Pravilnik o vozačkim dozvolama

NN 2/2019 (4.1.2019.), Pravilnik o vozačkim dozvolama

Ministarstvo unutarnjih poslova

39

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011., 80/2013., 158/2013. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014., 64/2015. i 108/2017.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VOZAČKIM DOZVOLAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja, zamjene, nadomještanja, obnavljanja, ukidanja i poništavanja vozačkih dozvola, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, obrasca zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, vođenje evidencije o izdanim, izrađenim i pogrešno izrađenim vozačkim dozvolama, vozačkim dozvolama koje su u postupku dostave dostavnom službom izgubljene i naknadno pronađene i popis ograničenja u kodiranom obliku.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2015/653 od 24. travnja 2015. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 107/68, 25. 4. 2015.).

II. NADLEŽNO TIJELO

Članak 3.

Vozačku dozvolu izdaje, zamjenjuje, nadomješta i obnavlja policijska uprava, odnosno policijska postaja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

III. OBRAZAC VOZAČKE DOZVOLE

Članak 4.

(1) Obrazac vozačke dozvole (Obrazac 1) pravokutnog je oblika, veličine 53,98 mm × 85,60 mm i izrađen od polikarbonatnog materijala s ugrađenim zaštitnim elementima.

(2) Fizičke značajke obrasca vozačke dozvole u skladu su s normama ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7816-1 i ISO/IEC 18013.

(3) Obrazac vozačke dozvole sadrži sljedeće podatke: 1. prezime vozača, 2. ime vozača, 3. datum i mjesto rođenja, 4a. datum izdavanja vozačke dozvole, 4b. datum isteka važenja vozačke dozvole, 4c. naziv nadležnog tijela, 5. broj vozačke dozvole, 6. fotografija vozača, 7. potpis vozača, 9. kategorije vozila kojima vozač ima pravo upravljati, 10. datum prvog izdavanja za svaku kategoriju vozila, 11. datum isteka valjanosti za svaku kategoriju vozila, 12. ograničenja i 13. OIB.

(4) Obrazac vozačke dozvole sadrži i elektronički nosač podataka koji je u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 383/2012 od 4. svibnja 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za vozačke dozvole opremljene medijem za pohranu podataka (mikročipom) (Tekst značajan za EGP) (SL L 120, 5. 5. 2012.).

(5) Gubitak, nečitkost ili bilo koje drugo oštećenje podataka upisanih na elektroničkom nosaču podataka ne utječe na valjanost vozačke dozvole.

(6) Tehničke specifikacije i zaštitni elementi obrasca vozačke dozvole i podaci koje sadrži mikročip iz stavka 4. ovoga članka, propisani su u Dodatku ovoga Pravilniku koji je klasificirani službeni podatak i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV. PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole može podnijeti hrvatski državljanin koji je na području Republike Hrvatske nastanjen i ima prijavljeno prebivalište, hrvatski državljanin koji u Republici Hrvatskoj privremeno boravi i ima prijavljeno boravište u razdoblju od najmanje 185 dana, državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu EGP-a) koji na području Republike Hrvatske ima uobičajeno prebivalište odnosno koji se na području Republike Hrvatske školuje te stranac koji na području Republike Hrvatske boravi najmanje 185 dana u kalendarskoj godini te ima odobren privremeni ili stalni boravak.

(2) Smatra se da hrvatski državljanin nije nastanjen u Republici Hrvatskoj ako je prijavio privremeni odlazak iz Republike Hrvatske sukladno propisima o prebivalištu, osim ako je privremeni odlazak iz Republike Hrvatske prijavio radi školovanja.

(3) Uobičajeno prebivalište, u smislu ovoga Pravilnika, je mjesto u kojem osoba stanuje, najmanje 185 dana u svakoj kalendarskoj godini, zbog osobnih ili poslovnih obveza.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, osobi čije su poslovne obveze u drugom mjestu od njezinih osobnih obveza i koja naizmjence živi na različitim mjestima u dvije ili više država članica EGP-a, uobičajenim prebivalištem smatra se mjesto osobnih obveza, pod uvjetom da se osoba redovito vraća na to mjesto. Navedeni uvjet nije potrebno ispuniti, ukoliko osoba živi u državi članici EGP-a radi obavljanja točno određene zadaće.

