Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

17

Na temelju članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16 i 106/18) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18), članak 7. mijenja se i glasi: »Obveza poreza na dobit stalnoj poslovnoj jedinici nerezidenta utvrđuje se prema uvjetima propisanim općim poreznim propisom i njegovim provedbenim propisima, ako se ne utvrđuje prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.«.

Članak 2.

U članku 11.c stavku 3. točki d) riječ: »ili« briše se.

U točki e) briše se točka.

Iza točke e) dodaje se točka f) koja glasi:

»f) aranžman ili niz aranžmana stvorenih u postupku reorganizacije grupe koji dovode do prijenosa troškova s članova društva na podređena povezana društva, kojima se ne može dokazati gospodarska korist za društvo koje se tereti tim troškovima.«.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Porezna osnovica može se smanjiti za svotu državne potpore za istraživačko-razvojne projekte u visini i na način utvrđen prema propisima kojima se uređuje državna potpora za istraživačko-razvojne projekte.«.

Članak 4.

U članku 22. iza stavka 14. dodaje se stavak 15. koji glasi:

»(15) Porezni obveznik koji sukladno računovodstvenom standardu iskazuje troškove amortizacije za imovinu koju koristi po osnovi nefinacijskog najma, u porezno priznate rashode poreznog razdoblja uključuje ukupne iznose troškova najma koji su izjednačeni iznosu ugovorenog najma (bez poreza na dodanu vrijednost za obveznika toga poreza) u poreznom razdoblju, a za razliku iskazanih troškova uvećava ili umanjuje osnovicu poreza na dobit.«.

Članak 5.

U članku 33. iza stavka 8. dodaju se stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Na otpise potraživanja izvršenih nakon utvrđene nemogućnosti izvršenja osnove za plaćanje, sukladno posebnom propisu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, primjenjuju se odredbe članka 9. stavka 8. Zakona i stavka 3. ovoga članka.

10) Otpisom se ne smatra prijenos potraživanja iz bilančne u izvanbilančnu evidenciju koji kreditne institucije provode u skladu s propisima Hrvatske narodne banke.«.

Članak 6.

U članku 35. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Promjene vrijednosti financijskih instrumenata iskazanih kroz ostalu sveobuhvatnu dobit uključuju se u poreznu osnovicu nakon otuđenja ili drugog načina prestanka priznavanja financijskog instrumenta, uzimajući u obzir članak 9. Zakona.«.

Članak 7.

Iza članka 39. dodaju se članci 39.a, 39.b i 39.c i naslovi iznad njih koji glase:

»20.a Pravilo o ograničenju kamate

Članak 39.a

(1) Za potrebe utvrđivanja porezno priznatog rashoda troškova zaduživanja iz članka 30.a Zakona, porezni obveznik je obvezan osigurati sljedeće podatke:

1. ukupne iznose troškova zaduživanja te prihoda od kamate ili drugih ekonomski istovjetnih oporezivih prihoda, ako u poreznom razdoblju primjenjuje odredbu članka 30.a stavka 1. točke 2. Zakona

2. ukupne iznose troškova zaduživanja i izračun EBITDA utvrđen prema članku 30.a stavku 4. Zakona, ako u poreznom razdoblju primjenjuje odredbu članka 30.a stavka 1. točke 1. Zakona.

(2) Porezni obveznik koji u poreznom razdoblju utvrdi prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a stavku 1. Zakona, za iste uvećava osnovicu poreza na dobit nakon što taj iznos umanji za iznose utvrđene prema članku 30.a stavku 11. Zakona. Iznos prekoračenih troškova zaduživanja može se iskoristiti za umanjenje porezne osnovice u slijedeća tri porezna razdoblja do iznosa koji s prekoračenim troškovima zaduživanja iz poreznog razdoblja ne prelazi iznose iz članka 30.a stavka 1. Zakona.

(3) Porezni obveznik koji umanjuje poreznu osnovicu za prekoračene troškove zaduživanja uz prijavu poreza na dobit dostavlja pregled neiskorištenih prekoračenih troškova i pisano obrazloženje o načinu utvrđivanja prekoračenih troškova zaduživanja u svakom poreznom razdoblju.

(4) Porezni obveznik iz članka 30.a stavka 5. Zakona ne primjenjuje odredbe ovoga članka.

20.b Pravilo o kontroliranim inozemnim društvima

Članak 39.b

(1) Podaci potrebni za utvrđivanje kontroliranih inozemnih društava (svaki subjekt koji se pojavljuje u bilo kojem ustrojstveno pravnom obliku ili stalna poslovna jedinica) iz članka 30.c stavka 2. Zakona koji se odnose na izravno ili neizravno sudjelovanje u upravi, nadzoru, (glasačkim pravima) kapitalu ili dobiti subjekta te osnivanja stalne poslovne jedinice smještene u inozemstvu, dostavljaju se na obrascu Prijava činjenica bitnih za oporezivanje koji je propisan Pravilnikom o primjeni Općeg poreznoga zakona ukoliko je od podnošenja zadnje Prijave činjenica bitnih za oporezivanje došlo do izmjena.

