Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini

NN 2/2019 (4.1.2019.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

34

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE BILANČNIH PRAVA ZA FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA OSNOVNOG ŠKOLSTVA U 2019. GODINI

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima za:

– materijalne i financijske rashode

– rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje)

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

II.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima utvrđuju se bilančna prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola.

Obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda, koja je bila utvrđena Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (»Narodne novine«, broj 7/18), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021.

Obračun iznosa rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na odjeljak 3224 – Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, odjeljak 3237 – Intelektualne i osobne usluge i odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2018./19. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 59,57 kuna godišnje, po razrednom odjelu 1.005,52 kuna godišnje, po školskoj zgradi 7.432,90 kuna godišnje.

Obračun iznosa rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koji se sukladno Računskom planu proračuna odnose na skupinu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, izvršen je prema podacima o broju učenika, broju razrednih odjela i broju školskih zgrada u školskoj godini 2018./19. na osnovi prosječnih kalkulativnih cijena kako slijedi: po učeniku 182,22 kuna godišnje, po razrednom odjelu 3.075,59 kuna godišnje i po školskoj zgradi 4.903,65 kuna godišnje.

PRIKAZ OBRAČUNA BILANČNIH PRAVA ZA MATERIJALNE I FINANCIJSKE RASHODE, RASHODA ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TE RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U 2019. GODINI

Red.

br.

Nositelj financiranjaObračunan iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanjeObračunan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Ukupno minimalni financijski standard osnovnog školstva

(kn)

01234 = 2 + 3
ŽUPANIJE
1.Zagrebačka38.414.1915.417.91643.832.107
2.Krapinsko-zagorska23.717.9133.996.92827.714.841
3.Sisačko-moslavačka27.361.4762.847.32330.208.799
4.Karlovačka18.737.2302.156.88220.894.112
5.Varaždinska136.462.7881.244.71937.707.507
6.Koprivničko-križevačka11.980.3192.041.26114.021.580
7.Bjelovarsko-bilogorska18.991.8513.050.59022.042.441
8.Primorsko-goranska24.441.6014.112.79628.554.397
9.Ličko-senjska11.934.3101.222.70313.157.013
10.Virovitičko-podravska14.167.0692.292.57216.459.641
11.Požeško-slavonska15.143.9971.795.01616.939.013
12.Brodsko-posavska22.121.7373.107.77725.229.514
13.Zadarska23.616.7413.326.70626.943.447
14.Osječko-baranjska42.089.3976.570.95848.660.355
15.Šibensko-kninska13.880.8931.642.99915.523.892
16.Vukovarsko-srijemska21.158.8553.700.76524.859.620
17.Splitsko-dalmatinska53.551.8489.122.01362.673.861
18.Istarska16.794.6752.276.35519.071.030
19.Dubrovačko-neretvanska17.110.1212.981.12020.091.241
20.Međimurska16.237.0462.975.24719.212.293
21.Grad Zagreb98.609.92822.097.304120.707.232
UKUPNO ŽUPANIJE563.523.98690.979.950654.503.9361 U Varaždinskoj županiji materijalni i financijski rashodi su uvećani za 3.000.000 kuna (najam – JPP), a istodobno za isti iznos su umanjeni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Također, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su umanjeni za 3.000.000 kuna (najam – JPP), a istodobno za isti iznos su uvećani materijalni i financijski rashodi.

