Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na temelju članka 103. stavka 9. Zakona o trošarinama i članka 106. stavka 6. (»Narodne novine«, br. 106/2018.) ministar financija uz suglasnost ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA NAMJENE U RIBOLOVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo« (u daljnjem tekstu: kartica goriva), način dodjele, način korištenja i kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te označavanje i bojanje tog dizelskog goriva.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se i pokazatelji prava na godišnju potrošnju plavog dizela za koje ostvaruju pravo poljoprivrednici radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti te korisnici prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi iz članka 103. stavka 2. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon).

(3) Ovim Pravilnikom propisuje se, također, način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika se ne odnose na uporabu energenata za namjenu plovidbe propisanu člankom 105. stavkom 1. točkom 2. Zakona.

Označavanje

Članak 2.

(1) Dizelsko gorivo koje se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi iz članka 103. stavaka 1. i 2. Zakona mora biti obojano plavom bojom C.I. Solvent Blue 35 ili Solvent Blue 79 ili Solvent Blue 98, te mora biti označeno propisanim indikatorom. Plavi dizel mora sadržavati indikator C.I. Solvent Yellow 124 (N-etil-N-[2 – (1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilin) u količini ne manjoj od 6 mg/l, a ne većoj od 9 mg/l.

(2) Količina i prisutnost indikatora iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema harmoniziranoj referentnoj metodi Europske unije za dokazivanje Euromarkera (Solvent Yellow 124) u dizelskom gorivu.

(3) Ispitivanje količine indikatora za označavanje provodi se instrumentom za doziranje sredstva za označavanje koji mora biti tehnički pregledan i ovjeren od strane tijela nadležnog za mjeriteljstvo te odobren odobrenjem za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i trošarinsko skladište i po potrebi plombiran od strane carinskog ureda nadležnog prema lokaciji trošarinskog skladišta.

II. KARTICA GORIVA

Kartica goriva

Članak 3.

(1) Karticu goriva korisnicima prava na potrošnju plavog dizela u poljoprivredi na zahtjev izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja), a korisnicima prava u ribarstvu nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: povlasticu za uzgoj), odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu.

(2) Kartica goriva smatra se javnom i zaštićenom ispravom i obrascem kao kartica za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena čiji se sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena posebno uređuje.

(3) Kartica goriva je neprenosiva. U izuzetnim slučajevima korištenje kartice se može uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda prenijeti na opunomoćenika.

Dodatne kartice goriva

Članak 4.

Korisnici prava na potrošnju plavog dizela, odnosno pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj posluju na više različitih lokacija u poljoprivredi i fizičke i pravne osobe u ribarstvu mogu zatražiti od Agencije za plaćanja, odnosno od nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu, izdavanje dodatnih kartica goriva.

Izrada kartice goriva

Članak 5.

(1) Kartica goriva izrađuje se sukladno standardu ISO/IEC7810 od PVC materijala, formata ID1, veličine 85,6x53,98 mm, individualiziran sukladno standardu ISO/IEC 7813 te u uvjetima primjene standarda ISO/IEC 27001 potvrđen certifikatom.

(2) Prednja strana kartice iz stavka 1. ovoga članka otisnuta je horizontalno u bijeloj, zelenoj i tamnoplavoj boji, a poleđina u tamnoplavoj boji te sadrži magnetnu traku crne boje. Podaci se na kartici upisuju mehaničkim utiskivanjem.

Izgled kartice goriva

Članak 6.

(1) Na prednjoj strani kartice goriva iz članka 1. ovoga Pravilnika, od vrha prema dnu tiskan je sljedeći sadržaj:

1. Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske

2. logotip i naziv ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo

3. gorivo za poljoprivredu i ribarstvo

4. OIB korisnika prava

5. MIBPG/CFR broj

6. broj kartice goriva korisnika prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi i

7. kratki naziv korisnika prava i oznaka ispostave Agencije za plaćanja, odnosno nadležnog tijela koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu.

(2) Na poleđini kartice iz stavka 1. ovoga članka nalazi se magnetna traka i tekst sljedećeg sadržaja: »Kartica je vlasništvo Ministarstva poljoprivrede. Molimo nalaznika kartice da ju uruči uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ili najbližoj područnoj jedinici/ispostavi Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva ili najbližoj poslovnici FINE«.

