Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu

NN 2/2019 (4.1.2019.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu

Vlada Republike Hrvatske

28

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1. Osnovno školstvo1,9 %
2. Srednje školstvo1,3 %
3. Socijalna skrb
– centri za socijalnu skrb0,2 %
– domovi za starije i nemoćne osobe0,6 %
4. Zdravstvo1,0 %
5. Vatrogastvo
– javne vatrogasne postrojbe1,0 %.


(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2019. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2019. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2019. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2019. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2019. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2019. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2019. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2019. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenog u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2019. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2019. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje redovite djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2020. godine uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2019. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/101

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2019. GODINI PO ŽUPANIJAMA
        
Tablica 1.
ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATRO­GASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA73.206.99915.119.9555.791.703016.595.87315.351.772126.066.302
KRAPINSKO-ZAGORSKA29.893.63513.151.5223.142.000018.422.1759.451.93574.061.267
SISAČKO-MOSLAVAČKA44.244.91014.541.4466.550.0008.869.57721.407.70514.858.749110.472.387
KARLOVAČKA31.579.24316.160.8364.315.7093.367.18814.748.73310.317.83580.489.544
VARAŽDINSKA45.671.75724.267.2582.751.2545.253.17119.277.0176.359.786103.580.243
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA27.940.63711.648.5122.867.4506.045.86914.309.07611.222.82474.034.368
BJELOVARSKO-BILOGORSKA28.752.24714.892.9153.785.8384.479.46714.141.25214.624.12780.675.846
PRIMORSKO-GORANSKA49.489.15832.035.4614.911.10011.995.50223.491.99129.701.130151.624.342
LIČKO-SENJSKA16.979.3545.068.0051.398.8406.136.4718.913.1046.831.59545.327.369
VIROVITIČKO-PODRAVSKA21.452.8529.144.1392.938.416015.008.5155.448.28453.992.206
POŽEŠKO-SLAVONSKA22.009.28910.009.0412.248.4237.936.2129.840.3355.143.29257.186.592
BRODSKO-POSAVSKA38.196.50015.076.3904.233.8746.660.88918.265.6269.110.97991.544.258
ZADARSKA37.608.95220.237.1742.136.4688.033.63414.762.55822.897.374105.676.160
OSJEČKO-BARANJSKA64.877.88133.406.1099.065.85017.000.86221.826.56617.880.819164.058.087
ŠIBENSKO-KNINSKA23.664.60310.038.4154.432.0008.591.01714.545.74514.978.70176.250.481
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA39.610.74916.774.4074.881.3358.982.89723.488.18410.458.437104.196.009
SPLITSKO-DALMATINSKA86.841.20947.190.4528.543.50022.518.51932.300.40522.481.340219.875.425
ISTARSKA47.863.10421.829.6342.766.01518.616.06221.614.94629.646.228142.335.989
DUBROVAČKO-NERETVANSKA27.524.12815.174.0582.233.72710.442.51515.961.76218.519.05889.855.248
MEĐIMURSKA24.545.5299.853.9862.595.2405.391.32913.967.0994.914.40561.267.588
GRAD ZAGREB120.707.23291.200.7378.521.30015.459.31642.790.10041.027.780319.706.465
UKUPNO KUNA902.659.968446.820.45290.110.042175.780.497395.678.767321.226.4502.332.276.176


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2019. GODINI
   
Tablica 2. županije
Žup. brojNositelj financiranja – županijeSveukupno kuna
123
1.ZAGREBAČKA43.832.107
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA27.714.841
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA30.208.799
4.KARLOVAČKA20.894.112
5.VARAŽDINSKA37.707.507
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA14.021.580
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA22.042.441
8.PRIMORSKO-GORANSKA28.554.397
9.LIČKO-SENJSKA13.157.013
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA16.459.641
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA16.939.013
12.BRODSKO-POSAVSKA25.229.514
13.ZADARSKA26.943.447
14.OSJEČKO-BARANJSKA48.660.355
15.ŠIBENSKO-KNINSKA15.523.892
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA24.859.620
17.SPLITSKO-DALMATINSKA62.673.861
18.ISTARSKA19.071.030
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA20.091.241
20.MEĐIMURSKA19.212.293
21.GRAD ZAGREB120.707.232
UKUPNO ŽUPANIJE654.503.936
   
PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2019. GODINI
   
Tablica 2. gradovi
Red. brojNositelj financiranja – gradoviSveukupno kuna
123
1.VELIKA GORICA13.359.222
2.SAMOBOR8.433.548
3.VRBOVEC4.253.429
4.ZAPREŠIĆ3.328.693
5.KRAPINA2.178.794
6.SISAK8.774.375
7.KUTINA5.261.736
8.KARLOVAC10.685.131
9.VARAŽDIN7.964.250
10.KOPRIVNICA6.885.259
11.KRIŽEVCI5.193.534
12.ĐURĐEVAC1.840.264
13.BJELOVAR6.709.806
14.RIJEKA18.031.285
15.CRIKVENICA1.673.277
16.OPATIJA1.230.199
17.GOSPIĆ3.822.341
18.VIROVITICA4.993.211
19.POŽEGA5.070.276
20.SLAVONSKI BROD12.966.986
21.ZADAR10.665.505
22.OSIJEK16.217.526
23.ŠIBENIK8.140.711
24.VINKOVCI6.645.084
25.VUKOVAR8.106.045
26.MAKARSKA2.413.667
27.SPLIT21.753.681
28.PULA – POLA10.195.339
29.LABIN2.812.902
30.PAZIN6.302.548
31.POREČ – PARENZO3.731.876
32.ROVINJ – ROVIGNO2.502.389
33.UMAG – UMAGO3.247.020
34.DUBROVNIK7.432.887
35.ČAKOVEC5.333.236
UKUPNO GRADOVI248.156.032
PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2019. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi
Red. brojOsnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih
postrojbi gradovi/općine
Naziv javne
vatrogasne postrojbe
Ukupno kuna
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB41.027.780
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ3.996.958
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR3.083.754
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA
GORICA
4.646.482
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD3.624.578
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP7.218.943

Grad Zabok (8,96%)
646.817

Grad Klanjec (3,09%)
223.065

Grad Oroslavje (5,98%)
431.693

Grad Pregrada (6,85%)
494.498

Grad Zlatar (6,22%)
449.018

Grad Donja Stubica (5,67%)
409.314

Općina Bedekovčina (8,11%)
585.456

Općina Budinščina (2,67%)
192.746

Općina Desinić (3,33%)
240.391

Općina Gornja Stubica (5,48%)
395.598

Općina Hrašćina (1,75%)
126.332

Općina Konjšćina (3,90%)
281.539

Općina Kraljevec na Sutli (1,74%)
125.610

Općina Krapinske Toplice (5,49%)
396.320

Općina Kumrovec (1,77%)
127.775

Općina Marija Bistrica (6,32%)
456.237

Općina Stubičke Toplice (2,63%)
189.858

Općina Sveti Križ Začretje (6,33%)
456.959

Općina Tuhelj (2,09%)
150.876

Općina Veliko Trgovišće (4,99%)
360.225

Općina Zagorska Sela (1,14%)
82.296

Općina Zlatar Bistrica (2,71%)
195.633

Općina Mače (2,78%)
200.687
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA2.232.992
8.Grad SisakJVP SISAK5.994.884
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.566.068
10.Grad KutinaJVP KUTINA3.497.190
11.Grad NovskaJVP NOVSKA1.800.607
12.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.216.805
13.Grad OgulinJVP OGULIN3.101.030
14.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.359.786
15.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.806.921
16.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC3.564.964

Grad Đurđevac (69,40%)
2.474.086

Općina Virje (10,70%)
381.451

Općina Kloštar Podravski (5,08%)
181.100

Općina Kalinovac (4,88%)
173.970

Općina Molve (4,05%)
144.381

Općina Ferdinandovac (2,97%)
105.879

Općina Podravske Sesvete (1,84%)
65.595

Općina Novo Virje (1,08%)
38.502
17.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.850.939
18.Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.300.558
19.Suosnivači:JVP DARUVAR2.981.325

Grad Daruvar (78,00%)
2.325.434

Općina Sirač (7,00%)
208.693

Općina Končanica (5,00%)
149.066

Općina Đulovac (5,00%)
149.066

Općina Dežanovac (5,00%)
149.066
20.Suosnivači:JVP GAREŠNICA2.240.704

Grad Garešnica (88,00%)
1.971.820

Općina Hercegovac (7,00%)
156.849

Općina Velika Trnovitica (5,00%)
112.035
21.Grad ČazmaJVP ČAZMA2.146.093
22.Grad Grubišno poljeJVP GRUBIŠNO POLJE1.955.447
23.Grad RijekaJVP RIJEKA15.851.974
24.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ2.959.530
25.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.071.131
26.Grad KrkJVP KRK2.812.046
27.Suosnivači:JVP OPATIJA4.089.807

Grad Opatija (57,00%)
2.331.190

Općina Matulji (23,00%)
940.656

Općina Lovran (14,00%)
572.573

Općina Mošćenička Draga (6%)
245.388
28.Grad DelniceJVP DELNICE1.916.642
29.Grad GospićJVP GOSPIĆ2.909.771
30.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.007.807
31.Grad SenjJVP SENJ1.914.017
32.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.881.598
33.Grad SlatinaJVP SLATINA2.566.686
34.Grad PožegaJVP POŽEGA2.622.640
35.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA2.520.652

