Pravilnik o Registru nesolventnosti

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o Registru nesolventnosti

Ministarstvo pravosuđa

20

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.) ministar pravosuđa donosi:

PRAVILNIK

O REGISTRU NESOLVENTNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Registra nesolventnosti (dalje u tekstu: Registar).

Članak 2.

(1) Registar je elektronička baza podataka uspostavljena u skladu s Uredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (dalje u tekstu: Uredba) radi objave informacija u vezi s postupcima u slučaju nesolventnosti koja sadrži podatke o:

1. otvorenim postupcima stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 1. siječnja 2016.

2. otvorenim predstečajnim i stečajnim postupcima u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 1. rujna 2015.

3. otvorenim postupcima izvanredne uprave za trgovačka društva od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: postupak izvanredne uprave) u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno nakon 7. travnja 2017.

(2) Podaci u Registru preuzimaju se elektroničkim putem iz informacijskog sustava u kojem se vode stečajni predmeti (e-Spis).

Članak 3.

(1) U Registar se za svaki postupak stečaja potrošača upisuju sljedeći podaci:

1. ime i prezime potrošača

2. osobni identifikacijski broj potrošača (OIB)

3. adresa prebivališta

4. naziv, matični broj, sjedište i poslovna adresa, kad je rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača doneseno u odnosu na potrošača iz članka 4. stavka 3. Zakona o stečaju potrošača

5. naziv suda koji je otvorio postupak stečaja potrošača, poslovni broj i datum rješenja o otvaranju postupka stečaja potrošača

6. vrsta otvorenog postupka u slučaju nesolventnosti iz Priloga A Uredbe

7. oznaku temelji li se nadležnost za otvaranje postupka na temelju članka 3. stavka 1., 2. ili 4. Uredbe

8. podaci o povjereniku

9. rok za prijavu tražbina

10. datum rješenja o zaključenju postupka stečaja potrošača te datum pravomoćnosti rješenja

11. naziv suda pred kojim se rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača može osporiti i rok u kojem se može osporiti

12. trajanje razdoblja provjere ponašanja

13. datum rješenja o oslobođenju ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza te datum pravomoćnosti rješenja

14. datum rješenja o opozivu oslobođenja potrošača od preostalih obveza te datum pravomoćnosti rješenja.

(2) U Registar se za svaki predstečajni i stečajni postupak upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka ili naziv, matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište i poslovna adresa za pravnu osobu

2. ime i prezime, matični broj, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedišta i poslovna adresa te adresa prebivališta dužnika pojedinca

3. podaci iz stavka 1. točaka 5. do 14. ovoga članka.

(3) U Registar se za svaki postupak izvanredne uprave upisuju sljedeći podaci:

1. tvrtka, osobni identifikacijski broj (OIB), sjedište i poslovna adresa dužnika

2. tvrtke, osobni identifikacijski brojevi (OIB), sjedišta i poslovne adrese povezanih i ovisnih društava

3. podaci iz stavka 1. točaka 5. do 9. ovoga članka 4. datum rješenja o obustavi postupka izvanredne uprave, odnosno rješenja o potvrdi ili uskrati nagodbe te datum pravomoćnosti rješenja

5. naziv suda pred kojim se rješenje o obustavi postupka izvanredne uprave, odnosno rješenje o potvrdi ili uskrati nagodbe može osporiti i rok u kojem se može osporiti.

Članak 4.

Za povjerenika, odnosno stečajnog upravitelja upisuju se sljedeći podaci:

– ime i prezime

– osobni identifikacijski broj (OIB)

– sjedište i poslovna adresa

– elektronička adresa.

Članak 5.

(1) Podatak o roku za prijavu tražbina i podatak o roku u kojem se mogu osporiti rješenja iz članka 3. ovoga Pravilnika upisuje se opisno upućivanjem na kriterij za izračun toga roka.

(2) Ako u rješenju o zaključenju postupka stečaja potrošača sud nije odredio razdoblje provjere ponašanja jer nisu ispunjeni uvjeti da se potrošača oslobodi od preostalih obveza, umjesto podatka o trajanju razdoblja provjere ponašanja upisuje se podatak da se potrošač ne oslobađa od preostalih obveza.

Članak 6.

(1) Registru se pristupa putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) Pristup podacima iz Registra putem mrežne stranice je besplatan.

(3) Pretraživanje podataka iz Registra putem mrežne stranice moguće je prema sljedećim kriterijima:

1. nazivu ili imenu pravne ili fizičke osobe

2. osobnom identifikacijskom broju (OIB-u)

3. matičnom broju (MBS, MBO ili drugom matičnom broju)

4. sudu

5. razdoblju pokretanja postupka.

(4) Pretraga sadržava najviše dvjesto rezultata koji odgovaraju zadanim kriterijima, poredanih prema nazivu ili imenu pravne ili fizičke osobe.

Članak 7.

(1) Podaci iz Registra vidljivi su na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa:

– 15 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je rješenje o oslobađanju od preostalih obveza za potrošača, odnosno dužnika pojedinca steklo svojstvo pravomoćnosti

– pet godina od isteka mjeseca u kojem je rješenje o oslobađanju potrošača od preostalih obveza u jednostavnom postupku stečaja potrošača steklo svojstvo pravomoćnosti.

(2) Podaci iz Registra o otvorenim predstečajnim postupcima, otvorenim stečajnim postupcima i otvorenim postupcima izvanredne uprave na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa vidljivi su u Registru dva mjeseca od isteka mjeseca u kojem je steklo svojstvo pravomoćnosti rješenje kojim se uskraćuje potvrda predstečajnoga sporazuma ili obustavlja taj postupak, odnosno zaključuje stečajni postupak ili uskraćuje potvrda nagodbe u postupku izvanredne uprave ili se taj postupak obustavlja.

(3) Podaci iz Registra o otvorenim predstečajnim postupcima, otvorenim stečajnim postupcima i otvorenim postupcima izvanredne uprave na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa vidljivi su u Registru tri godine od isteka mjeseca u kojem je steklo svojstvo pravomoćnosti rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, odnosno stečajni plan ili nagodba u postupku izvanredne uprave.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registru postupaka stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 7/16. i 59/18.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/40
Urbroj: 514-05-01-02-02-18-02
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.