(2) Za svaki subjekt ili stalnu poslovnu jedinicu koja ispunjava uvjete iz članka 30.b stavka 1. točke 1. Zakona porezni obveznik je obvezan, sukladno članku 30.c stavku 2. Zakona, utvrditi je li obveza poreza na dobit koju bi u poreznom razdoblju platili u inozemstvu manja od razlike između poreza na dobit koji bi se naplatio subjektu ili stalnoj poslovnoj jedinici prema Zakonu i utvrđenog iznosa poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica dužni platiti.

(3) Ukoliko se temeljem podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, sukladno članku 30.b stavku 1. Zakona, utvrdi postojanje kontroliranog inozemnoga društva, porezni obveznik je obvezan uz prijavu poreza na dobit, za te subjekte i poslovne jedinice, dostaviti:

1. opis poslovne aktivnosti subjekta ili stalne poslovne jedinice koju obavlja u inozemstvu, broj zaposlenih u inozemstvu, vrijednost materijalne, nematerijalne i financijske imovine koju taj subjekt ili stalna poslovna jedinica koristi ili posjeduje

2. iznos poreza na dobit koji su subjekt ili stalna poslovna jedinica obvezne platiti u inozemstvu te iznos obveze poreza na dobit kada bi bila obračunata prema Zakonu

3. iznos prihoda razvrstanih po vrstama prema članku 30.b stavku 2. Zakona, te udio tih prihoda u ukupnim prihodima odnosno utvrđeni postotak udjela prema članku 30.b stavku 4. Zakona

4. porezni obveznik koji je financijska institucija dostavlja podatak o prihodima iz članka 30.b stavka 2. Zakona koji su nastali u transakcijama s povezanim osobama ili njegovim povezanim društvima, te ukupnim prihodima

5. iznos dobiti kontroliranog inozemnog subjekta koju su ovisne povezane osobe uključile u poreznu osnovicu temeljem pravila o kontroliranim inozemnim društvima

6. iznos dobiti subjekta ili stalne poslovne jedinice koji se prema članku 30.c Zakona uključuje u poreznu osnovicu, odnosno iznos za koji se uvećava porezna osnovica u prijavi poreza na dobit

7. dodatne informacije ili obrazloženja koji bi mogli biti korišteni za potrebe utvrđivanja kontroliranog inozemnog društva.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se prema podacima iz stavka 3. točke 1. ovoga članka može utvrditi da porezni obveznik putem subjekta ili stalne poslovne jedinice obavlja djelatnost iz članka 30.b stavka 3. Zakona, odnosno da obavlja stvarnu gospodarsku djelatnost prodajom proizvoda i usluga na tržištu u inozemstvu, zapošljavanjem djelatnika te korištenjem materijalne, nematerijalne i financijske imovine, tada uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja samo podatke iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka. Dobit toga subjekta ili poslovne jedinice ne uključuje se u poreznu osnovicu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 30.b stavka 4. Zakona, porezni obveznik tada uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja samo podatke iz stavka 3. točaka 1., 2. i 3. ovoga članka. Dobit toga subjekta ili poslovne jedinice ne uključuje se u poreznu osnovicu.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako se za financijski subjekt ili stalnu poslovnu jedinicu utvrdi da ispunjava uvjete iz članka 30.b stavka 5. Zakona, porezni obveznik tada uz podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja samo podatke iz stavka 3. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka. Dobit toga subjekta ili poslovne jedinice ne uključuje se u poreznu osnovicu.

(7) U slučaju kada je poreznom obvezniku utvrđena obveza uključivanja dobiti kontroliranog inozemnog društva (ili stalne poslovne jedinice) iznos dobiti kontroliranog inozemnog subjekta koja se uključuje u poreznu osnovicu može se umanjiti iznosom dobiti koje su ovisne povezane osobe uključile u poreznu osnovicu temeljem pravila o kontroliranim inozemnim društvima. U tom slučaju porezni obveznik dužan je dostaviti potrebne podatke za primjenu izuzeća.

(8) Ako se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalaze u državi koja nije država članica EU, a s kojom je potpisan i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, tada porezni obveznik ne primjenjuje druge odredbe članka 30.b. i članka 30.c Zakona i ovoga članka, osim dostave podataka na obrascu Prijave činjenica bitnih za oporezivanje.

(9) Odredbe stavaka 5. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada se subjekt ili stalna poslovna jedinica nalaze u državama koje su dio EU popisa nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe koji se objavljuje na mrežnim stranicama Vijeća EU.

(10) Odredbe članka 30.b i članka 30.c Zakona ne primjenjuje porezni obveznik za subjekt ili stalnu poslovnu jedincu kojoj je utvrđeno da je rezident prema članku 3. Zakona.