Gubitak ili oštećenje kartice goriva

Članak 7.

(1) Gubitak ili oštećenje kartice goriva korisnik prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi dužan je odmah prijaviti Agenciji za plaćanja, odnosno nadležnom tijelu koje je izdalo povlasticu za ribolov ili uzgoj odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu te odmah telefonski obavijestiti pozivni centar FINE.

(2) U slučaju gubitka ili oštećenja kartice goriva izdaje se zamjenska kartica goriva, pri čemu količine plavog dizela utrošene do prijave gubitka kartice terete odobrenu godišnju kvotu potrošnje korisnika prava.

Način dodjele prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi

Članak 8.

(1) Za namjene u poljoprivredi pravo na potrošnju plavog dizela ostvaruje korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednika:

– koji je u prethodnoj i/ili tekućoj godini pravovremeno podnio zahtjev za izravnu potporu sukladno Zakonu o poljoprivredi ili

– koji se bavi tovom svinja i brojlera, uzgojem i držanjem kopitara, pčela, kokoši nesilica i izvornih pasmina domaćih životinja i temeljem toga je upisan u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova, i/ili pravni subjekt kojem je sukladno posebnom propisu povjereno vođenje evidencije.

(2) Korisnik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela temeljem prijavljenih površina i/ili grla stoke u zahtjevu za izravnu potporu u prethodnoj godini, i to u količinama utvrđenima u Prilogu 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. U slučaju izvornih pasmina domaćih životinja minimalni broj grla za koje se može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela iznosi jedan, osim kod konja gdje minimalni broj grla iznosi tri.

(3) Korisnik iz stavka 2. ovoga članka može ostvariti dodatno pravo na potrošnju ukoliko je u tekućoj godini podnio zahtjev za izravnu potporu po površini, za mliječne krave, krave dojilje, rasplodne krmače, koze i ovce, te izvorne pasmine domaćih životinja. Dodatno pravo ostvaruje se samo za pozitivnu razliku u broju hektara poljoprivrednih površina, u broju mliječnih krava, krava dojilja, rasplodnih krmača, koza i ovaca te izvornih pasmina domaćih životinja za koje je podnio zahtjev za izravnu potporu u tekućoj godini u odnosu na stanje u zahtjevu iz prethodne godine ili ako u tekućoj godini prvi put podnosi zahtjev za izravnu potporu po poljoprivrednoj površini ili za stoku.

(4) Količine plavog dizela iz stavka 2. ovoga članka po korisniku obračunat će Agencija za plaćanja do 15. siječnja tekuće godine, a količine plavog dizela temeljem utvrđenih dodatnih prava iz stavka 3. ovoga članka po korisniku obračunat će Agencija za plaćanja do 30. studenog tekuće godine.

(5) Korisnik iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela u količinama utvrđenima u Prilogu 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, temeljem:

– broja razvrstanih grla na liniji klanja te izvezenih grla tovljenika koje korisnik ima evidentirana na dan 31. prosinca prethodne godine u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova. Minimalni broj grla za koja se može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela iznosi 50

– broja grla kopitara koje korisnik ima evidentirana na dan 31. prosinca prethodne godine u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova. Minimalni broj grla za koja se može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela iznosi tri

– broja selećih jedinica koje korisnik ima evidentirana na dan 31. prosinca prethodne godine u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili pravni subjekt kojem je sukladno posebnim propisima povjereno vođenje evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj. Seleću jedinicu čini 30 pčelinjih zajednica predviđenih za seljenje ili

– broja brojlera ‘ante mortem’ koje korisnik ima evidentirane na dan 31. prosinca prethodne godine u evidencijama koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova te broja kokoši nesilica evidentiranog prilikom posljednjeg veterinarskog pregleda na gospodarstvu. Minimalni broj brojlera za koje se može ostvariti pravo na potrošnju plavog dizela iznosi 500, a kokoši nesilica 350.

(6) Agencija za plaćanja za obračun prava na potrošnju plavog dizela iz stavka 5. ovoga članka koristi podatke iz evidencija koje vodi Ministarstvo poljoprivrede i/ili ovlaštena ustanova, i/ili pravni subjekt kojem je sukladno posebnom propisu povjereno vođenje evidencije. Prava na potrošnju plavog dizela obračunata po jednom grlu sukladno stavcima 2. i 5. ovoga članka ne zbrajaju se.

