Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

NN 119/2018 (28.12.2018.), Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2387

Na temelju članka 284. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU RELATIVNIH PONDERA ZA ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE I S NJIMA POVEZANE SAVJETODAVNE USLUGE U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se relativni ponderi javnih naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Pojmovi i definicije u smislu ove Odluke imaju sljedeća značenja:

1. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

2. Komore arhitekata i inženjera su Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije.

3. Pravilnici o standardu usluga komora arhitekata i inženjera, u smislu ove Odluke, su pravilnici o standardu ili normativima usluga komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju kojima se određuju norma sati za pojedine usluge, a podloga su naručiteljima za utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave.

Skupine i vrste usluga

Članak 3.

(1) Osnovne skupine usluga u smislu ove Odluke su:

1. Prostorno uređenje

2. Projektiranje

3. Projektantski i stručni nadzor

4. Revizija

5. Nostrifikacija

6. Izrada elaborata

7. Tehničko savjetovanje

8. Vođenje projekata

9. Ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na pojedinca, društvo i okoliš.

(2) Prostorno uređenje obuhvaća izradu:

1. Prostornih planova svih razina

2. Izvješća o stanju u prostoru svih razina

3. Drugih usluga iz područja prostornog uređenja određenih posebnim propisima.

(3) Projektiranje obuhvaća uslugu i izradu:

1. Idejnog projekta

2. Glavnog projekta

3. Izvedbenog projekta

4. Snimka izvedenog stanja

5. Tipskog projekta

6. Projekta uklanjanja građevine

7. Projekta postojećeg stanja

8. Troškovnika

9. Druge poslove projektiranja definirane propisima iz područja graditeljstva i prostornog uređenja.

(4) Izrada elaborata obuhvaća izradu:

1. Geomehaničkog elaborata

2. Krajobraznog elaborata

3. Prometnog elaborata

4. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja

5. Elaborata zaštite od požara

6. Elaborata zaštite na radu

7. Elaborata zaštite od buke

8. Konzervatorskog elaborata i podloge

9. Procjembenog elaborata

10. Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom

11. Elaborata utjecaja elektromagnetskih polja i elaborata međudjelovanja postojećih dalekovoda na novoprojektirana postrojenja

12. Elaborata utjecaja elektroenergetskih kabela na postojeće telekomunikacijske vodove

13. Elaborata optimalnog elektroenergetskog priključenja građevine

14. Geodetskog elaborata

15. Elaborata o iskolčenju

16. Elaborata o zgradi gotovo nulte energije

17. Drugih elaborata građevinske, arhitektonske, strojarske, elektrotehničke ili geodetske struke.

(5) Tehničko savjetovanje i ostale usluge obuhvaćaju:

1. Ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili uporabne dozvole

2. Provjera ili izrada projektnog zadatka

3. Procjena investicijskih troškova budućeg zahvata

4. Preglede građevine i izradu dokumentacije održavanja građevine

5. Program istražnih radova

6. Studije izvodljivosti

7. Energetski pregled, certifikate, izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije u zgradi

8. Druge usluge u procesu pripreme gradnje, gradnje i korištenja izgrađenog objekta.

II. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Članak 4.

(1) Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude se obzirom na razmatrane pokazatelje prema ovoj Odluci razvrstavaju u četiri skupine:

1. skupina K1-Ključno osoblje – kriteriji se odnose na iskustvo, obrazovnu i stručnu kvalifikaciju i kompetentnost stručnog osoblja ponuditelja predloženog za izvršenje ugovora o javnoj nabavi pod uvjetom da ti isti kriteriji nisu korišteni kao kriteriji tehničke i stručne sposobnosti gospodarskog subjekta.

2. skupina K2-Društvene, okolišne i inovativne značajke – kriteriji se odnose na pokazatelje inovativnosti, smanjenja troškova životnog vijeka usluge, odnosno smanjenja rizika od štete na okoliš i društvo u vremenu izvršenja usluge i korištenja rezultata usluge.

3. skupina K3-Upravljanje projektom i metodologija – kriteriji se odnose na metodologiju rada: postupke, procese, alate, metode, način nadzora, analize rizika, kontrolu i osiguranje kvalitete, organizaciju stručnog tima po aktivnostima i isporukama rezultata.

