Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 121. stavka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I OPSEGU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA OD STRANE CARINSKE UPRAVE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) od strane Ministarstva financija, Carinske uprave (dalje u tekstu: Carinska uprava).

II. NAČIN I OPSEG DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE

Članak 2.

(1) Carinska uprava je dužna podatke o prijenosu gotovine preko državne granice dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (Obrazac UZSPN-O-121, dalje u tekstu Obrazac), koji je zajedno s Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Carinska uprava upisuje sljedeće podatke o:

a) gotovini

b) prenositelju gotovine

c) vlasniku gotovine

d) namjeravanom primatelju gotovine

e) razlozima za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma

f) ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(3) Carinska uprava je dužna popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(4) U slučaju da Obrazac nije popunjen na način kako je to propisano Uputom, Carinska uprava će na zahtjev Ureda u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

(5) Podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava dostavlja Uredu elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine« broj 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2/027-18-213

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE OD STRANE CARINSKE UPRAVE

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (Obrazac UZSPN--O-121, dalje u tekstu: Obrazac).

U poglavlju A. »PODATCI O GOTOVINI« upisuje se podatak je li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranje terorizma, prijelaz preko državne granice (ulaz u EU ili izlaz iz EU), prijenos gotovine preko državne granice (prijavljen, neprijavljen), datum i vrijeme prelaska granice, podatci o izvoru gotovine, namjeravana uporaba gotovine, transportna ruta, način transporta gotovine, vrsta gotovine, oznaka valute i iznos u valuti (1-9).

1.     U rubrici 1. »U vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na«, upisuje se oznaka »X«, u polje »pranje novca« ako u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili se upisuje oznaka »X«, u polje »financiranje terorizma« ako u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za financiranje terorizma.

2.     U rubrici 2. »Prijelaz preko državne granice« upisuje se oznaka »X«, u polje »Ulaz u EU«, ako osoba unosi gotovinu u Europsku uniju ili »Izlaz iz EU«, ako osoba iznosi gotovinu iz Europske unije.

3.     U rubrici 3. »Prijenos gotovine preko državne granice« upisom znaka »X« označava se »Prijavljen«, ako je prenositelj prijavio prijenos gotovine preko državne granice ili »Neprijavljen«, ako prenositelj nije prijavio prijenos gotovine preko državne granice.

4.     U rubrici 4. »Datum i vrijeme prelaska granice« upisuje se datum i vrijeme kada je prenositelj prešao ili pokušao prijeći državnu granicu. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.

5.     U rubrici 5. »Podatci o izvoru gotovine« upisuje se izvor gotovine koju prenositelj prenosi preko državne granice (npr. nasljedstvo, ušteđevina, kupoprodaja, pozajmica, kredit i dr.).

6.     U rubrici 6. »Namjeravana uporaba gotovine« upisuje se namjeravana uporaba gotovine (npr. stjecanje pokretnine, stjecanje nekretnine, kupovina automobila, ulaganje i dr.).

7.     U rubriku 7. »Transportna ruta gotovine« upisuju se podatci o državi polaska i državi krajnjeg odredišta prenositelja. U rubriku »Država polaska« upisuje se naziv države polaska prenositelja unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD). U rubriku »Država odredišta« upisuje se naziv države krajnjeg odredišta prenositelja unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD.

8.     U rubrici 8. »Način transporta gotovine« upisom znaka »X«, označava se »Cestovno vozilo«, »Vlakom«, »Zrakoplovom«, »Brodom« i »Drugo (navesti)«. Ako se označi »Cestovno vozilo« u rubriku »Registarska oznaka« potrebno je upisati registarsku oznaku cestovnog vozila. Rubriku »Drugo (navesti)« potrebno je označiti jedino ako nije korišteno niti jedno drugo prijevozno sredstvo (npr. pješice, bicikl).

9.     U rubrici 9. »Vrsta gotovine« upisuje se vrsta gotovine, iznos u valuti i valuta. Rubrike »Iznos u valuti« i »Valuta« popunjavaju se posebno za »Novčanice i kovani novac«, »Putnički čekovi, ček«, »Mjenica«, »Bjanko zadužnica«, »Novčana uputnica« i »Drugo«, ovisno o kojoj se vrsti gotovine radi. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu vrstu gotovine koju prenositelj prenosi preko državne granice.