Način dodjele prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi

Članak 9.

(1) Podatke o odobrenoj količini plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu jednom godišnje od 1. siječnja do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa o akvakulturi, Registra ribarske flote, Registra povlastica za uzgoj, Upisnika o izdanim povlasticama za akvakulturu, odnosno registra dozvola za akvakulturu i to prema kriterijima iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plavog dizela mogu se povećati za maksimalno 15% za potrebe potrošnje motora pomoćnog plovila upisanog u povlasticu za gospodarski ribolov.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, podaci o odobrenoj količini plavog dizela mogu se promijeniti (povećati) za postotak proporcionalan potrebnom povećanju potrošnje, za što je potrebno podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za ribarstvo koje je izdalo karticu goriva i dokazati odgovarajućom dokumentacijom (zamjena pogonskog stroja, zamjena plovila, nabava novog plovila ili stroja za akvakulturu, povećanje uzgojne površine/volumena, očevidnici i slično).

(4) Zahtjev za promjenom podataka o odobrenoj količini plavog dizela iz stavka 3. ovoga članka podnosi se područnom uredu nadležnog ministarstva za ribarstvo.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov ili povlasticu za uzgoj, odnosno povlasticu/dozvolu za akvakulturu može obračunavati podatke o odobrenoj količini plavog dizela za ribarstvo i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka te izdati karticu goriva za novog korisnika, što se mora dokazati odgovarajućom dokumentacijom (podaci o raspolaganju i tehničkim karakteristikama stroja ili plovila koji se koristi u ribolovu ili akvakulturi).

(6) Nadležno tijelo iz stavka 1. ovoga članka dužno je o novom korisniku prava na potrošnju plavog dizela iz stavka 5. ovoga članka i o dozvoljenoj promjeni odobrene količine plavog dizela iz stavaka 2. i 3. ovoga članka odmah izvijestiti Financijsku agenciju (u daljnjem tekstu: FINA).

Korištenje plavog dizela

Članak 10.

(1) Plavi dizel korisnici prava za namjene u poljoprivredi mogu koristiti samo za pogon poljoprivrednih strojeva i registriranih vozila za pčelarske potrebe.

(2) Korisnici prava za namjene u ribolovu i akvakulturi mogu koristiti plavi dizel samo za rad pogonskih i pomoćnih motora ribarskih plovila kojima se obavlja gospodarski ribolov te za rad pogonskih i pomoćnih motora registriranih plovila i strojeva u akvakulturi.

(3) Korisnik prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi ne može odobreno, a neiskorišteno pravo na potrošnju plavog dizela iz tekuće kalendarske godine prenijeti niti koristiti u sljedećoj kalendarskoj godini.

(4) Ukoliko su iskorištene količine plavog dizela korisnika prava veće od odobrenih količina za tekuću godinu, za tu količinu umanjiti će se odobrena količina u sljedećoj godini. Ukoliko nije moguće izvršiti umanjenje količine u slijedećoj godini, korisniku prava naplatiti će se trošarina.

(5) Količina plavog dizela korisnika prava iz stavka 4. ovoga članka ne može biti veća od deset litara.

Obveze korisnika prava i prodavatelja plavog dizela

Članak 11.

(1) Korisnik prava koji je preuzeo karticu goriva dužan je prije kupovine plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi, prodavatelju predočiti:

1. karticu goriva i

2. identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, propisanu posebnim propisima koja obuhvaća:

– iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili

– rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

3. identifikacijsku ispravu korisnika prava na potrošnju plavog dizela za namjene u ribolovu i akvakulturi, propisanu posebnim propisima koja obuhvaća:

– povlasticu za ribolov i/ili

– povlasticu za uzgoj i/ili

– povlasticu/dozvolu za akvakulturu.

(2) Prodavatelj plavog dizela mora zadovoljiti tehničke uvjete prihvata kartice goriva, kao i voditi evidenciju i izvješća o transakcijama. Tehničke uvjete prihvata kartice goriva donosi FINA i oni se javno objavljuju na internetskim stranicama FINE, Ministarstva financija, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Ministarstva poljoprivrede.

