Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2389

Na temelju članka 14.a Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, broj 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14 i 94/18), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERAMA ZA POTICANJE KORIŠTENJA BIOGORIVA U PRIJEVOZU

Članak 1.

U Pravilniku o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu (»Narodne novine«, broj 42/10) u članku 1. podstavku 8. riječi: »ili brodova« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 239, 15. 9. 2015.) (dalje u tekstu: Direktiva 2015/1513)«.

Dosadašnje točke 3. – 15. postaju točke 4. – 16.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. iza riječi: »pojedinih goriva« briše se točka i dodaju riječi: »uključivo električnu energiju za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu.«.

Članak 4.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznik stavljanja biogoriva na tržište izrađuje izvješće o provedbi godišnjeg plana obveznika koje sadrži podatke i analizu ispunjenja obveze stavljanja biogoriva na tržište u prethodnoj godini. Ukoliko je obveznik stavio na tržište manju količinu biogoriva u odnosu na količinu za koju je obvezan, dužan je za nju platiti posebnu naknadu za okoliš sukladno Zakonu«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 7. riječi: »kojim utvrđuje količinu biogoriva koju obveznik stavljanja biogoriva na tržište prenosi u sljedeću godinu kao neispunjenu obvezu za koju mora povećati svoju obvezu u tekućoj godini.« zamjenjuju se riječima: »o plaćanju posebne naknade za okoliš u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«

Stavak 8. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Prilozi I. i II. mijenjaju se i glase:

PRILOG I.

METODOLOGIJA ZA IZRAČUN UDJELA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRIJEVOZU, ISPUNJENJA NACIONALNOG CILJA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE, OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I NJEZINOG ISPUNJENJA TE ZA KOREKCIJU OBVEZE

1. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN UDJELA ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRIJEVOZU

Udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza je planska veličina definirana po godinama, za razdoblje od 2011. do 2020. godine, trajektorijom u Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije za razdoblje do 2020. Primjenom ove metodologije Ministarstvo izračunava, na nacionalnoj razini, ispunjenje ciljnog udjela za godinu koja se razmatra. Taj izračun je predmet nacionalnog izvješća koje se dostavlja Europskoj komisiji.

Udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza izračunava se prema sljedećem izrazu:

u kojem je:

UOIE-P udjel energije iz obnovljivih izvora potrošene u svim oblicima prijevoza, u godini koja se razmatra, u ukupnoj energiji potrošenoj u svim oblicima prijevoza, (%)

EOIE-P ukupna energija iz obnovljivih izvora potrošena u svim oblicima prijevoza u godini koja se razmatra, (J)

EOIE-P= EBiogoriva-P + EElen-OIE-P + EH-OIE-P

pri čemu je:

EBiogoriva-P energija biogoriva potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EElen-OIE-P električna energija iz obnovljivih izvora potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EH-OIE-P energija vodika iz obnovljivih izvora potrošena u prijevozu, (J)

EP ukupna energija potrošena u prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EP = EBenzin-CŽ + EDizel-CŽ + EBiogoriva-CŽ + EElen-P + EElen-Pr,

pri čemu je:

EBenzin-CŽ energija motornog benzina potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EDizel-CŽ energija dizelskog goriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EBiogoriva-CŽ energija biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EElen-P električna energija potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EElen-Pr električna energija za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu, (J)

Kod izračuna energije iz obnovljivih izvora potrošene za prijevoz primjenjuju se sljedeća dodatna pravila propisana Direktivom 2009/28 EZ i Direktivom 2015/1513:

1. Udjel električne energije iz obnovljivih izvora (EElen-OIE-P) potrošene u svim vrstama prijevoza u ukupnoj električnoj energiji za prijevoz u godini koja se razmatra uzima se isti kao i udjel električne energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj električnoj energiji u Republici Hrvatskoj kako je utvrđen dvije godine prije godine koja se razmatra.

2. U električnu energiju iz obnovljivih izvora (EElen-OIE-P), električna energija potrošena u električnim cestovnim vozilima, uzima se u 5 puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene, dok se električna energija potrošena u elektrificiranom željezničkom prometu uzima u 2,5 puta većoj vrijednost od stvarne potrošene.