Članak 39.c

(1) Podaci potrebni za utvrđivanje dobiti svakog kontroliranog inozemnog društva (KID) koja se uključuje u poreznu osnovicu iz članka 39.b ovoga Pravilnika dostavljaju se i na obrascu »Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva za razdoblje od____ do____« – Obrazac PD-KID iz članka 46. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac PD-KID upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku (naziv / ime i prezime poreznog obveznika i osobni identifikacijski broj), razdoblje za koje se obrazac podnosi, ime i prezime osobe odgovorne za sastavljanje obrasca – poreznog obveznika/opunomoćenika/ ovlaštenog poreznog savjetnika, nadnevak i potpis odgovorne osobe. Obrazac PD-KID sastoji se od tri dijela:

1. OPĆI PODACI, UTVRĐIVANJE POVEZANOSTI I OSNOVNA OBILJEŽJA KONTROLIRANOG INOZEMNOG DRUŠTVA (KID-A)

1.1. OPĆI PODACI

1.1.1. Upisuje se naziv KID i država odnosno porezna jurisdikcija.

1.1.2. Upisuje se sažetak poslovne aktivnosti KID-a.

1.2. PODACI O POVEZANOSTI

1.2.1. Upisuje se udio poreznog obveznika u KID-u.

1.2.2. Upisuju se nazivi povezanih osoba utvrđenih prema članku 30.b stavku 7. Zakona te njihovi udjeli u svakom KID-u.

1.2.3. Na ovom rednom broju upisuje se koliki udio porezni obveznik zajedno sa jednom ili više povezanih osoba (neizravno) sudjeluje u upravi, nadzoru, kapitalu ili pravu na dobit KID-a.

1.3. OBILJEŽJA

1.3.1. Na ovom rednom broju upisuje se porezna obveza KID-a utvrđena u državi odnosno poreznoj jurisdikciji.

1.3.2. Upisuje se iznos porezne obveze iz članka 30.b stavka 1. točke 2. Zakona, koji bi se utvrdio kada bi se porezna obveza utvrdila prema Zakonu.

1.3.3. Upisuje se vrijednost materijalne imovine KID-a.

1.3.4. Upisuje se vrijednost nematerijalne imovine KID-a.

1.3.5. Upisuje se vrijednost financijske imovine KID-a.

1.3.6. Upisuje se prosječan broj zaposlenih KID-a tijekom poreznog razdoblja. Ako se na temelju podataka iskazanih na pozicijama 1.1. do 1.3. može utvrditi da su ispunjeni uvjeti iz članka 39.b stavka 3. Zakona i članka 30.b stavka 4. Pravilnika, porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu-KID.

2. PRIHODI RAZVRSTANI PO VRSTAMA I UDJELIMA U UKUPNIM PRIHODIMA

2.1. PRIHODI

2.1.1. Upisuju se prihodi kamata ili drugog prihoda od financijske imovine koje je ostvario KID.

2.1.2. Upisuju se prihodi naknada za licencije ili bilo kojeg drugog prihoda od intelektualnog vlasništva koje je ostvario KID.

2.1.3 Upisuju se prihodi dividendi, udjela u dobiti i prihoda od raspolaganja dionicama ili udjelima koje je ostvario KID.

2.1.4. Upisuju se prihodi od financijskog leasinga koje je ostvario KID.

2.1.5. Upisuju se prihodi od osiguranja, bankarstva i ostalih financijskih djelatnosti koje je ostvario KID.

2.1.6. Upisuju se prihodi od prodaje i usluga, nastalih od roba i usluga nabavljenih od povezanih društava i prodanih povezanim društvima, s malo ili nimalo dodane gospodarske vrijednosti koje je ostvario KID.

2.1.7. Upisuje se ukupan zbroj prihoda iskazanih na pozicijama od 2.1.1. do 2.1.6., odnosno prihodi iz članka 30.b. stavka 2. Zakona.

2.1.8. Upisuje se iznos ostalih prihoda koje je ostvario KID.

2.1.9. Upisuje se zbroj svih prihoda (2.1.7. + 2.1.8.) koje je ostvario KID.

2.1.10. Upisuje se udio prihoda iz članaka 30.b stavka 2. Zakona koje je ostvario KID (2.1.7.) u sveukupnim prihodima (2.1.9.). Ako je taj udio manji od ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 4. Zakona i članka 39.b stavka 5. Pravilnika. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu-KID.

2.1.11. Upisuje se iznos prihoda financijskog subjekta KID-a iz članaka 30.b stavka 2. Zakona iskazanih na rednom broju 2.1.7. koji su ostvareni u transakcijama s povezanim osobama.

2.1.12. Upisuje se udio prihoda financijskog subjekta KID-a koji su ostvareni u transakcijama s povezanim osobama (2.1.11.) u ukupnim prihodima iz članaka 30.b stavka 2. Zakona (2.1.7.) koje je ostvario KID. Ako je taj udio manji od ili jednak jednoj trećini ispunjeni su uvjeti iz članka 30.b stavka 5. Zakona i članak 39.b stavka 6. Pravilnika. Porezni obveznik nije dužan ispunjavati slijedeće pozicije u Obrascu-KID.

3. IZRAČUN DOBITI

3.1. Upisuje se iznos dobiti koju je KID ostvario u poreznom razdoblju.

3.2. Upisuje se iznos dobiti KID-a koja se prema članku 30.b stavku 2. i članku 30.c. stavku 1. Zakona uključuje u poreznu osnovicu.

3.3. Upisuje se iznos dobiti koju su ovisne povezane osobe poreznog obveznika uključile u poreznu osnovicu u drugim državama temeljem pravila o kontroliranim inozemnim društvima.