(3) Korisnik prava dužan je karticu goriva koristiti prema Općim uvjetima za korištenja kartice »Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo«, objavljenim na internetskim stranicama FINE, Ministarstva financija, Carinske uprave i Ministarstva poljoprivrede.

Kontrola potrošnje plavog dizela

Članak 12.

(1) Kontrola potrošnje plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi nakon preuzimanja kartice goriva, provodi se osobito putem:

1. kartice goriva i

2. evidencije o kupcima plavog dizela koji gorivo nabavljaju radi daljnje prodaje.

(2) Trošarinski obveznik i druga pravna ili fizička osoba – prodavatelj, koji prodaje plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi dužan je voditi evidenciju iz stavka 1. točke 2. ovog članka kao i o kupcima putem EFT POS uređaja sukladno Tehničkim uvjetima prihvata kartice goriva iz članka 11. stavka 3. ovog Pravilnika.

Naknada za izdavanje kartice goriva

Članak 13.

(1) Naknadu za izdavanje kartica goriva snose sami korisnici prava na potrošnju plavog dizela.

(2) Visina naknade po kartici utvrđuje se prema cjeniku FINE koji je javno objavljen na web-stranicama FINE, Ministarstva poljoprivrede te Agencije za plaćanja.

(3) Uplatu naknade za izdavanje kartice goriva korisnik prava mora izvršiti na račun Financijske agencije.

(4) Agencija za plaćanja odnosno nadležno tijelo koje je izdalo povlasticu za ribolov odnosno akvakulturu izdaju dodatnu i zamjensku odnosno karticu goriva novom korisniku prava, žurnim postupkom u roku od sedam do deset dana odnosno redovnim postupkom u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, uz koji se prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje kartice goriva.

III. POVRAT PLAĆENE TROŠARINE NA BEZOLOVNI MOTORNI BENZIN ZA POGON RIBARSKIH PLOVILA KORISNICIMA PRAVA ZA NAMJENE U RIBOLOVU

Temeljne odredbe

Članak 14.

(1) Pravo na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu korisnici toga prava ostvaruju temeljem zahtjeva za povrat koji se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava na Obrascu ZRB iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Pravo na povrat plaćene trošarine imaju isključivo korisnici prava koji obavljaju gospodarski ribolov temeljem povlastice za gospodarski ribolov koju je izdalo ministarstvo nadležno za ribarstvo i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu (u daljnjem tekstu: registar korisnika povrata). Registar korisnika povrata ustrojava i vodi carinski ured nadležan prema sjedištu/prebivalištu korisnika prava.

Zahtjev za povrat trošarine

Članak 15.

Zahtjev za povrat trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika podnosi se odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini osim u izuzetnim slučajevima prema odobrenju nadležnog carinskog ureda. Zahtjev se podnosi najkasnije do:

1. zadnjeg dana mjeseca svibnja za četveromjesečno razdoblje siječanj – travanj tekuće kalendarske godine

2. zadnjeg dana mjeseca rujna za četveromjesečno razdoblje svibanj – kolovoz tekuće kalendarske godine ili

3. zadnjeg dana mjeseca siječnja sljedeće kalendarske godine za četveromjesečno razdoblje rujan – prosinac prethodne kalendarske godine.

Članak 16.

(1) Zahtjevu za povrat trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika obvezno se prilaže evidencija nabave bezolovnog motornog benzina za obavljanje registrirane djelatnosti ribolova s pripadajućim računima o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu, za to četveromjesečno razdoblje, izdanim prema propisima o porezu na dodanu vrijednost i drugim poreznim propisima. Evidencija nabave se vodi na Obrascu ERB iz Priloga 5 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Carinska uprava po službenoj dužnosti, u svrhu odluke o opravdanosti zahtjeva za povrat, pristupa odgovarajućoj aplikaciji Informacijskog sustava ministarstva nadležnog za ribarstvo te vrši uvid u podatke o plovilu i odobrene količine godišnje potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno registrirano plovilo korisnika prava.

(3) Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje da li korisnik prava ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(4) Korisnik prava je dužan voditi i čuvati evidenciju nabave (sa svim pripadajućim računima u originalu ili preslici) iz ovoga članka te ju u svakom trenutku predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela.