(5) Osoba koja se nastanila u drugoj državi članici EGP-a radi školovanja nije dužna mijenjati uobičajeno prebivalište.

V. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 6.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dužan je podnijeti zahtjev osobno u nadležnom tijelu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, zahtjev za izdavanje vozačke dozvole u redovnom postupku može se podnijeti preko sustava eGrađani korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat (u daljnjem tekstu: eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole) ako se podnosi za izdavanje vozačke dozvole na temelju položenog vozačkog ispita, kada joj istekne rok valjanosti (obnavljanje), radi zamjene oštećene ili nečitke vozačke dozvole ili zamjene zbog promjene podataka na vozačkoj dozvoli.

(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole (Obrazac 2) bijele je boje, veličine 143 mm × 277 mm.

(4) U obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole podaci se ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u postupku podnošenja eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole ne koristi se Obrazac 2.

(6) Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se i za obnavljanje, nadomještanje i zamjenu vozačkih dozvola.

1. Izdavanje vozačke dozvole na temelju položenog vozačkog ispita

Članak 7.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci

3. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

4. dokaz o identitetu.

(2) Uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. skenirano uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

2. skenirano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od 15 mjeseci.

2. Zamjena važeće vozačke dozvole

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se i radi zamjene oštećene ili nečitke vozačke dozvole ili zamjene zbog promjene podataka na vozačkoj dozvoli.

Članak 9.

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

2. dokaz o identitetu.

3. Zamjena vozačke dozvole države članice EGP-a

Članak 10.

(1) Kada osoba valjanu nacionalnu vozačku dozvolu koju je izdala država članica EGP-a zamjenjuje za vozačku dozvolu koju izdaje Republika Hrvatska, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. vozačka dozvola izdana u državi članici EGP-a

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm × 45 mm

3. dokaz o identitetu.

(2) Ako na dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i potvrda nadležnog tijela države članice EGP-a o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja vozačke dozvole u državi članici EGP-a, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na vozačkoj dozvoli izdanoj u državi članici EGP-a nije upisan datum izdavanja.

(3) Vozačka dozvola koju je izdala država članica EGP-a iz stavka 1. ovoga članka vraća se nadležnom tijelu države članice koja ju je izdala, uz navođenje razloga za takav postupak.

(4) Presliku zamijenjene vozačke dozvole čuva nadležno tijelo.

4. Zamjena inozemne vozačke dozvole

Članak 11.

(1) Kada osoba nacionalnu vozačku dozvolu izdanu u državi koja nije država članica EGP-a (u daljnjem tekstu: inozemna vozačka dozvola) zamjenjuje za vozačku dozvolu koju izdaje Republika Hrvatska, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se:

1. inozemna vozačka dozvola

2. prijevod inozemne vozačke dozvole, ako se iz inozemne vozačke dozvole ne može utvrditi za koje kategorije se može zamijeniti i vrijedi li, odnosno je li joj protekao rok važenja više od šest mjeseci

3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci

4. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

5. dokaz o identitetu.

(2) Ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum prvog izdavanja za svaku kategoriju, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i potvrda nadležnog inozemnog tijela o datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju. Ako se potvrda ne priloži, kao datum prvog izdavanja za svaku kategoriju upisuje se datum izdavanja inozemne vozačke dozvole, odnosno datum izdavanja vozačke dozvole u Republici Hrvatskoj ako na inozemnoj vozačkoj dozvoli nije upisan datum izdavanja.

(3) Inozemna vozačka dozvola iz stavka 1. ovoga članka vraća se nadležnom tijelu države koja ju je izdala, uz navođenje razloga za takav postupak.

(4) Presliku zamijenjene vozačke dozvole čuva nadležno tijelo.

5. Nadomještanje vozačke dozvole

Članak 12.

(1) Vozačka dozvola koja je izgubljena, ukradena ili slično, a koja je izdana u Republici Hrvatskoj ili državi članici EGP-a, nadomjestit će se novom vozačkom dozvolom na temelju podataka kojima nadležno tijelo raspolaže ili na temelju dokaza nadležnog tijela države koja je izdala originalnu vozačku dozvolu.

(2) Uz zahtjev za nadomještanje vozačke dozvole prilaže se:

1. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

2. dokaz o identitetu.

6. Obnavljanje vozačke dozvole

Članak 13.

(1) Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole kada joj istekne rok valjanosti (obnavljanje) prilaže se:

1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci:

– ako se obnavlja vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE i H i kategorije B kada vozač koristi svoju vozačku dozvolu u profesionalne svrhe

– ako je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti izdana s kraćim rokom važenja radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom, neovisno o kategoriji vozila za koju se vozačka dozvola izdaje

2. jedna fotografija podnositelja zahtjeva veličine 35 mm x 45 mm

3. dokaz o identitetu.

(2) Uz eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se skenirano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci:

– ako se obnavlja vozačka dozvola za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE i H i kategorije B kada vozač koristi svoju vozačku dozvolu u profesionalne svrhe

– ako je vozačka dozvola kojoj je istekao rok valjanosti izdana s kraćim rokom važenja radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom, neovisno o kategoriji vozila za koju se vozačka dozvola izdaje.

7. Potvrda o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole

Članak 14.

(1) Nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a podnositelj zahtjeva ju je dužan uništiti nakon primitka vozačke dozvole.

(3) Potvrda je sastavni dio Obrasca 2 od kojeg se odvaja perforacijom.

(4) Nakon izdavanja potvrde o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, prilozi iz članka 7. stavka 1. točke 1. i 2., članka 11. stavka 1. točke 3. i članka 13. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika vraćaju se podnositelju zahtjeva.

Članak 15.

(1) Podnositelj eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

(2) eZahtjev za izdavanje vozačke dozvole smatra se uredno podnesenim kad nadležno tijelo elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen.

(3) Urednost eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.

Članak 16.

Obavijest iz članka 15. stavka 2. smatra se potvrdom o podnesenom eZahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja urednog eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, a ako se vozačka dozvola dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta, podnositelj eZahtjeva dužan ju je uništiti nakon primitka vozačke dozvole.

8. Fotografija

Članak 17.

(1) Fotografija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole mora vjerno prikazivati podnositelja zahtjeva te ne smije biti dotjerivana (retuširana) niti izrađena opremom za samofotografiranje. Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, visoke kvalitete tiska.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole nije potrebno priložiti fotografiju ukoliko je podnositelju zahtjeva u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja sadržava OIB ili vozačka dozvola izdana nakon 04.09.2017. godine, za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled osobe nije bitno promijenjen.

(3) Osoba mora biti fotografirana sukladno ISO/IEC 19794-5, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame).

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osoba koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu, može priložiti fotografiju na kojoj nosi pokrivalo za glavu ako pokrivalo ne prekriva obraze, bradu ili čelo.

(5) U slučaju podnošenja eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole za izradu vozačke dozvole koristi se fotografija koja je pohranjena u evidenciji osobnih iskaznica na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova prilikom izdavanja elektroničke osobne iskaznice.

VI. UPIS OGRANIČENJA U KODIRANOM OBLIKU

Članak 18.

(1) Zdravstvena ograničenja navedena u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, prilagodbe vozila, ograničenja uporabe vozila, upravna ograničenja i nacionalna ograničenja upisuju se kod kategorije, odnosno kategorija na koje se odnose, pod brojem 12 na poleđini Obrasca 1, u kodiranom obliku sukladno Popisu podataka i ograničenja u kodiranom obliku.

(2) Ako se vozačka dozvola izdaje na temelju vozačke dozvole izdane izvan Republike Hrvatske zamjena se upisuje u vozačku dozvolu te prilikom svakog kasnijeg izdavanja vozačke dozvole radi zamjene ili obnavljanja.

(3) Stručna osposobljenost vozača upisuje se u vozačku dozvolu uz prilaganje dokaza o stečenoj početnoj kvalifikaciji ili periodičnoj izobrazbi temeljem propisa kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u slučaju podnošenja eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole stručna osposobljenost vozača upisuje se u vozačku dozvolu uz prilaganje skeniranog dokaza o stečenoj početnoj kvalifikaciji ili periodičnoj izobrazbi temeljem propisa kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

VII. IZRADA VOZAČKE DOZVOLE

Članak 19.

(1) Nadležno tijelo dostavlja podatke za izradu vozačke dozvole pravnoj osobi ovlaštenoj za tehničku izradu vozačkih dozvola u elektroničkom obliku.

