Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

22

Na temelju članka 79. b stavka 5. i 79. d stavka 7. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA NA KOJIMA SE PODNOSE PODNESCI U IZVANSUDSKOM POSTUPKU I POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 2/16.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u jednostavnom postupku stečaja potrošača:

1. Očitovanje potrošača na temelju članka 79.b stavka 1. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 6.)

2. Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača na temelju članka 79.d stavka 1. Zakona o stečaju potrošača (obrazac 7.).

(2) Prijedlog iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ovjerava se elektroničkim pečatom Financijske agencije.

(3) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/37
Urbroj: 514-05-01-02-02-18-02
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

Obrazac 6.

________________________________

Ime i prezime potrošača

________________________________

OIB potrošača

________________________________

Adresa

________________________________

Mjesto i datum

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368


OČITOVANJE POTROŠAČA

Na temelju članka 79.b stavka 1. i 2. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.; dalje u tekstu: Zakon) izjavljujem sljedeće:

SUGLASAN/NA SAMNISAM SUGLASAN/NA


da se nad mojom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača sukladno Glavi IX.a Zakona.

Na temelju članka 79.a stavka 4. Zakona, jednostavni postupak stečaja potrošača može se provesti i radi namirenja vjerovnika čije osnove za plaćanje na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja potrošača nisu evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, zato što su vjerovnici povukli osnovu za plaćanje nakon što je Financijska agencija pozvala potrošača da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom te nastavno na navedeno izjavljujem sljedeće:

PREDLAŽEMNE PREDLAŽEM


da se jednostavni postupak stečaja potrošača provede i u odnosu na vjerovnike koji su povukli osnovu za plaćanje, ako više nisu ispunjeni uvjeti za provedbu postupka iz članka 79.a stavka 2. Zakona.

Napomena: ako se potrošač ne očituje u roku 15 dana od dana dostave Poziva Financijske agencije ili dostavi samo popis imovine, smatra se da je potrošač suglasan da se može provesti jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

Na temelju članka 79.b stavka 1. i 2. Zakona u nastavku podnosim Popis imovine:

1. Nekretnine

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti zemljišnoknjižne podatke o nekretninama: oznaka katastarske čestice, katastarske općine i zemljišno-knjižnog uloška. Ako nekretnina nije upisana u zemljišnu knjigu naznačiti mjesto gdje se nekretnina nalazi, njezin naziv, granice i površinu.)

2. Pokretnine

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti sve pokretnine kao npr: gotov novac, vrijednosne papire (mjenice, čekove, dionice, obveznice i sl.), umjetnine, satove, nakit, zlatninu i ostale vrijedne predmete, vozila, poljoprivredne strojeve, oruđa za rad, stoku itd., te njihova bitna obilježja (npr. registarska oznaka, serijski broj i sl.).)

3. Imovinska prava potrošača na tuđim stvarima

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti gdje se nalaze i kome pripadaju tuđe stvari na kojima potrošač ima imovinska prava (npr. založno pravo, stvarni tereti, služnosti, zakup, najam itd.), a te stvari opisati na način propisan točkom 1., odnosno 2. ovoga Popisa imovine.)

4. Novčana sredstva na računima

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti novčana sredstva na računima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, uključujući i oročena novčana sredstva: broj računa, pravnu osobu koja obavlja poslove platnoga prometa i iznos novčanih sredstava na pojedinim računima.)

5. Primanja iz radnog odnosa i ostala primanja

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti prima li potrošač (i od koga prima) plaću ili mirovinu i u kojem iznosu, odnosno navesti ima li i druge stalne ili povremene prihode i njihov iznos.)

6. Druga prava koja čine imovinu

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(Navesti imovinu koja nije obuhvaćena točkama 1. – 5. ovoga Popisa imovine, npr.: patenti, tehnička unapređenja, dionice za koje nije izdana isprava o dionici, poslovni udjeli u trgovačkom društvu itd.)

Za davanje neistinitoga ili nepotpunoga Popisa imovine potrošač odgovara kao za davanje lažnog iskaza u postupku pred sudom.