3.4. Upisuje se iznos dobiti koji se uključuje u poreznu osnovicu nakon što se umanji s uključenom dobiti (3.2.-3.3).

3.5. Upisuje se iznos poreza koji je KID platio u inozemstvu razmjerno dobiti KID-a koju je porezni obveznik uključio u poreznu osnovicu.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka iskazuju se u kunama primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na zadnji dan poreznog razdoblja.«.

Članak 8.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uz prijavu poreza na dobit dostavljaju se financijska izvješća (Bilanca i Račun dobiti i gubitka), a ovisno o iskazanim podacima dostavljaju se i posebni obračun za korištene olakšice i oslobođenja, izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na temelju porezne prijave ako je predujmovima plaćeno više poreza nego što je obračunano u poreznoj prijavi, izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama, izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva, izvješće o obvezi doprinosa i ostale isprave propisane ovim Pravilnikom i posebnim propisima.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Osobe iz članka 2. stavaka 5. i 6. Zakona koje su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost ili samo za gospodarsku djelatnost iz članka 2. stavka 7. Zakona, podnose prijavu poreza na dobit za djelatnost za koju su obveznici poreza na dobit i koja se sastavlja prema Zakonu. Ako su obveznici poreza na dobit za cjelokupnu djelatnost, uz prijavu poreza na dobit dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu, a ako su obveznici poreza na dobit samo za dio djelatnosti, uz prijavu poreza na dobit dostavljaju bilancu i račun dobiti i gubitka koji se sastavljaju prema posebnim propisima ukoliko takva obveza postoji.«.

Članak 9.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »podnosi se« dodaju se riječi: »sukladno članku 46. stavku 1. točki 1.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porezni obveznik u Obrazac PD upisuje razdoblje za koje podnosi prijavu poreza na dobit, osobni identifikacijski broj (OIB), naziv ili ime i prezime, broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj), nadnevak sastavljanja te ime i prezime i potpis odgovorne osobe (porezni obveznik ili opunomoćenik ili ovlašteni porezni savjetnik). Službena osoba koja je prijavu poreza na dobit primila upisuje nadnevak zaprimanja te se potpisuje.«.

U stavku 3. na kraju točke 9. dodaju se riječi koje glase:

»Osim toga, na ovom rednom broju upisuju se troškovi prisilne naplate poreza ili drugih davanja prema članku 7. stavku 1. točki 6. Zakona i članku 27. ovog Pravilnika, iznos zatezne kamate između povezanih osoba prema članku 7. stavku 1. točki 8. Zakona i članku 29. ovog Pravilnika.«.

Točka 10. mijenja se i glasi:

»10. Dobit kontroliranog inozemnog društva utvrđena prema članku 30.b i 30.c Zakona. Na ovom rednom broju porezni obveznik upisuje iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva koja je ostvarena u poreznom razdoblju.«.

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Prekoračeni troškovi zaduživanja prema članku 30.a Zakona i članku 39.a Pravilnika.«.

U točki 31. na kraju druge rečenice dodaju se riječi koje glase:

»Na ovom rednom broju iskazuje se i umanjenje za prenesene prekoračene troškove zaduživanja prema članku 30.a Zakona. Upisuju se i ostala umanjenja porezne osnovice.«.

U točki 49.1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,«.

U točki 49.2. iza riječi: »milijun eura« dodaju se riječi:

»odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera,«.

Iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

»b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s investicijom (ulaganjem) u centre za razvoj informacijsko-
-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,«.

Dosadašnja podtočka b) postaje podtočka c).

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Porezni obveznik koji prema stavku 3. točci 37. ili 40. ovoga članka iskazuje prenesene porezne gubitke iz prethodnih poreznih razdoblja, u IX. dijelu Obrasca PD upisuje i podatke o neiskorištenom pravu na prijenos gubitka prema godinama (poreznim razdobljima do jedne godine) nastanka gubitka koji sadrži podatke o: prenesenim poreznim gubicima, dobiti poreznog razdoblja, gubitku iz poreznog razdoblja i iznosu prijenosa gubitka u naredno porezno razdoblje.«.

Članak 10.

U članku 47.c stavku 1. riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1. točki 2.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Porezni obveznik u Obrazac PD-NN upisuje razdoblje za koje podnosi prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu, osobni identifikacijski broj (OIB), naziv ili ime i prezime, broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj), nadnevak sastavljanja te ime i prezime i potpis odgovorne osobe (porezni obveznik ili opunomoćenik ili ovlašteni porezni savjetnik). Službena osoba koja je prijavu poreza na dobit prema novčanom načelu primila upisuje nadnevak zaprimanja te se potpisuje.«.

U stavku 3. na kraju točke 35. dodaju se riječi koji glase:

»Osim toga, na ovom rednom broju upisuju se realizirani (podmireni) troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja prema članku 7. stavku 1. točki 6. Zakona i članku 27. ovog Pravilnika, realizirani (podmireni) troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba prema članku 7. stavku 1. točki 8. Zakona i članku 29. ovog Pravilnika.«.