(2) Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o izrađenim vozačkim dozvolama u elektroničkom obliku.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. datum tehničke izrade vozačke dozvole

2. naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole

3. broj vozačke dozvole

4. ukupan broj izrađenih vozačkih dozvola za svako nadležno tijelo.

(4) Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola, podatke iz evidencije iz stavka 2. ovoga članka, može koristiti samo radi unutarnje kontrole rada, financijskih potraživanja i naplate.

Članak 20.

(1) Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o pogrešno izrađenim vozačkim dozvolama u elektroničkom obliku.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prezime i ime osobe za koju je izrađena vozačka dozvola, broj pogrešno izrađene vozačke dozvole, naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole i datum izrade pogrešno izrađene vozačke dozvole.

(3) Pogrešno izrađene vozačke dozvole uništava povjerenstvo koje imenuje direktor pravne osobe ovlaštene za tehničku izradu vozačkih dozvola, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove.

(4) Uništenje pogrešno izrađenih vozačkih dozvola obavlja se dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 21.

(1) Nakon tehničke izrade vozačke dozvole, pravna osoba nadležna za tehničku izradu vozačkih dozvola dužna je zahtjeve za izdavanje vozačke dozvole dostavljene u elektronskom obliku čuvati jednu godinu od dana zaprimanja.

(2) Nakon proteka roka iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevi se brišu.

VIII. PREUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 22.

(1) Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u redovnom postupku, policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dužna je omogućiti preuzimanje vozačke dozvole najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u ubrzanom postupku, policijska uprava u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno u čijem je sastavu policijska postaja u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje vozačke dozvole dužna je omogućiti preuzimanje vozačke dozvole u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Ako je uredan zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnesen u žurnom postupku, policijska uprava na čijem je području sjedište pravne osobe koja je ovlaštena za tehničku izradu vozačke dozvole dužna je omogućiti preuzimanje vozačke dozvole u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

(4) Vozačka dozvola koju vozač ne preuzme u idućih 90 dana od dana isteka rokova iz ovoga članka postaje nevažeća, a nadležno tijelo će vozačku dozvolu poništiti.

(5) Ako je vozačka dozvola iz stavka 4. ovoga članka bila izdana s kraćim rokom važenja radi potrebe za učestalijim zdravstvenim pregledom i taj je rok protekao, uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Članak 23.

(1) Podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole može vozačku dozvolu, po svom izboru, preuzeti u nadležnom tijelu iz članka 22. stavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika ili se vozačka dozvola, na zahtjev podnositelja zahtjeva iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika, može dostaviti na adresu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta ili odobrenog stalnog ili privremenog boravka podnositelja zahtjeva.

(2) Dostavu vozačke dozvole na adresu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta ili odobrenog stalnog ili privremenog boravka podnositelja zahtjeva obavlja pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola putem dostavne službe uz naknadu ugovorenu s dostavnom službom.

Članak 24.

(1) Podnositelj eZahtjeva za izdavanje vozačke dozvole može vozačku dozvolu, po svom izboru, preuzeti u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji kojoj je uputio zahtjev ili se vozačka dozvola, na zahtjev podnositelja eZahtjeva, može dostaviti na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja eZahtjeva.

(2) Dostavu vozačke dozvole na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja eZahtjeva obavlja pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola putem dostavne službe uz naknadu ugovorenu s dostavnom službom.

Članak 25.

(1) Pravna osoba ovlaštena za tehničku izradu vozačkih dozvola vodi evidenciju o vozačkim dozvolama koje su u postupku dostave iz članka 23. stavka 2. i članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika izgubljene, odnosno izgubljene i naknadno pronađene.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži prezime i ime osobe za koju je izrađena vozačka dozvola, broj vozačke dozvole, naziv nadležnog tijela koje je naručilo tehničku izradu vozačke dozvole i datum pronalaska vozačke dozvole.

(3) Pronađene vozačke dozvole uništava povjerenstvo iz članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika dva puta godišnje, o čemu se sastavlja zapisnik.

IX. EVIDENCIJA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 26.

(1) Nadležno tijelo vodi evidenciju o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama u kartoteci i na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo vodi evidenciju o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika samo na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(3) Kartoteka se sastoji od Obrazaca 2 i vodi se po abecednom redu.