Grad Pleternica (30,00%)
756.195

Grad Kutjevo (10,00%)
252.065

Grad Pakrac (15,00%)
378.098

Grad Lipik (10,00%)
252.065

Općina Velika (10,00%)
252.065

Općina Brestovac (10,00%)
252.065

Općina Kaptol (5,00%)
126.033

Općina Čaglin (5,00%)
126.033

Općina Jakšić (5,00%)
126.033
36.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.133.428
37.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA1.977.551
38.Suosnivači:JVP ZADAR13.672.801

Grad Zadar (87,70%)
11.991.046

Općina Poličnik (5,20%)
710.986

Općina Zemunik Donji (2,40%)
328.147

Općina Bibinje (4,70%)
642.622
39.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD2.916.061
40.Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.841.205
41.Općina GračacJVP GRAČAC3.467.307
42.Grad OsijekJVP OSIJEK11.500.240
43.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.553.168
44.Grad NašiceJVP NAŠICE2.183.086
45.Suosnivači:JVP ĆEPIN1.644.325

Općina Čepin (70,00%)
1.151.028

Općina Vuka (13,00%)
213.762

Općina Vladislavci (17,00%)
279.535
46.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.641.547
47.Grad DrnišJVP DRNIŠ2.380.298
48.Grad KninJVP KNIN3.086.656
49.Grad VodiceJVP VODICE1.870.200
50.Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.265.826
51.Grad VukovarJVP VUKOVAR5.345.671
52.Grad IlokJVP ILOK1.846.940
53.Grad SplitJVP SPLIT15.192.783
54.Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.542.630
55.Grad SinjJVP SINJ2.622.614
56.Grad TrogirJVP TROGIR2.123.313
57.Suosnivači:JVP PULA9.135.355

Grad Pula – Pola (68,92%)
6.296.087

Općina Barban (3,27%)
298.726

Općina Fažana – Fasana (3,78%)
345.316

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45%)
315.170

Općina Marčana (4,59%)
419.313

Općina Medulin (6,88%)
628.512

Općina Svetvinčenat (2,61%)
238.433

Grad Vodnjan – Dignano (6,50%)
593.798
58.Suosnivači:JVP PAZIN3.464.817

Grad Pazin (49,29%)
1.707.809

Općina Cerovlje (9,55%)
330.890

Općina Gračišće (7,66%)
265.405

Općina Lupoglav (5,15%)
178.438

Općina Karojba (7,73%)
267.830

Općina Motovun – Montona (5,78%)
200.266

Općina Tinjan (9,58%)
331.930

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26%)
182.249
59.Suosnivači:JVP POREČ3.667.177

Grad Poreč – Parenzo (67,18%)
2.463.610

Općina Sveti Lovreč (1,49%)
54.641

Općina Višnjan – Visignano (2,61%)
95.713

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36%)
49.874

Općina Vižinada – Visinada (1,44%)
52.807

Općina Vrsar – Orsera (13,50%)
495.069

Općina Funtana – Fontane (5,70%)
209.029

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72%)
246.434
60.Suosnivači:JVP ROVINJ3.382.042

Grad Rovinj – Rovigno (88,17%)
2.981.947

Općina Bale – Valle (2,10%)
71.023

Općina Kanfanar (3,20%)
108.225

Općina Žminj (6,53%)
220.847
61.Suosnivači:JVP LABIN3.172.377

Grad Labin (49,90%)
1.583.016

Općina Pićan (8,20%)
260.135

Općina Raša (15,90%)
504.408

Općina Kršan (13,20%)
418.754

Općina Sveta Nedelja (12,80%)
406.064
62.Suosnivači:JVP BUZET2.539.555

Grad Buzet (80%)
2.031.644

Općina Lanišće (20%)
507.911
63.Suosnivači:JVP UMAG4.284.905

Grad Umag – Umago (51,40%)
2.202.441

Grad Novigrad – Cittanova (16,58%)
710.437

Grad Buje – Buie (19,77%)
847.126

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81%)
120.406

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20%)
265.664

Općina Oprtalj – Portole (3,24%)
138.831
64.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.518.451
65.Općina KonavleJVP KONAVLE2.033.021
66.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.906.085
67.Grad PločeJVP PLOČE2.147.857
68.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.047.546
69.Općina MljetJVP MLJET1.866.098
70.Suosnivači:JVP ČAKOVEC4.914.405

Grad Čakovec (56,64%)
2.783.519

Općina Belica (2,28%)
112.048

Općina Dekanovec (0,97%)
47.670

Općina Domašinec (1,20%)
58.973

Općina Gornji Mihaljevec (0,98%)
48.161

Općina Mala Subotica (3,22%)
158.244

Općina Nedelišće (13,08%)
642.804

Općina Orehovica (0,91%)
44.721

Općina Podturen (3,96%)
194.610

Općina Pribislavec (2,36%)
115.980

Općina Selnica (1,43%)
70.276

Općina Strahoninec (3,10%)
152.347

Općina Sveti Juraj na bregu (3,94%)
193.628

Općina Šenkovec (4,65%)
228.520

Općina Vratišinec (1,28%)
62.904
SVEUKUPNO321.226.450