Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

NN 2/2019 (4.1.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

Državni zavod za mjeriteljstvo

41

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (»Narodne novine«, broj 80/13, 97/14 i 60/16) u članku 1. riječi: »oblik i« brišu se.

Članak 2.

U članku 6. značenje pojma: »Postupak pojedinačnog odobravanja vozila« mijenja se i glasi:

»Postupak pojedinačnog odobravanja vozila je postupak utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila, a provodi ga ovlaštena pravna osoba za vozila koja se uvoze u RH, vozila koja se pojedinačno proizvode u Republici Hrvatskoj, nepotpuna vozila koje se dovršavaju u jednoj ili više faza i za nova vozila proizvedena u EU za koja nije izdana EU homologacija tipa vozila.«

Članak 3.

Članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Popis propisa za utvrđivanje nacionalne homologacije, pojedinačno odobravanje vozila te za identifikaciju i ocjenu tehničkog stanja nalazi se na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija/propisi).«

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. briše se

Članak 5.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za nacionalnu homologaciju tipa vozila potrebno je priložiti:

– izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);

– tehnički opis vozila (u daljnjemu tekstu: opisni dokument);

– popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na propisanom obrascu za određenu kategoriju vozila koji je dostupan na web stranicama Zavoda (http://www.dzm.hr/homologacija)«.

Članak 6.

U članku 25. stavku 2. iza podstavka: »d) kopija certifikata o EU homologaciji tipa vozila« stavlja se točka, a podstavak: »e) upravna pristojba (70,00 kn).« briše se.

Članak 7.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila izravno ovlaštenoj pravnoj osobi na obrascu čiji je sadržaj propisan u Prilogu II ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev se prilaže:

1.) u postupku identifikacije i utvrđivanja stanja vozila

– »COC« dokument (obavezan za nova vozila) ili potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila;

– kopija prometnih dokumenata vozila;

2.) u postupku pojedinačnog odobravanja vozila

2.1.) u slučaju uvoza vozila u RH:

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila ili »COC« dokument;

– kopija prometnih dokumenata vozila;

2.2.) u slučaju dovršavanja (nadogradnje) nepotpunog vozila:

– izjavu o sukladnosti vozila / CoC dokument / potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila;

– potvrda proizvođača/tehnička specifikacija vozila;

– tehnički opis vozila;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.3.) u slučaju pojedinačno proizvedenog vozila u RH:

– tehnički opis vozila;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

2.4.) u slučaju novog vozila proizvedenog u Europskoj Uniji za koji nije izdana EU homologacija tipa vozila:

– tehnički opis vozila;

– ispitne izvještaje/pojedinačna homologacijska odobrenja ili;

– druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu;

U postupku se može po potrebi prihvatiti i druga odgovarajuća dokumentacija.«

Članak 8.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev potrebno je dostaviti kopiju prometnih dokumenata vozila.«.

Članak 9.

U članku 35. u stavku 4. riječi: »kod tehničkog pregleda« brišu se.

Članak 10.

U članku 45. iza stavaka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Ukoliko ovlaštena pravna osoba utvrdi da u postupku nedostaju bitni tehnički podaci o predmetnom vozilu, stranka se može uputiti u postupak izrade tehničke specifikacije vozila;«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 11.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku
evidentiranja tipa vozilanacionalne homologacije tipa vozilapregleda vozilaizdavanja dopune potvrdeprovjere i upis podataka u bazu

M1, N1,

O3, O4

3.200,00 kn3.200,00 kn1.000,00 kn800,00 kn500,00 kn

M2, M3,

N2, N3

4.800,00 kn4.800,00 kn1.500,00 kn1.200,00 kn1.000,00 kn
O1, O21.600,00 kn1.600,00 kn500,00 kn400,00 kn400,00 kn


Naknadu za evidentiranje tipa vozila, utvrđivanja nacionalne sukladnosti tipa vozila te izdavanje dopune podnosite­lj zahtjeva uplaćuje u državni proračun Republike Hrvatske na temelju ispostavljenog računa od strane Zavoda.

Naknadu za provjeru i upis podataka u bazu podnositelj zahtjeva plaća na temelju ispostavljenog računa ovlaštenoj pravnoj osobi. Iz ove naknade ovlaštena pravna osoba pokriva troškove održavanja programskog rješenja i baze podataka i njihovog mogućeg razvoja.

U iznos naknada nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV) te trošak mogućih ispitivanja.«

Članak 12.

PRILOG V mijenja se i glasi:

»IZJAVA O SUKLADNOSTI VOZILA
Broj: ____________

0.1. Marka vozila: ..................................................................................

0.2. Tip: ..................................................................................................

varijanta: .........................................................................................

izvedba: ...........................................................................................

0.2.1. Trgovački naziv: .............................................................................

0.4. Kategorija / potkategorija / indeks brzine vozila: ........................

0.5. Naziv i adresa proizvođača vozila: ...............................................

0.5.1. Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako postoji): ...............

0.6. Položaj propisane pločice proizvođača: .......................................

Način pričvršćivanja pločice proizvođača: ...................................

Mjesto identifikacijske oznake vozila: .........................................

0.10. Identifikacijska oznaka vozila (VIN): ...........................................

• Broj EU homologacije vozila: .......................................................

Izjavljujem da je navedeno vozilo u cijelosti sukladno homologiranom tipu vozila za koji je Državni zavod za mjeriteljstvo izdao Potvrdu o evidenciji tipa vozila
Broj: ..........

Klasa: ....................... Urbroj: .................................. od: ..........................

Izdavač izjave: ..........................................................................................

Mjesto i datum: ...............................................

M. P.Odgovorna osoba:


Prilog: Tehnički podaci vozila koji po sadržaju trebaju odgovarati podacima s odgovarajućeg CoC-a predmetnog vozila«

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/03

Urbroj: 558-04-01/1-18-01

Zagreb, 27. prosinca 2018.

Ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.