(4) Evidencija o vozačima i izdanim vozačkim dozvolama na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu koje je izdalo vozačku dozvolu, prezimenu i imenu vozača, MBG-u i OIB-u, datumu i mjestu rođenja, prebivalištu, boravištu, uobičajenom prebivalištu, odobrenom privremenom ili stalnom boravku, broju izdane vozačke dozvole, datumu izdavanja, kategorijama za koje je izdana, datumu prvog izdavanja za svaku kategoriju, roku važenja, ograničenju i statusu vozačke dozvole, podatke o početnoj kvalifikaciji i periodičkoj izobrazbi, te ispravama na temelju kojih je vozačka dozvola izdana.

(5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka sadrži i podatke o rješenju kojim se ukida i oduzima vozačka dozvola zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova na temelju odredbi zakona kojim se ureduje sigurnost prometa na cestama.

Članak 27.

(1) Evidencija iz članka 19. stavka 2., članka 20. stavka 1., članka 25. stavka 1. i članka 26. stavka 4. ovoga Pravilnika čuva se trajno.

(2) Evidencija iz članka 26. stavka 3. ovoga Pravilnika čuva se do smrti vozača.

(3) Ostala dokumentacija čuva se najmanje tri godine.

X. PROVJERA VOZAČKIH DOZVOLA

Članak 28.

U slučaju sumnje da podnositelj zahtjeva već posjeduje vozačku dozvolu, kao i u slučaju nadomještanja, obnavljanja ili zamjene vozačke dozvole izdane u državi članici EGP-a, nadležno tijelo će kod ostalih država članica, putem EU mreže za vozačke dozvole (RESPER), provjeriti podatke o podnositelju zahtjeva i izdanim vozačkim dozvolama.

Članak 29.

(1) Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole već posjeduje vozačku dozvolu, odnosno da je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta, nadležno tijelo će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

(2) Nadležno tijelo će odbiti priznati valjanost svake vozačke dozvole koju je izdala druga država članica EGP-a osobi čija je vozačka dozvola na području Republike Hrvatske ograničena, privremeno oduzeta ili oduzeta.

(3) Nadležno tijelo može odbiti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole vozaču čija je vozačka dozvola u drugoj državi članici EGP-a ukinuta.

XI. PRIJAVA GUBITKA I PONIŠTENJE VOZAČKE DOZVOLE

Članak 30.

(1) Vozač je dužan bez odgode prijaviti nestanak i pronalazak vozačke dozvole nadležnom tijelu.

(2) Vozač je dužan nevažeću vozačku dozvolu, umjesto koje je izdana nova vozačka dozvola, fizički uništiti rezanjem elektroničkog nosača podataka, odnosno rezanjem obrasca vozačke dozvole ako je izdana prije 1. 7. 2013. godine.

(3) Ako se utvrdi da je vozačka dozvola izdana na temelju lažne isprave ili netočnih podataka u ispravi ili u zahtjevu za izdavanje koji utječu na valjanost vozačke dozvole, da je u dozvoli ovjerena neodgovarajuća kategorija vozila ili da je vozačka dozvola izdana na temelju vozačke dozvole izdane u drugoj državi koja je nevažeća, ograničena, privremeno oduzeta ili povučena, dozvola će se rješenjem poništiti i oduzeti.

Članak 31.

Obrasci 1 i 2 te Popis podataka i ograničenja u kodiranom obliku, tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Vozačke dozvole koje su po prijašnjim propisima izdane do 65. godine života vozača, vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. 1. 2033. godine.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 43/2013., 77/2013., 155/2013., 1/2015., 33/2016., 108/2016., 86/2017. i 46/2018.).

