Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

MINISTARSTVO FINANCIJA

8

Na temelju članka 113. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVLJANJA DODATNIH PODATAKA KOJE SU OBVEZNICI DUŽNI DOSTAVITI NA ZAHTJEV UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostavljanja dodatnih podataka koje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) na zahtjev Ureda.

II. NAČIN DOSTAVLJANJA DODATNIH PODATAKA UREDU

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan dodatne podatke dostaviti na Obrascu za dostavljanje dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca (Obrazac UZSPN-O-113, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s Uputom za popunjavanje Obrasca za dostavljanje dodatnih podataka Uredu (dalje u tekstu: Uputa), sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obveznik je dužan popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(3) Dodatne podatke Obveznik dostavlja Uredu elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda (elektronički Obrazac).

(4) U slučaju kada podatci u Obrascu nisu popunjeni na način kako je to propisano Uputom, Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

(5) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave podataka (npr. kvar na sustavu) na način opisan u stavku 3. ovoga članka, Obveznik je bez odlaganja dužan o tome obavijestiti Ured te prema uputama Ureda osigurati dostavu svih podataka koji su sadržani u Obrascu u fizičkom obliku, poštom ili telefaksom.

(6) U trenutku kada prestanu razlozi nemogućnosti dostave dodatnih podataka Uredu, Obveznik je dužan dodatne podatke koje je dostavio na način iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti elektroničkim prijenosom podataka najkasnije u roku 3 dana od dana prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2/027-18-212

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA DOSTAVU DODATNIH PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA (Obrazac UZSPN-O-113)

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za dostavu dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Obrazac). Obveznici iz članka 9. stavak 2. točka 1. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dostavljaju dodatne podatke Uredu za sprječavanje pranja novca na njegov zahtjev sukladno članku 113. Zakona.

Obrazac se u gornjem desnom uglu označava stupnjem tajnosti »OGRANIČENO» uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA«.

U slučaju više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu, i prekrižiti kvadrat ispred teksta (oznaka X), ukoliko za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.

A. Poglavlje »PODATCI O VLASNIKU RAČUNA«

U rubriku 1. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za vlasnika računa za kojeg se podatci dostavljaju.

U rubriku 2. Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj vlasnika računa za kojeg se podatci dostavljaju.

B. Poglavlje »PODATCI O PUNOMOĆNIKU PO RAČUNU«

U rubriku 3. Obveznik upisuje ime i prezime punomoćnika po računu za kojeg se podatci dostavljaju.

U rubriku 4. Obvezni upisuje osobni identifikacijski broj punomoćnika po računu za kojeg se podatci dostavljaju.

Ako po računu ima više punomoćnika, Obveznik upisuje podatke iz rubrika 3. i 4. za svakog punomoćnika.

C. Poglavlje »PODATCI O PROMETU PO RAČUNU«

U rubriku 5. Obveznik upisuje datum provođenja transakcije.

U rubrici 6. Obveznik označava da li je transakcije gotovinska ili negotovinska.

U rubrici 7. Obveznik označava vrstu transakcije na način da označi jednu od ponuđenih mogućnosti.

U rubrici 8. Obveznik upisuje iznos transakcije

U rubrici 9. Obveznik upisuje valutu u kojoj je transakcija obavljena

U rubrici 10. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za platitelja transakcije.

U rubrici 11. upisuje se broj računa platitelja po IBAN konstrukciji, ako je navedena konstrukcija dostupna Obvezniku

U rubrici 12. Obveznik upisuje ime i prezime odnosno naziv pravne osobe ili drugog s njima izjednačenog subjekta za primatelja transakcije.

U rubrici 13. Obveznik upisuje broj računa primatelja po IBAN konstrukciji, ako je navedena konstrukcija dostupna Obvezniku.

U rubrici 14. Obveznik upisuje stanje na računu stranke za koju se dostavljaju dodatni podatci, nakon obavljene transakcije.

Ako je vrsta transakcije gotovinska uplata obveznik upisuje podatke kako slijedi:

1.     U slučaju kada fizička osoba (vlasnik računa ili neka druga osoba) izvrši gotovinsku uplatu na račun, Obveznik upisuje podatke u rubrike: 10 (ime i prezime platitelja), 12 (ime i prezime primatelja) i 13 (broj računa primatelja). Obveznik u tom slučaju ne upisuje podatke u rubriku 11 (broj računa platitelja)

2.     U slučaju kada fizička osoba (vlasnik računa ili neka druga osoba) izvrši gotovinsku isplatu sa računa, Obveznik upisuje podatke u rubrike: 10 (ime i prezime platitelja), 11 (broj računa platitelja) i 12 (ime i prezime primatelja). Obveznik u tom slučaju ne upisuje podatke u rubriku 13 (broj računa primatelja).

D. Poglavlje »PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA DODATNE PODATKE«

U rubrici 15. upisuje se naziv Obveznika koji Uredu za sprječavanje pranja novca dostavlja dodatne podatke.