Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima

MINISTARSTVO FINANCIJA

12

Na temelju članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom, a koje podatke je Financijski inspektorat dužan dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

II. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 2.

(1) Financijski inspektorat je dužan podatke o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prekršajnom postupku (Obrazac UZSPN-O-148-6, dalje u tekstu: Obrazac), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke o predmetima u kojima je dovršen prekršajni postupak zbog prekršaja propisanih Zakonom Financijski inspektorat dostavlja Uredu:

1. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom ili

2. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac).

Rokovi dostavljanja podataka

Članak 3.

(1) Financijski inspektorat dužan je dva puta godišnje Uredu dostaviti podatke iz članaka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Podatke za prvo polugodište tekuće kalendarske godine Financijski inspektorat dostavlja najkasnije do kraja srpnja tekuće kalendarske godine, a za drugo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do siječnja sljedeće kalendarske godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima (»Narodne novine« broj 76/09).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2/027-18-216

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.