Člana 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/99

Urbroj: 511-01-152-18-11

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

Obrazac 1

Poleđina Obrasca 1

Obrazac 2

Poleđina Obrasca 2

POPIS PODATAKA I OGRANIČENJA
U KODIRANOM OBLIKU

I. VOZAČ (zdravstveni razlozi)

01. Korekcija vida i/ili zaštita

01.01 Naočale

01.02 Kontaktna leća (kontaktne leće)

01.05 Pokrivalo za oko

01.06 Naočale ili kontaktne leće

01.07 Posebno optičko pomagalo

02. Slušno pomagalo/pomagalo za sporazumijevanje

03. Proteza/ortoza za udove

03.01 Proteza/ortoza za gornje udove

03.02 Proteza/ortoza za donje udove

II. PRILAGODBE VOZILA

10. Izmijenjeni prijenos (mjenjač)

10.02 Automatski odabir prijenosnog omjera

10.04 Prilagođena naprava za upravljanje prijenosom

15. Izmijenjena spojka

15.01 Prilagođena papučica spojke

15.02 Spojka s ručnim upravljanjem

15.03 Automatska spojka

15.04 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice spojke

20. Izmijenjeni sustavi kočenja

20.01 Prilagođena papučica kočnice

20.03 Papučica kočnice prikladna za uporabu lijevom nogom

20.04 Klizna papučica kočnice

20.05 Nagnuta papučica kočnice

20.06 Kočnica s ručnim upravljanjem

20.07 Kočenje maksimalnom silom od … N (*) (npr.: ƒ ‚20.07. (300 N)’)

20.09 Prilagođena pomoćna/parkirna kočnica

20.12 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kočnice

20.13 Kočnica s upravljanjem koljenom

20.14 Radnja kočionog sustava poduprta vanjskom silom

25. Izmijenjeni sustav ubrzavanja (gasa)

25.01 Prilagođena papučica gasa

25.03 Nagnuta papučica gasa

25.04 Uređaj za ručno dodavanje gasa

25.05 Uređaj za dodavanje gasa koljenom

25.06 Radnja dodavanja gasa poduprta vanjskom silom

25.08 Papučica gasa lijevo

25.09 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kočnice

31. Prilagodbe papučica i zaštitne mjere za papučice

31.01 Dodatni komplet usporednih papučica

31.02 Papučice na (ili skoro na) istoj razini

31.03 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice gasa i kočnice kada se papučicama ne upravlja nogom

31.04 Povišeni pod

32. Kombinirani sustavi radne kočnice i ubrzavanja

32.01 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinirani sustav kojim se upravlja jednom rukom

32.02 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom

33. Kombinirani sustavi radne kočnice, ubrzavanja i upravljanja volanom

33.01 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljanje volanom kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom jednom rukom

33.02 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljanje volanom kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom objema rukama

35. Izmijenjeni razmještaj komandi (prekidači za svjetla, brisači vjetrobranskog stakla, mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla, truba, pokazivači smjera itd.)

35.02 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja volana

35.03 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati lijevom rukom bez ispuštanja volana

35.04 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati desnom rukom bez ispuštanja volana

35.05 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja volana, uređaja za dodavanje gasa i kočionog mehanizma

40. Izmijenjeno upravljanje volanom

40.01 Upravljanje volanom maksimalnom silom od … N (*) (npr. ‚40.01 (140 N)’)

40.05 Prilagođeni volan (veći/deblji dio volana, smanjeni promjer volana itd.)

40.06 Prilagođeni položaj volana

40.09 Nožno upravljanje volanom

40.11 Pomoćni uređaj uz volan

40.14 Alternativni prilagođeni sustav upravljanja jednom rukom

40.15 Alternativni prilagođeni sustav upravljanja objema rukama

42. Izmijenjeni uređaji za stražnji/bočni pregled

42.01 Prilagođeni uređaj za stražnji pregled

42.03 Dodatni unutarnji uređaj kojim se omogućuje bočni pregled

42.05 Uređaj za pregled mrtvog kuta

43. Položaj sjedenja vozača

43.01 Vozačevo sjedalo na visini kojom se omogućava uobičajeni pregled i na uobičajenoj udaljenosti od volana i papučica

43.02 Sjedalo vozača prilagođeno obliku tijela

43.03 Sjedalo vozača s bočnom potporom za dobru stabilnost

43.04 Sjedalo vozača s naslonima za ruke

43.06 Prilagodba sigurnosnog pojasa

43.07 Sigurnosni pojas s potporom za dobru stabilnost

44. Izmjene za motocikle (obvezna uporaba potkoda)

44.01 Kočnica s jednostrukim upravljanjem

44.02 Prilagođena kočnica prednjeg kotača

44.03 Prilagođena kočnica stražnjeg kotača

44.04 Prilagođeni uređaj za dodavanje gasa

44.08 Visina sjedala koja vozaču omogućuje da u sjedećem položaju istodobno postavi obje noge na tlo i uravnoteži motocikl za vrijeme zaustavljanja i mirovanja