4. skupina K4-Cijena ponude.

(2) Kriteriji skupine K1, K2 i K3 iz stavka 1. ovoga članka su kriteriji kvalitete, a kriterij K4 je financijski kriterij.

(3) Težinski faktor, odnosno ponder je, ovisno o kategoriji usluge iz članka 6., za ukupne kriterije kvalitete (t) u rasponu od 50% do 90%, a za kriterij cijene (f) u rasponu od 10% do 90%, tako da je njihov zbroj 100%:

t + f = 100%

(4) Težinski faktori, odnosno ponderi (q) koje odabire javni naručitelj za kriterije kvalitete K1, K2 i K3 su:

– q1 u rasponu od 20% do 100%

– q2 u rasponu od 0% do 70%

– q3 u rasponu od 0% do 50%

pri čemu je zbroj pondera kriterija kvalitete 100%:

q1 + q2 + q3 = 100%.

(5) Kriteriji skupine K1 i K2 ocjenjuju se kvantitativno i/ili kvalitativno, kriteriji skupine K3 ocjenjuju se samo kvalitativno, a kriterij K4 ocjenjuje se samo kvantitativno.

(6) Kvantitativno ocjenjivanje se provodi dodjeljivanjem brojčanih veličina, odnosno kvantifikatora (xij) koji se dodjeljuju po mjerilu pojedinog (i-tog) kriterija i pojedine (j-te) ponude.

(7) Kvalitativno ocjenjivanje provodi se kvalitativnom pojedinačnom stručnom analizom svakog člana stručnog povjerenstva iz koje proizlaze opisne ocjene pretvorene u brojčane ocjene, odnosno kvantifikatore iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Članovi stručnog povjerenstva u pisanom obliku odabiru traženu minimalnu vrijednost kvalitete (tmin) u rasponu od 50% do 75%.

50% < tmin < 75%

(9) Tražena minimalna vrijednost kvalitete ovisi o kategoriji usluge iz članka 6. ove Odluke i vrsti zahvata u prostoru iz članka 8. ove Odluke kako je prikazano u Tablici 3. koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Ocjena vrijednosti ponude

Članak 5.

(1) Ukupna ocjena vrijednosti ponude (V) je zbroj ukupnih bodova kriterija kvalitete (Q) i financijske ocjene (F).

V = Q + F

(2) Ponuda sposobnog ponuditelja sa najvećom vrijednosti V je ekonomski najpovoljnija ponuda.

(3) Vrednovanje dijela ponude kriterijima kvalitete provodi se na način:

gdje su:

Qj – ukupna ponderirana vrijednost pojedine (j – te) ponude po svim kriterijima kvalitete

t – težinski faktor (ponder) kvalitativnog (tehničkog) dijela ponude svih kriterija kvalitete (%), odabire se prema članku 8. ove odluke

qi – težinski faktor pojedinog (i-tog) kriterija, odabire se prema članku 7. ove odluke

xij – vrijednost (kvantifikator) po mjerilu pojedinog (i-tog) kriterija i pojedine (j-te) ponude

xmax – najveća vrijednost (kvantifikator) među ponudama koje se ocjenjuju po mjerilu pojedinog (i-tog) kriterija

(4) Financijski dio ponude vrednuje se nakon vrednovanja kvalitete, a cijene ponuda uspoređuju se u odnosu na najnižu cijenu valjane ponude u postupku javne nabave.

(5) Vrednovanje u bodovima financijskog dijela ponude j-tog ponuditelja se provodi na način:

Fj = f x Cj/Cmin

gdje su:

Fj – Ponderirana vrijednost (bodovi) j-te ponude po kriteriju cijene

f – Težina (ponder) financijskog dijela ponude, odnosno relativni značaj cijene, prema članku 9. ove Odluke

Cj – Cijena ponude j-tog ponuditelja

Cmin – Najniža cijena valjane ponude

Kategorije usluga

Članak 6.