Točka 36. mijenja se i glasi:

»36. Dobit kontroliranog inozemnog društava utvrđena prema članku 30.b i 30.c Zakona. Na ovom rednom broju porezni obveznik upisuje iznos dobiti kontroliranog inozemnog društva koja je ostvarena u poreznom razdoblju.«.

Točka 38. mijenja se i glasi:

»38. Realizirani prekoračeni troškovi zaduživanja prema članku 30.a Zakona i članku 39.a ovoga Pravilnika.«.

U točki 65.1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, prema članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja i/ili članku 8. stavku 1. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja i to unutar razdoblja od godine dana nakon početka investicije,«.

U točki 65.2. iza riječi: »milijun eura« dodaju se riječi:

»odnosno od 50.000,00 eura do 1 milijun eura za ulaganja u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera,«.

Iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

»b) uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta povezanih s investicijom (ulaganjem) u centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera prema članku 9. stavku 1. Zakona o poticanju ulaganja,«.

Dosadašnja podtočka b) postaje podtočka c).

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Porezni obveznik koji prema stavku 3. točki 54. ili 57. ovoga članka iskazuje prenesene porezne gubitke iz prethodnih poreznih razdoblja, u X. dijelu Obrasca PD-NN upisuje i podatke o neiskorištenom pravu na prijenos gubitka prema godinama (poreznim razdobljima do jedne godine) nastanka gubitka koji sadrži podatke o: prenesenim poreznim gubicima, dobiti poreznog razdoblja, gubitku iz poreznog razdoblja i iznosu prijenosa gubitka u naredno porezno razdoblje.«.

Članak 11.

U članku 48. stavku 2. riječi: »od dana konačnosti« brišu se.

U članku 48. stavku 7. iza riječi: »stečaju« dodaju se riječi: »i likvidaciji«.

Članak 12.

U članku 50. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Tuzemni isplatitelj obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati, sukladno članku 31. Zakona, obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u skladu s odredbama Zakona i/ili ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni.«.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) U slučaju kada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) ugovor sklapa inozemna osoba koja nije fizička ali u ime i za račun druge osobe, tada dio naknade koja pripada tom ugovaratelju ne podliježu obvezi iz članka 31. stavka 10. Zakona. U tom slučaju ugovaratelj je dužan dostaviti potrebne podatke za primjenu izuzeća.

(6) Ako je u slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ugovor za nastupe inozemnih izvođača, sklopljen u ime i za račun osobe koje nije fizička, tada se prilikom plaćanja za taj dio naknade primjenjuju odredbe članka 31. stavka 10. Zakona.

(7) Obveza plaćanja poreza po odbitku pri isplati naknada iz članka 31. stavka 12. Zakona utvrđuje se uvidom u EU popis nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe na dan isplate koji se objavljuje na mrežnim stranicama Vijeća EU.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 8.

Članak 13.

U članku 51.b iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Ukoliko u trenutku isplate nije ispunjen uvjet minimalnog zadržavanja udjela u neprekinutom razdoblju od 24 mjeseca iz članka 31.e stavka 1. točke 2. Zakona, ali je ispunjen uvjet iz točke 1. toga članka, isplata se može izvršiti neoporezivo pod uvjetom da porezni obveznik uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dostavi bankovnu garanciju nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka bankovna garancija mora glasiti na iznos porezne obveze koja bi se obračunala kada bi se isplaćena dividenda ili udio u dobiti oporezivali. Porezna uprava može unovčiti bankovnu garanciju ako primatelj dividende nije raspolagao 24 mjeseca najnižim udjelom iz stavka 1. ovoga članka. Garancija istječe protekom 24 mjeseca od stjecanja udjela.

(6) Odgovarajućom bankovnom garancijom smatra se bankovna garancija banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili Europskoj uniji, kojom se banka neopozivo obvezala da će na prvi poziv Porezne uprave bez pogovora, na poseban račun poreznog tijela uplatiti iznos iz stavka 4. ovoga članka, s rokom valjanosti do dana ispunjenja uvjeta.«.

Članak 14.

U članku 52. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Poreznom obvezniku čije je kontrolirano inozemno društvu platilo porez na dobit u inozemstvu, za dobit koja je temeljem članka 30.b i članka 30.c Zakona bila uključena u poreznu osnovicu, tako plaćeni porez, sukladno članku 30.c stavku 3. Zakona, uračunat će se u tuzemni porez uzimajući u obzir dobit kontroliranog inozemnog društva koja je uključena u poreznu osnovicu u odnosnu na ukupnu dobit toga kontroliranog inozemnog društva.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Članak 15.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1) U Prijavi poreza na dobit – Obrascu PD za 2018. godinu upisuju se podaci prema članku 47. stavku 3. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18) i članku 8. stavcima 2., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika. Prijava poreza na dobit – Obrazac PD za 2018. godinu mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(2) U Prijavi poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrascu PD-NN za 2018. godinu upisuju se podaci prema članku 47.c stavku 3. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18) i članku 9. stavcima 2., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika. Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN za 2018. godinu mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(3) Mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika Prijava poreza na dobit – Obrazac PD i Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu – Obrazac PD-NN koji se primjenjuju u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit i Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2019. godine i nadalje.