Red. br.Nositelj financiranjaObračunan iznos materijalnih i financijskih rashoda te rashoda za tekuće i investicijsko održavanjeObračunan iznos rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniUkupno minimalni financijski standard osnovnog školstva
(kn)
01234 = 2 + 3
GRADOVI
1.Velika Gorica11.133.4072.225.81513.359.222
2.Samobor7.289.5601.143.9888.433.548
3.Vrbovec3.612.406641.0234.253.429
4.Zaprešić2.674.491654.2023.328.693
5.Krapina1.748.099430.6952.178.794
6.Sisak7.481.3721.293.0038.774.375
7.Kutina4.417.097844.6395.261.736
8.Karlovac9.108.7261.576.40510.685.131
9.Varaždin6.663.1081.301.1427.964.250
10.Koprivnica5.861.8151.023.4446.885.259
11.Križevci4.348.260845.2745.193.534
12.Đurđevac1.553.194287.0701.840.264
13.Bjelovar5.571.3591.138.4476.709.806
14.Rijeka14.850.8503.180.43518.031.285
15.Crikvenica1.342.155331.1221.673.277
16.Opatija1.018.805211.3941.230.199
17.Gospić3.391.904430.4373.822.341
18.Virovitica4.202.284790.9274.993.211
19.Požega4.485.355584.9215.070.276
20.Slavonski Brod10.757.9142.209.07212.966.986
21.Zadar8.141.0662.524.43910.665.505
22.Osijek13.481.3502.736.17616.217.526
23.Šibenik6.806.5051.334.2068.140.711
24.Vinkovci5.307.2151.337.8696.645.084
25.Vukovar7.171.601934.4448.106.045
26.Makarska1.819.596594.0712.413.667
27.Split16.856.7074.896.97421.753.681
28.Pula – Pola8.458.6311.736.70810.195.339
29.Labin2.307.156505.7462.812.902
30.Pazin5.699.839602.7096.302.548
31.Poreč –
Parenzo
3.109.164622.7123.731.876
32.Rovinj –
Rovigno
2.023.948478.4412.502.389
33.Umag – Umago2.791.630455.3903.247.020
34.Dubrovnik6.135.4971.297.3907.432.887
35.Čakovec4.183.7361.149.5005.333.236
UKUPNO GRADOVI205.805.80242.350.230248.156.032
SVEUKUPNO RH769.329.788133.330.180902.659.968III.

Sredstva ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva iz točke II. ove Odluke, županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i realiziraju na osnovi vlastitih financijskih planova, a za rashode utvrđene u točki I. ove Odluke.

Županije, Grad Zagreb i gradovi u financijskim planovima iz stavka 1. ove točke iskazuju ukupni iznos minimalnog financijskog standarda, a pojedine rashode iz točke I. ove Odluke planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva u 2019. godini.

IV.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 %.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 1,9 % ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, razliku do ukupnog minimalnog financijskog standarda ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, u razdjelu 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva prati Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

V.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2019. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. ove Odluke.

VI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine dostaviti do 31. ožujka 2020. godine na obrascu OŠ-DEC-IZVJEŠĆE, koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/405

Urbroj: 50301-27/04-19-2

Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OŠ-DEC-IZVJEŠĆE
Nositelj financiranja:-- ODABERITE --
Naziv službe:
Adresa i sjedište:
Telefon /telefax:
E-mail:
Osoba za kontakt:
         
IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA
ZA RAZDOBLJE-- ODABERITE RAZDOBLJE ---- ODABERITE GODINU --GODINE
REDNI BROJOPIS

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

(iznosi iz NN)

I. PRIHODI OSTVARENI DO KRAJA OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA

II. RASHODI PO NAČELU NASTANKA TROŠKA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

INDEKS

KOL. 4/KOL. 3

I. PRIHODI OSTVARENI DO KRAJA OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA

II. RASHODI PLAĆENI U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU

INDEKS

KOL. 6/ KOL. 3

Prenesene nepodmirene obveze iz prethodne godine po ekonomskoj klasifikaciji

(IZNOS POD C KOL. 3 = IZNOS POD II. KOL. 8)

12345678
r. br.opisiznosprihodi_rashodi_1index_1prihodi_rashodi_2index_2prijenos
I.UKUPNI PRIHODI (3 + 4 + 5)00
0

1Prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak (izvorni prihod)

2Prihodi iz sredstava pomoći izravnanja

3Ukupno (1+2)00
0

4Preneseni prihodi iz prethodne godine

5Ostali prihodi vezani uz dec. funkcije

II.UKUPNI RASHODI (A + B)00
0
0
AUkupno rashodi poslovanja (A1. + A2. + A3.)00
0
0
A1.)Energenti

A2.)Prijevoz učenika sukladno čl. 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

A3.)Ostali rashodi

BUkupni rashodi za materij. dijelove i usluge tekućeg i invest. održavanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (B1. + B2.)00
0
0
B1.)Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

B2.)Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja


RAZLIKA (I. – II.)00
0

CPreneseni rashodi iz prethodne godineNapomena: Priložiti bilješke uz financijsko izvješće

U _____________________________________ god.

M.P.

Pročelnik:

______________

Kontrola ispunjenosti tablice:
– nije odabran nositelj financiranja
– nije odabrano razdobljeKontrolni broj:
– nije odabrana godina3