Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

23

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU POVJERENIKA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju povjerenika (»Narodne novine«, broj 12/16.) u članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stručni ispit može polagati osoba koja je obavila stručnu obuku u trajanju od jedne godine.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U prijavi iz stavka 2. ovog članka kandidat može naznačiti savjetovalište i općinski sud u kojem želi obaviti stručnu obuku, a dužan je priložiti dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministarstvo zaključkom upućuje kandidata na obavljanje stručne obuke u savjetovalište upisano u Očevidnik savjetovališta i posrednika i u općinski sud prema zahtjevu kandidata iz stavka 3. ovog članka, odnosno prema mjestu prebivališta ili boravišta kandidata.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

U članku 10. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Stečajni upravitelji, odvjetnici, ovlašteni revizori i porezni savjetnici oslobođeni su obveze polaganja stručnog ispita za povjerenika.«

Dosadašnji stavci 2. do 4. postaju stavci 3. do 5.

Članak 3.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Pravne izvore za polaganje stručnog ispita utvrđuje Ispitno povjerenstvo.«

Članak 4.

Članci 20. do 25. brišu se.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Prije pristupanja polaganju stručnog ispita za povjerenike kandidat je dužan obaviti stručnu obuku.«

Članak 6.

U članku 28. briše se stavak 1., a dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 7.

U članku 29. brišu se stavci 1. i 2., a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 8.

U članku 31. stavku 1. riječ »osam« zamjenjuje se riječju »šest«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za voditelje stručnih radionica mogu se odrediti suci, povjerenici, članovi Ispitnog povjerenstva, nastavnici pravnih i ekonomskih fakulteta te drugi istaknuti stručnjaci u određenim područjima.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/35
Urbroj: 514-05-01-02-02-18-02
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.