Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

24

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15. i 67/18.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU LISTA POVJERENIKA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 12/16.) članak 3. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. koja ima položen stručni ispit za povjerenika ili je oslobođena obveze polaganja toga ispita i«.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Kao dokaz da ima završen diplomski sveučilišni studij, odnosno završeno visoko obrazovanje s najmanje 300 ECTS bodova podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti odgovarajuću ispravu kojom potvrđuje završetak studija i stjecanje određenog akademskog naziva (diploma, svjedodžba ili potvrda, odnosno dopunska isprava o studiju ako je to potrebno za razumijevanje stečene kvalifikacije).«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

(5) Kao dokaz o ispunjavanju pretpostavki za dostojnost iz članka 4. stavka 2. točki 1. i 4. ovog Pravilnika podnositelj zahtjeva za upis na listu povjerenika dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se pokreće po službenoj dužnosti koje ne može biti starije od osam dana te potvrdu Financijske agencije da podnositelj zahtjeva za upis na listu sukladno odredbama Zakona o stečaju potrošača nije nesposoban za plaćanje.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ostale pretpostavke za upis na listu povjerenika utvrđuju se po službenoj dužnosti.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 2. iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase:

»4. ako je brisana s liste stečajnih upravitelja ili iz imenika odvjetnika

5. ako joj je ukinuto odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga ili poreznog savjetnika«.

Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 6. i 7.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – podatak o položenom stručnom ispitu ili naznaka da je osoba oslobođena obveze polaganja tog ispita«.

U članku 8. stavku 1. briše se podstavak 8.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – naznaku potrošača«.

U članku 9. stavku 4. brišu se riječi: »imenovanju i« te se nakon riječi »razrješenju povjerenika« dodaju riječi: »zbog neurednog obavljanja dužnosti«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/39
Urbroj: 514-05-01-02-02-18-02
Zagreb, 2. siječnja 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.