Zahtjev za upis u registar korisnika povrata

Članak 17.

(1) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava. Zahtjev za upis u registar korisnika povrata se podnosi u tri primjerka na Obrascu PUR-RIBA iz Priloga 6 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Zahtjev za upis u registar korisnika povrata podnosi se jednokratno.

(3) Uz zahtjev za upis u registar korisnika povrata se prilaže:

1. preslika izvoda iz sudskoga, obrtnog ili drugog registra iz kojega je razvidna registrirana djelatnost ribolova ne starijeg od šest mjeseci i

2. preslika upisnog lista za plovilo.

(4) Korisnik prava može biti upisan u registar korisnika povrata ako nema nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske uprave i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave.

(5) Ako korisnik prava udovoljava uvjetima za upis u registar korisnika povrata nadležni carinski ured odlučuje o registraciji u skraćenom postupku stavljanjem bilješke na obrascu zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, a u protivnom o prijavi odlučuje donošenjem rješenja.

(6) Korisnik prava je obvezan nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar korisnika povrata, kao i prestanak djelatnosti zbog koje je upisan u registar korisnika povrata u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(7) Nadležni carinski ured briše korisnika prava iz registra korisnika povrata na zahtjev korisnika prava ili po službenoj dužnosti ako korisnik prava više ne udovoljava propisanim uvjetima za upis u registar korisnika povrata.

Godišnja kvota potrošnje

Članak 18.

(1) Godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina za svako pojedinačno plovilo i kalendarsku godinu obračunava ministarstvo nadležno za ribarstvo koje je izdalo povlasticu za ribolov jednom godišnje i podatke pohranjuje u Informacijski sustav ribarstva do 28. veljače za tekuću godinu na temelju podataka iz Očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, Izvješća o ulovu, Popisa ulova u gospodarskom ribolovu i Registra ribarske flote, i to prema kriterijima iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za ribarstvo može na zahtjev ovlaštenika povlastice u posebno opravdanim slučajevima obračunati godišnju kvotu potrošnje bezolovnog motornog benzina i izvan roka određenog u stavku 1. ovoga članka, za ostatak tekuće godine uključujući i kvartal u kojem je zahtjev podnesen. Uz zahtjev mora biti priložena pripadajuća dokumentacija.

(3) Na korištenje godišnje kvote potrošnje na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 10. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik prava može podnijeti ministarstvu nadležnom za ribarstvo zahtjev za povećanjem odobrene godišnje kvote potrošnje samo jednom u tijeku tekuće kalendarske godine uz predočenje odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje njegovu opravdanost (opravdavajuće okolnosti su npr. zamjena pogonskog stroja, prošireni opseg poslovanja i drugo).

(5) Povećanje odobrene godišnje kvote potrošnje može iznositi najviše do jedne trećine odobrene količine za tekuću kalendarsku godinu, što ministarstvo nadležno za ribarstvo utvrđuje razmjerno vremenu, karakteru i opsegu obavljanja gospodarske djelatnosti u tekućoj kalendarskoj godini.

(6) Ministarstvo nadležno za ribarstvo će umanjiti odobrenu godišnju kvotu potrošnje ako se tijekom kalendarske godine promijene okolnosti koje su postojale kod obračuna iz stavka 1. ovoga članka.

Rješavanje o zahtjevu za povrat plaćene trošarine

Članak 19.

(1) O zahtjevu za povrat plaćene trošarine iz članka 14. ovoga Pravilnika nadležni carinski ured odlučuje rješenjem.

(2) Korisnici prava mogu ostvariti pravo na povrat plaćene trošarine za nabavljene količine bezolovnog motornog benzina, a najviše do odobrene godišnje kvote potrošnje. Pravo na povrat plaćene trošarine može se ostvariti samo za nabavljene i potrošene količine bezolovnog motornog benzina u razdoblju u kojemu je korisnik prava bio upisan u registar korisnika povrata.

(3) Ako se u tijeku četveromjesečnog razdoblja za koje se traži povrat plaćene trošarine promijeni propisana visina trošarine na bezolovni motorni benzin, povrat trošarine se za mjesec u kojem je promijenjena propisana visina trošarine za sve količine bezolovnog motornog benzina iz evidencije nabave iz tog mjeseca odobrava prema visini trošarine koja je važila prvog dana u tom mjesecu. Za naredne mjesece povrat plaćene trošarine se odobrava prema važećoj propisanoj visini trošarine.

(4) Osim u drugim slučajevima sukladno ovome Pravilniku, povrat plaćene trošarine neće se odobriti i ako:

1. korisnik prava ima nepodmirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor u nadležnosti Carinske i Porezne uprave, uključujući i novčane kazne izrečene pravomoćnim i izvršnim rješenjem o prekršaju iz nadležnosti Carinske uprave

2. se utvrdi da korisnik prava nije čuvao evidenciju nabave (sa svim pripadajućim prilozima) ili ako ju je odbio predočiti na zahtjev carinskih službenika ili drugih nadležnih tijela

3. svi računi o nabavljenom bezolovnom motornom benzinu nisu izdani u skladu s propisima o porezu na dodanu vrijednost i fiskalizaciji u prometu gotovinom ili

4. se utvrdi da je korisnik prava postupao protivno trošarinskim i poreznim propisima.

(5) Ovisno o okolnostima slučaja i/ili u slučaju sumnje u opravdanost zahtjeva za povrat plaćene trošarine nadležni carinski ured, kod odlučivanja o zahtjevu za povratom korisnika prava, može zatražiti kao dokaze primjerice, pripadajuća izvješća o ulovu ribe i drugih morskih organizama, očevidnik o gospodarskom ribolovu, popise ulova u gospodarskom ribolovu, ili druge podatke iz izvješća kao i očevidnika koje korisnik vodi prema posebnim propisima.

IV. NADZOR I UPRAVNE MJERE

Članak 20.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Pravilnika obavlja Carinska uprava, ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo u okviru propisa iz svoje nadležnosti te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima (u daljnjem tekstu: tijela nadzora).

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se primjenom odredbi Zakona o trošarinama, Općeg poreznog zakona te primjenom odredbi o nadzoru sukladno propisima kojima se uređuju poslovi i ovlasti carinske službe te ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ribarstvo.

(3) Korisnici prava i s njima povezane osobe su dužni u svakom trenutku tijelima nadzora predočiti, omogućiti uvid i dostaviti sve evidencije, isprave i podatke te osigurati nesmetano obavljanje nadzora. Tijela nadzora mogu provjeravati trgovačke, knjigovodstvene, tehnološke i druge evidencije, isprave i podatke koji se odnose na poslovanje korisnika prava i svake druge osobe koja je izravno ili neizravno poslovno i na drugi način uključena u radnje s plavim dizelom koji se koristi ili se može koristiti za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi sukladno članku 103. stavcima 1. i 2. Zakona, kao i provjeravati radnje s bezolovnim motornim benzinom za pogon koji se koristi za namjene u ribolovu.

(4) Tijela nadzora mogu pregledati poljoprivredne površine, usjeve, nasade te brojčano stanje domaćih životinja i selećih jedinica pčela temeljem kojih se utvrđuju prava na potrošnju plavog dizela, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore te objekte, pregledavati uređaje, strojeve, motore, prijevozna sredstva, plovila, plovne objekte, robu, poslovnu dokumentaciju i druge stvari, sve spremnike energenata korisnika prava, kao i plavi dizel i uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje te od korisnika prava i drugih osoba tražiti dostavu računa, otpremnica, izdatnica, popratnica, komercijalnih, trgovačkih, službenih i drugih isprava te drugih dokaza potrebnih za pravilno i potpuno utvrđivanje činjenica u postupku nadzora.

(5) Ovisno o okolnostima slučaja, izdana kartica goriva će se blokirati ako se utvrdi da sukladno ovome Pravilniku i posebnim propisima nisu postojali uvjeti za njeno izdavanje i/ili korištenje ili da ti uvjeti više ne postoje ili da se ona na drugi način zloupotrebljava te će se sukladno Zakonu korisniku prava za iskorištene količine plinskog ulja obračunati trošarina.

(6) Ako se u nadzoru ili na drugi način utvrdi da korisnik prava iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika ima nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja o tome se obavještava FINU koja će izdanu karticu goriva blokirati do podmirenja obveza s naslova javnih davanja.

V. PRAĆENJE PRIMJENE PRAVILNIKA

Članak 21.