44.09 Maksimalna sila za uporabu kočnice prednjeg kotača … N (*) npr.: 44.09 (140 N)’)

44.10 Maksimalna sila za uporabu kočnice stražnjeg kotača … N (*) (npr.: 44.10 (240 N)’)

44.11 Prilagođeno mjesto za odmaranje nogu

44.12 Prilagođena ručka

45. Motocikl samo s bočnom prikolicom

46. Samo tricikli

47. Ograničeno na vozila s više od dva kotača koje vozač ne treba uravnoteživati pri pokretanju, zaustavljanju i mirovanju

50. Ograničeno na posebno vozilo/posebni broj šasije (identifikacijska oznaka vozila (VIN))

Slova koja se upotrebljavaju u kombinaciji s kodovima od 01 do 44 radi daljnjeg specificiranja:

a lijevo

b desno

c ruka

d stopalo

e sredina

f ruka

g palac

III. KODOVI OGRANIČENE UPORABE

61. Ograničeno na vožnju danju (npr.: jedan sat nakon izlaska i jedan sat prije zalaska sunca)

62. Ograničeno na putovanja unutar radijusa od … km od mjesta stanovanja imatelja ili samo unutar grada/regije npr.: 62 (radijus/mjesto)

63. Vožnja bez putnika

64. Ograničeno na putovanja na kojima brzina nije veća od … km/h npr.: 64 (brzina)

65. Vožnja dopuštena samo uz pratnju osobe koja posjeduje vozačku dozvolu barem jednakovrijedne kategorije

66. Bez priključnog vozila

67. Zabranjena vožnja autocestom

68. Zabranjen alkohol

69. Ograničeno na vozila s blokadom u slučaju alkoholiziranosti u skladu s EN 50436. Navođenje datuma isteka nije obvezno npr. ‚69’ ili ‚69 (1. 1. 2016.)’)

IV. PODACI ZA UPRAVNE SVRHE

70. Zamjena vozačke dozvole br. … koju je izdala … (razlikovna oznaka EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: ‚70.0123456789.NL’)

71. Duplikat vozačke dozvole br. … (razlikovna oznaka EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: ‚71.987654321.HR’)

73. Ograničeno na vozila kategorije B tipa motorni četverocikl (B1)

78. Ograničeno na vozila s automatskim prijenosom

79. […] Ograničeno na vozila usklađena sa specifikacijama navedenima u zagradama, u smislu primjene članka 13. ove Direktive

79.01 Ograničeno na vozila s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje

79.02 Ograničeno na vozila kategorije AM tipa tricikl ili laki četverocikl

79.03 Ograničeno na tricikle

79.04 Ograničeno na tricikle u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

79.05 Motocikl kategorije A1 s omjerom snage/težine većim od 0,1 kW/kg

79.06 Vozilo kategorije BE čija je najveća dopuštena masa priključnog vozila veća od 3 500 kg

80. Ograničeno na imatelje vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A tipa motorni tricikl koji su mlađi od 24 godine

81. Ograničeno na imatelje vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A tipa motocikl na dva kotača koji su mlađi od 21 godine

95. Vozač koji ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti (SSO) kojom se zadovoljava uvjet stručne osposobljenosti predviđen Direktivom 2003/59/EZ do … (npr.: ‚95 (1. 1. 2012.)’)

96. Vozila kategorije B u kombinaciji s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg kada je najveća dopuštena masa takve kombinacije veća od 3 500 kg, ali nije veća od 4 250 kg

97. Nije dopušteno za vozila kategorije C1 koja su obuhvaćena područjem primjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 (**)

V. NACIONALNI KODOVI

100. Mladi vozač do 24-tog rođendana …(npr: 100(18. 12. 2018))

101. Ograničena upotreba C, CE, D, DE kategorije (obavezna upotreba podkodova, vožnja uz poštivanje ograničenja zbog namjene vozila), vrijedi dok vozač navrši min. starosnu dob predviđenu Direktivom 2006/126/EZ

101.01 Vozila unutarnjih poslova (npr. 101.01(18. 12. 2018))

101.02 Vatrogasna vozila (npr. 101.02(18. 12. 2018))

101.03 Vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja (npr.:101.03(18. 12. 2018))

101.04 Vojna vozila (npr.: 101.04(18. 12. 2018))

102. Pravo upravljanja vozilima F ili G kategorije

102.01 Ograničeno na vozila F kategorije

102.02 Ograničeno na vozila G kategorije.