Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 120/2018 (31.12.2018.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2416

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14 i 39/18), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18) u članku 4. stavku 1. točki 5. riječi: »doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu,« brišu se.

Članak 2.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »5. Naknada u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje«.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote, te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika među kojima su osobe s invaliditetom, može ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u nastavku: naknada za doprinos) za svaku osobu s invaliditetom koja je zaposlena izvan/iznad propisane kvote, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.«.

U stavku 2. riječi: »naknade za doprinose« zamjenjuju se riječima: »naknade za doprinos«.

U stavcima 3. i 4. riječi: »Naknadu za doprinose« zamjenjuju se riječima: »Naknadu za doprinos«.

U stavku 5. riječi: »naknadu za doprinose« zamjenjuju se riječima: »naknadu za doprinos«.

Članak 3.

U članku 29. stavcima 1. i 2. riječi: »naknadu za doprinose« zamjenjuju se riječima: »naknadu za doprinos«.

Članak 4.

U članku 30. stavcima 1. i 2. riječi: »naknadu za doprinose« zamjenjuju se riječima: »naknadu za doprinos«.

Članak 5.

Prilog Obrazac Z-DOP koji je sastavni dio Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18) zamjenjuje se novim prilogom Obrazac Z-DOP koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Na zahtjeve za ostvarivanje prava na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za zapošljavanje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu za razdoblje do 31. 12. 2018. godine, primjenjuju se odredbe Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 75/18).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-01/09

Urbroj: 524-04-02-01/1-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Obrazac Z-DOP

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

(Naziv i adresa poslodavca)


ZAHTJEV ZA NAKNADU U VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prvi zahtjev/kontinuirani zahtjev
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje se traži povrat doprinosa
Mjesec za koji se traži pravo na
isplatu povrata doprinosa
Zahtijevani iznos (sukladno
priloženoj tablici izračuna doprinosa)


I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

R.B.OPĆI PODACI
01Puni naziv poslodavca
02Adresa
03Pravni oblik
04Osnivač/vlasnik
05OIB
06IBAN poslovnog računa
07Naziv poslovne banke
08Odgovorna osoba
Tel.e-mail:
09Osoba za kontakt
Tel.e-mail:
PODACI O ISPLATI PLAĆE I UPLATI DOPRINOSA
10Datum isplate plaće za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosa
11Datum uplate doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži pravo na isplatu povrata doprinosaII. DOKUMENTACIJA PRILOŽENA ZAHTJEVU (zaokružiti redni broj dokumenta koji se prilaže)

R.B.OBAVEZNI PRILOZI
01Dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom
02Dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži naknada u visini isplaćenog doprinosa (povrat doprinosa) isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi (preslika izvoda i sl.), te pripadajuća obračunska platna lista
03Dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi (potvrda Porezne uprave o neimanju duga prema državi ili ispis stanja knjigovodstvene kartice iz sustava e-Porezne ovjeren od strane podnositelja zahtjeva i sl.)
04Dokument iz kojeg je vidljiva visina obveze za plaće, doprinose, poreze i prireze (JOPPD obrazac ili rješenje Porezne uprave o visini uplate doprinosa ili sl.)
DODATNA OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVO NA POVRAT DOPRINOSA
05Tablica izračuna: DOP-1


III. POPIS ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

R.B.Prezime i imeOIBDatum nastanka invaliditetaDatum zapošljavanjaNaziv radnog mjesta
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


NAPOMENA:

– dokumentacija pod II., redni broj 01 obvezno se prilaže prilikom prvog zahtjeva

– dokumentacija pod II., redni brojevi od 02 do 05 – obvezno se prilaže prilikom podnošenja svakog zahtjeva

  
(Mjesto i datum)


Ime i prezime odgovorne
osobe

Potpis
odgovorne osobe


Tablica izračuna: DOP-1