(4) Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva za razdoblje od___ do___ – Obrazac PD-KID sastavni je dio ovoga Pravilnika, a primjenjuje se za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2019. godine i nadalje.

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit i prijave poreza na dobit prema novčanom načelu za 2019. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2019. godine, osim odredbi članka 5., članka 9. stavka 2., 7., 8., 9. i 10. i članka 10. stavaka 2., 7., 8., 9. i 10., koje se primjenjuju prilikom podnošenja prijave poreza na dobit za 2018. godinu i nadalje.

(2) Odredbe članka 7. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18) ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja izmjena Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojima će se pojasniti postupci vezani uz stalne poslovne jedinice nerezidenata.

(3) Projekti i korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na temelju mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte koja se provodila od 2007. do 2014. godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17) i Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (»Narodne novine«, br. 116/07) ostvaruju pravo na potporu prema članku 15. Pravilnika o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17 i 2/18) do završetka projekata.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/18-01/2757

Urbroj: 513-07-21-01/18-1

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R.br.OpisIznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1.UKUPNI PRIHODI
2.UKUPNI RASHODI
3.DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)
4.GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
5.Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
6.50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
7.Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
8.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)
9.Rashodi utvrđeni u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)
10.Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)
11.Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
12Zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)
13.Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t .9. Zakona)
14.Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
15.Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
16.Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
17Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)
18.Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)
19.Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
20.Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)
21.Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)
22.Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)
23.Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)
24.Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja
25.Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)
26.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
27.Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
28.Nerealizirani dobici ( čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)
29.Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)
30.Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)
31.Smanjenje dobiti za ostale prihode
32.Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
33.Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
34.Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)
34.1.Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)
34.2.Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)
               
35.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)
IV. POREZNA OSNOVICA
36.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

37.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
38.Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)
V. POREZNI GUBITAK
39.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

40.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
41.Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)
VI. POREZNA OBVEZA
42.Porezna osnovica (r. br. 38.)
43.Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
44.Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
45.Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)
46.Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
47.Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
48.
               
               
               
49.Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)
49.1.Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
49.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
49.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
49.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
50.Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)
50.1.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
50.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
50.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
50.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
51.Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)
52.Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
53.Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)
54.Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
55.Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)
56.Uplaćeni predujmovi
57.Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)
58.Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)
59.Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMČIM VLASTITIM POTPISOM

UTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R.br.OpisIznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1.UKUPNI PRIHODI
2.UKUPNI RASHODI
3.DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)
4.GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
5.Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
6.50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
7.Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
8.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)
9.Rashodi utvrđeni u postupku nadzora, troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja i zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6., 8. i 12. Zakona)
10.Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)
11.Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
12.Prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)
13.Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t .9. Zakona)
14.Rashodi darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
15.Kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
16.Kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
17Rashodi od nerealiziranih gubitaka (čl. 7. st. 1. t. 1. Zakona)
18.Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)
19.Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
20.Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona)
21.Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona)
22.Vrijednosno usklađenje financijske imovine (čl. 10. Zakona)
23.Troškovi rezerviranja (čl. 11. Zakona)
24.Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala povećanja
25.Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, čl. 6. st. 7. Zakona i čl. 12.a Pravilnika)
26.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (r. br. 5. do 25.)
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
27.Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
28.Nerealizirani dobici ( čl. 6., st. 1., toč. 2. Zakona)
29.Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja (čl. 6. st. 1. t. 3. Zakona)
30.Ostali rashodi ranijih razdoblja (čl. 6., st. 2. Zakona)
31.Smanjenje dobiti za ostale prihode
32.Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice (čl. 16. Zakona)
33.Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
34.Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)
34.1.Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)
34.2.Državna potpora za istraživačko razvojne projekte (čl.15. Pravilnika)
35.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)
IV. POREZNA OSNOVICA
36.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

37.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
38.Porezna osnovica (r. br. 36. – r. br. 37.)
V. POREZNI GUBITAK
39.

Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja

(r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)

40.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
41.Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. – r. br. 40.)
VI. POREZNA OBVEZA
42.Porezna osnovica (r. br. 38.)
43.Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
44.Porezna obveza (r. br. 42. × r. br. 43.)
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
45.Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 46. + r. br. 47.)
46.Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 28.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
47.Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 28.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
48.
               
               
               
49.Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 1. i 2. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)
49.1.Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
49.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
49.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
49.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
50.Olakšice prema čl. 25. Zakona o poticanju ulaganja i čl. 43.a st. 3. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)
50.1.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
50.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
50.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
50.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
51.Ukupni iznos poticanja ulaganja (r. br. 49. + r. br. 50.)
52.Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 45. + r. br. 51.)
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
53.Porezna obveza (r. br. 44. – r. br. 52.)
54.Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
55.Porezna obveza (r. br. 53. – r. br. 54.)
56.Uplaćeni predujmovi
57.Razlika za uplatu (r. br. 55. – r. br. 56.)
58.Razlika za povrat (r. br. 56. – r. br. 55.)
59.Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)IX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKAUTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R.br.OpisIznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1.UKUPNI PRIHODI
2.UKUPNI RASHODI
3.DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)
4.GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)
II. SVOĐENJE DOBITI/GUBITKA NA POREZNU OSNOVICU PREMA NOVČANOM NAČELU
II.1.POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
5.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
6.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
7.Rashodi vrijednosnog usklađenja potraživanje od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge
8.Rashodi od rezerviranja
9.Rashodi od nerealiziranih tečajnih razlika
10.Rashodi od ostalih nenovčanih transakcija
11.Smanjenje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
12.Smanjenje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
13.Smanjenje vrijednosti zaliha
14.Povećanje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
15.Povećanje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
16.Iznos uvećanja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
17.Ostale korekcije koje povećavaju dobit
18.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 5. do 17.)
II.2SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
19.Prihodi (dobici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
20.Prihodi od rezerviranja
21.Prihodi od nerealiziranih tečajnih razlika
22.Prihodi od ostalih nenovčanih transakcija
23.Povećanje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
24.Povećanje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
25.Povećanje vrijednosti zaliha
26.Smanjenje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
27.Smanjenje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
28.Iznos umanjenja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
29.Ostale korekcije koje smanjuju dobit
30.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 19. do 29.)
III. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
31.Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
32.50% realiziranih troškova za reprezentaciju (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
33.Iznos porezno nepriznat realizirani trošak za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
34.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)
35.Izdaci po osnovi realiziranih rashoda utvrđenih u postupku nadzora (čl. 7. Zakona)
36.Realizirani troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. Zakona)
37.Realizirani troškovi po osnovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
38.Realizirani troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 8. Zakona)
39.Realizirani troškovi za povlastice i druge oblike imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)
40.Realizirani troškovi za darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
41.Realizirani troškovi za kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
42.Realizirani troškovi za kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
43.Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)
44.Povećanje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
45.Povećanje porezne osnovice po osnovi svih drugih realiziranih rashoda i drugih. povećanja (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona i čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona) te povećanje dobiti po osnovi prestanka prava na prijenos poreznog gubitka (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona)
46.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 31. do 45.)
IV. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
47.Prihodi od primljenih ili iskazanih dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
48.Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
49.Smanjenje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
50.Realizirani rashod, gubitak ili prihod koji nije bio uključen u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima
51.Ukupni iznos državnih potpora čl. 6. st. 1. t. 5. Zakona (r. br. 51.1. i r. br. 51.2.)
51.1.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)
51.2.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)
52.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 47. do 51.)
V. POREZNA OSNOVICA
53.Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br.18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)
54.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
55.Porezna osnovica (r. br. 53. - r. br. 54.)
VI. POREZNI GUBITAK
56.Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br. 18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)
57.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
58.Porezni gubitak za prijenos (r. br. 56. - r. br. 57.)
VII. POREZNA OBVEZA
59.Porezna osnovica (r. br. 55.)
60.Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
61.Porezna obveza (r. br. 59. x r. br. 60.)
VIII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
62.Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 63. + r. br. 64.)
63.Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 48.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
64.Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 48.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
65.Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 65.1. + r. br. 65.2. + r. br. 65.3. + r. br. 65.4.)
65.1.Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
65.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
65.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
65.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
66.Olakšice prema čl. 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 66.1. + r. br. 66.2. + r. br. 66.3. + r. br. 66.4.)
66.1.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
66.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
66.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
66.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
67.Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 65. + r. br. 66.)
68.Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 62. + r. br. 67.)
IX. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
69.Porezna obveza (r. br. 61. - r. br. 68.)
70.Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
71.Porezna obveza (r. br. 69. - r. br. 70.)
72.Uplaćeni predujmovi
73.Razlika za uplatu (r. br. 71. - r. br. 72.)
74.Razlika za povrat (r. br. 72. - r. br. 71.)
75.Predujmovi za sljedeće porezno razdobljeUTVRĐIVANJE POREZNE OSNOVICE I POREZNE OBVEZE

