Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 119/2018 (28.12.2018.), Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2390

Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način prikupljanja, vođenja i ažuriranja podataka u Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Evidencija branitelja), način na koji će Evidencija branitelja biti dostupna nadležnim tijelima kao i drugo važno za Evidenciju branitelja.

Članak 2.

(1) Evidencija branitelja je službena evidencija u kojoj su objedinjene sve osobe koje imaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Evidencija branitelja vodi se temeljem službenih podataka ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, koja su ih ministarstvu nadležnom za hrvatske branitelje (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužna dostavljati po službenoj dužnosti bez odgode od trenutaka nastanka ili promjene određenog podatka.

(3) Način dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka te ostalo u svezi s međusobnom pravima i obvezama u svezi dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka uredit će ugovorom između Ministarstva i ministarstva nadležnog za obranu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Članak 3.

Evidencija branitelja sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela te pomoćnih podataka.

Članak 4.

(1) Opći dio sadrži sljedeće podatke o hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata:

a) ime, prezime, ime jednog roditelja

b) datum, mjesto i država rođenja

c) spol

d) mjesto prebivališta i adresa stanovanja

e) status (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata)

f) ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu

g) pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru i

h) pripadnost ministarstvu nadležnom za obranu ili ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove (Zboru narodne garde, Hrvatskoj vojsci, Policiji, Hrvatskim obrambenim snagama i Narodnoj zaštiti).

(2) Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), Evidencija branitelja ne sadrži podatke iz stavka 1. točaka f) do h) ovoga članka.

Članak 5.

(1) Posebni dio sadrži sljedeće podatke:

a) naziv postrojbi kojima je pripadao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata tijekom Domovinskog rata i

b) razdoblje sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u Domovinskom ratu u postrojbama.

(2) Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona, Evidencija branitelja ne sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Pomoćni podaci u Evidenciji branitelja su:

a) OIB hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) podatak o datumu smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) podatak o broju udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond) i

d) podaci o nasljednicima udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu.

(2) Iznimno od stavaka 1. ovoga članka, za hrvatske branitelje iz članka 4. Zakona Evidencija branitelja ne sadrži podatke iz stavka 1. točaka c) i d) ovoga članka.

(3) Podatke o nasljednicima udjela u Fondu i broju naslijeđenih udjela dostavljaju nasljednici smrtno stradalih nestalih ili umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata tijelu nadležnom za upravljanje Fondom.

(4) Tijelo nadležno za upravljanje Fondom podatke iz stavka 3. ovoga članka i druge podatke u svezi s Fondom dostavlja Ministarstvu jedanput mjesečno.

(5) Ministarstvo dostavlja tijelu nadležnom za upravljanje Fondom podatke iz Evidencije branitelja u svezi s Fondom.

(6) Način razmjenjivanja podataka iz stavka 4. i 5. ovoga članka te ostalo u svezi s međusobnom razmjenom podataka uredit će ugovorom između Ministarstva i tijela nadležnog za upravljanje Fondom.

Članak 7.

Ostali podaci u Evidenciji branitelja su:

a) čin

b) ustrojbeno mjesto

c) zvanje

d) dužnost

e) stručna sprema i zanimanje

f) pripadnost djelatnom sastavu ministarstva nadležnog za obranu

g) vojni specijalist

h) podaci o zatočeništvu (vrijeme i mjesto)

i) podaci o ranjavanju ili ozljedi

j) podaci o pogibiji, odnosno smrtnom stradavanju

k) podaci od nestanku

l) podaci o okolnostima smrti

m) podaci o ekshumaciji, odnosno identifikaciji posmrtnih ostataka

n) JMBG

o) izvor podataka (ministarstvo nadležno za obranu, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove)

p) podatak o broju bodova

q) podaci o statusu HRVI iz Domovinskog rata (postotak, datum priznavanja)

r) podaci o odlikovanjima

s) podatak je li hrvatski branitelj iz Domovinskog rata stambeno zbrinut i

t) podatak je li hrvatski branitelj iz Domovinskog rata korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji.

Članak 8.

Ministarstvo će podatke iz članaka 4. do 7. ovoga Pravilnika ažurirati sukladno podacima dostavljenim od nadležnih tijela bez odgode.

Članak 9.

(1) Ministarstvo će nadležnim javnopravnim tijelima za službene potrebe elektroničkim putem omogućiti izdavanje potvrde sa sljedećim podacima iz Evidencije branitelja:

a) ukupan broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i

b) broj dana u borbenom i neborbenom sektoru.

(2) Ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno prema prebivalištu, na zahtjev stanke može izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ostvarivanja prava iz Zakona ili drugih prava na temelju statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(3) Način izdavanja potvrda iz stavka 1. ovoga članka te međusobna prava i obveze u svezi s izdavanjem potvrda iz stavka 1. ovoga članka prema potrebi će se urediti ugovorom između Ministarstva i nadležnih javnopravnih tijela.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/7

Urbroj: 522-02/2-18-1

Zagreb, 14. prosinca 2018.

Ministar
Tomo Medved, v. r.