Očitovanje se dostavlja neposredno ili putem pošte u jedinicu Financijske agencije navedenu u Pozivu potrošaču na dostavu očitovanja za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

_____________________

Potpis potrošača


Obrazac 7.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

OIB: 85821130368

Datum: ________________

Posl. broj: ________________

________________________________

(naziv općinskog suda)

________________________________

(adresa općinskog suda)

PRIJEDLOG
ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNOG POSTUPKA STEČAJA POTROŠAČA

Na temelju članka 79.a stavka 1. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.; dalje u tekstu: Zakon), Financijska agencija je pozvala potrošača


(Ime i prezime, adresa, OIB)

da se u roku od 15 dana od dana dostave Poziva očituje je li suglasan da se pred nadležnim općinskim sudom provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom.

o Potrošač se očitovao da je suglasan

o Potrošač se očitovao da je suglasan i predložio pokretanje postupka i u odnosu na vjerovnike koji su nakon slanja Poziva povukli osnovu za plaćanje

o Potrošač se nije očitovao te se sukladno odredbi članka 79.c stavka 2. Zakona smatra da je suglasan

Sukladno navedenom, Financijska agencija prema članku 79.d Zakona nadležnom sudu u elektroničkom obliku podnosi Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača nad imovinom potrošača.

Na dan podnošenja ovog prijedloga u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od _______________ dana na teret računa i novčanih sredstava potrošača evidentirane su neizvršene osnove za plaćanje u ukupnom iznosu od ____________ kuna (u koji iznos su uračunati troškovi i kamate), a u koji iznos su također uračunate tražbine radi osiguranja ili radi naplate novčane kazne ako su iste evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Temeljem sljedećih osnova za plaćanje utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke iz članka 79.a stavka 2. Zakona, a ispunjenje kojih pretpostavki je uvjet za slanje ovog Prijedloga:

1. ________________________________________________,

(datum primitka osnove za plaćanje, poslovni broj osnove za plaćanje, izdavatelj, naziv/ime i prezime ovrhovoditelj a, OIB ovrhovoditelja)

Ukupni iznos tražbine iz osnove za plaćanje:

Trošak/naknada provedbe osnove za plaćanje:

Trošak:

Kamata na trošak:

Glavnica:

Kamata na glavnicu:

Sukladno članku 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18.) Financijska agencija je prestala izvršavati sljedeće osnove za plaćanje:

1. ________________________________________________,

(datum primitka osnove za plaćanje, datum prestanka izvršenja osnove za plaćanje, poslovni broj osnove za plaćanje, izdavatelj, naziv/ime i prezime ovrhovoditelja, OIB ovrhovoditelja)

Ukupni iznos tražbine iz osnove za plaćanje:

Trošak/naknada provedbe osnove za plaćanje:

Trošak:

Kamata na trošak:

Glavnica:

Kamata na glavnicu:

Po navedenoj osnovi za plaćanje izvršene su sljedeće naplate:

Ukupno naplaćeno (glavnica i trošak):

Ukupno naplaćeno (kamata na glavnicu i trošak):

Ukupno zaplijenjeno:

Ukupno nenaplaćeno:

Sukladno zahtjevu ovrhovoditelja/odluci nadležnog tijela Financijska agencija je prestala izvršavati sljedeće osnove za plaćanje:

1. ________________________________________________,

(datum primitka osnove za plaćanje, datum povlačenja osnove za plaćanje, poslovni broj osnove za plaćanje, izdavatelj, naziv/ime i prezime ovrhovoditelja, OIB ovrhovoditelja)

Ukupni iznos tražbine iz osnove za plaćanje:

Trošak/naknada provedbe osnove za plaćanje:

Trošak:

Kamata na trošak:

Glavnica:

Kamata na glavnicu:

Po navedenoj osnovi za plaćanje izvršene su sljedeće naplate:

Ukupno naplaćeno (glavnica i trošak):

Ukupno naplaćeno (kamata na glavnicu i trošak):

Ukupno zaplijenjeno:

Ukupno nenaplaćeno:

Sukladno članku 79.d stavku 3. Zakona Financijska agencija predlaže naslovnom sudu da provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad imovinom potrošača, a radi namirenja vjerovnika koji su navedeni u ovom Prijedlogu.

Uz Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača Financijska agencija dostavlja naslovnom sudu u elektroničkom obliku Očitovanje potrošača i ostalu dokumentaciju, ako je isto dostavljeno od strane potrošača te Poziv kojim je potrošač pozvan na dostavu Očitovanja vezanog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Financijska agencija