Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN 118/2018 (27.12.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

2355

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. prosinca 2018.

Klasa: 011-01/18-01/239

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15. – ispravak i 101/17.) u članku 12. briše se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka u odnosu na države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schengena

Članak 18.a

Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske ne može se pokrenuti ako je u državi ugovornici Konvencije o provedbi sporazuma iz Schengena kazneni postupak zbog istog djela i u odnosu na istog počinitelja pravomoćno dovršen pod uvjetom da je, ako je izrečena kazna ta kazna i izvršena ili je trenutačno u postupku izvršenja ili se više, prema zakonima ugovorne stranke koja ju je izrekla, ne može izvršiti.«.

Članak 3.

U članku 55. stavku 8. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

Članak 4.

U članku 57. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Vrijeme provjeravanja iz uvjetovanog dijela kazne ne teče za vrijeme izdržavanja neuvjetovanog dijela kazne.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 5.

U članku 76. stavku 1. iza broja i riječi: »XVII. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »za koje je izrečena kazna zatvora«.

U stavku 2. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »tri godine«, a riječi: »tri godine« zamjenjuju se riječima: »pet godina«.

Članak 6.

U članku 79. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Predmete i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela sud može oduzeti.

(3) Predmete i sredstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka sud može oduzeti i kada počinitelj protupravne radnje nije kriv.«.

Članak 7.

U članku 81. stavku 2. iza riječi i broja: »teškog ubojstva (članak 111.),« dodaju se riječi i brojevi: »teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. stavak 3.),«.

Članak 8.

U članku 82. stavku 3. iza riječi i broja: »članka 166.« dodaje se riječ i brojevi: » stavka 1. i 2.«.

Članak 9.

U članku 83. stavku 2. iza riječi i broja: »teškog ubojstva (članak 111.),« dodaju se riječi i brojevi: »teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (članak 166. stavak 3.),«.

Članak 10.

U članku 87. stavci 22. i 25. mijenjaju se i glase:

»(22) Imovinskom korišću od kaznenog djela smatra se neposredna imovinska korist ostvarena počinjenjem kaznenog djela, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela, kao i svaka druga korist koja je ostvarena od neposredne imovinske koristi od kaznenog djela ili imovine u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela bez obzira nalazi li se na području Republike Hrvatske ili izvan njega.

(25) Žrtva kaznenog djela je fizička osoba koja je pretrpjela fizičke i duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda koji su izravna posljedica kaznenog djela. Žrtvom kaznenog djela smatraju se i bračni i izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te potomak, a ako njih nema, predak, brat i sestra one osobe čija je smrt izravno prouzročena kaznenim djelom te osoba koju je ona na temelju zakona bila dužna uzdržavati.«.

Članak 11.

U članku 97. stavku 1. točki 6., na oba mjesta, iza riječi: »nuklearnog,« dodaje se riječ: »radiološkog,«.

U stavku 1. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. ometa rad računalnog sustava kritične infrastrukture,«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

Članak 12.

U članku 98. stavku 1. riječ i broj: »članka 101.« zamjenjuje se riječi i brojem: »članka 102.«.

Članak 13.

U članku 100. iza riječi: »udruženju radi« dodaju se riječi: »počinjenja ili«, a iza broja: »97.« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili počinjenja kaznenog djela iz«.

Članak 14.

U članku 101. iza riječi: »za počinjenje« dodaju se riječi: »ili doprinos u počinjenju«, a iza broja: »97.« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili za počinjenje kaznenog djela iz«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Tko prima upute ili samostalno stječe znanja o izradi i korištenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja, ili štetnih, ili opasnih tvari, ili o drugim specifičnim metodama, ili tehnikama znajući da se te vještine namjeravaju koristiti za počinjenje ili doprinos u počinjenju kaznenog djela iz članka 97. ili počinjenje kaznenog djela iz članka 98., članka 137., članka 216. stavka 1. do 3., članka 219., članka 223., članka 224., članka 352. do članka 355. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

Članak 15.

Iza članka 101. dodaje se članak 101.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Putovanje u svrhu terorizma

Članak 101.a

Tko putuje u svrhu počinjenja ili doprinosa u počinjenju kaznenog djela iz članka 97. ili počinjenja kaznenog djela iz članka 101. i članka 102. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.«.

Članak 16.

U članku 107. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Kaznom iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se tko izvadi ili presadi ljudski organ, tkivo, stanicu, zametak ili fetus ako je znao ili je morao i mogao znati da je za njega darivatelj dobio novčanu naknadu ili drugu korist.«.

(6) Tko oglašava potrebu ili dostupnost ljudskog organa, tkiva, stanice, zametka, fetusa ili mrtvog tijela radi ponude ili traženja novčane naknade ili druge koristi, kaznit će se kaznom zatvor do tri godine.«.

Članak 17.

U članku 158. stavku 1. riječi: »jedne do deset« zamjenjuju se riječima: »tri do dvanaest«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 4. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«, a riječi: »do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 6. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 18.

U članku 159. stavku 1. riječi: » šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

Članak 19.

U članku 160. stavku 1. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječi: »tri«.

U stavku 2. riječi: »do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 3. slovo i broj: »i 2.« brišu se.

Članak 20.

U članku 161. stavku 1. riječi: »do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

U stavku 2. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »tri«.

Stavak 3. briše se.

Članak 21.

U članku 162. stavku 1. riječi: »jedne do deset« zamjenjuju se riječima: »tri do dvanaest«.

U stavku 2. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

U stavku 4. riječi: »šest mjeseci do pet« zamjenjuju se riječima: »jedne do osam«.

Članak 22.

U članku 163. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

Članak 23.

U članku 164. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »deset«.

U stavku 2. riječ: »deset« zamjenjuje se riječju: »dvanaest«.

Članak 24.

U članku 165. stavku 1. riječi: »do tri godine« zamjenjuju se riječima: »od šest mjeseci do pet godina«.

Članak 25.

U članku 166. stavku 1. iza broja i riječi: »164. stavka 1.« dodaje se slovo i broj: »i 2.«.

U stavku 2. broj: »2.« zamjenjuje se brojem: »3.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 200. mijenja se i glasi: »Uništavanje zaštićenih dijelova prirode«.

Članak 200. mijenja se i glasi:

»(1) Tko protivno propisima usmrti, uništi, posjeduje, hvata ili uzima jedinku strogo zaštićene vrste ili drugi zaštićeni dio prirode, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko djelom iz stavka 1. ovoga članka izazove značajno smanjenje broja jedinki u populaciji ili izazove njezino istrebljenje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(4) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je počinjeno prema neznatnom broju jedinki strogo zaštićene vrste ili drugog zaštićenog dijela prirode i neznatno je utjecalo na očuvanje te vrste ili drugog zaštićenog dijela prirode.«.

Članak 27.

Članak 201. mijenja se i glasi:

»(1) Tko protivno propisima uništi ili izazove znatno pogoršanje staništa ciljnih vrsta područja ekološke mreže ili znatno pogoršanje ciljnog stanišnog tipa područja ekološke mreže, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini prema prioritetnoj vrsti ili stanišnom tipu područja ekološke mreže, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Kaznom iz stavka 2. ovog članka kaznit će se tko protivno propisima uništi ili ošteti područje razmnožavanja ili odmaranja ili gnijezdo strogo zaštićene vrste u mjeri koja značajno utječe na stanje očuvanja te vrste.

(4) Tko kazneno djelo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.«.

Članak 28.

Naslov iznad članka 202. mijenja se i glasi: »Trgovanje divljim vrstama«.

Članak 202. mijenja se i glasi:

»(1) Tko protivno propisima o zaštiti divljih vrsta trguje, uvozi, izvozi ili prevozi živu ili mrtvu jedinku divlje vrste, njezine dijelove ili prerađevine dobivene iz nje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je počinjeno prema neznatnoj količini jedinki i neznatno je utjecalo na očuvanje te vrste.«.

Članak 29.

U članku 214. stavku 5. iza broja i riječi: »202. stavka 1.« brišu se slovo i broj: »i 2.«.

U stavku 7. iza broja i riječi: »202. stavka« broj: »3.« zamjenjuje se brojem: »2.«

Članak 30.

U članku 227. stavku 4. riječ: »dvanaest« zamjenjuje se riječju: »petnaest«.

Članak 31.

Članak 265. mijenja se i glasi:

»(1) Tko imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom uloži, preuzme, pretvori, prenese ili zamijeni u cilju prikrivanja ili lažnog prikazivanja njezina nezakonitog podrijetla ili pomaganja počinitelju ili sudioniku kaznenog djela kojim je ostvarena imovinska korist da izbjegne kazneni progon ili oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prikriva ili lažno prikazuje pravu prirodu, podrijetlo, mjesto, raspolaganje, prenošenje te postojanje prava, odnosno vlasništva na imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko imovinsku korist koju je drugi ostvario kaznenim djelom pribavlja, posjeduje ili koristi.

(4) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko s namjerom daje upute ili savjete ili uklanja prepreke ili na drugi način olakša počinjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka.

(5) Tko počini djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka u financijskom ili drugom poslovanju ili se počinitelj bavi pranjem novca ili je imovinska korist iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka velike vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(6) Tko poduzme radnju iz stavka 1., 2. ili 5. ovoga članka postupajući s nehajem u odnosu na okolnosti da se radi o imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(7) Ako je imovinska korist iz stavka 1. do 6. ovoga članka ostvarena kaznenim djelom počinjenim u stranoj državi, počinitelj će se kazniti ako se radi o kaznenom djelu i prema zakonu države u kojoj je počinjeno.

