Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

NN 120/2018 (31.12.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

Hrvatska narodna banka

2429

Na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 191, 28. 6. 2014.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 od 14. rujna 2016. o provedbenim tehničkim standardima za predloške, definicije i informatička rješenja kojima se institucije koriste pri izvješćivanju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i nadležnih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 2. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL, L 328, 2. 12. 2016.), članka 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 277, 7. 11. 2018.), članka 101. stavka 2. točke 7. i članka 290. točke 4. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) te članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O INFORMATIČKIM RJEŠENJIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠTAJA KREDITNIH INSTITUCIJA U SKLADU S PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

U Odluci o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (»Narodne novine«, br. 9/2018.) u članku 1. stavku 1. na kraju podtočke 2. riječ »i« zamjenjuje se zarezom.

Na kraju podtočke 3. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza podtočke 3. dodaje se podtočka 4., koja glasi:

»4) informatičko rješenje za dostavu izvještaja iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Tekst značajan za EGP) (SL, L 277, 7. 11. 2018.); u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624) koje kreditna institucija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kreditna institucija dužna je dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci izvještaje iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 na način propisan Uputom o tehničkim rješenjima za dostavu izvještaja.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Kreditna institucija dužna je nakon isteka svake poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca prema stanju u poslovnim knjigama nakon provedene zakonske revizije, a u skladu s rokovima iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti sljedeće izvještaje:

1) izvještaje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima iz Poglavlja 3. odjeljka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

2) izvještaje o financijskim informacijama na konsolidiranoj osnovi iz Poglavlja 3. odjeljka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

3) izvještaje o gubicima na temelju izloženosti osiguranih nekretninama iz Poglavlja 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

4) izvještaje o velikim izloženostima iz Poglavlja 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

5) izvještaje o financijskoj poluzi iz Poglavlja 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

6) izvještaje o stabilnim izvorima financiranja iz članka 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

7) izvještaje o opterećenosti imovine iz Poglavlja 7.a Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, na nekonsolidiranoj i konsolidiranoj osnovi,

8) izvještaje o financijskim informacijama iz članka 4. ove Odluke na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 4.

U Uputi o tehničkim rješenjima za dostavu izvještaja, koja je sastavni dio Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije, u točki 3. riječi »u prilogu XIV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014« zamjenjuju se riječima »u prilogu XIV. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 i prilogu III. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624«.

Članak 5.

Točka 10. Upute mijenja se i glasi:

»10. Sadržaj izvještaja u obliku XML popunjava se prema prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2070, prilozima iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 i Upute za jedinstvenu primjenu Odluke o izvješćivanju o planovima financiranja.«

Članak 6.

U točki 13. Upute riječi »Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2070« zamjenjuju se riječima »Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2070, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1624«.

Članak 7.

U točki 22. Upute na kraju podtočke 13. riječ »i« zamjenjuje se zarezom.

Na kraju podtočke 14. točka se zamjenjuje zarezom.

Iza podtočke 14. dodaju se podtočke 15. i 16., koje glase:

»15) »RN« za godišnji nekonsolidirani izvještaj – planovi sanacije koji obuhvaćaju izvještaje iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 i

16) »RK« za godišnji konsolidirani izvještaj – planovi sanacije koji obuhvaćaju izvještaje iz članka 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624.«.

Članak 8.

U točki 28. Upute riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2016/2070« zamjenjuju se riječima »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2016/2070 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624«.

Članak 9.

U točki 37. Upute riječi »XII., XIII., XXIV., XXV., XVIII., XIX., XX. i XXI.« zamjenjuju se riječima »XII. i XIII. te od XVIII. do XXV.«.

Članak 10.

Tablica 1. iza točke 46. Upute mijenja se i glasi:

BrojXML poljeNaziv poljaTip poljaDuljina poljaSadržaj polja
Zaglavlje (prvi slog)
1.MBRKreditna institucija MBRN8Matični broj koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku
2.DatumStanjaDatum stanjaD8gggg-mm-dd
3.OznakaIzvjescaOznaka izvješćaAN2NP, NR, KP, KR, MN, MK, FN, FK, AN, AK, BN, BK, IN, IK, RN, RK
4.OdgovornaOsobaIme osobeAN50Ime odgovorne osobe
5.TelefonTelefonAN30Telefon za kontakt
6.E-mailElektronička poštaAN50E-adresa za kontakt
7.OIBOIB kreditne institucijeN11OIB
8.NapomenaNapomenaAN100Napomena
Izvještaj (ostali slogovi)
BrojXML poljeNaziv poljaTip poljaDuljina poljaSadržaj polja
1.IzvjestajOznaka izvještajaAN12Oznaka za izvještaj prema tehničkoj definiciji
2.ParametarParametarAN256Oznaka za parametar prema tehničkoj definiciji
3.TagTagAN8Oznaka za tag prema Uputi
4.VrijednostVrijednostAN1024Vrijednost prema Uputi


Članak 11.

U točki 47. Upute riječi »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2016/2070« zamjenjuju se riječima »Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2016/2070, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624«.

Članak 12.

Točka 57. podtočka 2. Upute mijenja se i glasi:

»2) OZNAKAIZVJ: oznaka izvješća u datoteci (oznake »NP« ili »KP« ili »MN« ili »MK« ili »NR« ili »KR« ili »FN« ili »FK« ili »AN« ili »AK« ili »BN« ili »BK« ili »IN« ili »IK« ili »RN« ili »RK«)«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 390-020/12-18/BV
Zagreb, 13. prosinca 2018.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.