(1) Težinski faktori (ponderi) kriterija kvalitete iz članka 5. ove Odluke dodjeljuju se ovisno o dugoročnom utjecaju zahvata u prostoru na društvo i okoliš te kategoriju usluge iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Obzirom na stupanj rizika (npr. rizik povećanja troškova zbog moguće potrebe ispravljanja pogrešaka i sanacije šteta) i veličinu mogućeg nepovoljnog utjecaja na konačni ishod usluge (npr. neostvarene/izgubljene koristi tijekom vremena u cjelokupnom životnom ciklusu projekta), usluge su razvrstane u kategorije A, B, C i D:

1. kategorija A

• Prostorni planovi

• Provjera ili izrada projektnog zadatka

• Revizija

• Vođenje projekta

• Studije izvodljivosti

• Procjena investicijskih troškova budućeg zahvata

• Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja

• Konzervatorski elaborat i podloga

• Krajobrazni elaborat

• Druge usluge savjetovanja naručitelja

• Ostale usluge koje utječu na životni vijek zahvata u prostoru i njegov utjecaj na društvo i okoliš.

2. kategorija B

• Idejni projekt

• Projektantski nadzor

• Stručni nadzor

• Prometni elaborat

• Troškovnik

• Izvješće o stanju u prostoru

• Druge usluge iz područja prostornog uređenja određene posebnim propisima.

3. kategorija C

• Glavni projekt

• Izvješće o nostrifikaciji

• Ishođenje lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili uporabne dozvole

• Geomehanički elaborat

• Program istražnih radova.

4. kategorija D

• Izvedbeni projekt

• Projekt postojećeg stanja

• Snimka izvedenog stanja

• Projekt uklanjanja građevine

• Tipski projekt

• Geodetski elaborat

• Elaborat o iskolčenju

• Elaborat zaštite od požara

• Elaborat zaštite na radu

• Elaborat zaštite od buke

• Procjembeni elaborat

• Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

• Elaborat utjecaja elektromagnetskih polja i elaborat međudjelovanja postojećih dalekovoda na novo projektirana postrojenja

• Elaborat utjecaja elektroenergetskih kabela na postojeće telekomunikacijske vodove

• Elaborat optimalnog elektroenergetskog priključenja građevine

• Energetski pregled i certifikat, izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja, hlađenja ili klimatizacije u zgradi

• Pregled građevine i dokumentacija održavanja građevine

• Elaborat o zgradi gotovo nulte energije

• Drugi poslovi projektiranja definirani pravilnicima o standardu usluga komora arhitekata i inženjera ili zakonskom regulativom iz područja graditeljstva i prostornog uređenja

• Drugi elaborati građevinske, arhitektonske, strojarske, elektrotehničke ili geodetske struke

• Druge usluge u procesu pripreme gradnje, gradnje i korištenja izgrađenog objekta.

Težinski faktori (ponderi) kriterija kvalitete i kategorije usluga

Članak 7.

(1) Članovi stručnog povjerenstva ovisno o kategoriji usluge iz članka 6. ove Odluke i vrsti zahvata u prostoru iz članka 8. ove Odluke u pisanom obliku odabiru:

• težinski faktor kriterija kvalitete (t)

• težinske faktore skupina kriterija kvalitete (q) tako da je suma 100%

• težinske faktore podkriterija skupine kvalitete.

(2) Raspon težinskih faktora pojedinih skupina kriterija kvalitete (q) za kategorije usluga iz članka 6. ove Odluke (A-D) odabiru se iz Tablice 1. koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

Težinski faktori svih kriterija kvalitete za skupine zahvata u prostoru

Članak 8.

(1) Članovi stručnog povjerenstva odabiru težinski faktor, odnosno ponder svih kriterija kvalitete (t) iz članka 5. ove Odluke obzirom na kategoriju usluga (A – D) iz članka 6. ove Odluke i skupinu kojoj pripada zahvat u prostoru (G1 – G11) iz predmeta nabave obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okoliš iz Tablice 2. koja je prilog i sastavni dio ove Odluke.

(2) Za izradu prostornog plana težinski faktor kvalitete (t) odabire se u rasponu 85% – 90%, a za izradu izvješća o stanju u prostoru težinski faktor kvalitete (t) odabire se u rasponu 75% – 80%.