(8) Počinitelja iz stavka 1. do 6. ovoga članka koji dobrovoljno bitno pridonese otkrivanju kaznenog djela kojim je ostvarena imovinska korist sud može osloboditi kazne.

(9) Imovinska korist, predmeti i sredstva koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. do 5. ovoga članka ili su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. do 5. ovog članka, oduzet će se, a prava utvrditi ništetnim.«.

Članak 32.

U članku 266. stavku 1. iza riječi: »sustavu« dodaju se riječi: »ili nekom njegovom dijelu«.

Članak 33.

Članak 268. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tko neovlašteno u cijelosti ili djelomično ošteti, izmijeni, izbriše, uništi ili prikrije tuđe računalne podatke ili programe ili onemogući pristup tuđim računalnim podacima ili programima, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.«.

Članak 34.

U članku 272. stavku 1. iza riječi: »posjeduje« dodaje se zarez i riječ: »distribuira«.

U stavku 2. iza riječi: »posjeduje« dodaje zarez i riječ: »distribuira«.

Članak 35.

Iza članka 315. dodaje se članak 315.a s naslovom iznad njega koji glasi:

»Prisila prema zdravstvenom radniku

Članak 315.a

(1) Tko doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu silom ili prijetnjom da će izravno uporabiti silu spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život ili tijelo doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je bio izazvan protuzakonitim, bezobzirnim ili grubim postupanjem doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika može se osloboditi kazne.«.

Članak 36.

Članak 386. mijenja se i glasi:

»Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2002/90/EZ od 28. studenoga 2002. o definiranju olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (SL L 328, 5. 12. 2002.),

2. Direktiva 2005/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o onečišćenju mora s brodova i uvođenju sankcija za kršenja (SL L 255, 30. 9. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2009/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o izmjeni Direktive 2005/35/EZ o onečišćenju s brodova i uvođenju sankcija za kršenja (SL L 280, 27. 10. 2009.),

3. Direktiva 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22. 11. 2008.),

4. Direktiva 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L 328, 6. 12. 2008.),

5. Direktiva 2009/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 168, 30. 6. 2009.),

6. Direktiva 2010/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o standardima kvalitete i sigurnosti ljudskih organa namijenjenih transplantaciji (SL L 207, 6. 8. 2010.),

7. Direktiva 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamijeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15. 4. 2011.),

8. Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17. 12. 2011.),

9. Direktiva 2013/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o napadima na informacijske sustave i o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2005/222/PUP (SL L 218, 14. 8. 2013.),

10. Direktiva 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP (SL L 151, 21. 5. 2014.),

11. Direktiva 2014/57/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o kaznenopravnim sankcijama za zlouporabu tržišta (SL L 173, 12. 6. 2014.),

12. Direktiva (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 31. 3. 2017.),

13. Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28. 7. 2017.),

14. Okvirna odluka Vijeća 2001/500/PUP od 26. lipnja 2001. o pranju novca, identifikaciji, praćenju, zamrzavanju, pljenidbi i oduzimanju imovine i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima (SL L 182, 5. 7. 2001.),

15. Okvirna odluka Vijeća 2002/946/PUP od 28. studenoga 2002. o jačanju kaznenopravnog okvira za sprečavanje pomaganja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka (SL L 328, 5. 12. 2002.),

16. Okvirna odluka Vijeća 2004/757/PUP od 25. listopada 2004. o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente kaznenih djela i sankcija u području nezakonite trgovine drogom (SL L 335, 11. 11. 2004.),

17. Okvirna odluka Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelom (SL L 68, 15. 3. 2005.),

18. Okvirna odluka Vijeća 2008/913/PUP od 28. studenoga 2008. o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kaznenopravnim sredstvima (SL L 328, 6. 12. 2008.),

19. Konvencija o provedbi Sporazuma iz Schengena (SL L 239, 22. 9. 2000.),

20. Konvencija od 26. srpnja 1995. godine, koja se donosi na temelju članka K.3 Ugovora o EU, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27. 11. 1995., str. 49),

21. Protokol od 27. rujna 1996. godine, koji se donosi na temelju članka K.3 Ugovora o EU, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 313, 23. 10. 1996., str. 2),

22. Drugi Protokol od 19. lipnja 1997. godine, koji se donosi na temelju članka K.3 Ugovora o EU, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 221, 19. 7. 1997., str. 12).«.

Članak 37.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/97

Zagreb, 14. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Marin Mrčela i Igor Vuletić
ožujak 2019.
Petar Novoselec i Igor Martinović
lipanj 2019.