Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenim i drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma

MINISTARSTVO FINANCIJA

11

Na temelju članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENIM I DRUGIM PRIJAVAMA ZA KAZNENA DJELA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJA TERORIZMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih su Ravnateljstvo policije, uključujući i Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta, nadzorne službe ministarstva nadležnog za financije – Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava i druge službe ministarstva nadležnog za financije, Hrvatska narodna banka i/ili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: nadležna tijela), podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, a koje su podatke nadležna tijela dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom

2) kazneno djelo financiranja terorizma jest kazneno djelo Financiranje terorizma kako je propisano Kaznenim zakonom.

II. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela dužna su podatke o kaznenim ili drugim prijavama za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenim ili drugim prijavama za kaznena djela pranja novca ili financiranja terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-2, dalje u tekstu: Obrazac), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke o osobama protiv kojih su nadležna tijela podnijela kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, nadležna tijela dostavljaju Uredu:

1. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom ili

2. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac).

Rokovi dostavljanja podataka

Članak 4.

(1) Nadležna tijela dužna su jedan put godišnje Uredu dostaviti podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika na Obrascu.

(2) Nadležna tijela dostavljaju podatke najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1
Urbroj: 513-12-2/027-18-215
Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENIM I DRUGIM PRIJAVAMA ZA KAZNENA DJELA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA
OBRAZAC UZSPN-O-148-2
Obrascem se dostavljaju podatci o kaznenim ili drugim prijavamaza kazneno djelo:
PRANJE NOVCA

FINANCIRANJE TERORIZMA
A. PODATCI O FIZIČKOJ/PRAVNOJ OSOBI PROTIV KOJE JE PODNESENA KAZNENA ILI DRUGA PRIJAVA
PrezimeNaziv pravne osobe
Ime
Identifikacijski broj
Datum rođenja fizičke osobe
Adresa sjedišta pravne osobe
B. PODATCI O KAZNENOM DJELU ZA KOJE JE PODNESENA KAZNENA ILI DRUGA PRIJAVA
Mjesto, vrijeme i način počinjenja djela koje ima obilježje kaznenog djela

Zakonski naziv predikatnog kaznenog djela
Mjesto, vrijeme i način počinjenja djela koje ima obilježje predikatnog kaznenog djela

Kaznena ili druga prijava je inicirana obaviješću Ureda za sprječavanje pranja novca o sučjavima sa sumnjom na pranje novca i/ili financiranje terorizmaDANE