Carinska uprava i ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ribarstvo kontinuirano prate i analiziraju primjenu ovoga Pravilnika i zakonitost ostvarivanja prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi te bezolovnog motornog benzina za namjene u ribolovu i predlažu i provode mjere radi sprječavanja i suzbijanja zlouporaba.

Članak 22.

Nadležni carinski ured za svaku kalendarsku godinu vodi posebnu evidenciju korisnika prava upisanih u registar korisnika povrata, njihovim odobrenim godišnjim kvotama potrošnje, stanju iskorištene i preostale godišnje kvote potrošnje, podnesenim zahtjevima za povratom trošarine, donesenim rješenjima u povodu tih zahtjeva s naznakom količina bezolovnog motornog benzina na koje se zahtjevi i rješenja odnose i iznosima traženog i odobrenog povrata trošarine.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Korisnici prava koji su upisani u registar korisnika povrata do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, nisu obvezni podnijeti novi zahtjev za upis u registar korisnika povrata iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika te se njihov upis smatra važećim.

Članak 24.

U slučaju nemogućnosti pristupa Informacijskom sustavu ribarstva ministarstvo nadležno za ribarstvo omogućit će Carinskoj upravi dostupnost podataka o plovilu i godišnjoj kvoti bezolovnog benzina za svako pojedinačno plovilo, na drugi odgovarajući način.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (»Narodne novine«, br. 29/2018.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/36

Urbroj: 513-02-1710/1-18-3

Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

POKAZATELJI PRAVA NA GODIŠNJU POTROŠNJU PLAVOG DIZELA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI
(članak 8. stavak 2. Pravilnika)

Opis*JedinicaKoličina
Voćnjaci, vinogradi, duhan i povrće u programu izravnih potporalitara po ha300
Livade i pašnjaci u programu izravnih potporalitara po ha50
Ostale poljoprivredne površine u programu izravnih potporalitara po ha150
Tov goveda u programu izravnih plaćanjalitara po grlu20
Rasplodne krmače u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorimalitara po grlu40
Mliječne krave u sustavu plaćanja u iznimno osjetljivim sektorimalitara po grlu130
Krave dojilje u programu izravnih plaćanjalitara po grlu90
Koze i ovce u programu izravnih plaćanjalitara po grlu8
IZVORNE I ZAŠTIĆENE PASMINE
– koze i ovcelitara po grlu8
– govedalitara po grlu20
– svinjelitara po grlu20
– perad

litara po uvjetnom grlu

1UG = 33 kljuna

4
– konjilitara po grlu90
– magarcilitara po grlu20Napomena:

*sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15)

PRILOG 2.

POKAZATELJI PRAVA NA GODIŠNJU POTROŠNJU PLAVOG DIZELA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI
(članak 8. stavak 5. Pravilnika)

OpisJedinicaKoličina
Tovljenicilitara po grlu1
Pčelarstvolitara po selećoj jedinici450
KOPITARI
Konjilitara po grlu90
Magarcilitara po grlu20
PERADARSTVO
Brojleri

litara po uvjetnom grlu

(1 UG = 400 kljunova)

3
Kokoši nesilice

litara po uvjetnom grlu

(1 UG = 250 kljunova)

4


PRILOG 3.

KRITERIJI ZA DODJELU ODOBRENE KOLIČINE PLAVOG DIZELA ZA NAMJENE U RIBOLOVU I AKVAKULTURI I BEZOLOVNOG MOTORNOG BENZINA ZA NAMJENE U RIBOLOVU

DjelatnostKriterij
Ribolov0,25 litara/1 KW/sat rada stroja.

Akvakutura

– postojeći korisnici

Količina odobrena u prethodnoj kalendarskoj godini.

U slučaju da je evidentirana potrošnja za prethodnu godinu manja od 75% odobrene kvote, količina za tekuću godinu odobrava se temeljem evidentirane količine utrošene u prethodnoj kalendarskoj godini.

Akvakultura

– novi korisnici

Paušalno ovisno o snazi plovila, odnosno strojeva koji se koriste na uzgajalištu na koje se kartica goriva odnosi.


PRILOG 4.

Obrazac ZRB

PRILOG 5.

Obrazac ERB

PRILOG 6.

Obrazac PUR-RIBA