u kunama i lipama

R.br.OpisIznos
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA
1.UKUPNI PRIHODI
2.UKUPNI RASHODI
3.DOBIT (r. br. 1. – r. br. 2.)
4.GUBITAK (r. br. 2. – r. br. 1.)
II. SVOĐENJE DOBITI/GUBITKA NA POREZNU OSNOVICU PREMA NOVČANOM NAČELU
II.1.POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
5.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
6.Rashodi (gubici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
7.Rashodi vrijednosnog usklađenja potraživanje od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge
8.Rashodi od rezerviranja
9.Rashodi od nerealiziranih tečajnih razlika
10.Rashodi od ostalih nenovčanih transakcija
11.Smanjenje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
12.Smanjenje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
13.Smanjenje vrijednosti zaliha
14.Povećanje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
15.Povećanje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
16.Iznos uvećanja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
17.Ostale korekcije koje povećavaju dobit
18.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 5. do 17.)
II.2SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU
19.Prihodi (dobici) od vrijednosnih usklađenja financijske imovine
20.Prihodi od rezerviranja
21.Prihodi od nerealiziranih tečajnih razlika
22.Prihodi od ostalih nenovčanih transakcija
23.Povećanje potraživanja od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka obveze PDV-a)
24.Povećanje kratkotrajnih potraživanja po osnovi kamata priznatih u prihode (od svih aktivnosti)
25.Povećanje vrijednosti zaliha
26.Smanjenje kratkoročnih obveza od poslovnih aktivnosti (bez učinka kamata i bez učinka prava na odbitak pretporeza)
27.Smanjenje kratkoročnih obveza po osnovi kamata priznatih u rashode (od svih aktivnosti)
28.Iznos umanjenja prema članku 11.b stavcima 3., 4. i 5. Pravilnika
29.Ostale korekcije koje smanjuju dobit
30.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA PREMA NOVČANOM NAČELU (r. br. 19. do 29.)
III. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA
31.Amortizacija (čl. 12. st. 13., 16., 17., 18. i 19. Zakona)
32.50% realiziranih troškova za reprezentaciju (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)
33.Iznos porezno nepriznat realizirani trošak za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)
34.Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore (čl. 7. st. 1. t. 5. Zakona)
35.Izdaci po osnovi realiziranih rashoda utvrđenih u postupku nadzora, realizirani troškovi za prisilnu naplatu poreza i drugih davanja i realizirani troškovi za zatezne kamate između povezanih osoba (čl. 7. st. 1. t. 6., 8. i 12. Zakona)
36.Dobit kontroliranog inozemnog društva (čl. 30.b i 30c Zakona)
37.Realizirani troškovi po osnovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)
38.Realizirani prekoračeni troškovi zaduživanja (čl. 30.a Zakona)
39.Realizirani troškovi za povlastice i druge oblike imovinskih koristi (čl. 7. st. 1. t. 9. Zakona)
40.Realizirani troškovi za darovanja iznad propisanih svota (čl. 7. st. 1. t. 10. Zakona)
41.Realizirani troškovi za kamate na zajmove dioničara i članova društva (čl. 8. Zakona)
42.Realizirani troškovi za kamate između povezanih osoba (čl. 14. Zakona)
43.Amortizacija iznad propisanih stopa (čl. 12. st. 5. i 6. Zakona i čl. 22. Pravilnika)
44.Povećanje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
45.Povećanje porezne osnovice po osnovi svih drugih realiziranih rashoda i drugih. povećanja (čl. 7. st. 1. t. 13. Zakona i čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona) te povećanje dobiti po osnovi prestanka prava na prijenos poreznog gubitka (čl. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona)
46.UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 31. do 45.)
IV. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA
47.Prihodi od primljenih ili iskazanih dividendi i udjela u dobiti (čl. 6. st. 1. t. 1. Zakona)
48.Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat (čl. 6. st. 1. t. 4. Zakona)
49.Smanjenje porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice prema članku 5. stavku 1. Zakona na utvrđivanje porezne osnovice prema stavku 7. istog članka Zakona odnosno prema članku 16. stavku 4. Zakona
50.Realizirani rashod, gubitak ili prihod koji nije bio uključen u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima
51.Ukupni iznos državnih potpora čl. 6. st. 1. t. 5. Zakona (r. br. 51.1. i r. br. 51.2.)
51.1.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)
51.2.Državna potpora po osnovi realiziranog troška za istraživačko razvojne projekte (čl. 15. Pravilnika)
52.UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 47. do 51.)
V. POREZNA OSNOVICA
53.Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br.18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)
54.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
55.Porezna osnovica (r. br. 53. - r. br. 54.)
VI. POREZNI GUBITAK
56.Dobit/gubitak nakon povećanja i smanjena (r. br. 3. + r. br. 18. - r. br. 30. + r. br. 46. - r. br. 52. ) ili (r. br. 4. - r. br. 18. + r. br. 30. - r. br. 46. + r. br. 52.)
57.Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)
58.Porezni gubitak za prijenos (r. br. 56. - r. br. 57.)
VII. POREZNA OBVEZA
59.Porezna osnovica (r. br. 55.)
60.Porezna stopa (čl. 28. Zakona)
61.Porezna obveza (r. br. 59. x r. br. 60.)
VIII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI
62.Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r. br. 63. + r. br. 64.)
63.Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara (čl. 48.a st. 1. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
64.Olakšice i oslobođenja na području I. skupine (čl. 48.a st. 2. Zakona i čl. 42. Pravilnika)
65.Olakšice prema čl. 8., 9., 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 65.1. + r. br. 65.2. + r. br. 65.3. + r. br. 65.4.)
65.1.Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%
65.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
65.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%
65.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
66.Olakšice prema čl. 25. i 26. Zakona o poticanju ulaganja (r. br. 66.1. + r. br. 66.2. + r. br. 66.3. + r. br. 66.4.)
66.1.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%
66.2.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%
66.3.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%
66.4.Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%
67.Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 65. + r. br. 66.)
68.Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r. br. 62. + r. br. 67.)
IX. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBOĐENJA I POTICAJA
69.Porezna obveza (r. br. 61. - r. br. 68.)
70.Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu (čl. 30. Zakona)
71.Porezna obveza (r. br. 69. - r. br. 70.)
72.Uplaćeni predujmovi
73.Razlika za uplatu (r. br. 71. - r. br. 72.)
74.Razlika za povrat (r. br. 72. - r. br. 71.)
75.Predujmovi za sljedeće porezno razdobljeX. PREGLED NEISKORIŠTENIH PRAVA NA PRIJENOS GUBITKA PREMA GODINAMA NASTANKA