Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

MINISTARSTVO FINANCIJA

10

Na temelju članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA, POVEZANIM PREDIKATNIM KAZNENIM DJELIMA ILI KAZNENOM DJELU FINANCIRANJA TERORIZMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi (dalje u tekstu: nadležna tijela) dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom

2) kazneno djelo financiranja terorizma jest kazneno djelo Financiranje terorizma kako je propisano Kaznenim zakonom

3) predikatno kazneno djelo jest svako djelo određeno kaznenim ili drugim zakonom kao kazneno djelo te kojim je ostvaren nezakonit prihod koji je predmet kaznenog djela pranja novca.

II. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela dužna su podatke o osobama protiv kojih su podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-3, dalje u tekstu: Obrazac), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke nadležna tijela dostavljaju Uredu:

1. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom ili

2. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac).

Rokovi dostavljanja podataka

Članak 4.

(1) Nadležna tijela dužna su dva puta godišnje Uredu dostaviti podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika na Obrascu.

(2) Nadležna tijela dostavljaju podatke za prvo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja srpnja tekuće kalendarske godine, a za drugo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja siječnja sljedeće kalendarske godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«,, broj 76/09).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1
Urbroj: 513-12-2/027-18-214
Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

(Obrazac UZSPN-O-148-3)

Obrascem se dostavljaju podaci o kaznenom djelu (označiti):
PRANJE NOVCA
FINANCIRANJE TERORIZMA
Ako se radi o pranju novca:
KAZNENI POSTUPAK SE VODI SAMO ZA KAZNENO DJELO PRANJE NOVCA
KAZNENI POSTUAPK SE VODI ZA PREDIKATNO KAZNENO DJELO I ZA PRANJE NOVCA
 
A.PODACI O FIZIČKOJ/PRAVNOJ OSOBI PROTIV KOJE SE VODI POSTUPAK ZA KAZNENO DJELO PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA
Ime i prezime/Naziv pravne osobe:
Datum rođenja:
Mjesto i država rođenja:
Prebivalište/Sjedište tvrtke:
Identifikacijski broj:
 
Ako se radi o pranju novca:
OSOBA JE POČINITELJ OBA KAZNENA DJELA (PREDIKATNOG I PRANJA NOVCA)
OSOBA JE POČINITELJ SAMO KAZNENOG DJELA PRANJA NOVCA
B.FAZA POSTUPKA (OZNAČITI)
ISTRAGA:
donošenje rješenja o provođenju istrage
pravomoćno rješenje o provođenju istrage
OPTUŽENJE:
podignuta optužnica
potvrđena optužnica
SUDSKA ODLUKA (rješenje, presuda, kazneni nalog):
rješenje o obustavi kaznenog postupka
presuda kojom se optužba odbija
presuda kojom se optuženik oslobađa optužbe
presuda kojom se optuženik proglašava krivim
kazneni nalog koijm se okrivljeniku izriče kazna
pravomoćna
nepravomoćnaC.PODACI O KAZNENOM DJELU (molimo navesti članak i stavak Kaznenog zakona i opis kaznenog djela odnosno kaznenih djela – mjesto, vrijeme i način počinjenja)
C.1.KAZNENO DJELO PRANJA NOVCA
Članak:Stavak:Mjesto:Vrijeme:
Način počinjenja:

C.2.KAZNENO DJELO FINANCIRANJA TERORIZMA
Članak:Stavak:Mjesto:Vrijeme:
Način počinjenja:

C.3.PREDIKATNO KAZNENO DJELO
Članak:Stavak:Mjesto:Vrijeme:
Način počinjenja:

D.MJERE I RADNJE PODUZETE U SVEZI SREDSTAVA, PRIHODA ILI IMOVINE OSOBE PROTIV KOJE SE VODI POSTUPAK (npr. mjere osiguranja prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine, oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, privremena obustava izvršenja financijske transakcije i dr. Molimo navesti odredbu primijenjenog propisa, vrstu i vrijednost imovine.)
Mjera osiguranja:Imovina nad kojom se provodi mjera osiguranjaVrijednost imovine nad kojom se provodi mjera osiguranja
Zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine ili stvarnih prava
Oduzimanje gotovog novca i vrijednosnih papira
Oduzimanje pokretnina
Privremena obustava izvršenja financijske transakcije
Zabrana otuđenja i opterećenja dionica, udjela ili poslovnog udjela

E.MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ/PRAVOSUDNA SURADNJA u kaznenom postupku
PRAVNA OSNOVA (Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, Strasburška konvencija iz 1990., Varšavska konvencija iz 2005., Konvencija VE o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima iz 1959.)Država
izdavanja
Država
izvršenja

F.NADLEŽNO TIJELO, MJESTO, DATUM, PEČAT I POTPIS
NAZIV NADLEŽNOG TIJELA:

MJESTO I DATUM:POTPIS: