Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

NN 2/2019 (4.1.2019.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju ulaganja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

30

Na temelju članka 17. stavka 8. Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 102/15 i 25/18), a u vezi s člankom 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 25/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ULAGANJA

Članak 1.

U Uredbi o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 31/16), u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Dokumente i podatke iz stavka 3. točaka 1. i 4. ovoga članka, nadležno ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16). Navedene dokumente i podatke nadležnom ministarstvu može dostaviti i sam podnositelj Prijave prilikom podnošenja Prijave.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Opravdanim troškovima ulaganja iz stavka 1. ovoga članka smatraju se troškovi nastali unutar tri godine od početka ulaganja navedenog u obrascu OP-3.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poduzetnik sa statusom korisnika potpore za ulaganje po isteku prve godine ulaganja može koristiti poreznu povlasticu u smislu smanjenja, odnosno oslobođenja propisane stope poreza na dobit, uz uvjet da je u prvoj godini ulaganja izvršeno minimalno ulaganje propisano člankom 6. stavkom 1. točkom 1. podtočkama a), b) i c) Zakona i uz uvjet otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja. Za projekte ulaganja mikropoduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 1. podtočke b) Zakona u opravdane troškove ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke 8. podtočke a) Zakona neće se uračunavati unos korištene opreme/strojeva ako je ta korištena oprema/strojevi kupljena od povezanih poduzeća ili je za tu opremu/strojeve dobivena, odnosno korištena potpora iz drugog izvora.«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o stanju duga ne stariju od 15 dana od dana dostave zahtjeva«.

U stavku 3. točki 1. podtočka a) mijenja se i glasi:

»a) osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja«.

Podtočka b) briše se.

Dosadašnja podtočka c) postaje podtočka b).

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobe bez radnog staža prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.«.

U stavku 7. iza riječi: »smatrat će se« veznik: »i« briše se.

Stavci 8., 9. i 10. brišu se.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za dugotrajnu imovinu povezanu s projektom ulaganja, odnosno za korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 12. stavka 4. Zakona i članka 11. ove Uredbe.«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja bespovratne novčane potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu povezanu s potporama za kapitalne troškove projekta ulaganja, Potvrda iz članka 5. ove Uredbe sadrži odredbu da se korištenje potpore za kapitalne troškove ulaganja odobrava uz ispunjavanje uvjeta iz članka 13. Zakona i članka 13. ove Uredbe.«.

Članak 7.

Iznad članka 14. dodaje se naslov koji glasi:

»POTPORA ZA GOSPODARSKO AKTIVIRANJE NEAKTIVNE IMOVINE«.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Ako iz Prijave proizlazi namjera korištenja potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo će uz suglasnost ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom u roku od 90 dana od dana zaprimanja Prijave izvijestiti podnositelja Prijave da li ta neaktivna imovina u vlasništvu Republike Hrvatske predstavlja neaktivnu imovinu u smislu odredbi članka 15. stavka 1. Zakona.

(2) Projekt ulaganja za koji se podnosi Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom za područje u kojem se neaktivna imovina nalazi.

(3) Uz ispunjenje uvjeta iz članka 15. stavka 2. Zakona i ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom odobrit će davanje u zakup neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade i to sukladno odredbama članka 15. stavka 3. Zakona, sklapanjem Ugovora o davanju u zakup neaktivne imovine bez naknade, i to u roku određenom u stavku 1. ovoga članka, odnosno u roku od 90 dana od dana isteka roka određenog u stavku 1. ovoga članka.

(4) Prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom će sukladno odredbama članka 15. stavka 9. Zakona izvršiti prethodnu procjenu tržišne vrijednosti neaktivne imovine i prethodnu procjenu godišnje tržišne vrijednosti zakupa te neaktivne imovine, i to za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno odredbama stavka 5. ovoga članka, s ciljem prethodnog izračuna visine potpore u obliku davanja u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

(5) Godišnja tržišna vrijednost zakupa neaktivne imovine nakon isteka tri godine od dana sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske podliježe revalorizaciji, sukladno promjenama stanja na tržištu nekretnina, te tržišna vrijednost zakupa bez naknade za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade predstavlja zbroj procijenjene tržišne vrijednosti zakupa bez naknade za prve tri godine zakupa plus zbroj revalorizirane procijenjene godišnje tržišne vrijednosti zakupa za razdoblje od četvrte godine do razdoblja trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade.

(6) Podnositelj Prijave prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, dužan je nadležnom ministarstvu dostaviti instrument osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona, i to u visini procijenjene vrijednosti zakupa za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

(7) Ugovor o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske sadrži odredbe propisane zakonom kojim se uređuje davanje u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, te odredbe o:

a) prethodnoj procjeni tržišne vrijednosti neaktivne imovine u trenutku sklapanja Ugovora

b) prethodnoj procjeni godišnje tržišne vrijednosti zakupa neaktivne imovine za cjelokupno razdoblje trajanja Ugovora, sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka

c) obveznom izvršenju ulaganja u dugotrajnu imovinu korisnika potpore kojim se realizira projekt ulaganja i o obveznom izvršenju izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu u visini najmanje 50% procijenjene vrijednosti neaktivne imovine u trenutku sklapanja Ugovora, i to u razdoblju od tri godine od početka realizacije projekta ulaganja kroz gospodarske aktiviranje neaktivne imovine, ne uključujući u taj iznos vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje

d) razdoblju trajanja Ugovora u maksimalnom trajanju od deset godina od godine početka ulaganja, odnosno kraćem razdoblju od deset godina, ako se u tom razdoblju dostiže dopušteni maksimalni intenzitet potpore naveden u članku 6. stavku 1. točki 13. Zakona, ali ne kraćem od tri godine uz obvezu očuvanja predmetnog materijalnog ulaganja od strane korisnika potpore za ulaganje i to tri godine za srednje i male poduzetnike, odnosno pet godina za velike poduzetnike počevši od završetka projekta ulaganja

e) obvezi plaćanja godišnje tržišne vrijednosti zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju kada korisnik potpore za ulaganje dostiže visinu dopuštenog maksimalnog intenziteta potpore prije isteka ugovornog razdoblja

f) raskidu Ugovora u slučaju neispunjenja uvjeta iz članka 15. stavka 5. Zakona

g) aktivaciji, odnosno naplati instrumenta osiguranja naplate tražbina za slučaj kršenja odredbi Zakona u visini godišnjih tržišnih vrijednosti zakupa neaktivne imovine utvrđenih sukladno odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka, i to za razdoblje od datuma sklapanja Ugovora do datuma raskida Ugovora

h) pravu na sklapanje Ugovora o kupnji neaktivne imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, odnosno pravu na sklapanje novog Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske na razdoblje do deset godina i to po tržišnoj vrijednosti zakupa te imovine procijenjene u trenutku sklapanja novog Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom

i) metodologiji izračuna kupoprodajne tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade

j) obveznoj dostavi godišnjih izvješća nadležnom ministarstvu i ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom o izvršenom ulaganju u dugotrajnu imovinu korisnika potpore kojim se realizira projekt ulaganja i izvršenom materijalnom ulaganju u neaktivnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske i korištenju potpore u obliku godišnjeg zakupa bez naknade za cjelokupno vrijeme Ugovora o davanju u zakup imovine u vlasništvu Republike Hrvatske bez naknade, zaključno do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(8) Ugovor o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

(9) Korisnik potpore za ulaganje dužan je primjerak Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave.«.

Članak 8.

Iznad članka 15. dodaje se naslov koji glasi:

»POSTUPAK I METODOLOGIJA IZRAČUNA VRIJEDNOSTI DRŽAVNE POTPORE U OBLKU DAVANJA U ZAKUP NEAKTIVNE IMOVINE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE BEZ NAKNADE I POSTUPAK I METODOLOGIJA IZRAČUNA KUPOPRODAJNE VRIJEDNOSTI IMOVINE PO ISTEKU UGOVORA O DAVANJU U ZAKUP BEZ NAKNADE«.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom će sukladno odredbama članka 15. stavka 9. Zakona izvršiti prethodnu procjenu tržišne vrijednosti neaktivne imovine i prethodnu procjenu godišnje tržišne vrijednosti zakupa te neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja čini sastavni dio projekta ulaganja za kojeg se odobrava potpora za gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina i pravilniku kojim se uređuju metode procjene vrijednosti nekretnina.

(2) Potpora za ulaganje u obliku zakupa bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja čini sastavni dio projekta ulaganja, računa se na temelju prethodne procjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i to na razini iznosa godišnje tržišne vrijednosti zakupa i na razini cjelokupnog razdoblja trajanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske do maksimalno deset godina od početka projekta ulaganja.

(3) Iznos potpore za ulaganje u obliku zakupa bez naknade predstavlja zbroj svih godišnjih obroka neplaćenog zakupa neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, i u zbroju sa ostalim potporama za ulaganje iz Zakona i iz drugih izvora za iste opravdane troškove ulaganja ne smije prijeći dopušteni maksimalni intenzitet potpore za ulaganje naveden u članku 6. stavku 1. točki 13. Zakona.

(4) Vrijednost godišnjeg obroka neplaćenog zakupa neaktivne imovine ne može iznositi manje od 3% prethodno procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, utvrđene prije sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

(5) Potpora za ulaganje u obliku zakupa bez naknade isplaćuje se, odnosno koristi u više godišnjih obroka (maksimalno do deset godina), koje treba diskontirati na njihovu vrijednost u trenutku dodjele.

(6) Kupoprodajna vrijednost imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade, utvrđuje se na temelju procijenjene tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade sukladno zakonu kojim se uređuje procjena vrijednosti nekretnina i pravilniku kojim se uređuju metode procjene vrijednosti nekretnina, i utvrđene visine izvršenog izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu od strane korisnika potpore za ulaganje, ne uključujući u taj iznos vrijednost unesene opreme koja predstavlja ulaganje.

(7) Kupoprodajna vrijednost neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske računa se kao razlika između procijene tržišne vrijednosti imovine po isteku Ugovora o davanju u zakup bez naknade i procijenjene tržišne vrijednosti izvršenog izravnog materijalnog ulaganja u neaktivnu imovinu u razdoblju od tri godine od početka ulaganja, bez iznosa vrijednosti unesene opreme koja predstavlja ulaganje, prema sljedećoj formuli:

KVNI = TVI – TVMU

KVNI – kupoprodajna vrijednost neaktivne imovine

TVI – tržišna vrijednost imovine

TVMU – tržišna vrijednost izvršenog materijalnog ulaganja u razdoblju realizacije projekta ulaganja – tri godine od početka projekta ulaganja.

(8) Kupoprodajna vrijednost imovine ne može biti niža od procijenjene tržišne vrijednosti neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske u trenutku sklapanja Ugovora o davanju u zakup bez naknade neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora te očuvanju odobrenog ulaganja i novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, podnosi se nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, i sadrži sljedeće:

1. ispunjeni obrazac GI-1, koji je nadležnom ministarstvu potrebno dostaviti i u elektroničkom obliku

2. izvještaj u pisanom obliku s opisom realizacije projekta ulaganja po svim stavkama ulaganja (dugotrajna imovina/troškovi plaća) i podacima o visini ulaganja u izvještajnom razdoblju izraženim u kunama

3. prijavu poreza na dobit s bilancom i računom dobiti i gubitka

4. analitičke kartice osnovnih sredstava koja čine ulaganje u dugotrajnu imovinu povezano s projektom ulaganja i/ili popis dugotrajne imovine s označenim stavkama ulaganja povezanim s odobrenim projektom ulaganja u elektroničkom obliku

5. podatke o unosu nove opreme/strojeva – naziv, količina, vrijednost, inventarni broj, broj i datum ulaznog računa i datum plaćanja u elektroničkom obliku

6. podatke o broju zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja – Obrazac JOPPD)

7. pisanu Izjavu o broju zaposlenih u izvještajnom razdoblju, po mjesecima, isključivo za osobe koje rade po osnovi ugovora o radu

8. podatke o vrsti i korištenju potpora u izvještajnom razdoblju, uključujući i potpore iz drugih izvora

9. ostale podatke značajne za korištenje potpora

10. pisanu Izjavu kojom odgovorna osoba jamči pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za točnost dostavljenih podataka.«.

Stavci 5. i 6. brišu se.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 5. i 6.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/92

Urbroj: 50301-25/05-19-4

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.