Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

21

Na temelju članka 37. stavka 2. i članka 79.h stavka 10. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PRETPOSTAVKAMA I NAČINU IZBORA POVJERENIKA METODOM SLUČAJNOGA ODABIRA

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se pretpostavke i način izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira u postupku stečaja potrošača i jednostavnom postupku stečaja potrošača.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

– metoda slučajnoga odabira je način izbora povjerenika korištenjem algoritma za izbor povjerenika

– algoritam za izbor povjereniku je računalni program, koji je dio sustava eSpis, koji na temelju težine postupka utvrđene ovim Pravilnikom i radne opterećenosti povjerenika u postupcima u kojima ima aktivnu ulogu automatski bira povjerenika

– aktivna uloga je uloga povjerenika od trenutka njegova imenovanja do trenutka okončanja postupka ili ako je određeno razdoblje provjere ponašanja do pravomoćnosti rješenja o oslobođenju ili uskrati oslobođenja od preostalih obaveza, odnosno do njegovog razrješenja

– radna opterećenost povjerenika je zbroj težina postupaka na području općinskog suda na kojem povjerenik ima aktivnu ulogu

– rješavatelj je sudac ili sudski savjetnik nadležnog općinskog suda zadužen za rad na spisu.

Pretpostavke za izbor povjerenika

Članak 3.

Pretpostavke za izbor povjerenika su da je u sustav eSpis unesena:

– lista povjerenika za područje nadležnosti svakog općinskog suda

– lista odvjetnika koju za područje nadležnosti svakog općinskog suda odredi Hrvatska odvjetnička komora

– lista A i lista B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi jednostavni postupak stečaja potrošača ako na listi povjerenika za područje nadležnosti pojedinog općinskog suda nije upisano barem pet osoba.

Metoda slučajnoga odabira

Članak 4.

(1) Algoritam za izbor povjerenika pokreće sud izborom jedne od funkcionalnosti unutar sustava eSpis

(2) Funkcionalnosti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. slučajni odabir

2. slučajni odabir uz iznimku.

Slučajni odabir

Članak 5.

Slučajni odabir je način izbora povjerenika u skladu s ovim Pravilnikom u kojem algoritam za izbor povjerenika bira jednoga povjerenika i to:

– u postupku stečaja potrošača – s liste povjerenika za područje nadležnog općinskog suda, a ako na listi povjerenika za područje nadležnosti pojedinog općinskog suda nije upisano barem pet povjerenika te s liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača ili

– u jednostavnom postupku stečaja potrošača – s liste odvjetnika koju za područje nadležnosti svakog općinskog suda odredi Hrvatska odvjetnička komora te liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi jednostavni postupak stečaja potrošača.

Slučajni odabir uz iznimku

Članak 6.

(1) Slučajni odabir uz iznimku je način izbora povjerenika u skladu s ovim Pravilnikom u kojem algoritam za izbor povjerenika bira jednog povjerenika na način iz članka 7. ovoga Pravilnika, ali uz izuzeće jedne ili više osoba s liste.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka obavezno će se unijeti u sustav eSpis razlog korištenja iznimke, a podaci o rješavatelju koji je koristio iznimku, broju osoba koje nisu izuzete i razlozima korištenja iznimke bit će vidljivi na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Izbor povjerenika

Članak 7.

Povjerenika s liste povjerenika nadležnog općinskog suda, odnosno stečajnoga upravitelja upisanoga na listi A i listi B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda ako na listi povjerenika za područje nadležnosti pojedinog općinskog suda nije upisano barem pet povjerenika bira se na sljedeći način:

1. algoritam za izbor povjerenika s liste iz članka 3., uvažavajući izabranu funkcionalnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika, izdvaja 5 osoba s najmanjom radnom opterećenošću u trenutku izbora

2. algoritam za izbor povjerenika slučajnim odabirom izabire jednu od izdvojenih osoba iz točke 1. ovoga članka

3. ako izabrana osoba bude imenovana za povjerenika, radna opterećenost te osobe povećava se za 1 bod.

Izbor povjerenika u jednostavnom postupku stečaja potrošača

Članak 8.

(1) Odvjetnika s liste odvjetnika koju za područje nadležnosti svakog općinskog suda odredi Hrvatska odvjetnička komora te stečajnoga upravitelja s liste A i liste B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi jednostavni postupak stečaja potrošača postupak bira se odgovarajućim primjenom pravila iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobi izabranoj s liste odvjetnika koju za područje nadležnosti svakog općinskog suda odredi Hrvatska odvjetnička komora radna opterećenost povećava se za 0,1 bod.

Umanjenje radne opterećenosti

Članak 9.

Radna opterećenost povećana u skladu s ovim Pravilnikom umanjuje se pravomoćnošću rješenja o zaključenju, odnosno obustavi postupka ili razrješenjem povjerenika (prestankom aktivne uloge).

Radna opterećenost stečajnih upravitelja

Članak 10.

Stečajni upravitelji imaju zasebnu radnu opterećenost prema:

– Pravilniku o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira (»Narodne novine«, broj 106/15.)

– prema članku 7. ovoga Pravilnika i

– prema članku 8. ovoga Pravilnika.

Prijelazna i završene odredbe

Članak 11.

Radna opterećenost povjerenika prema Pravilniku o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira (»Narodne novine«, broj 7/16.) ne računa se u radnu opterećenost određenu ovim Pravilnikom.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora povjerenika metodom slučajnoga odabira (»Narodne novine«, broj 7/16.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/36
Urbroj: 514-05-01-02-02-18-02
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.