3. U energiju biogoriva (EBiogoriva-P), za izračunavanje ostvarenja nacionalnog cilja ili ispunjenja obveze o udjelu energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prijevoza, energija biogoriva dobivenih iz sirovina navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika uzima se u dva puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene. Udio energije iz biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe ne prelazi 7%, konačne potrošnje energije u prometu. Biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika, ne uračunavaju se u ograničenja od 7%.

4. Energija vodika iz obnovljivih izvora potrošena u prijevozu (EH-OIE-P) će se uračunavati u ukupnu energiju iz obnovljivih izvora potrošenu u svim oblicima prijevoza na način koji će naknadno propisati Europska komisija. Do tada se taj iznos uzima da je jednak nuli.

5. Energijske vrijednosti svih goriva izračunavaju se uzimajući u obzir prosječne energijske vrijednosti goriva propisane u Prilogu I Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva.

6. Metodologija prikupljanja podataka i definicije korištene u izračunima udjela energije iz obnovljivih izvora moraju biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2008 o energetskoj statistici.

2. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN ISPUNJENJA NACIONALNOG CILJA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

Nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište predstavlja plansku veličinu definiranu Nacionalnim akcijskim planom za svaku godinu u razdoblju od 2011. do 2020. godine. Određuje se kao dio udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj godišnjoj konačnoj potrošnji energije u prijevozu prema izrazu:

u kojem je:

NCILJ-P nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske, (%)

EBiogoriva-P energija biogoriva potrošena u svim vrstama prijevoza, (J)

EP ukupna energija potrošena u prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

3. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I NJEZINOG ISPUNJENJA

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište izračunava godišnju količinu energije biogoriva kojeg mora staviti na tržište kako bi ostvario obvezatni nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske prema izrazu:

gdje je:

EBiogoriva-P energija biogoriva koje obveznik mora staviti na tržište kako bi ostvario obvezatni nacionalni cilj, (J)

NCILJ-P nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske koji je, za godinu koja se razmatra, utvrđen nacionalnim akcijskim planom kao obveza obveznika, (%)

EBenzin-CŽ energija motornog benzina koji obveznik namjerava staviti na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

EDizel-CŽ energija dizelskog goriva koje obveznik namjerava staviti na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu, (J)

Iz energije biogoriva za prijevoz kojeg mora staviti na tržište u godini koja se razmatra, obveznik stavljanja biogoriva na tržište izračunava količine pojedinih biogoriva koje treba umiješati u benzin ili dizelsko gorivo odnosno staviti na tržište kao čisto biogorivo.

Kod izračuna ostvarenja obveze stavljanja biogoriva na tržište, biogoriva dobivena iz otpada, ostataka, neprehrambenih celuloznih materijala i lignoceluloznih materijala uračunavaju se u dva puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije.

Kod izračuna ostvarenja električne energije potrošene u željezničkom prometa uračunava se u dva i pol puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije, a u cestovnom prometu uračunava se u pet puta većoj vrijednosti od stvarno potrošene energije.

Obveznik stavljanja biogoriva na tržište za izračun ispunjenja svoje obveze koristi sljedeći izraz:

u kojem je:

NCILJ-P nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske koji je, za godinu koja se razmatra, utvrđen nacionalnim akcijskim planom kao obveza obveznika, (%)

EBenzin-CŽ energija motornog benzina koji je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EDizel-CŽ energija dizelskog goriva koje je obveznik stavio na tržište za potrošnju u cestovnom i željezničkom prijevozu u godini koja se razmatra, (J)

EBio-Igen energije biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, koje je obveznik stavio na tržište, (J)

EBio_NIZ -energija biogoriva proizvedenih iz sirovina i goriva s niskim rizikom od neizravne promjene zemljišta, navedena u Prilogu III. ovoga Pravilnika, koje je obveznik stavio na tržište (J)

EElen-CP električna energija potrošena u cestovnim vozilima ili motociklima o kojoj obveznik stavljanja biogoriva na tržište izvještava ministarstvo nadležno za energetiku.

EElen-ŽP električna energija potrošena u željezničkom prometu o kojoj obveznik korištenja električne energije iz obnovljivih izvora izvještava ministarstvo nadležno za energetiku.

Energijske vrijednosti svih goriva izračunavaju se uzimajući u obzir prosječne energijske vrijednosti goriva propisane u Prilogu I Pravilnika o utvrđivanju prosječnih energijskih vrijednosti goriva.

4. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN KOREKCIJE OBVEZE STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE

Nacionalni cilj stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske nije fiksna veličina zbog nepoznavanja stvarnih udjela električne energije i vodika iz obnovljivih izvora koji također čine dio udjela iz obnovljivih izvora u ukupnoj energiji za prijevoz. Stavljanje na tržište čistih biogoriva i bioplina od strane distributera koji nisu obveznici stavljanja biogoriva na tržište, smanjuje obvezu obveznika izračunatu po metodologiji iz Priloga I točka 3. ovoga Pravilnika. To nalaže korekciju obveze stavljanja biogoriva na tržište u odnosu na nacionalni cilj utvrđen nacionalnim akcijskim planom. Faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) se za godinu koja se razmatra izračunava prema izrazu:

NCILJ-P = UOIE-P – UElen-OIE-P – UH-OIE-P – UBgBp (%)

u kojem je:

NCILJ-P faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) stavljanja biogoriva na tržište Republike Hrvatske za godinu koja se razmatra, (%)

UOIE-P udjel energije iz obnovljivih izvora za prijevoz, u godini koja se razmatra, u ukupnoj energiji potrošenoj u svim oblicima prijevoza, definiran trajektorijom u nacionalnom akcijskom planu (%)

UElen-OIE-P udjel električne energije iz obnovljivih izvora za prijevoz u ukupnoj energiji za prijevoz koji se dobije kao omjer električne energije iz obnovljivih izvora za prijevoz i ukupne energije potrošene u prijevozu u godini koja se razmatra izražen u postotku,

UH-OIE-P udjel energije vodika iz obnovljivih izvora za prijevoz u ukupnoj energiji za prijevoz koji se dobije kao omjer energije vodika iz obnovljivih izvora za prijevoz i ukupne energije potrošene u prijevozu u godini koja se razmatra izražen u postotku,

UBgBp udjel energije iz čistih biogoriva i bioplina, u ukupnoj energiji za prijevoz, koja su na tržište, u godini koja se razmatra, stavili distributeri koji nisu obveznici stavljanja biogoriva na tržište, izražen u postotku

Temeljem prikupljenih podataka, Ministarstvo, za proteklu godinu, izračunava faktor korekcije (korigirani nacionalni cilj) i na temelju izvješća o provedbi godišnjeg plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište, uzimajući u obzir korekciju obveze stavljanja biogoriva na tržište, utvrđuje ispunjenje obveze obveznika prema gornjoj metodologiji. Ministarstvo izdaje obvezniku stavljanja biogoriva na tržište potvrdu u kojoj iskazuje eventualni višak količine biogoriva za koju može smanjiti svoju obvezu u tekućoj godini ili umanjuje od obveznika iskazani manjak.

Kod izračuna se na odgovarajući način primjenjuju i pravila iz Priloga I. točka 1. ovoga Pravilnika.

PRILOG II.

OBRASCI REGISTRA OBVEZNIKA STAVLJANJA BIOGORIVA NA TRŽIŠTE I REGISTRA KORISNIKA GORIVA U JAVNOM PRIJEVOZU I JAVNOM SEKTORU

Članak 8.

Dodaje se Prilog III. koji glasi:

PRILOG III.

Dio A. Sirovine i goriva čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka Direktive 2009/28/EZ smatra dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja:

(a) Alge, ako su uzgojene na zemljištu u ribnjacima ili fotobioreaktorima.

(b) Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (u daljnjem tekstu: Direktiva 2008/98/EZ).

(c) Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ iz privatnih kućanstava podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

d) Dio biomase iz industrijskog otpada koji nije pogodan za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje, uključujući materijale iz sektora trgovine na malo i veletrgovine te poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

(e) Slama.

(f) Gnojivo i mulj od rafiniranja.

(g) Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.7

(h) Smola tal ulja.

(i) Sirovi glicerin.

(j) Ostaci šećerne trske.

(k) Otpad od grožđa i vinski talog.

(l) Orahove ljuske.

(m) Pljeva.

(n) Klipovi kukuruza bez zrna.

Dio B. Sirovine čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka Direktive 2009/28/EZ smatra dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja:

(a) Korišteno ulje za kuhanje.

(b) Životinjske masti iz kategorija 1. i 2. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (*).

(*)Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., str. 1.).

Klasa: 011-02/18-01/26

Urbroj: 517-06-3-2-18-1

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.