.

U članku 33. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 17.

U članku 34. u uvodnoj rečenici riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Članak 18.

U članku 37. stavku 2. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 19.

U članku 39. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 2. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječju: »ministar ili osoba koju on za to ovlasti«.

U stavku 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 4. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječi: »ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 20.

U članku 40. stavku 1. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 21.

U članku 41. stavku 1. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječi: »ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »ravnatelj HCR-a« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«, a podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. i 3. postaju podstavci 1. i 2.

Članak 22.

U članku 43. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 23.

U članku 44. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječi: »HCR dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo dužno«.

Članak 24.

U članku 45. stavku 2. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 25.

U članku 46. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 26.

U članku 47. stavcima 2. i 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 27.

U članku 48. stavku 1. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 28.

U članku 49. u uvodnoj rečenici riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

U podstavku 2. riječi: »nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva u sjedištu i« brišu se.

U podstavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 29.

U članku 53. stavcima 1. i 4. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 30.

U članku 57. stavku 2. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 31.

U članku 58. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 32.

U članku 60. stavku 1. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 5. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i Ministarstvu« brišu se.

Članak 33.

U članku 61. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 34.

U članku 62. stavku 2. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 35.

U članku 64. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 36.

U članku 65. stavku 3. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 37.

U članku 67. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Službenici iz stavka 1. ovoga članka dostavit će Zapisnik o naknadnom pronalasku MES-a i NUS-a i njihovih dijelova ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za poslove protuminskog djelovanja koja će provjeriti podatke o tome jesu li područje i/ili građevina bili predmet općeg izvida – analize MSP-a, tehničkog izvida i/ili razminiranja te tko je obavljao navedene poslove, radi poduzimanja odgovarajućih mjera inspekcijskog nadzora.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

U stavku 6., koji postaje stavak 4., riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Članak 38.

U članku 68. stavku 1. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 39.

U članku 70. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 2. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

U stavku 4. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječi: »HCR i Ministarstvo« zamjenjuju se riječima: »ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za poslove protuminskog djelovanja«.

U stavku 6. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«, a riječi: »i Ministarstvu« brišu se.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 40.

U članku 71. stavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«, a riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

U podstavku 1. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U podstavku 5. na kraju rečenice stavlja se točka, a podstavak 6. briše se.

U stavku 2. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 41.

U članku 72. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječi: »i Ministarstvu« brišu se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 42.

U članku 73. stavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 43.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenstvo čine tri člana, službenika Ministarstva, od kojih su dva člana pirotehnički nadzornici kontrolori kvalitete i jedan inspektor Ministarstva.«.

U stavku 2. riječi: »nadležnu inspekciju Ministarstva i« brišu se, a riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »pet«.

U stavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 44.

U članku 77. stavku 1. riječi: »ravnatelju HCR-a« brišu se.

U stavku 2. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Članak 45.

U članku 78. u uvodnoj rečenici riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavci 2. do 5. postaju podstavci 1. do 4.

Članak 46.

U članku 79. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«, a riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 47.

U članku 82. stavku 1. riječi: »HCR je dužan« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo je dužno«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 48.

U članku 83. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 49.

U članku 86. stavcima 1. i 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 50.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Ministarstvo, u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom kontinuirano provodi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.«.

U stavku 2. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 51.

U članku 93. stavku 1. riječi: »osposobljeni djelatnici HCR-a i« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Službenici Ministarstva osposobljavaju se za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka putem stručnih radionica čiju je provedbu Ministarstvo dužno osigurati najmanje jednom godišnje.«.

Članak 52.

U članku 94. riječi: »osposobljeni djelatnici HCR-a i« brišu se.

Članak 53.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Koordinacijsko tijelo iz stavka 1. ovoga članka čine predstavnici Ministarstva i ministarstava nadležnih za poslove zdravstva i branitelja, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ostalih tijela i nevladinih organizacija u čijem je djelokrugu problematika osoba stradalih od EOR-a.«.

Članak 54.

U članku 97. stavku 1. riječi: »Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 55.

U članku 98. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 56.

U članku 100. stavku 1. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

U stavku 2. podstavcima 4. i 5. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 57.

U članku 101. stavku 2. podstavku 4. riječ: »HCR-om« briše se.

U stavku 4. podstavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

U stavku 5. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 58.

U članku 102. stavku 3. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 59.

U članku 104. stavku 2. riječ: »HCR« briše se.

Članak 60.

U članku 105. stavcima 4. i 5. riječ: »HCR-u« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvu«.

Članak 61.

U članku 108. stavcima 2. i 3. riječ: »HCR« zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 7. riječi: »te upravnom nadzoru HCR-a« brišu se.

Članak 62.

U članku 123. stavku 1. riječi: »i HCR« brišu se.

Članak 63.

U članku 127. riječ: »HCR-a« briše se.

Članak 64.

U članku 129. stavku 1. riječ: »HCR,« briše se, a riječ: »ovlaštene« zamjenjuje se riječju: »Ovlaštene«.

Članak 65.

U članku 130. riječi: »HCR i« brišu se, a riječ: »ovlaštene« zamjenjuje se riječju: »Ovlaštene«.

Članak 66.

U članku 132. točki 7. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 67.

U članku 133. stavku 2. riječ: »HCR-u« briše se.

Članak 68.

U članku 134. stavku 2. riječi: »i HCR-u« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i obavijestiti HCR« brišu se.

U stavku 5. riječ: »HCR-a« zamjenjuje se riječju: »Ministarstva«.

Članak 69.

U članku 135. stavcima 3. i 4. riječ: »HCR-a« briše se.

Članak 70.

Članak 138. briše se.

Članak 71.

Članak 139. briše se.

Članak 72.

U članku 140. riječi: »HCR nije izdao« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nije izdalo«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom HCR.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo preuzima sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima koji danom preuzimanja postaju državni službenici, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, prava i obveze i financijska sredstva HCR-a.

(3) Nekretnine iz stavka 2. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona bile korištene od strane HCR-a, i to u punom opsegu prava i obveza koje na istim nekretninama ima HCR.

(4) Ravnatelj HCR-a obvezan je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za upis brisanja HCR-a iz sudskog registra.

(5) S danom upisa brisanja HCR-a iz sudskog registra prestaje mandat njegova ravnatelja i zamjenika ravnatelja te Upravnog vijeća.

(6) Do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u Ministarstvu preuzeti radnici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću, druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 74.

Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, br. 110/15.) ostaju na snazi i uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje (»Narodne novine«, br. 24/98., 32/98., 150/98., 58/00., 18/02., 10/04., 79/05., 81/08., 37/11. i 70/12.).

Članak 76.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/252

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.