Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj razmjeni informacija u području poreza

MINISTARSTVO FINANCIJA

14

Na temelju članka 29. stavka 5. i članka 35. stavka 3. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16, 130/17 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AUTOMATSKOJ RAZMJENI INFORMACIJA U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17), u članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. druga jurisdikcija koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen sporazum između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima na temelju međunarodnog sporazuma i koja na temelju sporazuma dostavlja informacije iz članka 26. Zakona te je navedena na popisu objavljenom na službenim mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. točki 2. iza riječi: »subjekt iz točke 1. ovoga stavka.« dodaje se rečenica:

»Smatra se da subjektom upravlja drugi subjekt ako subjekt koji upravlja izravno ili neizravno putem drugog pružatelja usluge obavlja bilo koju aktivnost ili radnju iz točke 1. ovoga stavka u ime subjekta kojim upravlja.«.

Članak 3.

U članku 37. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. manje od 50% bruto prihoda subjekta koji nije financijska institucija ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini su pasivni prihodi te je manje od 50% imovine subjekta koji nije financijska institucija u prethodnoj kalendarskoj godini imovina koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivnih prihoda. Za potrebe ove točke pasivnim prihodom smatraju se dividende, kamate ili drugi prihod koji se smatra kamatom te najam i naknade za autorska prava, renta, prihod od raspolaganja financijskom imovinom, trgovanje stranim valutama, neto prihod od ugovora o razmjeni ili iznos isplaćen na temelju ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate otkupne vrijednosti police«.

Članak 4.

U članku 58. stavku 1. točki 1. podtočki (c) i točki 2. podtočkama (c) i (f.3) riječi: »država (-e) rezidentnosti« zamjenjuju se riječima »država članica i/ili druga jurisdikcija rezidentnosti«.

U stavku 1. točki 2. podtočki (f.5.) iza riječi: »osobni identifikacijski broj (OIB)« dodaje se zarez i riječ: »ako je određen i dodijeljen«.

U stavku 4. iza riječi: »do kraja« dodaje se riječ: »druge«.

Članak 5.

U članku 59. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava ažurirat će popis drugih jurisdikcija u skladu s člankom 14. točkom 1. Zakona jedanput godišnje na datum 31. ožujka tekuće godine.«.

Članak 6.

U članku 62. ispred riječi: »Ako izvještajne financijske institucije« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sadašnja adresa prebivališta fizičke osobe koja je imatelj računa je zadnja adresa prebivališta koju je evidentirala izvještajna financijska institucija.«.

Članak 7.

U članku 78. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Izvještajna financijska institucija obvezna je imatelja računa smatrati rezidentom u svrhu oporezivanja u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji koja je navedena u izvornoj izjavi o rezidentnosti i u državi članici i/ili drugoj jurisdikciji čiji bi imatelj računa mogao biti rezident u svrhu oporezivanja ukoliko ne može pribaviti valjanu izjavu o rezidentnosti.«.

Članak 8.

U članku 83. stavku 2. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. Izvještajne financijske institucije obvezne su uzeti u obzir indicije iz članka 63. ovoga Pravilnika radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje, ako izjava o rezidentnosti iz točke 3. podtočke b. ovoga stavka nije pribavljena. Ako izvještajna financijska institucija nije utvrdila niti jednu indiciju iz članka 63. ovoga Pravilnika nije potrebno poduzimati daljnje provjere osim u slučaju promjene okolnosti kada se jedna ili više indicija može povezati s osobom koja ima kontrolu.«.

Članak 9.

U članku 85. ispred riječi: »Ako se promijene okolnosti« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Radi utvrđivanja je li imatelj računa osoba o kojoj se izvješćuje izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije. Imatelj računa smatrat će se osobom o kojoj se izvješćuje u obje države članice i/ili jurisdikcije ukoliko izvještajna financijska institucija ne pribavi izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije.

(3) Radi utvrđivanja je li imatelj računa financijska institucija, pasivni subjekt koji nije financijska institucija ili aktivni subjekt koji nije financijska institucija, izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti dodatnu dokumentaciju ili izjavu o rezidentnosti radi utvrđivanja je li imatelj računa aktivni subjekt koji nije financijska institucija ili je financijska institucija. Imatelj računa smatrat će se pasivnim subjektom koji nije financijska institucija ukoliko izvještajna financijska institucija ne pribavi dodatnu dokumentaciju ili izjavu o rezidentnosti.

(4) Radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje izvještajne financijske institucije obvezne su pribaviti izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije. Ukoliko izvještajne financijske institucije ne pribave izjavu o rezidentnosti ili dokumentaciju i obrazloženje u svrhu potvrđivanja opravdanosti izvorne izjave o rezidentnosti ili druge dokumentacije obvezne su uzeti u obzir indicije iz članka 63. ovoga Pravilnika radi utvrđivanja je li osoba koja ima kontrolu nad pasivnim subjektom koji nije financijska institucija osoba o kojoj se izvješćuje.

(5) Izvještajne financijske institucije obvezne su u slučaju promjene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka provesti postupke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka najkasnije do:

1. posljednjeg dana odgovarajuće kalendarske godine ili drugog odgovarajućeg izvještajnog razdoblja ili

2. 90 kalendarskih dana nakon obavijesti o takvoj promijeni okolnosti ili njezinog otkrivanja.«.

Članak 10.

Iza članka 88. dodaje se članak 88.a i naslov iznad njega koji glase:

»Promjena okolnosti

Članak 88.a

Ako se promijene okolnosti u vezi s novim računom subjekta na temelju kojih izvještajne financijske institucije saznaju ili imaju razloga vjerovati da je izjava o rezidentnosti ili druga dokumentacija u svezi s računom netočna ili nepouzdana, izvještajne financijske institucije obvezne su provesti postupke iz članka 85. ovoga Pravilnika.«.

Članak 11.

U članku 107. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Sastavni subjekt koji je dostavio obavijest u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka nije u obvezi dostavljati obavijesti sve dok ne dođe do promjene u identitetu i poreznoj rezidentnosti subjekta koji podnosi izvješće po državama u ime skupine multinacionalnih poduzeća.«.

Članak 12.

U Dodatku II. tablica 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.     Popis svih sastavnih subjekata skupine multinacionalnih poduzeća uključenih u svaki zbroj prema poreznoj jurisdikciji

Naziv skupine multinacionalnih poduzeća:
Predmetna fiskalna godina:
Po­rez­na juris­di-kcijaSastavni subjekti rezidenti u poreznoj jurisdi- kcijiPorezna jurisdikcija organizacije ili korporacije ako je različita od porezne jurisdikcije rezidentnostiGlavne poslovne djelatnosti
Istraživanje i razvojHolding ili upravljanje Intelektualno vlasništvoKupnja ili nabavaProizvodnjaProdaja, marketing ili distribucijaAdministrativne, upravljačke ili pomoćne uslugePružanje usluga nepovezanim strankamaFinanciranje unutar skupineRegulirane financijske uslugeOsiguranjeDržanje dionica ili drugih vlasničkih instrumenataU stanju mirovanjaOstalo(1)

1.

2.

3.


1.

2.

3.


(1) Prirodu djelatnosti sastavnog subjekta potrebno je navesti u Tablici 3. Dodatne informacije«

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/164
Urbroj: 513-07-21-01/18-1
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.