U poglavlje B. »PODATCI O PRENOSITELJU« upisuje se prezime, ime i identifikacijski broj prenositelja gotovine, prebivalište, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i podatci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.

1.     U rubrici 10. »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.

2.     U rubrici 11. »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Pod identifikacijskim brojem upisuje se osobni identifikacijski broj (OIB) ili identifikacijski broj.

3.     U rubrici 12. »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Navedeni podatak pribavlja se uvidom u identifikacijsku ispravu.

4.     U rubrici 13. »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja prenosi gotovinu preko državne granice. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće dobiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se podatak o državljanstvu prenositelja gotovine.

5.     U rubrici 14. »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službeni osobni dokument s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo, osobna iskaznica, putovnica ili »Drugo (navesti)« potrebno je navesti naziv druge identifikacijske isprave – diplomatska putovnica, putni list i sl.), podatci o broju isprave, datumu izdavanja isprave i državi izdavatelja isprave.

U poglavlje C. »PODATCI O VLASNIKU GOTOVINE« upisuje se prezime i ime fizičke osobe vlasnika gotovine ili naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine, identifikacijski broj, prebivalište odnosno sjedište, datum i mjesto rođenja fizičke osobe, državljanstvo i podatci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe vlasnika gotovine ukoliko su isti raspoloživi.

1.     U rubrici 15. »Prezime, ime« i »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe vlasnika gotovine ili naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

2.     U rubrici 16. »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe vlasnika gotovine odnosno identifikacijski broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje osobni identifikacijski broj (OIB) ili identifikacijski broj.

3.     U rubrici 17. »Prebivalište /Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe vlasnika gotovine odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine.

4.     U rubrici 18. »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe vlasnika gotovine pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba vlasnik gotovine. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće dobiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak dobiva se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se državljanstvo fizičke osobe vlasnika gotovine.

5.     U rubrici 19. »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo, osobna iskaznica, putovnica ili »Drugo (navesti)« potrebno je navesti naziv druge identifikacijske isprave – diplomatska putovnica, putni list i sl.), te upisuju podatci o broju i datumu izdavanja isprave i državi izdavatelja isprave.

U poglavlje D. »NAMJERAVANI PRIMATELJ GOTOVINE« upisuje se prezime i ime fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine ili naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine, identifikacijski broj, prebivalište odnosno sjedište, datum i mjesto rođenja fizičke osobe, državljanstvo i podatci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine ukoliko su isti raspoloživi.

1.     U rubrici 20. »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine ili naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine.

2.     U rubrici 21. »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine odnosno identifikacijski broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem upisuje se identifikacijski broj (OIB) ili jedinstveni matični broj građana (MBG).

3.     U rubrici 22. »Prebivalište/Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine.

4.     U rubrici 23. »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba namjeravani primatelj gotovine. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se podatak o državljanstvu fizičke osobe primatelja gotovine.

5.     U rubrici 24. »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo, osobna iskaznica, putovnica ili »Drugo (navesti)« potrebno je navesti naziv druge identifikacijske isprave – diplomatska putovnica, putni list i sl.), te upisuju podaci o broju i datumu izdavanja isprave i državi izdavatelja isprave.

U poglavlje E. »PODATCI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuju se obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

1.     U rubrici 25. »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« upisuju se obrazloženi razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma na način da detaljno opiše razloge zbog kojih se dostavlja obavijest Uredu, uzimajući u obzir opis činjenica i indikatora koji upućuju na sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (npr. prenositelj pruža sumnjive ili nejasne informacije, podnosi na uvid krivotvorene isprave, poznat je kao osoba iz kriminalnog miljea, gotovina je skrivena kod prenositelja ili u prijevoznom sredstvu i dr.)

2.     U rubrici 26. »Oznaka i naziv indikatora« upisuje se oznaka i naziv indikatora sukladno popisu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

U poglavlje F. »PODATCI O USTROJSTVENOJ JEDINICI CARINSKE UPRAVE« upisuju se podatci o nazivu carinarnice i carinske ispostave gdje je prijenos ili pokušaj neprijavljenog prijenosa izvršen.

1.     U rubrici 27. »Carinarnica« upisuje se naziv carinarnice i u rubriku »Carinska ispostava« upisuje se naziv carinske ispostave.