Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

NN 2/2019 (4.1.2019.), Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

29

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavaka 2. i 3. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA PROVEDBU PROGRAMA KOJIMA SE PODRŽAVA CILJ »EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA« U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014. – 2020.

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 120/14), članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točke 2. Zakona, određuje se institucija koja će obavljati ulogu Nacionalnog tijela te se za provedbu programa suradnje iz članka 4. stavka 2. točaka 2.a) – 2.j) i točke 2.l) određuje institucija koja će obavljati ulogu Tijela za kontrolu.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Tijelo za kontrolu iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Tijelo za kontrolu, osim funkcija iz članka 125. stavka 4. podstavka 1. točaka a) i b), stavka 4. podstavka 2., stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje obavlja temeljem članka 23. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1299/2013, obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sastavlja izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima te ih na kraju svakog tromjesečja dostavlja Upravljačkom tijelu iz članka 7. ove Uredbe i Nacionalnom tijelu iz članka 4. ove Uredbe. U programima suradnje u kojima je Upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, izvješća o izvršenim kontrolnim aktivnostima na kraju svakog tromjesečja dostavlja Nacionalnom tijelu iz članka 4. ove Uredbe;

2. obavještava Upravljačko tijelo iz članka 7. ove Uredbe, odnosno Nacionalno tijelo iz članka 4. ove Uredbe u slučaju kad je Upravljačko tijelo uspostavljeno izvan Republike Hrvatske, o mogućoj sumnji na nepravilnost ili prijevaru;

3. u skladu s člankom 143. Uredbe (EU) br. 1303/2013, provodi potrebne financijske korekcije vezane uz pojedinačne nepravilnosti;

4. sudjeluje u pripremi programskih dokumenata, priručnika i uputa vezanih uz upravljanje, provedbu i kontrolu projekata;

5. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizorskom tragu;

6. osigurava čuvanje dokumentacije o provedbi svojih funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je Upravljačko tijelo iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/71

Urbroj: 50301-25/05-19-4

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.