(3) Za geodetske usluge:

1. geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina

2. za aerofotogrametrijsko snimanje i izradu DOF5

3. za ažuriranje TTB i TK25

4. homogenizacije katastarskih planova

odabire se težinski faktor kvalitete (t) u rasponu od 70% – 80%.

(4) Za usluge koje uključuju razne kategorije težinski se faktor odabire razmjerno procijenjenim vrijednostima nabave tih usluga.

Financijski težinski faktor

Članak 9.

(1) Financijski težinski faktor (f) dobiva se oduzimanjem težinskog faktora kriterija kvalitete (t) od 100%:

f = 100% – t [%]

pri čemu je:

f ≤ 90%.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu propisa

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/18-01/39
Urbroj: 531-01-18-30
Zagreb, 20. prosinca 2018.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG

Tablica 1. –     Raspon težinskih faktora pojedinih skupina kriterija kvalitete (q) za četiri kategorije usluga (A-D) iz članka 6. ove Odluke

Skupine kriterija kvalitete ekonomski najpovoljnije ponude iz članka 4. ove OdlukeTežinski faktori pojedinih skupina kriterija kvalitete (q) za kategorije usluga iz članka 6. ove Odluke
ABCD
K1 – Ključno osoblje40% – 100%30% – 100%25% – 100%20% – 100%
K2 – Društvene, okolišne i inovativne značajke0% – 30%0% – 55%0% – 65%0% – 70%
K3 – Upravljanje projektom i metodologija0% – 50%0% – 40%0% – 30%0% – 20%
Ukupni kriterij kvalitete100%100%100%100%


Tablica 2. –     Težinski faktori (ponderi) svih kriterija kvalitete (t) iz članka 5. ove Odluke obzirom na dugoročne utjecaje zahvata u prostoru na društvo, prirodu i okoliš te kategoriju usluga

Oznaka zahvata u prostoruZahvati u prostoru obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okolišTežinski faktori (ponderi) svih kriterija kvalitete (t) prema kategorijama usluga
ABCD
G1Energetske proizvodne građevine snage veće od 5 MW85% – 90%80% – 85%75% – 80%70% – 75%
G2Brane više od 10 m, retencije i akumulacije volumena većeg od 1.000.000,00 m385% – 90%80% – 85%75% – 80%70% – 75%
G3Podzemne građevine i tuneli80% – 85%75% – 80%70% – 75%65% – 70%
G4Nasute građevine više od 10 m i duže od 1.000 m80% – 85%75% – 80%70% – 75%65% – 70%
G5Zgrade i objekti krajobrazne arhitekture80% – 85%75% – 80%70% – 75%65% – 70%
G6Mostovi duljine veće od 100 m75% – 80%70% – 75%65% – 70%60% – 65%
G7Ceste i željeznice duljine veće od 10 km75% – 80%70% – 75%65% – 70%60% – 65%
G8Ostale hidrotehničke građevine: kanalizacije, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, navodnjavanje, vodoopskrba s pripadajućim građevinama75% – 80%70% – 75%65% – 70%60% – 65%
G9Ostale energetske građevine: dalekovodi, trafostanice unutar prijenosne mreže i između prijenosne i distribucijske mreže, podzemni elektroenergetski kabeli, naftovodi, plinovodi, parovodi i vrelovodi s pripadajućim građevinama70% – 75%65% – 70%60% – 65%55% – 60%
G10Ostale prometne građevine (zračne luke, žičare, plovni putevi, riječne i pomorske luke) osim pripadajućih zgrada70% – 75%65% – 70%60% – 65%55% – 60%
G11Ostali zahvati u prostoru65% – 70%60% – 65%55% – 60%50% – 55%


Tablica 3. –     Tražena minimalna vrijednost kvalitete ovisno o kategoriji usluge iz članka 6. ove Odluke i vrsti zahvata u prostoru iz članka 8. ove Odluke

Zahvati u prostoru obzirom na njihov dugoročni utjecaj na društvo, prirodu i okolišTražena minimalna vrijednost kvalitete (tmin)
po kategorijama usluga
ABCD
G1 – G575%75%70%70%
G6 – G870%65%60%60%
G9 – G1160%55%55%50%